Skip to main content Accessibility Statement
5 awgrym ar sut i gael sgwrs anodd dda am arian

5 awgrym ar sut i gael sgwrs anodd dda am arian

Dydyn ni wir ddim yn hoffi siarad am arian, ond y gwir amdani yw trwy gydol ein bywyd, byddwch yn cael llawer o sgyrsiau am arian gyda gwahanol bobl - a rhai ohonynt yn rhai anodd.

Yn ystod yr wythnos #SiaradArian hon, rydym yn annog pobl i daclo’r sgyrsiau anodd hynny maen nhw wedi bwriadu eu cael ers peth amser. Felly dyma ambell awgrym i wneud i bethau fynd mor esmwyth â phosibl.

1. Paratowch

Pan fyddwch yn bwriadu cael sgwrs anodd, efallai y bydd paratoi eich hun o flaen llaw gydag ambell bwnc trafod yn helpu. Meddyliwch am ble ydych chi'n mynd i gael y sgwrs, pryd ydych chi'n mynd i'w wneud a phwy ddylai fod yno.

Fydd yna fyth amser perffaith i gael y sgwrs, ond gwnewch hynny mewn lleoliad sy'n gyfforddus i chi. Gwnewch beth bynnag sy'n teimlo'n iawn i chi.

2. Dechreuwch yn iawn

Weithiau gall fod o fudd i ddechrau'r sgwrs mewn dull llai uniongyrchol yn hytrach na gofyn iddynt eistedd i lawr a chodi'r pwnc yn syth.

Mae gwybod beth fydd eich brawddeg gyntaf yn rhoi mwy o hyder i chi, felly meddyliwch am beth allech chi ei ddweud.

Os ydych chi'n poeni am y syniad o godi'r sgwrs yn ddirybudd, gallech ddefnyddio beth sydd o'ch cwmpas i helpu. Er enghraifft, os oes yna sefyllfa debyg i'ch un chi ar y teledu, gallech grybwyll yn hamddenol fod hyn yn rhywbeth rydych chi’n wynebu a lansio'r sgwrs felly.

3. Byddwch yn ofalus o emosiynau

Mae cael sgwrs anodd am arian yn debygol o fod yn emosiynol. Mae’n hollol ddilys, ond gallai gwylltio neu fynd yn rhy ofidus amharu ar y canlyniad.

Mae’n hawdd iawn codi problemau a chwynion eraill, ond ni fydd hyn yn helpu symud y sefyllfa ymlaen. Drwy lynu at y pwnc hwn a'r pwnc hwn yn unig, bydd y sgwrs yn llawer iawn haws i chi.

4. Delio ag ymatebion negyddol

Ni fydd popeth yn rhedeg yn esmwyth, felly os gwelwch eich bod yn cael ymateb negyddol, rhowch gynnig ar yr ymatebion canlynol.

Beth os nad yw'n cytuno â'r ffeithiau? Holwch pam. Os credwch fod ganddo ef neu hi safbwynt dilys, dywedwch hynny. Os byddwch yn anghytuno, awgrymwch sut allwch symud ymlaen.

A yw’n eich beio chi? Ystyriwch beth sy'n achosi rhwystredigaeth heb fod yn amddiffynnol (mae’n anodd!) a holi beth mae’n teimlo allwch chi eich DAU wneud i ddatrys y broblem.

5. Terfynu'n dda

Ar ôl sgwrs anodd, fel arfer y teimlad arferol yw, 'Ffiw! Dw i'n falch fod hynny drosodd. Dw i'n gobeithio na fydd raid i fi gael y sgwrs yna eto!', ond mewn gwirionedd mae'n bwysig cynnal rhyw fath o ddilyniant ar ôl sgwrs anodd.

Cydnabyddwch fod y sgwrs wedi digwydd, cydnabyddwch ei bod yn anodd ac amlygu'r holl bethau da a ddaeth allan ohoni.

Am ragor o wybodaeth ar sut i siarad am arian, ewch i wefan Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

What do you think?

We really want you to share your views, but please remember to be nice ☺
All fields are required. Check out our full commenting guidelines

By clicking on 'Post Comment', you're agreeing to our Commenting Policy