Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r ddewislen Datganiad Hygyrchedd

Pecyn cymorth gwerthuso cyngor ynghylch dyled

Mewn partneriaeth gyda sefydliadau allweddol yn y sector, rydym wedi datblygu fframwaith gwerthuso sydd bellach ar gael i’w ddefnyddio gan bob sefydliad sy’n rhoi cyngor ynghylch dyled. Mae’n mesur effeithlonrwydd gwasanaeth cyngor ynghylch dyled ar 15 canlyniad clir ym mhob math o sianel (wyneb-i-wyneb, dros y ffôn ac ar-lein).

15 canlyniad i gleientiaid

Cydnabod a fframio problemau dyled 1 Y cleient wedi cael y cyngor neu’r wybodaeth a ddymunent
  2 Y cleient yn ymwybodol o’r gwahanol ffordd posibl o ddelio gyda’u problem dyled
  3 Y cleient yn deall yn well fod gan ddyledwyr a chredydwyr hawliau a goblygiadau a pheth syniad o beth ydynt
Gweithredu i ddatrys problemau dyled 4 Y cleient â syniad clir am y camau sydd eu hangen i geisio cael trefn ar eu problemau dyled
  5 Y cleient yn cymryd y camau a ddylent i geisio cael trefn ar eu problemau dyled
  6 Os gwneir atgyfeiriad, y cleient yn dilyn hynny ac yn cael help gan sefydliad arall
Rheoli arian 7 Y cleient yn cynyddu incwm eu haelwyd
  8 Y cleient yn gallu cynllunio sut y defnyddiant eu harian ac yn cadw at y cynllun
  9 Y cleient yn gostwng eu gwariant
  10 Y cleient yn talu biliau blaenoriaeth yn gyntaf cyn rhai heb fod yn flaenoriaeth (megis credyd defnyddwyr)
Tuag at ddatrys dyledion 11 Dod â sefyllfa ariannol y cleient dan reolaeth
  12 Y cleient yn gwybod sut i adolygu eu sefyllfa os yw eu hamgylchiadau yn newid
  13 Y ddyled sydd gan y cleient ar ôl yn gostwng
  14 Y cleient yn cael cyswllt priodol gyda’u credydwyr
  15 Lles y cleient yn gwella

Cofrestru i gael mynediad i’r pecyn cymorth gwerthuso cyngor ynghylch dyled

Rydym wedi datblygu pecyn cymorth i’w gwneud yn syml mesur canlyniadau gan ddefnyddio’r fframwaith gwerthuso. Mae angen cytuno gyda’n hamodau a thelerau islaw i gael mynediad i’r pecyn cymorth gwerthuso cyngor ynghylch dyled.

Cofrestrwch i gael mynediad i’r pecyn offer gwerthuso cyngor ar ddyledion

Cliciwch yma ar gyfer ein cytundeb trwydded.

* Mae angen yr holl feysydd a farciwyd

Gwe-sgwrs * Dim ond yn Saesneg mae gwe-sgwrsio ar gael.

Mae'n ddrwg gennym, mae gwe-sgwrs ar gael ar borwyr rhyngrwyd JavaScript yn unig.

A oes gennych chi gwestiwn? Bydd ein cynghorwyr yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir. *

Open:

  • Dydd Llun i Dydd Gwener, 8am i 8pm
  • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm
  • Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
Ddim ar gael

Ffoniwch ni

Ffoniwch ni am gyngor ariannol am ddim a diduedd.

0800 138 0555 *

Open:

  • Llun i Wener, 8am i 8pm
  • Dydd Sadwrn, 9am i 1pm, Dydd Sul a Gwyliau Banc, ar gau
  • Bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn rhedeg gwasanaeth â llai o oriau na’r arfer dros wyliau’r Nadolig a’r flwyddyn newydd. I weld ein horiau agor, ewch i’n tudalen cysylltu â ni.

*Mae galwadau am ddim