A allwch yswirio’ch hun rhag dileu’ch swydd?

Ydych chi wedi ystyried erioed sut byddech yn talu’ch morgais neu’ch ad-daliadau gerdyn credyd petaech yn colli’ch swydd? Wel does yna ddim y fath beth ag yswiriant dileu swydd di-ffael, ond mae yna rai polisïau ‘yswiriant dileu swydd’ allai eich helpu. Ond, byddwch yn ofalus beth fyddwch chi’n ei brynu - ar y gorau efallai y byddant yn eich helpu trwy gyfnod anodd – ar y gwaethaf efallai y byddwch yn prynu cynnyrch anaddas.

Pa bolisïau yswiriant sydd ar gael?

Mae tri math o yswiriant ar gael os byddwch yn colli’ch swydd:

  1. Yswiriant diogelu taliadau morgais (MPPI). Fe allech fod wedi cael y math hwn o yswiriant gyda’ch morgais. Fel rheol, mae’n dechrau talu’ch ad-daliadau morgais dri mis ar ôl i’ch enillion ddod i ben ac mae’n parhau i’w talu am hyd at 12 mis.
  2. Yswiriant diogelu taliadau (PPI), sy’n cael ei alw weithiau’n yswiriant Damweiniau, Salwch a Diweithdra (ASU). Fe allech fod wedi cael yr yswiriant hwn gyda benthyciad personol neu gerdyn credyd. Mae’n eich helpu i barhau i ad-dalu’ch benthyciad drwy dalu allan swm penodol am hyd at 12 neu 24 mis. Fel rheol, mae’r taliadau’n dechrau dri mis ar ôl i’ch enillion ddod i ben.
  3. Yswiriant diogelu incwm tymor byr (STIP). Mae’r yswiriant hwn yn rhoi cyfran o’ch incwm i chi am gyfnod penodol (12 neu 24 mis fel arfer). Ni ddylid drysu rhwng hwn a pholisïau diogelu incwm eraill, na fyddant fel arfer yn talu os byddwch yn colli eich swydd.

Oherwydd y ffordd y byddai polisïau diogelu taliadau’n cael eu gwerthu yn y gorffennol, efallai na fyddwch wedi sylweddoli bod gennych yr yswiriant hwn eisoes. Holwch eich benthyciwr a oes yswiriant yn diogelu’ch morgais, eich benthyciad neu’ch cerdyn credyd.

Rhag beth y byddech wedi’ch diogelu?

Er eich bod wedi talu’r premiymau ers llawer o flynyddoedd efallai, os bydd angen ichi hawlio, dim ond am gyfnod byr y bydd rhai polisïau yn talu allan – am flwyddyn yn unig, fel rheol.

  • Yn gyffredinol, dim ond eich ad-daliadau benthyciad neu forgais, nid eich incwm, sy’n cael eu diogelu gan yswiriant diogelu taliadau (neu yswiriant diogelu taliadau morgais). Ond mae rhai polisïau diogelu taliadau morgais yn talu swm ychwanegol i helpu gyda biliau eraill.
  • Mae yswiriant diogelu incwm tymor byr yn talu cyfran o’ch incwm (50% neu 60% fel arfer), yn hytrach na bod ynghlwm wrth ad-daliadau dyled.

Nid yw llawer o bolisïau’n talu allan ar unwaith – bron bob amser, bydd bwlch o ryw dri mis cyn i’r taliadau ddechrau. Fodd bynnag, dylech wneud hawliad cyn gynted ag y byddwch wedi colli’ch swydd.

Peidiwch â phrynu’r math hwn o yswiriant…

Os yw’ch swydd eisoes yn debygol o gael ei dileu

Os yw’ch cwmni wedi cyhoeddi eisoes fod swyddi am gael eu dileu, neu hyd yn oed os bu sïon ar led am golli swyddi, ni ddylech drafferthu cael polisi oherwydd ni fyddwch yn gallu hawlio.

Mae’r un peth yn wir os cymerwch chi ddiswyddiad gwirfoddol – fel arfer, ni fydd yr yswiriwr yn talu.

Darllenwch y telerau ac amodau’n ofalus i sicrhau y byddech yn gymwys am daliad cyn ichi brynu polisi.

Os ydych yn gweithio’n rhan-amser, os ydych yn hunangyflogedig neu os ydych ar gontract dros dro

Os yw hyn yn berthnasol i chi, darllenwch yn ofalus oherwydd ni fydd llawer o bolisïau diogelu taliadau’n eich diogelu.

Dylech ystyried prynu…

Mae eich morgais yn ‘ddyled flaenoriaeth’ ac os na fyddwch yn parhau i’w dalu, gallech wynebu canlyniadau difrifol. Blaenoriaethwch gael yswiriant diogelu taliadau morgais cyn i chi gael yswiriant i dalu am gardiau credyd neu fenthyciadau.

  • Os ydych mewn swydd lle mae tebygolrwydd canolig i uchel o ddileu swyddi ond bod hynny’n fwy na thri i chwe mis i ffwrdd
  • Os nad ydych yn credu y byddwch yn dod o hyd i swydd arall ymhen tri mis o golli’ch swydd
  • Os ydych yn gwybod bod y polisi’n mynd i ddiogelu’ch taliadau am 12 mis yn unig ar ôl cyfnod aros rhwng un a thri mis a’ch bod yn fodlon ar hynny
  • Os ydych yn deall yr holl eithriadau
  • Os ydych yn fodlon chwilio am y fargen orau – peidiwch byth â’i brynu’n awtomatig gan ddarparwr eich morgais neu fenthyciad

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?