A ddylech chi glirio’ch morgais yn gynnar?

Gyda chyfraddau llog morgais mor isel, mae rhai pobl yn dadlau nad oes pwynt clirio eich morgais yn gynnar. Mae eraill yn dadlau fod talu dyled bob amser yn syniad da mewn economi ansicr.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Cwestiynau i’ch helpu i benderfynu

A ddylech chi gynilo neu glirio eich morgais? Atebwch y cwestiynau hyn i’ch helpu i benderfynu.

1. A oes gennych chi unrhyw ddyledion eraill sy’n ddrutach?

Dyledion drud yw’r rheini sy’n costio llawer o arian i’w clirio dros amser. Mae cardiau credyd a chardiau siopau, er enghraifft yn codi cyfradd uchel o log dros flwyddyn gyfan. Gallai enghreifftiau eraill gynnwys benthyciadau ansicredig, ble mae’r gyfradd log yn uwch o lawer na chost eich benthyciad morgais.

Dylech bob amser glirio eich dyledion mwy drud cyn meddwl am leihau eich morgais – ond peidiwch â gadael iddynt gynyddu eto.

2. A ydych chi’n rhoi arian i mewn i gynllun pensiwn?

Awgrym da

Ar forgais o £150,000 am 5% gyda 25 mlynedd ar ôl arno, bydd talu lwmp swm o £5,000 yn lleihau’r llog gan £11,500 a’r cyfnod talu nôl gan 18 mis.

Mae pensiynau’n ddull treth-effeithlon o gynilo oherwydd mae’r llywodraeth yn ychwanegu at eich cyfraniadau gyda rhyddhad treth. Ac, os oes gennych chi gynllun cwmni mae’n bosibl y bydd eich cyflogwr yn talu i mewn i’r cynllun hefyd. Os nad oes gennych bensiwn ac mae gennych arian yn sbâr, mae’n bwysig i feddwl am dalu i mewn i un. Po gynharaf y byddwch chi’n dechrau, mwyaf buan y bydd eich pot ymddeol yn dechrau tyfu – felly meddyliwch am hyn cyn penderfynu defnyddio eich cynilion i dalu eich morgais yn gynnar.

Mae hefyd yn werth taflu golwg dros unrhyw bensiynau sydd gennych eisoes, er mwyn gweld p’un ai yw’n werth talu mwy i mewn iddynt. Canfyddwch fwy isod.

3. A allai eich teulu chi ymdopi’n ariannol pe baech chi’n marw?

A oes gennych chi ddibynyddion? Mae’r gost o roi yswiriant bywyd yn ei le yn gymharol isel – os nad oes gennych hyn eisoes ac mae gennych deulu neu ddibynyddion eraill, dyma’r amser i’w ystyried.

4. A allwch chi gael cyfradd gynilo sy’n uwch na’ch cyfradd llog morgais?

Os ydych chi eisoes yn cyfrannu i gynllun pensiwn, yn hytrach na chlirio eich morgais, gallai fod yn gallach i roi eich arian i mewn i gyfrif cynilo os gallwch chi ganfod un sy’n talu cyfradd log uwch na’r gyfradd a godir arnoch chi ar eich morgais.

Er mwyn cael cymhariaeth fanwl gywir, gweithiwch allan beth mae’r gyfradd yn talu, ar ôl i chi dalu treth ar eich cynilion. Mae rhai cyfrifon cynilo – fel ISAs neu rai cyfrifon Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol yn cynnig enillion di-dreth y gallwch elwa ohonynt.

Pethau eraill i’w hystyried

Cadwch rywfaint o arian wrth gefn

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynilo digon o arian i’ch cadw i fynd am o leiaf dri mis cyn talu eich morgais yn gynnar.

A godir tâl arnoch chi am ordalu eich morgais?

Gwiriwch eich dêl morgais er mwyn cael darlun cywir o sut gall taliadau a godir ostwng unrhyw arbediadau, sy’n deillio o ordalu eich morgais. Gallent godi tâl arnoch am dalu eich morgais yn gynnar neu am wneud taliad misol, sy’n fwy na’ch terfyn misol a gytunwyd.

Bydd llawer o fenthycwyr yn gadael i chi ordalu hyd at 10% y flwyddyn heb gosbau.

A oes gennych chi forgais hyblyg neu wedi’i offsetio?

Mae morgeisi hyblyg – gan gynnwys morgeisi wedi’u hoffsetio – yn gadael i chi ordalu eich morgais ac yn tynnu’r arian yn ôl os ydych ei angen – i gyd heb godi tâl arnoch.

Buddion gordalu eich morgais

Os ydych yn gordalu eich morgais, nid yw hynny’n golygu’n unig y bydd gennych lai i’w dalu mewn blynyddoedd yn y dyfodol, gallai olygu y gallwch orffen talu eich morgais yn gynharach – weithiau blynyddoedd yn gynharach hyd yn oed. Ar forgais o £150,000 am 5% gyda 25 mlynedd ar ôl, mae talu lwmp swm o £5,000 yn gostwng y llog gan £11,500 ac mae’n golygu y byddwch yn gorffen talu 18 mis yn gynharach.

Mae gordalu pan fydd cyfraddau llog yn isel yn golygu y bydd gennych forgais llai i dalu llog uwch arno. Darllenwch ragor am sut i guro codiadau mewn cyfraddau llog.

Os ydych yn penderfynu gordalu eich morgais

Os ydych, ar ôl pwyso a mesur yr holl ffeithiau, yn penderfynu gordalu, yna mae angen i chi amseru’r peth yn gywir Os codir llog eich morgais arnoch yn ddyddiol, yna mae’n fanteisiol i chi wneud y gordaliad cyn gynted ag y medrwch.

Os codir ef yn flynyddol, yna mae angen i chi amseru eich gordaliad fel ei fod yn cyfrif tuag y cyfrifiad o’r llog ar gyfer y flwyddyn.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?