A ddylech chi gynilo, neu dalu dyledion benthyg a chardiau?

Anfynych iawn y byddwch chi’n gallu ennill mwy ar eich cynilion nag yr ydych yn ei dalu ar eich benthyciadau. Felly, fel rheol y bawd, cynlluniwch i dalu eich dyledion cyn i chi ddechrau cynilo.

Talu eich dyled

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Os ydych chi’n talu mwy am eich benthyciadau nag yr ydych yn ei dderbyn ar eich cynilion, yna mae’n gwneud synnwyr i dalu eich benthyciadau – cyhyd ag y gallwch chi gael gafael ar arian mewn argyfwng (gweler mwy am hyn isod) ac ar yr amod na fyddwch chi’n gorfod talu cosbau ariannol uchel am dalu eich benthyciad yn ôl.

Unwaith i chi glirio eich dyledion, rydych yn rhydd wedyn i gynilo mwy ac yn gyflymach.

Os oes gennych sawl dyled i’w chlirio, anelwch at glirio’r rhai drutaf yn gyntaf. Dyma’r enghreifftiau mwyaf cyffredin:

 • y rhan fwyaf o ddyledion cerdyn credyd
 • dyledion cardiau siopau
 • gorddrafft heb ei awdurdodi
 • siopa o gatalogau
 • benthyciadau hyd ddiwrnod tâl
 • benthyg o ddrws i ddrws (credyd cartref)

Pryd i ddechrau cynilo

Awgrym da

Mae cyfraddau llog uchel ar y mathau mwyaf drud o ddyled yn ei gwneud yn anodd cynilo arian, felly cliriwch y rhain yn gyntaf.

Yn gyffredinol mae’n iawn i gynilo a bod â rhywfaint o ddyled ar yr amod:

 • eich bod yn talu’ch taliadau morgais yn brydlon
 • rydych yn talu eich bil cerdyn credyd bob mis
 • nid oes gennych fenthyciadau neu rwymedigaethau credyd eraill sy’n costio mwy i chi mewn llog nag y gallech ennill ar eich cynilion

Dechreuwch yr arfer o gynilo

Mae cynilo’n rheolaidd yn bwysig dros ben. Gwnewch hyn yn hawdd trwy sefydlu archeb sefydlog neu Ddebyd Uniongyrchol i symud arian i mewn i gyfrif cynilo’n rheolaidd er mwyn i chi beidio ei wario nac anghofio ei roi i’r naill ochr. Ar ôl tipyn, ni fyddwch hyd yn oed yn gweld ei eisiau. Ac, er mwyn cynilo’n gyflymach fyth, beth am osod targed cynilo er mwyn i chi wybod:

 • faint rydych chi’n mynd i’w gynilo
 • pa mor hir y bydd yn cymryd i gyrraedd eich targed

Os ydych yn talu treth mwy na thebyg byddwch eisiau cychwyn trwy feddwl am gynilion treth-effeithlon, fel gwneud y defnydd gorau o’ch lwfans ISA. Dilynwch y dolenni isod er mwyn canfod mwy, gan gynnwys pryd a pham mae’n bwysig i ddechrau cynilo i mewn i bensiwn.

Y Lwfans Cynilion Personol

O fis Ebrill 2016 mae hawl gennych i lwfans cynilo personol. Mae hyn yn golygu na fyddwch chi’n talu treth ar y £1,000 cyntaf y byddwch chi’n ei ennill o gynilion (neu’r £500 cyntaf os ydych chi’n drethdalwr cyfradd uwch).

Dysgwch ragor am y Lwfans Cynilion Personolopens in new window.

Beth am glirio eich morgais yn gynnar?

Os oes gennych arian sbâr gallech ystyried dulliau o leihau eich morgais. Darllenwch ein canllaw isod am bethau i’w hystyried pan fyddwch yn pwyso a mesur p’un ai yw hyn yn gwneud synnwyr.

Beth am gronfa argyfwng?

Yn ddelfrydol dylech chi anelu at fod â thri mis o arian wrth gefn fel rhan o’ch cynilion. Fodd bynnag, os oes gennych chi ddyledion defnyddiwch yr arian i glirio’r rhain yn gyntaf, cyhyd ag y gallwch gael gafael ar arian mewn argyfwng fel cerdyn credyd.

Fodd bynnag, os ceir argyfwng ac mae’n rhaid i chi ddefnyddio’r opsiwn hwn, mae’n bwysig i beidio â dechrau defnyddio’r cerdyn ar gyfer pryniadau eraill, oherwydd byddwch mewn perygl o fynd i fwy o ddyled fyth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?