Rhentu neu brynu – pa un sydd orau i chi?

Mae “a ddylwn i rentu neu brynu?” yn gwestiwn mae llawer yn ei bendroni. Mae prynu tŷ neu fflat yn un o’r penderfyniadau ariannol mwyaf a wnewch, felly mae’n bwysig ei gael yn iawn. Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i benderfynu a ddylech ystyried prynu tŷ, neu a fyddech yn well eich byd yn rhentu.

Morgais neu rent

Mae’n bwysig pwyso a mesur manteision ac anfanteision prynu tŷ gan ei fod yn benderfyniad enfawr a allai effeithio arnoch am amser maith.

 • Unwaith y byddwch wedi talu’ch morgais, chi fydd yn berchen ar eich cartref ac ni fydd yn rhaid i chi boeni am dalu am rywle arall i fyw.
 • Os yw gwerth eich cartref yn codi gallech ddefnyddio’r ecwiti hwnnw i’ch helpu i brynu cartref mwy neu i ariannu ymddeoliad mwy cyfforddus.
 • Gallwch wario ar wella eich cartref a chodi ei werth heb orfod gofyn i landlord.
 • Weithiau gall fod yn rhatach prynu na rhentu.

Anfanteision posibl o fod yn berchennog

 • Mae’n ymrwymiad mawr – bydd angen i chi fod yn sicr eich bod yn gallu fforddio yr hyn rydych chi’n ymgymryd ag ef.
 • Os yw gwerth eich eiddo yn gostwng, efallai na fyddwch yn gallu ei werthu os bydd eich dyled i’ch darparwr morgais yn fwy na gwerth eich cartref.
 • Pan fydd cyfraddau llog yn codi, bydd eich ad-daliadau’n codi hefyd. Mae’n bwysig eich bod yn barod am godiad.
 • Bydd angen i chi fod yn siŵr hefyd y gallwch fforddio costau cynnal a chadw, fel newid boeler os bydd yn torri neu drwsio to sy’n gollwng.
 • Os ydych chi’n ymestyn eich hun yn ormodol wrth brynu efallai na fydd gennych chi ddigon o arian i fynd allan am bryd o fwyd, gwyliau ac adloniant.
 • Mae gennych chi lai o hyblygrwydd na phan ydych chi’n rhentu. Er enghraifft, mae gwerthu a symud yn ddrytach oherwydd bydd gennych chi gostau gwerthwr eiddo a ffioedd cyfreithiol i’w talu.
 • Efallai na fydd hi’n hawdd bob amser i werthu’ch cartref, fe fyddwch yn ddibynnol ar yr hyn sy’n digwydd yn y farchnad.
 • Os ydych chi’n byw gyda rhywun arall ac yn gwahanu, bydd penderfynu beth i’w wneud gyda’r eiddo yn llawer mwy cymhleth a chostus.
 • Os ydych chi’n prynu fflat, efallai y bydd taliadau gwasanaeth atodol yn codi nad ydynt fel arfer yn daladwy os ydych chi’n rhentu.

Allwch chi fforddio prynu?

Y cam cyntaf tuag at brynu eiddo yw darganfod a allwch chi fforddio gwneud hynny.

Os prynwch gartref, bydd yn rhaid i chi dalu:

Cymharwch hyn â chostau rhentu ymlaen llaw a pharhaus wrth benderfynu pa un ai i rentu neu brynu.

Os na allwch fforddio prynu

Os na allwch fforddio’r costau ar hyn o bryd, meddyliwch am gychwyn cynllun cynilo i’ch helpu i gyrraedd eich nod.

Cymorth gan y Llywodraeth i brynu cartref

Os ydych ar incwm isel, neu yn brynwr tro cyntaf, yn weithiwr allweddol, neu fod gennych flaendal bach yn unig, mae yna gynlluniau tai ar gael i chi i’ch helpu i brynu’ch cartref.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?