A ddylech chi reoli arian ar y cyd neu ar wahân?

Gall rheoli eich arian gyda’ch gilydd pan rydych mewn cydberthynas ddifrifol fod yn anodd. Canfyddwch sut i gynllunio eich cyllid ar y cyd ac osgoi cur pen a dadleuon dros arian.

Pethau i’w hystyried wrth benderfynu sut i reoli eich arian

Nid oes unrhyw un ffordd ‘sy’n siwtio pawb’

Gallwch ddefnyddio’n Cynlluniwr cyllideb i gael syniad faint o incwm sydd gennych chi a’ch partner yn dod i mewn a beth yw’ch gwariant.

Bydd sut yn union y byddwch yn rheoli eich materion ariannol yn dibynnu ar agwedd y ddau ohonoch tuag at arian. Efallai y gwelwch rai meysydd ble rydych yn hapus i rannu’r cyfrifoldeb, ond eraill ble mae angen i chi ddod i gyfaddawd.

Cyn i chi ddechrau, ceisiwch ddeall dull o ymdrin ac agwedd eich gilydd tuag at arian. Bydd hyn yn eich helpu i ganfod meysydd y cytunwch – ac yr anghytunwch arnynt – er mwyn i chi fedru adnabod problemau cyn iddynt godi.

Byddwch yn ofalus o gadw’ch arian ar y cyd os oes gan un ohonoch chi hanes credyd gwael

Ni fydd byw gyda rhywun, neu bod yn briod â rhywun sydd â sgôr credyd gwael yn effeithio ar eich credyd chi. Fodd bynnag, cyn gynted ag yr agorwch chi gyfrif banc ar y cyd, neu gymryd morgais gyda’ch gilydd, gallai’ch statws credyd gael ei effeithio.

Er enghraifft, cewch eich sgorio ar y cyd os ymgeisiwch am gredyd. Mae’n syniad da i’r ddau ohonoch wirio eich statws credyd cyn cyfuno eich arian.

Ymddiriedaeth a thegwch

Pan fyddwch yn agor cyfrif banc ar y cyd bydd y ddau ohonoch yn gyfrifol am unrhyw ddyled neu orddrafftiau, felly mae’n hanfodol eich bod yn ymddiried yn eich gilydd. Rhaid i chi fod yn glir ar yr hyn yr ystyriwch yn gyfraniad teg a glynu at hynny.

Cofiwch adolygu unrhyw gytundebau os bydd unrhyw beth yn newid. Er enghraifft, os bydd un ohonoch yn newid swydd, neu os cewch chi blant.

Gosodwch ffiniau a byddwch yn glir ynghylch annibyniaeth

Byddwch yn glir o’r cychwyn cyntaf ynghylch beth yr ydych yn ei ddisgwyl. Rhowch gynnig ar osod terfyn gwario, fel y bydd angen penderfyniad ar y cyd ar unrhyw beth uwchben y swm hwn cyn i chi ei brynu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn eglur a di-lol ynghylch faint o annibyniaeth fydd gan y ddau ohonoch. Yn y modd hwnnw mae’r ddau ohonoch yn gwybod ble rydych chi’n sefyll ac ni fydd angen i chi ddadlau dros unrhyw anghytundebau. Sefydlwch gynllun os aiff pethau o chwith a pheidiwch â bod ofn ysgrifennu hynny i lawr os credwch y bydd hynny’n ei gwneud hi’n haws i chi lynu ati.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn bartneriaid cyfartal

Osgowch sefyllfa ble mae un ohonoch yn unig yn deall eich materion ariannol.

Nid oes ots pa mor ddi-hid y gallai un ohonoch chi fod o ran rheoli arian, mae gadael i un partner reoli’r holl arian sydd gennych ar y cyd yn beth gwael i’r ddau ohonoch.

Golyga dealltwriaeth dda y bydd y ddau ohonoch yn gwybod beth allwch chi ei fforddio ac i’r gwrthwyneb a phetai unrhyw beth yn digwydd i un ohonoch, byddai gan y llall syniad da ynglŷn a sefyllfa’r materion ariannol.

Siaradwch â’ch priod neu bartner am arian

Mae’n bwysig gwybod yn union beth sy’n digwydd i’ch arian fel cwpl, felly trafodwch eich materion ariannol gyda’ch partner yn rheolaidd ac yn agored. Bydd hyn o gymorth i chi fod ynghlwm â materion ariannol y cartref, rheoli’ch arian yn gyfrifol a delio ag unrhyw anawsterau gyda’ch gilydd.

Rhannu, talu lwfans neu gadw eich arian ar wahân?

Eich penderfyniad chi yw sut byddwch chi’n rheoli eich arian pan fyddwch chi mewn cydberthynas. Yn gyffredinol, mae pedwar prif ddull y gallwch chi wneud hyn.

 • cadw cyfrifon ar wahân
 • rhannu a rheoli popeth fel cwpl
 • rhannu rhai cyfrifoldebau ond cadw rhai pethau’n breifat
 • mae’r prif enillydd yn talu ‘lwfans’ i’r partner.

Cewch ragor o wybodaeth isod ar sut mae pob dull yn gweithio, ond cofiwch bydd angen i chi feddwl yn ofalus ynghylch pa un sydd fwyaf addas i’ch amgylchiadau.

Cadw eich arian yn gyfan gwbl ar wahân

Os nad oes gennych gyfrif ar y cyd, bydd y ddau ohonoch yn cadw eich enillion ar wahân. Bydd angen i unrhyw filiau rydych yn eu rhannu fel rhent neu forgais gael eu rhannu ar sail pob achos yn ei dro.

Dyma ychydig o ffyrdd er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn rheoli eich arian yn dda pan fyddwch yn ei reoli ar wahân.

 • Cynlluniwch bopeth a chyfathrebwch yn rheolaidd. Drwy wneud hynny byddwch yn gwybod bob amser beth fydd eich incwm a’ch gwariant.
 • Penderfynwch sut i rannu’r biliau. P’un ai yw hynny’n 50/50, neu drwy ffordd wahanol, bydd angen i chi fod yn glir ynghylch sut y byddwch yn rhannu’r cyfrifoldeb.
 • Rhowch ystyriaeth i’ch partner wrth wneud penderfyniadau ar wariant. Byddwch yn rhannu’r cyfrifoldeb felly gwnewch yn siŵr nad ydych yn gwario gormod, neu bydd eich partner yn gorfod ysgwyddo unrhyw wahaniaeth er mwyn talu’r biliau.

Rhannu popeth mewn cyfrif ar y cyd

Gallwch gyfuno eich holl incwm i mewn i un pot a defnyddio hyn ar gyfer eich treuliau i gyd, o bethau bach, bob dydd hyd at dalu rhent, morgais a biliau.

Gall hyn wneud cyllidebu’n haws o lawer, ond bydd angen cyfrif ar y cyd arnoch er mwyn iddo weithio’n ddidrafferth. Drwy wneud hynny, bydd gan y ddau ohonoch reolaeth dros yr arian ac yn medru gweld ar beth mae’r llall yn ei wario.

Dyma ychydig o ffyrdd er mwyn gwneud yn siŵr bod rhannu popeth yn gweithio’n dda i chi:

 • Sicrhewch fod gennych batrymau gwario, arferion ac ymddygiadau tebyg – fel arall byddwch chi’n anghytuno a dechrau dadlau ynghylch arian.
 • Cytunwch ar drothwy gwario rhyngoch chi – os ydych chi eisiau talu am rywbeth sy’n ddrutach na’r trothwy, bydd angen i’r ddau ohonoch gytuno er mwyn osgoi unrhyw fath o ddadlau.

Ei rannu’n fy arian i, dy arian di a’n harian ni’n dau

Pan fyddwch chi’n rhannu cyfrifoldeb am faterion ariannol, gallai cyfaddawd fod y ffordd orau o fynd ati. Gallwch agor cyfrif ar y cyd er mwyn gofalu am y biliau, ond cadw eich cyfrifon eich hunain er mwyn talu am y pethau rydych chi eich hunain eu heisiau.

Mae hon yn ffordd wych o wneud cyllidebu’n haws a byddwch chi’n cadw peth o’ch annibyniaeth a’ch preifatrwydd.

Dyma ychydig o bethau i’w hystyried pan fyddwch chi’n penderfynu sut i rannu’r cyfrifoldeb:

 • Penderfynwch pa filiau i’w talu o’r cyfrif ar y cyd.
 • Penderfynwch ar gyfraniad i’w dalu i mewn i’r cyfrif ar y cyd bob mis, p’un ai yw hynny’n 50/50, neu’n seiliedig ar faint eich incwm.
 • Meddyliwch am eich patrymau, arferion ac ymddygiadau gwario a chytuno ar beth sy’n dderbyniol i’r ddau ohonoch er mwyn i chi allu osgoi anghytuno a dadleuon dros arian.

Mae’r prif enillydd yn talu ‘lwfans’ i’r partner

Os nad oes un ohonoch yn ennill cyflog, neu’n ennill llai na’r llall, gallech gadw cyfrifon ar wahân a chael y prif enillydd yn talu lwfans i’r partner arall.

Gall y prif enillydd drosglwyddo swm wedi’i gytuno bob wythnos neu fis i gyfrif y partner. Gall y ddau ohonoch benderfynu p’un ai yw’r swm a drosglwyddir yn arian ar gyfer biliau’r cartref ac arian gwario, neu’n arian gwario personol yn unig.

Mae ychydig o bethau i’w trafod cyn dilyn y llwybr hwn:

 • Gwnewch yn siŵr fod y ddau ohonoch yn teimlo’n gysurus gyda’r syniad.
 • Cofiwch, ni ddylai’r lwfans gael ei ystyried fel ‘ffafr’ – os oes un partner adref yn gofalu am y plant neu’n gweithio yno fel gofalydd – mae hynny’n swydd hefyd.
 • Siaradwch am yr holl fathau o wariant y mae’n rhaid i’r lwfans eu cwmpasu a gwnewch yn siŵr fod y swm misol neu wythnosol yn ddigon.

Peidiwch â chamu i ddyfroedd dyfnion yn syth

Mae rhannu cyfrif yn gam mawr, felly gallai fod yn syniad da i wthio bys troed i’r dŵr cyn neidio i mewn a rhannu popeth.

Rhowch gynnig ar agor cyfrif ar y cyd heb unrhyw gyfleuster gorddrafft gyda’r ddau ohonoch yn cyfrannu swm bach bob mis. Defnyddiwch yr arian i rannu’r cyfrifoldeb am un neu ddau o filiau’r aelwyd er mwyn gweld sut byddwn chi’n dod yn eich blaenau.

Ar ôl ychydig fisoedd, eisteddwch i lawr a’i drafod er mwyn gweld p’un ai yw’n gweithio’n dda ai peidio. Os ydyw, gallwch gynyddu eich cyfraniadau a dechrau rhannu mwy o’r cyfrifoldeb.

Os oes gennych lawer o arian mewn cynilion, mae’n bosibl y byddwch eisiau agor cyfrif cynilo ar y cyd ble fydd angen i’r ddau ohonoch gytuno cyn y gellir tynnu unrhyw arian ohono. Mae hwn yn ddull da o ddiogelu rhag un person yn tynnu arian o’r cynilion heb drafod hynny gyda’r llall yn gyntaf.

Beth os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol?

Pan fydd Credyd Cynhwysol wedi ei sefydlu, bydd y ffordd y byddwch yn cael budd-daliadau yn newid a bydd angen i chi benderfynu ai cael cyfrif ar y cyd yw’r peth gorau i’ch cartref.

Beth os yw’ch partner yn gwariod gormod o arian?

Os yw’ch priod neu’ch partner yn gwario mwy o arian nag y gallwch ei fforddio, mae’n hanfodol eich bod yn siarad â’ch gilydd. Ni fydd claddu eich pen yn y tywod yn gwneud i’r broblem ddiflannu.

Os bydd sgwrsio yn arwain at ddim ond dadlau (ac yn aml gall problemau mewn perthynas fod yn un o brif achosion gwario cysur), byddwch angen cymorth o’r tu allan gan gwnsler, cynghorydd dyledion neu hyd yn oed gynghorydd perthynas.

Os mai dyled afreolus yw’r brif broblem, cysylltwch â gwasanaeth cynghori ar ddyledion am ddim ac yn ddiduedd – gweler Ble i gael cyngor am ddim ynghylch dyledopens in new window.

Diogelu eich hunan a’ch teulu

Efallai y bydd amser yn dod pan na allwch weld golau ar ddiwedd y twnnel. Os felly, yna mae angen i chi ddiogelu’ch hunan a gweddill y teulu rhag y problemau fydd y gorwario yn eu creu.

Osgowch ddyled ar y cyd

Os oes gennych unrhyw ddyledion ar y cyd, cofiwch fod y ddau ohonoch yn atebol am eu had-dalu’n llawn. Os nad yw’ch partner yn talu ei siâr, byddwch yn dal i fod yn atebol. Felly peidiwch â chytuno i ddyledion newydd ar y cyd oni bai eich bod yn gwbl fodlon â’r trefniant. Yn benodol, peidiwch â chytuno i warantu dyledion yn erbyn eich cartref.

Cadwch eich cerdyn credyd i chi’ch hunan

Er na all cardiau credyd fod ‘ar y cyd’, mae’n gyffredin cael prif ddeiliad cerdyn a defnyddwyr eraill awdurdodedig. Pan fydd defnyddiwr awdurdodedig yn creu dyled na ellir ei rheoli, cyfrifoldeb y prif ddeiliad yw talu’r ddyled o hyd.

Felly os yw eich partner yn ddefnyddiwr awdurdodedig ar eich cerdyn, ystyriwch ganslo’r caniatâd.

Diogelu’ch statws credyd

Gall cael eich cysylltu â rhywun arall o safbwynt ariannol effeithio ar eich sgôr credyd, gan olygu y bydd yn anodd, o bosibl, ichi gael credyd newydd. Os gallwch, osgowch gyd-gyfrifon banc, cyd-fenthyciadau a chyd-filiau nes bod sefyllfa gredyd eich partner yn gwella.

Dewch o hyd i ragor

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?