A ddylech chi drosglwyddo balans eich cerdyn credyd?

Gall trosglwyddiadau balans eich helpu i leihau cost eich benthyciadau cerdyn credyd a chyfuno dyledion lluosog. Gallent fod o gymorth i leihau eich costau hefyd.

Beth yw trosglwyddo balans?

Pwysig

Cofiwch ad-dalu’ch dyled cyn i’r cyfnod cyfradd llog rhagarweiniol ddod i ben. Ni allwch gymryd yn ganiataol y byddwch yn gymwys am gynnig trosglwyddo balans arall.

Mae trosglwyddo’ch balans yn golygu symud y cyfan neu ran o ddyled o un cerdyn credyd i un arall. Mae pobl yn aml yn eu defnyddio i fanteisio ar gyfraddau llog is.

Mae newid eich dyled i gerdyn gyda chyfradd log is yn caniatáu i chi:

  • Dalu llai o log ar eich dyled gyfredol (ond fel arfer byddwch chi’n talu ffi), a/neu
  • Trefnu eich sefyllfa ariannol trwy gyfuno taliadau misol lluosog i un taliad

Sut i drosglwyddo balans

Siaradwch â’ch cwmni cerdyn credyd, neu gwiriwch eu gwefan, i ganfod sut i drosglwyddo’ch balans. Efallai y byddwch yn gallu gwneud hyn ar-lein.

Faint mae’n ei gostio

Mae cwmnïau cerdyn credyd fel arfer yn codi ffi am drosglwyddiadau balans.

Bydd hyn yn aml yn dibynnu ar faint y trosglwyddiad ac o bosibl hyd y cyfnod rhagarweiniol. Sicrhewch eich bod yn gwirio’r ffi ac yn cadw hyn mewn cof wrth gyfrifo arbedion posibl.

Pethau i gadw llygad arnynt

  • Cyfraddau llog: mae’r rhan fwyaf o drosglwyddiadau balans yn cynnig cyfradd llog gwell (yn aml 0%) am gyfnod - gall hyn amrywio’n sylweddol. Unwaith y daw’r cyfnod hwnnw i ben, bydd y gyfradd llog yn cynyddu. Gwiriwch os yw’r gyfradd derfynol yn gystadleuol gyda chardiau eraill.

Awgrym

Peidiwch â phrynu gyda cherdyn credyd yr ydych chi wedi gwneud trosglwyddiad balans iddo.

  • Terfynau trosglwyddo: bydd rhaid i chi drosglwyddo swm sydd o fewn y terfyn credyd ar eich cerdyn newydd, minws y ffi.
  • Gallai darparwyr cerdyn credyd geisio gwerthu gwasanaethau amddiffyn rhag twyll a chardiau coll. Efallai na fydd y manteision yn werth chweil am eich bod wedi’ch amddiffyn gan y gyfraith eisoes i ryw raddau.
  • Fel arfer, argymhellir peidio â phrynu dim gyda cherdyn credyd rydych wedi trosglwyddo balans iddo. Fel arfer bydd unrhyw bryniannau y byddwch chi’n eu gwneud yn cael eu codi ar gyfradd safonol eich cerdyn (oni bai bod gennych ddêl 0% ar eich pryniannau hefyd - os oes, gwiriwch am ba mor hir mae’n para).

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?