A ddylech chi drosglwyddo balans eich cerdyn credyd?

Gall trosglwyddiadau balans eich helpu i leihau cost eich benthyciadau cerdyn credyd a chyfuno dyledion lluosog. Gallent fod o gymorth i leihau eich costau hefyd.

Beth yw trosglwyddo balans?

Pwysig

Cofiwch ad-dalu’ch dyled cyn i’r cyfnod cyfradd llog rhagarweiniol ddod i ben. Ni allwch gymryd yn ganiataol y byddwch yn gymwys am gynnig trosglwyddo balans arall.

Mae trosglwyddo’ch balans yn golygu symud y cyfan neu ran o ddyled o un cerdyn credyd i un arall. Mae pobl yn aml yn eu defnyddio i fanteisio ar gyfraddau llog is.

Mae newid eich dyled i gerdyn gyda chyfradd log is yn caniatáu i chi:

  • Dalu llai o log ar eich dyled gyfredol (ond fel arfer byddwch chi’n talu ffi), a/neu
  • Trefnu eich sefyllfa ariannol trwy gyfuno taliadau misol lluosog i un taliad

### Sut i drosglwyddo balans

Siaradwch â’ch cwmni cerdyn credyd, neu gwiriwch eu gwefan, i ganfod sut i drosglwyddo’ch balans. Efallai y byddwch yn gallu gwneud hyn ar-lein.

### Faint mae’n ei gostio

Awgrym

Peidiwch â phrynu gyda cherdyn credyd yr ydych chi wedi gwneud trosglwyddiad balans iddo.

Mae cwmnïau cerdyn credyd fel arfer yn codi ffi am drosglwyddiadau balans.

Bydd hyn yn aml yn dibynnu ar faint y trosglwyddiad ac o bosibl hyd y cyfnod rhagarweiniol. Sicrhewch eich bod yn gwirio’r ffi ac yn cadw hyn mewn cof wrth gyfrifo arbedion posibl.

### Pethau i gadw llygad arnynt

  • Cyfraddau llog: mae’r rhan fwyaf o drosglwyddiadau balans yn cynnig cyfradd llog gwell (yn aml 0%) am gyfnod - gall hyn amrywio’n sylweddol. Unwaith y daw’r cyfnod hwnnw i ben, bydd y gyfradd llog yn cynyddu. Gwiriwch os yw’r gyfradd derfynol yn gystadleuol gyda chardiau eraill.
  • Terfynau trosglwyddo: bydd rhaid i chi drosglwyddo swm sydd o fewn y terfyn credyd ar eich cerdyn newydd, minws y ffi.
  • Gallai darparwyr cerdyn credyd geisio gwerthu gwasanaethau amddiffyn rhag twyll a chardiau coll. Efallai na fydd y manteision yn werth chweil am eich bod wedi’ch amddiffyn gan y gyfraith eisoes i ryw raddau.
  • Fel arfer, argymhellir peidio â phrynu dim gyda cherdyn credyd rydych wedi trosglwyddo balans iddo. Fel arfer bydd unrhyw bryniannau y byddwch chi’n eu gwneud yn cael eu codi ar gyfradd safonol eich cerdyn (oni bai bod gennych ddêl 0% ar eich pryniannau hefyd - os oes, gwiriwch am ba mor hir mae’n para).

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?