A ddylech drosglwyddo balans eich cerdyn credyd?

Gall trosglwyddiadau balans eich helpu i leihau cost eich benthyciadau cerdyn credyd ac atgyfnerthu dyledion lluosog. Gallent fod o gymorth i leihau eich costau hefyd.

Beth yw trosglwyddo balans?

Pwysig

Sicrhewch eich bod yn ad-dalu eich dyled cyn diwedd cyfnod y gyfradd llog agoriadol. Ni allwch gymryd yn ganiataol y byddwch yn gymwys am gynnig trosglwyddo balans arall.

Mae trosglwyddo eich balans yn golygu symud yr holl ddyled neu ran ohoni o un darparwr ariannol i un arall. Mae pobl yn aml yn eu defnyddio i fanteisio ar gyfraddau llog is.

Mae newid eich dyled i gerdyn gyda chyfradd log is yn caniatáu i chi:

  • Dalu llai o log ar eich dyled bresennol, a/neu
  • Trefnu eich sefyllfa ariannol trwy gyfuno taliadau misol lluosog i un taliad

Sut mae trosglwyddo balans yn gweithio?

Mae gan Rachel £1,000 o ddyled ar gerdyn credyd gydag APR (cyfradd ganrannol flynyddol) o 17.9%. Mae hi’n gallu fforddio talu £20 y mis. Dyma enghreifftiau o’r arbedion y gallai eu gwneud trwy drosglwyddo ei balans:

Cyfradd ddechreuol Ffi trosglwyddiad balans Faint mae Rachel yn ei arbed
0% am 23 mis 3.3% £260.93
0% am 22 mis 2.9% £253.29
0% am 21 mis 2.6% £244.54
0% am 18 mis 3% £204.62
0% am 16 mis 1.99% £190.23

Bydd rhaid i chi drosglwyddo swm sydd o fewn y terfyn credyd ar eich cerdyn newydd, minws y ffi.

Sut i drosglwyddo balans

Siaradwch â’ch banc neu gwmni eich cerdyn credyd i gael gwybod sut i drosglwyddo eich balans. Efallai y byddwch yn gallu gwneud hyn ar-lein.

Beth mae’n ei gostio

Awgrym

Peidiwch â phrynu dim gyda cherdyn credyd rydych wedi gwneud trosglwyddo balans iddo, oherwydd bydd yn ychwanegu at eich dyled.

Mae banciau a chwmnïau cardiau credyd yn aml yn codi ffi am drosglwyddo balans. Mae’r ffioedd hyn fel arfer yn dibynnu ar faint y trosglwyddiad a gall hefyd amrywio’n ôl hyd y cyfnod dechreuol. Sicrhewch eich bod yn gwirio’r ffi ac yn cadw hyn mewn cof wrth gyfrifo arbedion posibl.

Pethau i fod yn wyliadwrus amdanynt

  • Cyfraddau llog: mae’r rhan fwyaf o drosglwyddiadau balans yn cynnig cyfradd log well am gyfnod cyfyngedig. Unwaith y daw’r cyfnod hwnnw i ben, bydd y gyfradd llog yn cynyddu. Gwiriwch os yw’r gyfradd derfynol yn gystadleuol gyda chardiau eraill.
  • Terfynau trosglwyddo: bydd rhaid i chi drosglwyddo swm sydd o fewn y terfyn credyd ar eich cerdyn newydd, minws y ffi.
  • Mae darparwyr cardiau credyd yn aml yn ceisio gwerthu amddiffyniad twyll a gwasanaethau cerdyn coll i chi. Efallai na fydd y manteision yn werth chweil am eich bod wedi’ch amddiffyn gan y gyfraith eisoes i ryw raddau.
  • Fel arfer, argymhellir peidio â phrynu dim gyda cherdyn credyd rydych wedi trosglwyddo balans iddo. Mae hyn oherwydd y bydd unrhyw bryniannau a wnewch fel arfer wedi eu codi ar APR safonol eich cerdyn. Hynny yw, oni bai y nodwyd bod unrhyw gyfradd agoriadol yn cynnwys pryniannau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?