A ddylech gael benthyg arian gan eich teulu neu'ch ffrindiau?

Pan fydd angen ichi gael benthyg rhywfaint o arian, gall fod yn demtasiwn gofyn i’ch ffrindiau neu’ch perthnasau. Ond mae angen ichi feddwl yn ofalus a allwch chi fforddio talu’r arian yn ôl, ac a allwch chi ymdopi â’r hyn allai ddigwydd os byddwch chi’n methu fforddio talu’r arian yn ôl.

Manteision ac anfanteision cael benthyg arian gan eich teulu a’ch ffrindiau

Pan fydd yn gweithio, gall cael benthyg gan aelod o’r teulu ddarparu arian ichi mewn argyfwng a’ch helpu i osgoi ffyrdd o gael benthyg arian sydd â chyfraddau llog uchel iawn, fel benthyciadau diwrnod cyflog neu fenthyciad carreg drws.

Os yw’r ddwy ochr yn sicr – pe na bai’r ddyled yn cael ei thalu’n ôl – na fyddai hynny’n niweidio perthynas ag aelod o’r teulu, mae hyn yn opsiwn da gan ei fod yn ddi-log fel arfer. Os ydych chi’n cael benthyg gan ffrind, cofiwch y gallai’r cyfeillgarwch ddod i ben pe na bai’r benthyciad yn cael ei ad-dalu.

Gwnewch gyllideb yn gyntaf

Os byddwch yn ymrwymo i drefniant benthyca gyda’ch teulu neu ffrind, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cyllideb ar y dechrau er mwyn gweld faint o arian sy’n weddill ar ôl ichi dalu’r costau byw sydd gennych ar hyn o bryd.

Os oes gennych arian dros ben, gallwch ddefnyddio’r arian hwn i dalu’r benthyciad yn ôl. Mae’n syniad da ichi edrych ar ddatganiadau banc eich cyfrif cyfredol a’ch cardiau credyd ar gyfer y tri mis diwethaf (neu fwy er mwyn cynnwys costau un tro) cyn ichi wneud eich cyllideb.

Beth os na allwch fforddio ei ad-dalu?

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Os na allwch chi fforddio’r ad-daliadau mae hynny bob amser yn achosi straen, ond gall fod hyd yn oed yn waeth os yw’n golygu y bydd rhywun sy’n agos atoch chi ar ei golled, a gallai niweidio’r berthynas.

Dyna pam y mae’n bwysig meddwl beth yw’ch cyllideb, a gwneud cynllun ad-dalu newydd cyn gynted ag y byddwch yn gweld eich bod yn mynd i drafferthion. Cofiwch roi gwybod iddynt beth sy’n digwydd cyn gynted â phosibl.

Dyma rywfaint o ganllawiau eraill a fydd yn help ichi os ydych yn cael trafferthion gyda dyledion:

Ffyrdd eraill o gael benthyg arian

Os nad ydych yn siŵr a ddylech chi gael benthyg arian gan ffrind neu aelod o’r teulu, mae opsiynau credyd eraill ar gael – hyd yn oed os oes gennych statws credyd gwael.

Beth i’w ystyried cyn rhoi benthyg arian

Os bydd ffrind neu aelod o’r teulu yn gofyn ichi am help ariannol, gall fod yn anodd iawn gwrthod. Ond does dim pwrpas mynd i anawsterau eich hun oherwydd bod arnoch eisiau helpu, nac oherwydd eich bod yn teimlo’n ddrwg am ddweud na.

Dydych chi ddim eisiau colli ffrind da ychwaith na ffraeo gydag aelod o’r teulu oherwydd arian.

Felly dyma rai pethau pwysig i’w hystyried cyn rhoi benthyg arian.

Allwch chi ei fforddio?

Cymerwch amser i weld beth yw eich cyllideb eich hun cyn rhoi benthyg arian i neb.

Allan nhw ei fforddio?

Peidiwch â theimlo’n chwithig am annog y sawl a fyddai’n cael benthyg arian i feddwl am ei gyllideb ei hun hefyd. Bydd yn llai annifyr gwneud hynny cyn i chi roi benthyg yr arian iddo nag ar ôl iddo fynd i drafferthion.

Beth wnewch chi os bydd yn methu talu?

Efallai eich bod yn hyderus y bydd y sawl rydych wedi rhoi benthyg arian iddo yn gallu talu’r arian i gyd yn ôl, ond mae angen ichi feddwl o hyd beth wnewch chi os na fydd yn gallu gwneud hynny.

Mae hwn yn benderfyniad personol iawn ond yn benderfyniad y dylech feddwl amdano cyn trosglwyddo unrhyw arian, ni waeth pa mor siŵr ydych chi y bydd yn eich talu’n ôl.

Pa mor ffurfiol fydd y trefniant?

Mae’n syniad da cael rhywbeth ar bapur pan fyddwch chi’n rhoi benthyg i aelodau o’r teulu. Os ydych chi’n rhoi benthyg arian i’ch teulu a’ch ffrindiau’n rheolaidd (ac yn gwneud busnes o hynny), cofiwch ei bod yn bosibl bod angen ichi gael eich awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Gall trefniant ffurfiol eich gwarchod chi. Mae’n anodd meddwl am hyn, ond pe bai’r sawl rydych yn rhoi benthyg arian iddo’n marw a’r ddyled yn dal heb ei thalu, byddai angen ichi brofi hynny er mwyn hawlio’r arian o’i ystad.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?