A ddylwn gynilo neu fuddsoddi fy arian?

Ddim yn siŵr a ddylech gynilo neu fuddsoddi? Mae’r ateb yn dibynnu ar eich nodau a’ch sefyllfa ariannol. Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gyfrifo sut i fynd ati i gronni eich cynilion a’r ffordd orau i fuddsoddi arian. Mae hefyd yn ymdrin â gwybodaeth sylfaenol ynghylch cynllunio eich cyllid ar gyfer cynilion byrdymor a buddsoddiadau hirdymor.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng cynilo a buddsoddi?

  • Cynilo yw rhoi arian o’r neilltu, fesul ychydig. Fel arfer, byddwch yn cynilo i dalu am rywbeth penodol, fel gwyliau, blaendal ar dŷ, neu i dalu am unrhyw argyfyngau a allai godi, fel boeler wedi torri. Mae cynilo fel arfer yn golygu rhoi eich arian i mewn i gynnyrch arian, fel cyfrif cynilo mewn banc neu gymdeithas adeiladu.
  • Buddsoddi yw cymryd rhan o’ch arian a cheisio gwneud iddo dyfu drwy brynu pethau yr ydych yn credu allai gynyddu mewn gwerth. Er enghraifft, gallech fuddsoddi mewn stociau, eiddo neu gyfranddaliadau mewn cronfa.

Pwy ddylai gynilo?

Ddim yn siŵr faint ydych chi’n ei wario bob mis? Defnyddiwch y Cynllunydd cyllideb i gael darlun clir o’ch cyllid a chyfrifo ble allech chi leihau costau.

1 Sefydlu cronfa argyfwng

Dylai pawb wneud ei orau i gronni cronfa cynilo ar gyfer argyfyngau.

Y rheol gyffredinol yw i gael gwerth tri mis o gostau byw wedi ei gronni mewn cyfrif cynilo sydd ar gael yn syth. Dylai hyn gynnwys rhent, bwyd, ffioedd ysgol ac unrhyw wariant arall allweddol.

Mae eich cronfa argyfwng yn golygu bod gennych ryw sicrwydd ariannol os bydd rhywbeth yn mynd o’i le.

2 Dal i gynilo

Nawr eich bod wedi sefydlu’ch cronfa argyfwng, mae’n syniad da i gynilo o leiaf 10% o’ch enillion bob mis (neu cymaint ag y gallwch ei fforddio).

Gosodwch nodau cynilo i chi’ch hun a rhoi digon i’r naill ochr i brynu beth fyddwch chi eisiau. Gallai hyn fod yn flaendal ar gyfer tŷ, priodas neu daith.

Gallech hefyd ddechrau meddwl am fuddsoddi eich arian.

Pryd na ddylech chi gynilo?

Yr unig bryd na ddylech gynilo neu fuddsoddi yw os oes pethau pwysicach y mae angen i chi eu gwneud gyda’ch arian.

Er enghraifft, cael rheolaeth o’ch dyledion.

A ydych chi’n barod i fuddsoddi?

Mae p’un a yw’n gwneud synnwyr i chi neu beidio yn dibynnu ar eich nodau – yn benodol p’un a ydynt yn dymor hir, byr neu ganolig.

  • Mae nodau byrdymor yn bethau rydych yn bwriadu eu gwneud yn ystod y pum mlynedd nesaf
  • Mae nodau tymor canolig yn bethau rydych yn bwriadu eu gwneud yn ystod y 5-10 mlynedd nesaf
  • Mae nodau tymor hwy yn nodau lle na fydd angen yr arian arnoch am ddeng mlynedd neu fwy

Nodau byrdymor

Ar gyfer eich nodau byrdymor, y rheol gyffredinol yw cynilo mewn adneuon arian parod, fe cyfrifon banc. Gall y farchnad stoc godi neu ostwng yn y byrdymor ac os byddwch yn buddsoddi am lai na phum mlynedd, mae’n bosibl y gallech golli arian.

Nodau tymor canolig

Ar gyfer y tymor canolig, weithiau adneuon arian parod fydd yr ateb gorau, ond mae’n dibynnu faint o risg rydych yn barod i’w chymryd gyda’ch arian i gyflawni gwell elw ar eich buddsoddiad.

Er enghraifft, os ydych chi’n bwriadu prynu eiddo ymhen saith mlynedd ac yn gwybod y byddwch angen eich cynilion i gyd fel blaendal a ddim eisiau’r risg o golli’ch arian, efallai y byddai’n fwy diogel i roi’ch arian mewn cyfrif cynilo. Fodd bynnag, cofiwch y bydd risg o hyd i’ch cynilion o chwyddiant. Dyma ble bydd y llog y byddwch yn ei gael ar eich cynilion yn llai na’r gyfradd chwyddiant felly mae pŵer prynu eich arian wedi ei leihau.

Ar y llaw arall, os yw’ch anghenion yn fwy hyblyg, efallai y gallech ystyried buddsoddi eich arian os ydych chi’n barod i dderbyn rhywfaint o risg gyda’ch cyfalaf gwreiddiol a cheisio cael gwell elw ar eich buddsoddiad na fyddai’n bosibl trwy gynilo yn unig.

Nodau hirdymor

Os ydych chi’n nesáu at 30, neu’n hŷn, efallai yr hoffech ystyried buddsoddi tuag at eich ymddeoliad, er y gallai buddsoddiadau eraill fod yn addas hefyd.

Ar gyfer nodau tymor hwy, efallai yr hoffech chi ystyried buddsoddi oherwydd gall chwyddiant gael effaith ddifrifol ar werth cynilion arian parod dros y tymor canolig a’r hirdymor.

Mae’r farchnad stoc yn dueddol o wneud yn well nag arian parod yn y tymor hir o ran darparu cyfle ar gyfer mwy o elw ar unrhyw arian a fuddsoddwyd o fewn cyfnod o amser.

Gallwch leihau lefel y risg rydych yn cymryd pan ydych yn buddsoddi trwy ledaenu’ch arian ar draws gwahanol fathau o fuddsoddiadau. Gelwir hyn yn arallgyfeirio.

Cael cyngor

Wrth fuddsoddi mae’n syniad da i ystyried a fyddech chi’n elwa o gyngor proffesiynol gan gynghorydd ariannol annibynnol rheoledig.

Enghreifftiau o nodau – cynilo neu fuddsoddi?

Nod Sefyllfa ac amserlen Cynilo neu fuddsoddi?
Prynu car newydd Nid yw’ch hen gar yn ddigon dibynadwy mwyach – mae angen un newydd arnoch o fewn blwyddyn. Cynilo
Rhoi blaendal ar dŷ Rydych am symud i’ch cartref eich hun cyn i chi ddechrau teulu – efallai ymhen tair blynedd. Cynilo
Talu am briodas eich plentyn Mae eich plentyn yn ifanc iawn o hyd – fwy na thebyg y bydd o leiaf 15 mlynedd cyn iddo/iddi briodi.
Mae eich plentyn yn hŷn – ychydig flynyddoedd cyn iddo briodi.
Buddsoddi

Cynilo
Cael ymddeoliad cyfforddus Rydych newydd gael eich penblwydd yn 30 oed, ac fe hoffech ymddeol oddeutu 65 oed – 35 mlynedd i’r dyfodol. Buddsoddi

Pennwch eich nodau cynilo

Fel y gallwch weld o’r tabl uchod, fwy na thebyg mae gennych sawl nod ariannol.

Bydd terfynau amser gwahanol yn berthnasol i bob un ohonynt, sy’n golygu y gallech fod eisiau cynilo rhywfaint a buddsoddi rhywfaint. Dyna pam ei bod yn bwysig gwneud cynllun.

Os yw’ch sefyllfa ariannol yn gymharol syml, dysgwch Sut i sefydlu nod cynilo.
Os yw eich sefyllfa yn fwy cymhleth, er enghraifft os oes gennych amrywiol ffynonellau incwm ac/neu ddibynyddion, casglwch y ffeithiau ynghyd a Llenwi canfod ffeithiau ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?