A ddylwn gynilo neu fuddsoddi?

Os nad ydych yn siŵr pa un a ddylech gynilo neu fuddsoddi, yna gwneud y ddau yw’r ateb fwy na thebyg. Bydd oll yn dibynnu ar eich nodau a’ch sefyllfa ariannol. Mae’r canllaw hwn yn ymdrin â gwybodaeth sylfaenol i’ch helpu i gynllunio eich cyllid ar gyfer cynilion byrdymor a buddsoddiadau hirdymor.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng cynilo a buddsoddi?

  • Wrth gynilo, byddwch yn rhoi arian o’r neilltu yn raddol, er mwyn gwneud cyfandaliad. Fel arfer, byddwch yn cynilo ar gyfer nod penodol, fel cael arian ar gyfer gwyliau, blaendal ar dŷ, neu unrhyw argyfyngau a allai godi. Yn aml rhagdybir bod cynilo’n golygu rhoi’ch arian mewn cynhyrchion arian parod, fel cyfrifon cadw banc a chymdeithas adeiladu, a dyna’r ffordd rydym yn diffinio cynilo yn y canllaw hwn.
  • Wrth fuddsoddi, byddwch yn cymryd rhan o’ch arian a gyda’r nod o wneud iddo dyfu, drwy brynu pethau a allai gynyddu mewn gwerth, fel stociau, eiddo neu gyfranddaliadau mewn cronfa.

Pwy ddylai gynilo?

Dylai pawb gael rhywfaint o gynilion arian parod wrth law. Y rheol gyffredinol yw sicrhau bod gennych werth tri mis o dreuliau hanfodol (pethau fel rhent a bwyd) mewn cyfrif cynilo dim rhybudd. Gelwir hyn yn gronfa argyfwng.

Yr unig bryd na ddylech gynilo neu fuddsoddi yw os oes pethau eraill, pwysicach y mae angen i chi eu gwneud gyda’ch arian. Mae hyn yn cynnwys:

  • Rheoli eich dyledion
  • Gwneud yn siŵr y gallai eich teulu ymdopi’n ariannol pe byddech yn marw

Unwaith y bydd gennych gronfa argyfwng, dylech gynilo’n rheolaidd. Byddai’n syniad da anelu at roi o leiaf 10% o’ch enillion o’r neilltu bob mis (neu fel y gallwch ei fforddio os bydd eich enillion yn amrywio).

Anelwch at 5% i ddechrau ac wedyn ei gynyddu. Gallwch gynilo tuag at unrhyw beth, er enghraifft, talu am briodas neu er mwyn cael digon o arian i’w fuddsoddi mewn eitem benodol.

Mae’n bwysig pennu nodau cynilo er mwyn sicrhau eich bod yn anelu at rywbeth pendant - ceir rhagor o wybodaeth am sut i wneud hyn yn nes mlaen.

A ydych chi’n barod i fuddsoddi?

Fel gyda chynilion, bydd angen i chi wybod eich nodau er mwyn penderfynu pa un a ddylech fuddsoddi. Yn benodol, bydd angen i chi wybod pa rai o’ch nodau sy’n nodau byrdymor, a pha rai sy’n hirdymor.

  • Mae nodau byrdymor yn bethau rydych yn bwriadu eu gwneud yn ystod y pum mlynedd nesaf
  • Mae nodau tymor canolig yn bethau rydych yn bwriadu eu gwneud yn ystod y 5-10 mlynedd nesaf
  • Mae nodau tymor hwy yn nodau lle na fydd angen yr arian arnoch am ddeng mlynedd neu fwy

Ar gyfer eich nodau byrdymor, y rheol yw cynilo mewn adneuon arian parod. Gall y farchnad stoc godi neu ostwng yn y byrdymor ac os byddwch yn buddsoddi am lai na phum mlynedd, mae’n bosibl iawn y gallech golli arian.

Ar gyfer nodau tymor hwy, mae’n aml yn well buddsoddi oherwydd gall chwyddiant gael effaith ddifrifol ar werth cynilion arian parod dros y tymor canolig a’r hirdymor. Mae’r farchnad stoc yn tueddu i wneud yn well nag arian parod dros amser. Po hwyaf y gallwch adael eich arian, y gorau fydd y siawns y gwnewch elw.

Ar gyfer y tymor canolig, weithiau adneuon arian parod fydd yr ateb gorau, ond mae’n dibynnu faint o risg chwyddiant rydych yn barod i’w chymryd, a pha un a oes angen swm penodol arnoch ar ddyddiad penodol.

Gallwch addasu lefel y risgiau rydych yn eu cymryd pan ydych yn buddsoddi trwy ledaenu’ch arian ar draws gwahanol fathau o fuddsoddiadau - gelwir hyn yn arallgyfeirio’r risgiau.

Os ydych yn agos at 30 oed neu’n hŷn, dylai fod gennych o leiaf un nod hirdymor - ymddeol. Dylai arian y byddwch yn ei roi o’r neilltu ar gyfer eich ymddeoliad gael ei fuddsoddi fel arfer. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn buddsoddi mewn pensiwn, ond gall buddsoddiadau eraill fod yn addas hefyd.

Enghreifftiau o nodau – cynilo neu fuddsoddi?

Nod Sefyllfa ac amserlen Cynilo neu fuddsoddi?
Prynu car newydd Nid yw’ch hen gar yn ddigon dibynadwy mwyach – mae angen un newydd arnoch o fewn blwyddyn. Cynilo
Rhoi blaendal ar dŷ Rydych am symud i’ch cartref eich hun cyn i chi ddechrau teulu – efallai ymhen tair blynedd. Cynilo
Talu am briodas eich plentyn Mae eich plentyn yn ifanc iawn o hyd – fwy na thebyg y bydd o leiaf 15 mlynedd cyn iddo/iddi briodi.
Mae eich plentyn yn hŷn – ychydig flynyddoedd cyn iddo briodi.
Buddsoddi

Cynilo
Cael ymddeoliad cyfforddus Rydych newydd gael eich penblwydd yn 30 oed, ac fe hoffech ymddeol oddeutu 65 oed – 35 mlynedd i’r dyfodol. Buddsoddi

Pennwch eich nodau cynilo

Fel y gallwch weld, fwy na thebyg bod gennych sawl nod ariannol. Bydd terfynau amser gwahanol yn berthnasol i bob un ohonynt, sy’n golygu y byddwch am wneud rhywfaint o gynilo a rhywfaint o fuddsoddi. Dyna pam ei bod yn bwysig gwneud cynllun.

Os bydd eich cyllid yn gymharol syml, edrychwch ar y canllaw hwn i weld sut i bennu eich nodau:

Os bydd eich cyllid yn gymhleth, a bod gennych amrywiol asedau a rhwymedigaethau, fwy na thebyg y bydd angen i chi ystyried eich sefyllfa bresennol yn ofalus cyn pennu eich nodau. Dylech gasglu’r ffeithiau ynghyd drwy ymchwilio i’ch sefyllfa ariannol.

Yn gyffredinol

  • Os byddwch yn defnyddio’r arian cyn pen pum mlynedd, dylech gynilo.
  • Os na fyddwch yn defnyddio’r arian am o leiaf deng mlynedd, dylech fuddsoddi.
  • Os byddwch yn defnyddio’r arian o fewn cyfnod o rhwng pump a deng mlynedd, yna ystyriwch eich agwedd tuag at risgiau gwahanol, eich nod buddsoddi a’ch sefyllfa ariannol. Yn y sefyllfa hon, gall fod yn addas i chi gynilo a buddsoddi ar yr un pryd.