Yswiriant Adeiladau – A oes ei angen arnoch chi?

Os ydych yn berchen ar eich cartref, bydd angen i chi gael yswiriant adeiladau rhag ofn i’ch cartref gael ei ddifrodi ac angen ei drwsio. Fel arfer mae’n amod ar eich morgais ac, os ydych yn landlord, eich cyfrifoldeb chi ydyw – nid eich tenantiaid. Er nad yw’n orfodol, os ydych yn berchen ar eich tŷ dylai’r math yma o yswiriant fod yn flaenoriaeth.

Beth yw yswiriant cartref?

Dyma derm cyffredinol i ddisgrifio dau fath gwahanol o yswiriant:

 • Yswiriant adeiladau – ar gyfer celfi sefydlog, fel ceginau ac ystafelloedd ymolchi.
 • Yswiriant cynnwys – ar gyfer y pethau sydd yn eich cartref, fel dodrefn, setiau teledu ac eitemau personol a rhai mathau o loriau yn cynnwys carpedi.

Gallwch brynu’r ddau fath o yswiriant ar wahân, neu yn aml gallwch eu cael fel polisi ar y cyd gan un cwmni yswiriant.

Beth yw yswiriant adeiladau?

Dyma bolisi sy’n yswirio rhag difrod i strwythur eich cartref megis y waliau, to a lloriau.

Fel rheol mae’n rhoi yswiriant ar gyfer y celfi sefydlog hefyd. Felly os oes gennych gegin neu ystafell ymolchi osodedig, bydd eich yswiriant yn debygol o dalu am unrhyw waith trwsio sydd ei angen arnoch.

Beth mae yswiriant adeiladau yn ei yswirio?

Yn ôl AXA yr hawliad cyfartalog ar gyfer peipen wedi torri yw £25,000.

Mae’n talu’r gost o atgyweirio neu ailadeiladu’ch cartref os caiff ei ddifrodi. Mae polisïau yn amrywio o un yswiriwr i’r llall o safbwynt pa ddigwyddiadau yn union a yswirir, ond yn gyffredinol gallwch hawlio os yw’ch cartref yn cael ei difrodi gan:

 • Ddigwyddiadau naturiol fel stormydd a llifogydd
 • Tân, mwg a ffrwydradau
 • Fandaliaeth
 • Ymsuddiant
 • Damweiniau car a lorïau
 • Coed yn syrthio
 • Difrod dŵr o bibelli wedi torri
 • Olew yn gollwng o’ch system wresogi

Gan ddibynnu ar y math o bolisi, gall gwmpasu strwythurau eraill o amgylch y cartref hefyd megis garejys, waliau allanol a dreifiau.

Beth nad yw’r yswiriant cynnwys yn ei yswirio

Ni fyddwch wedi eich yswirio yn erbyn traul gyffredinol a bydd gan bob polisi ei eithriadau ei hun (pethau na fyddwch yn gallu hawlio amdanynt). Mae’r rhain yn aml y cynnwys difrod a achosir gan:

 • Rew (oni bai y’i hachoswyd gan ddifrod oherwydd pibell wedi torri)
 • Landerau’n gollwng
 • Rhai plâu (er enghraifft, pryfed ac adar)

Ni allwch fel rheol wneud hawliad am golled neu ddifrod sy’n digwydd os yw eich eiddo wedi ei adael heb neb ynddo am fwy na 30 neu 60 diwrnod. Mae nifer o yswirwyr yn gadael i chi drefnu yswiriant os gadewch iddynt wybod ymlaen llaw.

Mae’n annhebygol y bydd difrod storm i gatiau a ffensys yn cael eu hyswirio.

Mae eithriadau yn amrywio o un polisi i’r llall felly gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y polisi yn ofalus.

A oes angen yswiriant adeiladau arnoch?

Os ydych yn berchennog ar eich cartref, bydd angen i chi gael yswiriant adeiladau rhag ofn i’ch tŷ gael ei ddifrodi ac angen ei drwsio.

Fel arfer bydd eich morgais yn cynnwys hyn fel amod, felly gallai peidio â chael polisi mewn lle yn barod beryglu eich morgais – a’ch cartref.

Os ydych yn rhentu eiddo, cyfrifoldeb eich landlord yw trefnu polisi yswiriant adeiladau.

Os ydych yn denant, efallai yr hoffech chi ystyried cymryd yswiriant cynnwys cartref.

Rydych yn berchen ar fflat – a oes angen yswiriant adeiladau arnoch?

Os ydych yn berchennog ar fflat brydles, gall yr adeilad fod wedi ei yswirio gan y landlord sydd yn berchen ar y brydles. Gall eich cyfreithiwr eich cynghori a yw’r les yn un sy’n golygu y bydd angen i chi gymryd yswiriant adeiladau.

Os ydych yn byw mewn fflat lle mae’r prydleswyr wedi dod ynghyd i brynu cyfran o’r rhydd-ddaliad gan y landlord yna mae’n debyg y bydd yn rhaid i chi drefnu yswiriant adeiladau.

Gallwch wneud hyn yn unigol, ond gall fod yn rhatach ac yn haws i ddod ynghyd gyda phobl o fflatiau eraill a chymryd polisi cyfansawdd i’ch yswirio chi i gyd. Gall brocer yswiriant eich helpu gyda hyn.

Manteision ac anfanteision yswiriant adeiladau

 • Gall trwsio eich cartref fod yn ddrud iawn, mae’n costio cyfartaledd o £263 y flwyddyn ar gyfer polisïau adeiladau’n unig (Ffynhonnell: ABI Premium Tracker). Felly, gall cymharu’r amrywiol bolisïau sydd ar gael arbed rhywfaint o arian i chi.
 • Mae yswirwyr yn ychwanegu mwy a mwy o eithriadau i’w polisïau felly bydd angen i chi ddarllen y print mân yn ofalus.
 • Mae’n bosib y bydd angen i chi dalu tâl dros ben ar eich polisi, hyd at £1,000 er enghraifft am hawliadau cynhaliaeth, ond efallai y bydd hyn yn dal yn rhatach na thalu’r cyfan.

Camau nesaf

Sicrhewch fod gennych ddigon o yswiriant. Gall fod heb ddigon yswiriant fod yn gamgymeriad drud.

Edrychwch ar ein canllaw i weld pa fath o yswiriant sydd ei angen arnoch Yswiriant adeiladau – faint o yswiriant sydd ei angen arnoch?
Edrychwch ar ein canllaw i weld sut a lle gallwch brynu yswiriant adeiladau, Yswiriant cartref – sut i gael y fargen orau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?