A oes angen yswiriant GAP arnoch?

Mae yswiriant Amddiffyn Asedau Gwarantedig, neu yswiriant GAP, yn gynnyrch ariannol sy’n cael ei werthu’n aml pan fyddwch yn prynu car newydd sbon. Os yw eich car yn cael ei ddwyn neu’n cael ei ddifrodi y tu hwnt i’w drwsio (write-off), mae’r yswiriant GAP yn talu am y gwahaniaeth rhwng gwerth presennol y car (sef y swm y bydd eich yswiriwr car fel arfer yn ei dalu allan) a’r swm y taloch chi am y car i ddechrau, neu unrhyw daliadau sy’n weddill. Felly a yw’n werth ei brynu?

Beth yw yswiriant GAP?

Mae cymarebau hawliadau yswiriant GAP yn eithriadol o isel, ar gyfartaledd yn tua 10%, felly mae’n bwysig chwilio am y fargen orau.

Ffynhonnell: Yr FCA

Hyd yn oes os yw eich yswiriant car yn hollgynhwysfawr, gallwch ddal i golli arian os bydd eich car newydd sbon yn cael ei ddifrodi y tu hwnt i’w drwsio (write-off). Mae hyn oherwydd bod dibrisiant yn golygu bod ceir newydd sbon yn colli eu gwerth yn gyflym. Ar gyfartaledd, mae car newydd sbon yn colli 60% ar ôl tair blynedd (Ffynhonnell: The AA).

Er enghraifft, os yw eich car newydd sbon yn costio £12,000 a’i fod yn cael ei ddwyn neu ei fod y tu hwnt i’w drwsio ar ôl tair blynedd, dim ond ei werth presennol, sef £4,800, fyddech chi’n ei gael gan eich cwmni yswiriant. Nid yw hynny’n ddigon i brynu car newydd sbon cyfwerth ac mae’n annhebygol o fod yn ddigon i ad-dalu’r swm sy’n ddyledus ar unrhyw gynnyrch cyllid sydd gennych.

Mae yswiriant GAP wedi ei lunio i yswirio’r gwahaniaeth rhwng yr hyn mae eich yswiriwr yn ei dalu allan ac yn dibynnu ar y math o bolisi:

 • Faint wnaethoch chi dalu am y car.
 • Faint sy’n ddyledus o hyd am y car.

Nid yw yswiriant GAP fel arfer wedi ei gynllunio i dalu am gerbydau hŷn neu gymharol rad. Mae hyn oherwydd bod eu cyfradd dibrisiant yn gymharol isel.

A yw’n werth prynu yswiriant GAP?

Gallai yswiriant GAP fod yn ddefnyddiol i’w gael os…

Ydych chi mewn perygl o fod mewn ecwiti negyddol oherwydd bod arnoch chi fwy na gwerth y car

Mae’n bosib y bydd eich dyled y fwy na gwerth eich car yn y diwedd os yw’r canlynol yn wir:

 • Roedd y blaendal ar gyfer eich cynnig cyllidol yn fach (er enghraifft 20%).
 • Mae’r math o gar a brynoch chi yn colli ei werth yn gyflym.
 • Rydych chi’n talu llawer o log.
 • Rydych chi’n clirio’r ddyled yn araf (dros dair i bum mlynedd, er enghraifft).
 • Mae cynllun eich trefniant cyllidol yn golygu bod gennych gyfandaliad mawr i’w dalu yn y diwedd – a elwir yn ‘daliad chwyddedig’.

Rydych chi ar gytundeb hur-ddêl

Os ydych chi wedi gwneud trefniant hurio cytundeb hir dymor ac mae’r car rydych chi’n ei rentu yn cael ei ddifrodi y tu hwnt i’w drwsio neu’n cael ei ddwyn, efallai y bydd arnoch chi fwy i’r cwmni hurio ar gytundeb nag y mae eich cwmni yswiriant yn barod i’w dalu allan.

Fyddech chi ddim yn gallu fforddio prynu car arall yn ei le

Rydych yn pryderu na fyddech yn gallu fforddio prynu car arall yn ei le (car newydd am yr hen gar) oherwydd bod eich car newydd sbon wedi gostwng mewn gwerth.

Yn ôl pob tebyg nid yw yswiriant GAP yn addas os…

Ni fydd yswiriant GAP yn talu allan oni bai bod eich cwmni yswiriant car arferol yn dweud bod y car wedi’i ddifrodi y tu hwnt i’w drwsio neu’n amhosibl ei adfer.

Bod eich car yn llai na 12 mis oed a chi yw’r perchennog cofrestredig cyntaf

Mae’r rhan fwyaf o bolisïau yswiriant car hollgynhwysfawr yn cynnig rhoi ‘car newydd sbon yn lle’r un sydd gennych’ yn ystod y 12 mis cyntaf y buoch yn berchen arno.

Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen amodau a thelerau eich polisi am unrhyw gyfyngiadau neu eithriadau. Ni fydd rhai polisïau yn cynnig newydd am hen os bydd y car:

 • Wedi ei ddwyn.
 • Wedi bod mewn damwain gyda bai ar y sawl a yswirir.

Rydych wedi eich yswirio yn barod gan eich cytundeb cyllidol

Os ydych yn defnyddio cytundeb ariannol sydd eisoes yn eich yswirio am y gwahaniaeth rhwng y ‘pris ar bapur’ (gwerth swyddogol y car) a’r hyn y gwnaethoch chi dalu, does dim angen i chi ychwanegu yswiriant GAP.

Gallwch ddigolledu eich hun os bydd unrhyw ddiffyg yn nhaliad yr yswiriant

Mae’n debyg nad yw talu am bolisi yswiriant fel hwn yn werth chweil os gallwch chi dalu’r gwahaniaeth rhwng gwerth gwreiddiol y car a’i werth presennol neu faint sydd ar ôl i’w dalu ar y cynllun cyllido

Mathau o yswiriant GAP

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) wedi gwneud newidiadau i’r modd y gwerthir yswiriant GAP, yn cynnwys gwahardd blychau wedi eu ticio o flaen llaw a gorfodi cwmnïau i gyhoeddi ystadegau hawliadau.

Mae tri phrif fath:

 • Yswiriant cyllidol GAP. Os ydych chi wedi benthyca arian i brynu’r car, efallai y bydd eich dyled yn dal i fod yn fwy nag y bydd y cwmni yswiriant yn ei dalu allan. Mae yswiriant cyllidol GAP yn talu digon i’r cwmni cyllid i glirio eich dyled, ond cofiwch na fydd gennych gar nac arian.
 • Yswiriant dychwelyd-at-anfoneb. Mae hwn wedi ei lunio i ychwanegu at y taliad gan eich yswiriant car fel eich bod yn cael yn ôl yn union yr hyn a daloch am y car (neu unrhyw gyllid dyledus). Gellir prynu’r math hwn o bolisi ar gyfer ceir ail law a cheir newydd.
 • Yswiriant GAP ar gyfer car newydd sbon (neu ‘gerbyd yn ei le’). Mae hyn yn debyg i yswiriant dychwelyd-at-anfoneb, ond mae wedi ei gynllunio i ad-dalu am gost gynyddol ceir, neu ble rhoddwyd gostyngiad ar gost y car na fydd ar gael eto yn y dyfodol. Mae yswiriant GAP ar gyfer car newydd sbon yn sicrhau eich bod yn cael eich arian yn ôl ac ychydig mwy ar ben hynny, fel eich bod yn gallu newid eich car am un newydd o’r un model a’r un rhagfanylion.

O’r tri dewis, yswiriant GAP ar gyfer ceir newydd sbon sy’n talu allan fwyaf i chi, ond mae’n debyg y gwelwch mai hwn yw’r mwyaf drud.

Gochelwch rhag eithriadau

Efallai na fydd yswiriant GAP yn eich yswirio ar gyfer cymaint ag yr ydych yn ei ddisgwyl.

 • Ni fydd yn yswirio unrhyw swm a ddidynnir gan eich prif gwmni yswiriant car. Er enghraifft, os ydynt yn lleihau’r hyn sy’n cael ei dalu allan oherwydd premiymau na chafodd eu talu, gwerth adfer y car neu esgeulustod cyfrannol, ni fydd y rhain yn cael eu cynnwys.
 • Fel arfer, bydd yswiriant GAP yn cynnig sicrwydd hyd at £250 yn unig o dâl ychwanegol eich hawliad. Ni cheir sicrwydd ar gyfer tâl ychwanegol uwch neu wirfoddol uwch na’r swm hwn. Fodd bynnag, gallwch ddewis prynu rhagor o yswiriant i ysgwyddo hynny.
 • Nid yw’n cynnwys unrhyw ychwanegiadau nad ydynt yn rhan safonol o’r car a ychwanegwyd gennych ar ôl i chi ei brynu , er enghraifft, system sain a llywiwr lloeren.
 • Ni fydd yn cynnwys ychwaith gostau gwarantiad, premiymau yswiriant (gan gynnwys yswiriant GAP), trwydded cronfa ffyrdd ac unrhyw warantiad neu ychwanegiad arall fel arfer.
 • Efallai na fydd yn cynnwys unrhyw beth rydych chi’n meddwl sy’n ddyledus i chi ar eich yswiriant car chi. Os bydd eich prif gwmni yswiriant car yn cynnig llai i chi am eich car na phris y farchnad, a chithau’n derbyn hynny, ni fydd yr yswiriwr GAP yn talu’r gwahaniaeth.

Ar ben hynny, ni chewch yr arian oni fydd:

 • Eich yswiriant yn hollgynhwysfawr.
 • Eich car wedi’i ddynodi y tu hwnt i’w drwsio’n llwyr neu’n amhosibl ei adfer ac.
 • Rydych wedi gwneud cais llwyddiannus ac mae popeth wedi ei gytuno (hyd hynny, bydd yn rhaid i chi ymdopi â’ch taliadau cyllid ar eich pen eich hun).

Faint mae yswiriant GAP yn ei gostio a ble alla i gael gafael arno?

Chwiliwch am y fargen orau. Does dim rhaid i chi godi yswiriant GAP fel rhan o’ch cynnig cyllid car – a dweud y gwir, mae’n aml yn rhatach i’w brynu yn rhywle arall.

Ewch i wefan Which? i weld allwch chi gael gwell syniad o gostau ac ym mha le i brynu.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?