A oes arnoch angen yswiriant anifeiliaid anwes?

Mae eich anifail anwes yn rhan o’r teulu a phe byddai unrhyw beth yn digwydd iddo byddech yn gwneud unrhyw beth i’w helpu. Mae yswiriant anifeiliaid anwes yn ffordd o’ch diogelu rhag costau annisgwyl mewn perthynas â’ch anifail anwes. Y rheswm mwyaf amlwg dros gael yswiriant ar gyfer eich ci neu gath yw er mwyn ysgwyddo biliau’r milfeddyg. Fodd bynnag, gall ymddangos fel cost diangen. Felly, faint fydd y gost, beth ddylai polisi da ei gynnwys, sut i gael y fargen orau o ran yswiriant anifeiliaid anwes a beth yw’r dewisiadau eraill?=

A yw yswiriant anifeiliaid anwes yn werth yr arian?

A wyddech chi?

Ar gyfartaledd roedd polisïau yswiriant anifeiliaid anwes yn costio £279 y flwyddyn yn 2018.

Ffynhonnell: Cymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI)

Mae ffioedd milfeddygon yn cynyddu yn sgil ystod newydd o driniaethau newydd yn dod ar gael. Mae hawliadau yswiriant anifeiliaid anwes ar gyfartaledd yn £79 3erbyn hyn ond gall hawliadau fynd yn filoedd o bunnoedd os bydd eich anifail anwes yn datblygu cyflwr parhaus.

Os nad ydych chi’n siŵr os yw’n werth cael yswiriant anifeiliaid anwes, ystyriwch sut fyddech chi’n delio gyda bil annisgwyl. Bydd angen i chi gydbwyso hyn gyda chost eich premiymau a’r tebygolrwydd y byddwch yn gwneud hawliad. Er enghraifft, gall anifeiliaid hŷn gostio mwy i’w hyswirio, ond yn aml maent yn fwy tebygol o fod angen sylw meddygol (gweler isod).

Mae hunan-yswirio, a drafodir yn fanylach yma, yn ddewis arall cwbl resymol, ond mae angen llawer o hunanddisgyblaeth i sicrhau bod yr arian ar gael bob amser, yn enwedig os bydd gofyn i chi ysgwyddo gofal parhaus a drud.

Gan hynny, yn sicr dylech ystyried yswiriant anifeiliaid anwes, fodd bynnag, dyma ychydig o bethau i’w hystyried yn gyntaf.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

Pa fath o anifail anwes sydd gennych?

Mae’r rhan helaeth o bolisïau yswiriant anifeiliaid anwes yn cael eu trefnu ar gyfer cathod a chŵn ac mae’n hawdd dod o hyd i yswirwyr ar gyfer yr anifeiliaid hynny.

Mae yswiriant ar gyfer mamaliaid llai fel bochdewion, gerbilod a chwningod ar gael, ond gan nad ydynt yn byw yn hir, efallai nad yw’n werth da am arian.

Mae anifeiliaid anwes egsotig, fel madfallod, nadroedd a pharotiaid yn anoddach i’w hyswirio gan nad oes yna lawer o gwmnïau yn cynnig y gwasanaeth hwn. Fodd bynnag, gan fod yr anifeiliaid hyn yn rhai anarferol, mae’n werth canfod y gost o’u hyswirio.

Ni fyddwch yn medru yswirio anifeiliaid gwenwynig, ond efallai y gallech ystyried yswiriant atebolrwydd ar eu cyfer.

Beth yw’r risgiau?

Mae risgiau gwahanol yn gysylltiedig â gwahanol anifeiliaid anwes. Er enghraifft, mae cŵn a chathod pedigri yn fwy tebygol o gael salwch, afiechydon genedigol, cyflyrau etifeddol ac yn fwy tebygol o gael eu dwyn.

Mae rhai bridiau penodol yn fwy tebygol o gael problemau neilltuol. Er enghraifft, mae cŵn mwy o faint yn fwy tebygol o ddioddef o broblemau i’r cymalau, tra gall cŵn tarw ddioddef anawsterau anadlu.

Beth all yswiriant anifeiliaid anwes yn ei gynnwys?

Awgrym da

Wrth gymryd polisi newydd efallai na fyddwch wedi’ch yswirio am nifer o ddyddiau (14 diwrnod fel arfer) ar ôl dyddiad cychwyn y polisi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y print mân.

Fel gyda mathau eraill o yswiriant, gall polisïau yswiriant anifeiliaid anwes amrywio’n sylweddol. Golyga hynny ei bod hi’n bwysig iawn cael yr yswiriant gorau ar gyfer eich anifail anwes felly gwnewch eich gwaith cartref a darllenwch brint mân eich polisi.

Ynghyd â biliau milfeddyg, dyma’r elfennau sy’n cael eu cynnwys:

Colli a dwyn eich anifail anwes. Gwiriwch fod hyn yn diogelu pris prynu’ch anifail anwes. Efallai y bydd raid i chi ddangos tystiolaeth o’r pris hwnnw ac os na lwyddwch i wneud hynny gallai’ch yswirwr dalu ‘pris y farchnad’. Gall y cwmni yswiriant dalu swm hefyd tuag at y gost o hysbysebu bod eich anifail anwes ar goll (£300 neu fwy) a chost y wobr am ddod o hyd iddo (£250 neu fwy). Er na fydd yr un anifail anwes arall yn medru cymryd lle un mor annwyl a gollwyd, bydd rhai polisïau yn cynnig digon o yswiriant i gael anifail anwes arall os na lwyddir i ddod o hyd i’r un a gollwyd.

Dylai triniaeth am broblemau ymddygiad gael eu cynnwys hefyd mewn polisi da a dylai hynny fod yn £500 neu ragor. Efallai y bydd angen i’r driniaeth gael ei gwneud gan sefydliad proffesiynol neu dan gyfarwyddyd milfeddyg.

Marwolaeth drwy salwch neu anaf, y bydd angen cynnwys pris prynu’r anifail anwes. Efallai y bydd gofyn i chi drefnu i filfeddyg cymwys ardystio beth oedd achos y farwolaeth. Fel arfer ceir terfyn oed ar gyfer diogelwch rhag marwolaeth drwy salwch. Dylai polisi da gynnwys ewthansia hefyd os bydd angen difa’ch anifail anwes.

Mae diogelwch atebolrwydd ar gael ar gyfer cŵn yn unig a bydd yn diogelu rhag unrhyw gostau yr ydych yn gyfreithiol gyfrifol am eu talu petai rhywun yn cael ei anafu neu eiddo’n cael ei ddifrodi mewn digwyddiad yn ymwneud â’ch ci. Mae’r diogelwch fel arfer yn £1miliwn neu ragor, ond yn diogelu’r costau y cytunodd yr yswirwr iddynt yn unig. Mae’r rhan fwyaf o bolisïau’n nodi na ddylech gyfaddef atebolrwydd. Gallwch gael yswiriant anifeiliaid anwes naill ai i roi sicrwydd am y sefyllfa hon (trydydd parti) yn unig neu fel rhan o bolisi yswiriant anifeiliaid anwes mwy cynhwysfawr. Bydd yr Ymddiriedolaeth Gŵn yn rhoi sicrwydd trydydd parti i chi am hyd at £1 miliwn fel rhan o’u haelodaeth.

Ffioedd llety cathod neu gŵn os bydd angen i chi fynd i’r ysbyty am fwy na 4 diwrnod yn olynol. Rhaid i’r diogelwch fod yn £500 neu fwy

Triniaeth frys y gallai’ch anifail anwes fod ei hangen wrth deithio dramor. Rhaid i’r diogelwch fod yn £1,500 neu fwy.

Biliau milfeddyg

Talu am filiau drud ac annisgwyl yw’r prif reswm pam mae pobl yn prynu yswiriant anifeiliaid anwes. Gall gwmpasu ystod eang o driniaethau milfeddygol, ond dylech wirio’ch polisi’n ofalus er mwyn deall yn union beth allwch ei hawlio, faint gewch chi ac am ba hyd. Dyma rai o’r triniaethau a all gael eu cynnwys:

Cofiwch

Bydd raid i chi barhau i dalu am driniaeth arferol fel brechiadau blynyddol. Os na lwyddwch i gael y triniaethau hyn gallai’ch yswiriwr wrthod talu os bydd angen i chi wneud hawliad.

Costau milfeddygol cyffredinol gan gynnwys ystod o driniaethau yn sgil damweiniau, anafiadau a salwch.

Cyflyrau etifeddol a genedigol, sydd yn broblemau iechyd a ddatblygodd drwy nodweddion etifeddol neu sy’n bodoli ers geni’r anifail. Yn gyffredinol, nid yw’r rhain yn cael eu cyfrif fel cyflyrau presennol neu barhaus. Fodd bynnag, bydd angen i chi sicrhau bod y diogelwch yn ‘anghyfyngedig’ yn hytrach na dan rai amgylchiadau.

Bydd cyflyrau hirdymor a pharhaus ond yn cael eu diogelu fel arfer os oes gennych chi bolisi oes. Bydd angen i chi wirio’r polisi unigol i sefydlu faint o ddiogelwch sydd gennych yn hyn o beth.

Mae gofal deintyddol yn cael ei gynnwys mewn rhai polisïau yswiriant, ond nid pob un. Gan amlaf, mae’n cynnwys gofal deintyddol sy’n angenrheidiol yn sgil damwain, salwch neu anaf, ond nid ar gyfer gwaith cosmetig.

Gellir cynnwys triniaethau amgen fel homeopathi, aciwbigo neu ffisiotherapi drwy eich yswiriant anifeiliaid anwes os argymhellir hynny gan filfeddyg.

Nid yw risgiau bridio neu gostau ynghlwm â beichiogrwydd wedi eu cynnwys bob amser. Os yw’n fwriad gennych ddefnyddio’ch anifail anwes ar gyfer bridio yna bydd angen i chi sicrhau bod hyn wedi ei ddiogelu. Fel arfer bydd ysbaddu eich anifail anwes yn golygu y cewch ostyngiad ym mhremiwm yr yswiriant.

Mathau o yswiriant anifail anwes

A wyddech chi?

Talwyd £785 miliwn gan bolisïau yswiriant anifeiliaid anwes yn 2018, sydd yn uwch nag erioed o’r blaen.

Ffynhonnell: Cymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI)

Oes: Dyma’r math mwyaf cynhwysfawr o yswiriant sydd ar gael i chi. Rydych yn talu premiwm bob blwyddyn yn ystod bywyd eich anifail anwes a bydd yn ofynnol i’r yswiriwr eich diogelu waeth beth fydd oes neu gyflyrau presennol yr anifail (yn amodol ar amodau). Fodd bynnag, wrth i’ch anifail anwes fynd yn hŷn mae’n debygol y bydd eich premiwm yn codi.

Blynyddol: Rydych yn talu am 12 mis o yswiriant o un flwyddyn i’r llall, gan roi’r dewis i chi newid i bolisi rhatach bob blwyddyn. Mae’r math hwn o bolisi’n costio llai, ond gallai gynnig diogelwch llai cynyhwysfawr ac fel arfer nid yw’n diogelu cyflyrau sy’n bodoli eisoes. Byddwch yn cael anhawster hefyd dod o hyd i yswiriant wrth i’ch anifail anwes fynd yn hŷn.

Damwain yn unig: Y math mwyaf sylfaenol a rhataf o ddiogelwch sydd ar gael. Mae’n diogelu rhag damweiniau (fel eich ci yn cael ei daro gan gar), ond nid salwch. Yn ôl Which? mae 70% o hawliadau yswiriant anifeiliaid anwes ar gyfer salwch nid damweiniau.

Sail ar gyfer hawlio biliau milfeddyg

Mae ‘sail hawliadau’ polisi yswiriant anifail anwes yn pennu sut y diogelir ffioedd milfeddygon ganddo. Gall y diogelwch gael ei roi ar sail ‘blwyddyn’ neu ‘yn ôl y cyflwr fesul blwyddyn’ neu ‘yn ôl y cyflwr – heb derfyn amser’.

Fesul blwyddyn: yn darparu swm penodol o arian tuag at driniaeth filfeddygol ym mhob blwyddyn bolisi. Os cyrhaeddir y terfyn ym mlwyddyn y polisi, bydd y diogelwch ar gyfer costau triniaeth yn dod i ben nes bydd y polisi yn cael ei adnewyddu’r flwyddyn ganlynol. Pan adnewyddir y polisi, mae’r diogelwch milfeddygol hefyd yn cael ei adnewyddu.

Yn ôl y cyflwr: yn darparu swm o arian penodol tuag at driniaeth filfeddygol ar gyfer pob cyflwr neu salwch o fewn y flwyddyn bolisi. Ar ôl i chi gyrraedd y terfyn hwn, ni roddir diogelwch ar gyfer y cyflwr neu salwch hwnnw mewn blynyddoedd dilynol.

Yn ôl y cyflwr, fesul flwyddyn: yn darparu swm penodol o arian tuag at driniaeth filfeddygol ar gyfer pob cyflwr a salwch ym mhob blwyddyn bolisi. Os cyrhaeddir y terfyn ym mlwyddyn y polisi, bydd y diogelwch ar gyfer costau triniaeth yn dod i ben nes bydd y polisi yn cael ei adnewyddu’r flwyddyn ganlynol.

Yn ôl y cyflwr – heb derfyn amser: yn wahanol i bolisïau safonol ‘yn ôl y cyflwr’, bydd y polisïau hyn yn talu allan ar gyfer cyflyrau sydd angen triniaeth bob blwyddyn.

Uchafswm ffioedd milfeddyg

Cyn dewis polisi, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod y swm uchaf o ddiogelwch a delir ganddo tuag at gostau milfeddyg. Cofiwch na fydd y rhan fwyaf o bolisïau yn diogelu cyflyrau iechyd sy’n bodoli eisoes, neu driniaethau y gellid eu hosgoi neu rai nad ydynt yn hanfodol.

Y swm uchaf o ddiogelwch y gall gwahanol fathau o bolisïau eu darparu ar gyfer biliau milfeddygon fel arfer yw:

● £6,000 y flwyddyn am oes

● £5,000 y cyflwr y flwyddyn am oes

● £5,000 neu fwy am bob cyflwr i gyd

Pethau i fod yn ymwybodol ohonynt

Oed eich anifail anwes

Mae yswiriant anifeiliaid anwes ar gyfer cŵn a chathod hŷn yn anoddach ei gael. Mae hyn oherwydd bod anifail hŷn yn fwy tebygol o fod angen triniaeth. Bydd rhai yswirwyr ond yn gadael i chi gymryd polisi newydd os yw eich anifail anwes yn ifancach nag wyth neu naw oed – neu ifancach na hynny ar gyfer rhai bridiau.

Y ffordd hawsaf i gael yswiriant anifeiliaid anwes yw prynu polisi oes pan mae’r anifail yn ifanc. Er nad hwn yw’r dewis rhataf yn sicr, mae’n sicrhau bod eich anifail anwes wedi’i ddiogelu, hyd yn oed ar gyfer salwch hirdymor.

Cyflyrau a oedd yn bodoli eisoes

Rhaid i chi ddatgan unrhyw gyflyrau a oedd yn bodoli o’r blaen wrth geisio cael yswiriant ar gyfer eich anifail anwes neu gallai’ch polisi fod yn annilys.

Os oes gan eich anifail anwes gyflwr sy’n bodoli eisoes, efallai y gallwch ddod o hyd i gwmni sy’n fodlon eich yswirio. Fodd bynnag, mae’n debygol na chewch chi unrhyw ddiogelwch am y cyflwr a oedd yn bodoli eisoes.

Newid polisi

Mae’r rheolau ynghylch cyflyrau a oedd yn bodoli eisoes yn ei gwneud hi’n anoddach newid polisi. Os ydych ar bolisi blynyddol neu oes, y prif reswm y byddech yn dymuno newid fyddai oherwydd bod eich premiwm wedi codi. Fodd bynnag, y prif reswm y byddai’ch premiwm wedi codi fyddai oherwydd eich bod wedi gwneud hawliad, ac os felly efallai cewch anhawster wrth geisio cael yswirwr arall, neu eich diogelu rhag unrhyw driniaeth yn gysylltiedig â’r cyflwr a oedd yn bodoli eisoes.

Tâl dros ben

Tal dros ben yw swm o’r hawliad y cytunwch i dalu eich hun ymlaen llaw. Mae rhai yswirwyr yn gofyn am dâl dros ben ar sail canran hefyd yn ogystal â ffi benodol. Gelwir hwn yn ‘dâl dros ben cyd-yswiriant’ a gallai hyn fod yn ddrud iawn os byddwch yn talu biliau sylweddol i filfeddyg. Felly ceisiwch bolisi sy’n codi un tâl dros ben rhwng £50 a £100. Ymhellach, ceisiwch osgoi polisïau sy’n cynyddu’r swm tâl dros ben wrth i’ch anifail anwes fynd yn hŷn, oni bai eich bod yn dymuno cael tâl dros ben am bremiwm rhatach.

Sut i gael bargen dda?

Mae yswiriant anifeiliaid anwes yn aml yn gymharol rad. Mae cael y fargen orau yn golygu gwneud eich ymchwil.

Mae nifer o elfennau y dylech eu hystyried, yn cynnwys:

  • Prynu yswiriant pan fydd eich anifail anwes yn ifanc ac yn iach. Os arhoswch tan iddynt fynd yn hŷn neu gael problemau iechyd gallwch brofi anhawster cael y diogelwch sydd ei angen arnoch i dalu amdano.
  • Ar y llaw arall, wrth i’ch anifail anwes heneiddio, os dewiswch bolisi sy’n talu biliau milfeddyg am un flwyddyn yn unig, efallai na fydd darparwyr eraill yn cytuno i ddiogelu’r cyflyrau sydd eisoes yn bodoli.
  • Efallai’r hoffech ystyried polisi sy’n talu trwy gydol oes eich anifail anwes. Biliau milfeddyg yw’r prif reswm pam fod pobl yn prynu yswiriant anifail anwes ac, er nad yw yswiriant oes y dewis rhataf (a gall y premiymau godi), mae’n talu am amodau sy’n galw am driniaeth flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Sut i arbed arian ar yswiriant anifeiliaid anwes

Mae yna rai ffyrdd y gallwch gwtogi cost yswiriant anifeiliaid anwes, fodd bynnag ni fydd yr un o’r rhain yn cwtogi’ch premiwm yn sylweddol.

Bu rhoi microsglodyn yn eich ci yn ofyniad cyfreithiol ers 6 Ebrill 2016, fodd bynnag, gallech arbed ychydig o arian drwy wneud yr un fath gyda’ch cath. Gall ysbaddu eich anifail anwes leihau eich premiwm hefyd gan fod hynny’n cael gwared â’r risgiau ynghlwm â bridio a beichiogrwydd.

Gallwch leihau premiwm eich yswiriant anifeiliaid anwes hefyd drwy fodloni ar dal dros ben uwch.

Mae yswiriant ar gyfer sawl anifail anwes ar gael ac mae’n ffordd dda o arbed arian os oes gennych fwy nag un anifail anwes oherwydd cewch ostyngiad am unrhyw anifeiliaid ychwanegol a rowch ar y polisi.

Fel gyda pethau eraill mewn bywyd, mae’n werth chwilio am y fargen orau a chymharu yswiriant anifeiliaid anwes, ond cofiwch y bydd yr yswiriant rhataf yn cynnig diogelwch llai cynhwysfawr.

Ble cewch chi fargen dda

Dewisiadau eraill yn lle yswiriant anifeiliaid

Hunan yswirio

Gallech yswirio eich hun trwy gynilo swm penodol i dalu am filiau milfeddyg posibl.

Bydd raid i chi fod yn ddisgybledig a meddwl faint y gallwch yn rhesymol ei roi o’r neilltu. Cost yswirio cath mewn ardal risg isel ar gyfartaledd yw tua £150 y flwyddyn – cynilwch hynny am 10 mlynedd a bydd gennych £1500 ac unrhyw log i ofalu am eich anifail yn ei henaint.

Ond cofiwch:

Efallai y bydd angen i chi dalu’r milfeddyg cyn i chi gynilo digon o arian i dalu amdano.

Os bydd eich anifail anwes yn datblygu cyflwr cronig gallai gostio miloedd o bunnoedd i chi a byddai’n anodd iawn dod o hyd i yswiriant fforddiadwy bryd hynny.

Gall hunan yswirio wneud synnwyr os oes gennych nifer o anifeiliaid anwes, yn hytrach na phrynu polisi ar gyfer pob un ohonynt.

Cofiwch nad yw’r arian rydych yn ei gynilo ar gyfer pethau cyffredinol fel brechiadau, glanhau dannedd neu roi moddion llyngyr. Mae ar gyfer pethau y byddech wedi gwneud hawliad yswiriant amdanynt yn unig.

Elusennau a mathau eraill o help

Nid oes GIG ar gyfer anifeiliaid anwes. Mae gan grwpiau fel Fferyllfa’r Bobl ar gyfer Anifeiliaid Sâl (PDSA), Y Groes Las, Y Gymdeithas Frenihinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid (RSPCA), Cymdeithas yr Alban er Atal Creulondeb i Anifeiliaid (SSPCA) a Chymdeithas Ulster er Atal Creulondeb i Anifeiliaid (USPCA), oll ysbytai anifeiliaid am ddim. Fodd bynnag, nid oes ganddynt ddigon o arian ac maent ar gael i bobl sy’n cael budd-daliadau neu gymhorthdal incwm gan amlaf.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?