A oes arnoch angen yswiriant diogelu incwm?

Does neb eisiau meddwl y gallai rhywbeth drwg ddigwydd iddyn nhw. Ond bob blwyddyn mae yn agos at filiwn o bobl yn canfod nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anaf difrifol. Os na fyddech yn medru gweithio oherwydd salwch difrifol, sut fyddech chi’n ymdopi? Allech chi fyw ar eich cynilion, neu ar dâl salwch o’r gwaith? Os na fedrech chi, bydd arnoch angen ffordd arall i ddal i dalu eich biliau – ac efallai y byddwch am ystyried yswiriant diogelu incwm.

Beth yw yswiriant diogelu incwm?

Mae yswiriant diogelu incwm yn bolisi yswiriant tymor hir i’ch helpu os na allwch weithio oherwydd salwch neu anaf.

 • Mae’n cymryd lle rhan o’ch incwm os na allwch weithio oherwydd salwch neu anabledd.
 • Bydd yn talu nes byddwch yn dechrau gweithio eto, neu nes y byddwch yn ymddeol, marw neu ar ddiwedd tymor y polisi – p’run bynnag sydd gyntaf.
 • Yn aml ceir cyfnod aros cyn y bydd y taliadau yn dechrau. Yn gyffredinol byddwch yn gosod y taliadau i gychwyn ar ôl i’ch taliadau salwch ddod i ben, neu ar ôl i unrhyw yswiriant stopio talu i chi. Yr hiraf y byddwch yn aros, y lleiaf fydd eich premiymau misol.
 • Mae’n cwmpasu’r rhan fwyaf o afiechydon sy’n eich atal rhag gweithio, naill ai yn y tymor byr neu hir (yn ddibynnol ar y math o bolisi a’i ddiffiniad o analluogrwydd).
 • Gallwch wneud hawliad faint bynnag o weithiau sydd angen, tra pery’r polisi.

Gydag yswiriant diogelu incwm, mae popeth yn dibynnu ar gael y polisi iawn – felly gall fod yn ddefnyddiol cael cyngor gan gynghorwr ariannol annibynnol neu frocer.

Nid yw’r un fath ag yswiriant salwch critigol, sy’n talu un cyfandaliad unwaith ac am byth os oes gennych salwch difrifol penodol.

Nid yw’r un fath â diogelu incwm tymor byr, sydd hefyd yn talu swm misol sy’n gysylltiedig â’ch incwm, ond dim ond am gyfnod cyfyngedig o amser (am rhwng dwy a phum mlynedd fel arfer) ac fel arfer gall roi sicrwydd ar gyfer llai o afiechydon neu sefyllfaoedd.

A oes ei angen arnoch?

Yn ôl yr ABI, mae un filiwn o weithwyr y flwyddyn yn canfod nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anaf difrifol.

Nid yw o bwys os oes gennych blant neu ddibynyddion eraill – os byddai salwch yn golygu na fyddech yn medru talu’r biliau, dylech ystyried yswiriant diogelu incwm.

Rydych yn fwy tebygol o fod ei angen os ydych yn hunangyflogedig neu’n gyflogedig ond nad oes gennych chi dâl salwch yn gefn i chi.

Gwiriwch beth fydd eich cyflogwr yn ei ddarparu i chi os byddwch i ffwrdd yn sâl. Darllenwch fwy yn Pa amddiffyniad ariannol sydd gennych yn barod?

Pwy sydd ddim ei angen?

Efallai nad oes arnoch angen yswiriant diogelu incwm os:

 • Gallech ddod i ben ar eich tâl salwch – er enghraifft, os oes gennych becyn buddion cyflogai sy’n rhoi incwm i chi am 12 mis neu fwy.
 • Gallech oroesi ar fudd-daliadau’r llywodraeth – ond efallai na fydd hyn yn ddigon i dalu am eich costau i gyd
 • Mae gennych ddigon o gynilion i’ch cynnal eich hun – cofiwch y gall fod angen i’ch cynilion eich cynnal am gyfnod hir.
 • Gallech ymddeol yn gynnar – os ydych yn agos i oedran ymddeol, efallai y gallech fforddio ymddeol yn gynnar. Os nad ydych yn gallu dychwelyd i’r gwaith gallech fod â hawl i gymryd eich pensiwn yn gynnar.
 • Byddai eich partner neu deulu yn eich cynnal – efallai gan eich partner ddigon o incwm i dalu am bopeth sydd arnoch chi ei angen.

Faint mae’n ei gostio?

Bydd faint fyddwch chi’n ei dalu bob mis yn ddibynnol ar y polisi a’ch amgylchiadau. Fel arfer mae yswiriant diogelu incwm yn cynnwys ystod eang o salwch a sefyllfaoedd ac mae ynddo’r potensial i dalu am nifer o flynyddoedd.

Bydd cost polisi yn amrywio yn amrywio yn seiliedig ar nifer o ffactorau, yn cynnwys:

 • Oedran
 • A ydych yn ysmygu neu beidio neu wedi gwneud hynny yn y gorffennol
 • Iechyd (eich iechyd ar hyn o bryd, eich pwysau, hanes meddygol eich teulu)
 • Swyddi
 • Canran yr incwm yr hoffech ei sicrhau
 • Y cyfnod aros cyn i’r polisi dalu
 • Ystod y mathau o salwch ac anafiadau sydd wedi eu cynnwys
Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn ein canllaw ar Sut a ble i brynu yswiriant diogelu incwm.
Defnyddiwch ein canllaw Cwestiynau Cyffredin, sy’n cynnwys y cwestiynau sylfaenol y dymunwch eu gofyn i gynghorydd efallai, neu’r cwestiynau y bydd y cynghorydd yn eu gofyn i chi.

Mathau eraill o yswiriant i’w hystyried

Mae yna hefyd nifer o gynnyrch yswiriant eraill y gallwch eu defnyddio i’ch diogelu eich hun rhag problemau ariannol os byddwch yn sâl neu wedi’ch anafu neu os byddwch yn marw ac eisiau diogelu pobl eraill.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?