A oes arnoch angen yswiriant teithio?

Mae yswiriant teithio (neu yswiriant gwyliau) yn bwysig er mwyn sicrhau y byddwch yn gallu fforddio gofal meddygol pan ydych dramor.

Pam cymryd yswiriant teithio?

Mae’n debygol mai argyfyngau iechyd a meddygol yw’r rheswm pwysicaf dros gael yswiriant teithio

Mae argyfwng meddygol mewn gwlad arall yn gallu bod yn ddrud iawn.

Mae’r rhain yn enghreifftiau gwirioneddol wedi’u cymryd o wefan y Swyddfa Dramor:

£15,000: syrthio yn Sbaen, yn arwain at dorri clun, triniaeth ysbyty a hediadau.

£25,000: damwain moped yng Ngwlad Groeg, gyda llawdriniaeth a dychwelyd i’r DU.

£100,000: Anhwylder neu haint stumog wedi’i drin mewn ysbyty yn yr Unol Daleithiau gyda hediadau adref.

 • Gallai cael gofal meddygol ar eich gwyliau gostio miloedd o bunnau ichi
 • Nid yw yswiriant arall – fel sicrwydd damwain cerdyn credyd ac yswiriant iechyd preifat – yn cynnwys y mwyafrif o argyfyngau teithio.
 • Heb yswiriant, efallai y bydd rhaid i chi dalu’ch holl gostau brys eich hun – mae’n annhebygol y bydd Consyliaeth Prydain yn fodlon eich helpu.
 • Mae yswiriant teithio sy’n cynnwys trefnu ichi fynd adref a threuliau meddygol yn hanfodol.

Beth mae yswiriant teithio yn ei gynnwys?

Mae un o bob tri hawliad ar yswiriant teithio ar gyfer triniaeth feddygol.

Ffynhonnell: Ymchwil Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Mae’r mwyafrif o bolisïau’n cynnwys sicrwydd am:

 • Dreuliau meddygol brys
 • Atebolrwydd personol, rhag ofn y cewch eich siwio am niweidio eiddo neu achosi anaf
 • Bagiau coll neu wedi’u dwyn*
 • Costau canslo, oedi neu dorri’n fyr eich taith*

*Gall yswiriant bagiau a chanslo fod yn ychwanegion atodol gyda rhai polisïau.

Beth sydd heb ei gynnwys dan yswiriant teithio?

Mae rhai pethau cyffredin y dylech gadw llygad arnynt:

 • Os ydych dros 65 oed neu os oes cyflwr meddygol arnoch, efallai y byddwch angen yswiriant arbenigol. Mae cyflyrau meddygol sy’n bodoli’n barod yn cael eu heithrio fel arfer, fodd bynnag bydd rhai yswirwyr yn yswirio’r risg feddygol i ddarparu gwarchodaeth bosibl i chi. Os oes cyflwr meddygol arnoch mae’n rhaid ichi roi gwybod i’ch yswiriwr os bydd yn holi neu mae perygl y bydd yn annilysu eich yswiriant. Pan brynwch yswiriant mae’n rhaid ichi ateb yr holl gwestiynau am eich amgylchiadau ac iechyd yn onest, a chynnwys popeth, hyd yn oed os nad ydych yn meddwl ei fod o bwys, er enghraifft cymryd tabledi ar gyfer pwysau gwaed uchel neu angina yn rheolaidd – os na wnewch ni fydd eich polisi’n ddilys.
 • Yn aml ni fydd chwaraeon antur, chwaraeon gaeaf ac unrhyw ‘weithgareddau peryglus’ wedi eu cynnwys yn rhan o bolisi yswiriant teithio safonol ac efallai y byddwch angen sicrwydd ychwanegol.
 • Gyda’r mwyafrif o bolisïau, ni fydd sicrwydd gennych ar gyfer teithio i wledydd neu ardaloedd mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn argymell eich bod yn eu hosgoi – gallwch weld y rhestr ddiweddaraf ar wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwladopens in new window
 • Mae sicrwydd ar gyfer streiciau, aflonyddwch sifil, daeargrynfeydd, gweithredoedd o derfysgaeth a heintiau fel SARS yn amrywio.
 • COVID-19. Fel arfer bydd digwyddiadau cysylltiedig â choronafeirws, gan gynnwys gwarchodaeth feddygol a tharfu ar deithio, yn cael eu heithrio. Mae hyn yn gymwys i bolisïau presennol a rhai newydd – felly gwiriwch gyda darparwr eich yswiriant cyn teithio.
 • Mae yswiriant teithio yn annilys os nad yw’n cael ei gymryd cyn i chi adael y DU. Nid ydych yn gallu trefnu polisi dilys ar ôl i chi adael.

Gan fod polisïau ar gyfer yswiriant teithio’n amrywio, rydym wedi paratoi canllawiau i’ch helpu wrth ddod o hyd i’r wybodaeth benodol – a sicrwydd – y bydd ei hangen arnoch.

A ydych chi’n dal angen yswiriant teithio os oes gennych Gerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC)?

Ers 1 Ionawr 2021, mae’r cytundeb a gafodd ei negodi gan lywodraeth y DU yn caniatáu i’r rheini a gafodd Gerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC) cyn diwedd 2020 barhau i’w ddefnyddio cyn y dyddiad y daw i ben. Mae’r EHIC yn rhoi’r hawl i chi gael mynediad at ofal iechyd brys wedi’i ddarparu gan wladwriaeth yn ystod arhosiad dros dro yn y gwledydd hynny.

Nid oedd y cerdyn EHIC erioed yn ateb arall i yswiriant teithio. Ni fyddai wedi cwmpasu gofal iechyd meddygol na chostau preifat, fel achub mynydd mewn cyrchfannau sgïo, cael eich hedfan yn ôl i’r DU, nac eiddo coll neu wedi’i ddwyn, ac nid oedd yn ddilys ar fordeithiau.

Mae cael yswiriant teithio sy’n cwmpasu’ch gofynion gofal iechyd yn aros yn ofyniad hanfodol wrth deithio.

Mae’n bwysig i sicrhau eich bod yn deall telerau ac amodau eich polisi yswiriant teithio, a’ch bod yn hapus â’r lefel o ofal iechyd a tharfu ar deithio mae’n ei ddarparu.

Os oes gennych chi bolisi yswiriant teithio presennol sydd wedi cael ei effeithio oherwydd diwedd y cyfnod gweithredu gyda’r UE, dylai’ch darparwr yswiriant teithio roi gwybod i chi.

Ar gyfer cyngor am deithio dramor, ewch i’r{:target=”_blank”}wefan GOV.UK

A all yswiriant teithio roi gwerth da am arian?

Mae Prydeinwyr yn gwario mwy na dwbl cost polisi yswiriant teithio taith sengl ar gylchgronau a losin yn y maes awyr.

Ffynhonnell: Cymdeithas yr Yswirwyr Prydeinig

Prif fudd yswiriant teithio yw cael sicrwydd meddygol brys ar eich gwyliau.

 • Beth fydd yn digwydd os byddwch yn dioddef cwymp gwael ar y llethrau sgïo a bod angen am hofrennydd i fynd â chi i ysbyty da?
 • Sut fyddech yn ymdopi os bydd un o’r plant yn mynd yn sâl – hyd yn oed rhywbeth nad yw’n ddifrifol – yn yr Unol Daleithiau neu wlad arall lle mae’r costau meddygol yn ofnadwy o uchel?

Gyda sicrwydd am y costau hynny, byddwch yn sylweddoli’n gyflym ei fod yn werth trefnu polisi yswiriant teithio.

Mae’n bosibl bod y warchodaeth a gewch chi ar gyfer eiddo personol wedi’i chwmpasu gan eich polisi yswiriant cynnwys cartref.

Gall y sicrwydd a gewch am feddiannau personol gael ei gynnwys yn eich polisi yswiriant ar gyfer cynnwys cartref ac felly’r peth gorau yw gwirio a yw hwn gennych eisoes cyn ichi ei ychwanegu at eich polisi teithio. Bydd rhai yswirwyr teithio yn rhoi gostyngiad ichi am beidio â chynnwys sicrwydd am fagiau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?