A oes arnoch angen yswiriant teithio?

Mae yswiriant teithio (neu yswiriant gwyliau) yn bwysig er mwyn sicrhau y byddwch yn gallu fforddio gofal meddygol pan ydych dramor.

Pam cymryd yswiriant teithio?

Mae’r gost gyfartalog ar gyfer triniaeth feddygol dramor yn £1,300, ond gall fod yn llawer mwy.

Ffynhonnell: Cymdeithas yr Yswirwyr Prydeinig

Er enghraifft, mewn un achos yn trin torri sawl asgwrn a rhwygo gwythïen yn yr Unol Daleithiau, gorfodwyd dinesydd o Brydain i gael ambiwlans awyr yn ôl i’r Deyrnas Unedig. Roedd cost y driniaeth a chludiant yn agos at £500,000.

 • Gallai cael gofal meddygol ar eich gwyliau gostio miloedd o bunnau ichi
 • Nid yw yswiriant arall – fel sicrwydd damwain cerdyn credyd ac yswiriant iechyd preifat – yn cynnwys y mwyafrif o argyfyngau teithio.
 • Heb yswiriant, efallai y bydd rhaid i chi dalu’ch holl gostau brys eich hun – mae’n annhebygol y bydd Consyliaeth Prydain yn fodlon eich helpu.
 • Mae yswiriant teithio sy’n cynnwys trefnu ichi fynd adref a threuliau meddygol yn hanfodol.

Beth mae yswiriant teithio yn ei gynnwys?

Mae un o bob tri hawliad ar yswiriant teithio ar gyfer triniaeth feddygol.

Ffynhonnell: Ymchwil Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Mae’r mwyafrif o bolisïau’n cynnwys sicrwydd am:

 • Dreuliau meddygol brys
 • Atebolrwydd personol, rhag ofn y cewch eich siwio am niweidio eiddo neu achosi anaf
 • Bagiau coll neu wedi’u dwyn*
 • Costau canslo, oedi neu dorri’n fyr eich taith*

*Gall yswiriant bagiau a chanslo fod yn ychwanegion atodol gyda rhai polisïau.

Beth sydd heb ei gynnwys dan yswiriant teithio?

Mae rhai pethau cyffredin y dylech gadw llygad arnynt:

 • Os ydych dros 65 oed neu os oes cyflwr meddygol arnoch, efallai y byddwch angen yswiriant arbenigol. Os oes cyflwr meddygol arnoch mae’n rhaid ichi roi gwybod i’ch yswiriwr os bydd yn holi neu mae perygl y bydd yn annilysu eich yswiriant. Pan brynwch yswiriant mae’n rhaid ichi ateb yr holl gwestiynau am eich amgylchiadau ac iechyd yn onest, a chynnwys popeth, hyd yn oed os nad ydych yn meddwl ei fod o bwys, er enghraifft cymryd tabledi ar gyfer pwysau gwaed uchel neu angina yn rheolaidd – os na wnewch ni fydd eich polisi’n ddilys.
 • Yn aml ni fydd chwaraeon antur, chwaraeon gaeaf ac unrhyw ‘weithgareddau peryglus’ wedi eu cynnwys yn rhan o bolisi yswiriant teithio safonol ac efallai y byddwch angen sicrwydd ychwanegol.
 • Gyda’r mwyafrif o bolisïau, ni fydd sicrwydd gennych ar gyfer teithio i wledydd neu ardaloedd mae’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn argymell eich bod yn eu hosgoi – gallwch weld y rhestr ddiweddaraf ar wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad
 • Mae sicrwydd ar gyfer streiciau, aflonyddwch sifil, daeargrynfeydd, gweithredoedd o derfysgaeth a heintiau fel SARS yn amrywio.

Gan fod polisïau ar gyfer yswiriant teithio’n amrywio, rydym wedi paratoi canllawiau i’ch helpu wrth ddod o hyd i’r wybodaeth benodol – a sicrwydd – y bydd ei hangen arnoch.

A ydych chi’n dal angen yswiriant teithio os oes gennych Gerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC)?

 • Gydag EHIC (yr E111 gynt) byddwch yn cael yr un lefel o ofal meddygol a ddarperir gan y wladwriaeth â rhywun sy’n byw yn y wlad rydych yn ymweld â hi. Mae’n ddilys ym mhob gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir.
 • Yr unig broblem yw efallai na fydd y lefel leol o ofal o’r un safon â’r gofal y byddech yn ei gael yn y DU. Hefyd bydd angen ichi dalu am ran o’ch biliau, os mai dyna’r ffordd mae’r system leol yn gweithio.
 • Ni fydd yr EHIC yn cynnwys costau dychweliad – trefnu i chi ddod adref – ar ôl argyfwng meddygol ar eich gwyliau, a gallai hyn fod yn gostus iawn.
 • Os defnyddiwch EHIC i gael gofal meddygol, ni fydd rhai yswirwyr yn gofyn ichi dalu’r tâl dros ben ar eich hawliadau meddygol.
 • Er ei fod yn werth cael EHIC, nid yw’n ddigon ar ei ben ei hunan. Bydd EHIC yn darparu ar gyfer argyfyngau gofal iechyd sylfaenol, ond bydd cael yswiriant teithio yn darparu sicrwydd atodol a mynediad mwy hwylus i wasanaethau meddygol pan fyddwch dramor.

A all yswiriant teithio roi gwerth da am arian?

Mae Prydeinwyr yn gwario mwy na dwbl cost polisi yswiriant teithio taith sengl ar gylchgronau a losin yn y maes awyr.

Ffynhonnell: Cymdeithas yr Yswirwyr Prydeinig

Prif fudd yswiriant teithio yw cael sicrwydd meddygol brys ar eich gwyliau.

 • Beth fydd yn digwydd os byddwch yn dioddef cwymp gwael ar y llethrau sgïo a bod angen am hofrennydd i fynd â chi i ysbyty da?
 • Sut fyddech yn ymdopi os bydd un o’r plant yn mynd yn sâl – hyd yn oed rhywbeth nad yw’n ddifrifol – yn yr Unol Daleithiau neu wlad arall lle mae’r costau meddygol yn ofnadwy o uchel?

Gyda sicrwydd am y costau hynny, byddwch yn sylweddoli’n gyflym ei fod yn werth trefnu polisi yswiriant teithio.

Gall y sicrwydd a gewch am feddiannau personol gael ei gynnwys yn eich polisi yswiriant ar gyfer cynnwys cartref ac felly’r peth gorau yw gwirio a yw hwn gennych eisoes cyn ichi ei ychwanegu at eich polisi teithio. Bydd rhai yswirwyr teithio yn rhoi gostyngiad ichi am beidio â chynnwys sicrwydd am fagiau.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?