A ydych yn gymwys am gyllid gofal iechyd parhaus y GIG?

Yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, os oes gennych chi anabledd neu broblem feddygol gymhleth, efallai y byddwch yn gymwys am ofal parhaus (CHC) y GIG am ddim.

Beth yw gofal iechyd parhaus y GIG neu ofal parhaus y GIG?

Pan mai ‘angen iechyd’ yw prif angen unigolyn, mae’r GIG yn gyfrifol am ddarparu hynny ynghyd â’r arian yn llawn mewn unrhyw sefyllfa. Gallai hynny fod mewn:

 • hosbis
 • cartref gofal, neu
 • eich cartref eich hun

Nid oes llawer o bobl yn gwybod am ofal parhaus y GIG (a elwir weithiau’n ofal parhaus y GIG). Felly mae’n bwysig darganfod a ydych chi’n gymwys a chael asesiad.

Pwy sy’n gymwys?

Gair i gall

Yr unig ffordd bendant o wybod a ydych yn gymwys yw gofyn i’ch meddyg teulu neu’ch gweithiwr cymdeithasol drefnu asesiad.

Nid oes unrhyw restr glir o afiechydon neu gyflyrau iechyd sy’n gymwys am gyllid.

Gwneir yr asesiad a yw eich anghenion iechyd yn ddwys, yn gymhleth neu’n anrhagweladwy.

Er enghraifft, os ydych chi’n cael anhawster gyda phethau fel anadlu, bwyta ac yfed, cymryd meddyginiaethau, symud o gwmpas, cof a meddwl, er enghraifft, efallai y byddwch chi’n gymwys i barhau â gofal iechyd.

Dwyster - mae hyn yn disgrifio faint (er enghraifft, pa mor aml) a pha mor ddifrifol yw’ch anghenion. Mae hefyd yn disgrifio’r gefnogaeth sydd ei hangen i’ch helpu chi, gan gynnwys yr angen am ofal parhaus.

Cymhlethdod - mae hyn yn ymwneud â sut mae’ch anghenion yn effeithio ar ei gilydd. Mae hefyd yn disgrifio lefel y sgil sydd ei hangen i wirio’ch symptomau, trin y cyflwr a / neu reoli’ch gofal.

Anrhagweladwyedd - mae hyn yn ymwneud â faint a pha mor aml y gall eich anghenion newid a beth yw’r heriau i’r bobl sy’n rhoi gofal a chefnogaeth i chi. Dylai hefyd esbonio’r risg i’ch iechyd os na roddir y gofal cywir ar yr adeg iawn. Mae rhywun ag angen iechyd anrhagweladwy yn debygol o fod â chyflwr iechyd ansefydlog a newidiol.Nid yw’r rhan fwyaf o bobl ag anghenion gofal tymor hir yn gymwys i gael gofal iechyd parhaus y GIG. Mae hyn oherwydd bod yr asesiad yn eithaf llym.

Nid yw’r rhan fwyaf o bobl ag anghenion gofal tymor hir yn gymwys i gael gofal iechyd parhaus y GIG. Mae hyn oherwydd bod yr asesiad yn eithaf llym.

Mae’n bendant yn werth cael eich asesu er y gallai cael eich pecyn gofal llawn wedi’i ariannu gan y GIG fod yn werth miloedd o bunnoedd bob blwyddyn. Felly mae’n werth darganfod.

Am fwy o fanylion a yw’ch problemau iechyd yn golygu y gallech fod yn gymwys, edrychwch ar y fideo ar wefan y GIG

Pa gostau a ysgwyddir gan ofal iechyd parhaus y GIG?

Mae gofal iechyd arferol y GIG (er enghraifft, gan eich meddyg teulu, ymwelydd iechyd neu yn yr ysbyty) am ddim. Ond mae gofal iechyd parhaus y GIG yn talu costau ychwanegol, fel help gyda golchi neu wisgo, neu dalu am therapi arbenigol.

Gallai hefyd dalu am lety os yw’ch gofal yn cael ei ddarparu mewn cartref gofal, neu gymorth i ofalwyr os ydych yn cael gofal gartref.

Os nad ydych yn gymwys i gael gofal parhaus y GIG a’ch bod angen gofal mewn cartref nyrsio, gallech gael Gofal Nyrsio a Ariennir gan y GIG sydd yn gyfraniad heb brawf modd tuag at eich costau nyrsio.

Mae’r cyllid yn amrywio yn ôl rhanbarth, felly bydd angen ichi holi’ch Grŵp Comisiynu Clinigol lleol, eich Bwrdd Iechyd neu eich Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol i weld beth sy’n cael ei gynnwys.

Cewch ragor o wybodaeth yn ein canllaw ar Gyfraniad Gofal Nyrsio’r GIG.

Sut mae gwneud cais am ofal iechyd parhaus y GIG

I wneud cais, gofynnwch i’ch meddyg teulu neu weithiwr cymdeithasol drefnu asesiad gofal iechyd parhaus y GIG.

Beth sy’n digwydd yn ystod y broses asesu?

Cam 1 – Y sgrinio cychwynnol

Yn gyntaf , byddwch yn cael eich sgrinio i weld a ydych yn gymwys i gael cyllid.

Bydd hyn yn cael ei wneud fel arfer mewn ysbyty neu gartref gan nyrs, meddyg, gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr proffesiynol gofal iechyd arall.

Byddant yn asesu’ch anghenion iechyd a gofal cyffredinol â rhestr wirio syml a fydd yn cynnwys:

 • Symudedd
 • Anadlu
 • Ymataliad
 • Cyfathrebu
 • Maeth (bwyd a diod)
 • Croen (gan gynnwys clwyfau a briwiau)
 • Anghenion seicolegol ac emosiynol
 • Cyflyrau ymwybod newidiol
 • Rheoli symptomau drwy feddyginiaeth a therapïau cyffuriau
 • Gwybyddiaeth (deallusrwydd beunyddiol o’r hyn sy’n digwydd o’ch cwmpas)
 • Anghenion gofal arwyddocaol eraill

Os yw’ch iechyd chi, neu iechyd rhywun y gofalwch amdano neu amdani, yn gwaethygu’n gyflym, holwch am asesiad carlam i osgoi’r sgrinio cychwynnol.

Cam 2 – Yr asesiad

Peidiwch â chael eich rhwystro

Er bod y broses asesu’n gallu bod yn gymhleth, mae’r rhan fwyaf o bobl a theuluoedd sydd wedi bod drwyddi’n dweud bod y manteision yn ei gwneud yn un werth chweil.

Os bydd y sgrinio cychwynnol yn dangos y gallech fod yn gymwys am ofal parhaus y GIG am ddim, bydd angen ichi gael asesiad arall.

Caiff ei gynnal gan dîm o ddau neu ragor o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol sydd â rhan yn eich gofal.

Bydd y tîm yn defnyddio’r un rhestr wirio uchod ond bydd yn mynd i lawer mwy o fanylder.

Byddant yn marcio pob un o’ch anghenion gofal fel rhai isel, canolig, uchel neu ddwys.

Cewch wybod rhagor am y broses asesu yn nhaflen yr Adran Iechyd, ‘NHS continuing healthcare and NHS-funded nursing care’ (PDF)

Rwy’n gymwys i gael gofal iechyd parhaus y GIG - beth sy’n digwydd nesaf?

Os ydych chi’n gymwys, y cam nesaf yw trefnu pecyn gofal a chymorth sy’n diwallu’ch anghenion asesedig. Bydd eich awdurdod GIG lleol (Grŵp Comisiynu Clinigol neu Fwrdd Iechyd Lleol) yn trefnu hyn. Efallai y byddant yn gweithio gyda’ch cyngor lleol i’w drefnu.

Yn dibynnu ar eich sefyllfa, gallai gwahanol opsiynau fod yn addas. Gallai hyn gynnwys cefnogaeth yn eich cartref eich hun a’r opsiwn o gyllideb iechyd bersonol.

Beth yw cyllideb iechyd personol?

Yn Lloegr, gall y GIG drefnu gofal i chi, neu gallwch ddewis derbyn cyllid ar gyfer eich gofal fel taliadau uniongyrchol. Gelwir hyn yn gyllideb iechyd bersonol.

Mae cyllideb iechyd personol yn rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i chi ar sut i gynllunio a thalu am eich anghenion gofal iechyd a lles

.

Darganfyddwch fwy am gyllidebau iechyd personol ar wefan y GIG

Nid yw cyllidebau iechyd personol ar gael ar hyn o bryd yng Nghymru na Gogledd Iwerddon.

Yn yr Alban, mae yna drefniadau gwahanol o’r enw Gofal Clinigol Cymhleth Seiliedig ar Ysbytai.

Darganfyddwch fwy ar wefan Care Information Scotland

Mae yna hefyd wybodaeth ddefnyddiol ar wefan Llywodraeth yr Alban

Beth os nad ydwyf yn cytuno â’r asesiad

Gair i gall

Mae amgylchiadau’n newid, felly hyd yn oes os cawsoch eich gwrthod am gyllid i ddechrau, dylech sicrhau bod eich sefyllfa’n cael ei hadolygu’n rheolaidd yn enwedig os yw eich iechyd yn gwaethygu. Gall eich meddyg teulu neu’ch gweithiwr cymdeithasol helpu i ddechrau’r broses.

Gofynnwch i’ch Grŵp Comisiynu Clinigol lleol, Bwrdd Iechyd neu’ch Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol leol adolygu’u penderfyniad.

Rhaid ichi ofyn iddynt am hyn yn ysgrifenedig cyn pen chwe mis ers yr hysbysiad a nododd nad oeddech yn gymwys.

Os oedd eu penderfyniad yn seiliedig ar sgrinio cychwynnol yn unig, gofynnwch am asesiad llawn.

Dylech gael cyfle i gyfrannu at yr adolygiad, a gweld yr holl dystiolaeth a ystyriwyd.

Gallwch hefyd apelio o bosib os buoch eisoes yn talu am ffioedd cartref gofal a chithau’n credu y dylech fod wedi cael cyllid y GIG.

I wneud hyn, siaradwch â’ch gweithiwr cymdeithasol neu’ch ymarferwr iechyd, a gofynnwch am asesiad adolygol.

Os na fydd hynny’n datrys y broblem i chi, ymhen 6 mis gallwch ofyn am banel adolygiad annibynnol i ystyried eich sefyllfa. Fel cam olaf, gallwch ofyn i Ombwdsmon y Gwasanaeth Iechyd Seneddol wneud penderfyniad ar eich cwyn.

Beth os nad wyf yn gymwys?

Hyd yn oed os na fyddwch yn gymwys am ofal iechyd parhaus y GIG, efallai y byddwch yn gymwys serch hynny i gael gwasanaethau eraill y GIG i’ch cefnogi, fel:

 • gofal lliniarol
 • gofal iechyd seibiant
 • adsefydlu ac adferiad, a
 • chymorth arbenigol gwasanaethau iechyd cymunedol ar gyfer anghenion gofal iechyd.

Neu, gall fod yna gyllid awdurdod lleol i fodloni rhai o’ch anghenion gofal.

Cyllid awdurdod lleol am gostau gofal – a ydych yn gymwys?

Wedi eich cadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl

Mae adran 117 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 yn sicrhau bod eich GIG a’ch cyngor lleol ar y cyd yn darparu gwasanaethau ar ôl gofal os ydych dan gadwad dan unrhyw elfen o’r Ddeddf Iechyd Meddwl er dibenion asesiad neu driniaeth.

Dylai pob gwasanaeth a ddarperir dan yr adran hon fod am ddim.

Gofal Clinigol Cymhleth mewn Ysbyty yr Alban

Disodlwyd gofal iechyd parhaus y GIG yn yr Alban ar 1 Mehefin 2015 gan gynllun o’r enw Gofal Clinigol Cymhleth mewn Ysbyty.

Mae’r cynllun ar gael i bobl mewn ysbyty yn unig.

Os byddwch angen gofal clinigol hirdymor, asesir eich anghenion yn seiliedig ar un cwestiwn yn gofyn a ellir bodloni’ch anghenion gofal yn ddigonol mewn cyd-destun arall yn hytrach na mewn ysbyty.

Os yw’n bosibl darparu gofal y tu allan i ysbyty, fe gewch hynny yn y lleoliad mwyaf addas ar eich cyfer chi.

Efallai mai’ch cartref fydd y lleoliad hwnnw, neu gartref gofal neu lety â chymorth.

Os ydych eisoes yn cael gofal iechyd parhaus y GIG dan yr hen drefn, byddwch yn parhau â hynny tra byddwch yn gymwys.

Dysgwch ragor am Ofal Clinigol Cymhleth mewn Ysbyty a sut i gael gwasanaethau gofal eraill yn yr Alban ar wefan careinfoscotland.

Gallwch hefyd ddarllen rhagor am y newidiadau a beth i’w wneud os nad ydych yn cytuno ag asesiad gofal, yn nhaflen wybodaeth Age Scotland Gofal Clinigol Cymhleth mewn Ysbyty a Gofal parhaus y GIG yn yr Alban.

Mwy o wybodaeth

Am ragor o help annibynnol am ddim, gallwch gysylltu gyda FirstStop Advice drwy ddefnyddio eu ffurflen holi ar-lein.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?