Cwmnïau rheoli hawliadau ar gyfer PPI – a ydynt werth eu defnyddio?

Mae yswiriant diogelu taliadau (PPI) wedi’i gam-werthu’n eang. Ond gallwch wneud cwyn eich hunan yn rhwydd – mae llawer o help ar gael am ddim.

Beth mae cwmnïau rheoli hawliadau yn ei wneud

Cofiwch

Mae gennych hyd 29 Awst 2019 i gwyno am werthu PPI.

Canfyddwch ragor o wybodaeth am hyn a sut i hawlio ar wefan yr FCA.

Maent yn trefnu cwynion yn erbyn cwmnïau gwasanaethau ariannol ar ran pobl fel chi. Maent yn delio â llawer o fathau o gwynion am wasanaethau ariannol ond mae diddordeb neilltuol ganddynt mewn cwynion PPI ar hyn o bryd.

Efallai y byddant yn cysylltu â chi trwy lythyr, ar y ffôn neu drwy neges destun, cynnig gwneud cwyn ar eich rhan ac addo cael taliad mawr o iawndal ichi. Ond gall eu ffioedd fod yn uchel. Er enghraifft, os cewch ddyfarniad o £1,000 mewn iawndal, yn nodweddiadol gallech golli allan ar oddeutu £300 o’r arian hwnnw.

Os yw cwmni rheoli hawliadau’n cysylltu â chi

Mae tystiolaeth i awgrymu bod cwmnïau rheoli hawliadau yn gwneud cwynion ar ran pobl na werthwyd polisi iddynt erioed. Os bydd cwmni yn cysylltu â chi, gwnewch yn siŵr bod gennych chi bolisi. Gallwch wneud hyn drwy wirio’ch gwaith papur. Yn aml fe’i gwerthir ochr yn ochr â chardiau credyd, benthyciadau neu forgeisi.

Gwneud cwyn

Gallwch wneud cwyn eich hunan. Bydd angen ichi gysylltu â’r busnes a werthodd y polisi ichi. Fel arfer mae’n well gwneud hyn yn ysgrifenedig a gwirio bod y cwmni wedi derbyn eich cwyn.

Os ydych yn ansicr a oes gennych bolisi PPI, neu a ydych eisiau gwneud cwyn, mae’n bosibl y bydd ein Cynghorwyr Ariannol yn gallu helpu. Ni fydd yn rhaid i chi dalu am y gwasanaeth hwn.

Os oes angen help arnoch wrth wneud cwyn, mae cymorth ar gael am ddim. Er enghraifft, mae gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (yr Ombwdsmon) adnodd PPI ar-lein sy’n cynnwys holiadur i wneud eich cwyn. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn hyderus wrth ddelio â’r cwmni. Cyhyd â’ch bod wedi rhoi wyth wythnos i’r cwmni ddelio â’ch cwyn, gallwch ofyn i’r Ombwdsmon weithio ar y mater os nad yw’r cwmni wedi ymateb neu os nad ydych yn fodlon ar eu hymateb. Mae’r Ombwdsmon yn wasanaeth annibynnol am ddim ar gyfer datrys anghydfodau nad yw defnyddwyr a busnesau ariannol wedi gallu eu datrys eu hunain. Mae’r Ombwdsmon yn edrych ar ffeithiau’r achos - nid ar pa mor dda yr ydych yn cyflwyno’ch cwyn.

Dyfarnir llawer o gwynion PPI a gyfeirir at yr Ombwdsmon o blaid y defnyddiwr. Ac mae’r ystadegau’n dangos eich bod yn llawn mor debygol o ennill iawndal â phe byddech yn talu i gwmni rheoli hawliadau i’w wneud drosoch os ydych yn cyfeirio’ch cwyn iddynt eich hunan.

Os oes angen rhywun arnoch i weithredu ar eich rhan, gallech ofyn i’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol, ffrind, gofalwr neu berthynas, i’ch helpu. Dyma’ch hawl.

Dysgwch ragor am hawlio am PPI a werthwyd ar gam a’r dyddiad cau ar 29 Awst 2019 ar wefan yr FCA.

Defnyddio cwmni rheoli hawliadau

Os penderfynwch ddefnyddio cwmni rheoli hawliadau ar gyfer unrhyw fath o gŵyn, gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei:

  • Reoleiddio gan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder
  • Yn aelod o gorff proffesiynol (er enghraifft Cymdeithas y Gyfraith Lloegr a Chymru, Cymdeithas y Gyfraith Gogledd Iwerddon neu Gymdeithas y Gyfraith Yr Alban)

Mae hyn oherwydd bod yn rhaid iddynt gwrdd â safonau penodol. Sicrhewch eich bod yn deall y ffioedd a godir ganddo, a pheidiwch fyth â thalu ffi ymlaen llaw.

Gwiriwch y Gofrestr Busnesau Awdurdodedig i sicrhau bod cwmni rheoli hawliadau wedi ei awdurdodi.

Os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth a gawsoch gan gwmni rheoli hawliadau, gallwch gwyno’n uniongyrchol i Ombwdsmon y Gyfraith.

Mae gwefan Ombwdsmon y Gyfraith yn rhoi’r holl gamau sy’n ofynnol i chi eu cymryd cyn y gellir gwrando ar gŵyn.

Os dymunwch gwyno am eich cwmni rheoli hawliadau (CMC), dilynwch y tri cham syml canlynol:

  • Cyflwynwch gŵyn i’ch CMC yn gyntaf er mwyn rhoi cyfle iddynt ddatrys eich cwyn yno. Mae gan swyddfa Ombwdsmon y Gyfraith dempled sydd ar gael ar eu gwefan os bydd angen arweiniad arnoch ynglŷn â sut i ysgrifennu cwyn ffurfiol.
  • Rhowch wyth wythnos i’r CMC ddatrys y gŵyn. Os bydd y CMC yn anfon ymateb terfynol atoch (hyd yn oed os digwydd hyn cyn pen yr wyth wythnos) a’ch bod yn parhau’n anfodlon, cysylltwch ag Ombwdsmon y Gyfraith. Os na fydd y CMC yn llwyddo i ymateb i’r gŵyn neu ei datrys cyn pen wyth wythnos, yna cewch gysylltu ag Ombwdsmon y Gyfraith.
  • Bydd Ombwdsmon y Gyfraith yn trafod y gŵyn gyda chi i wirio ei bod hi’n unol â therfynau amser yr Ombwdsmon. Yna byddant yn gofyn rhai cwestiynau i chi ynglŷn â’r cwmni a rhannu unrhyw ddogfennau a gyfnewidiwyd rhyngoch chi a’ch CMC. Yna byddant yn edrych ar sut yr ymatebodd y CMC i’ch cwyn.

Rhowch stop ar alwadau neu bost nas dymunir

Os ydych am osgoi cael eich trafferthu gan gwmni rheoli hawliadau (neu gwmni arall heb ichi ofyn amdano) gallwch gofrestru gyda’r Gwasanaeth Dewis Ffôn er mwyn rhwystro derbyn galwadau gwerthu neu farchnata nas dymunir, a gyda’r Gwasanaeth Dewis Postopens in new window er mwyn rhwystro post nas dymunir.

Beth bynnag yw’ch sefyllfa, mynnwch wybodaeth a chyngor clir, diduedd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol Os na allwch ganfod yr hyn rydych yn edrych amdano ar ein gwefan, neu os oes gennych gwestiwn am arian, ffoniwch un o’n cynghorwyr hyfforddedig ar 0800 138 0555.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?