Cwmnïau rheoli hawliadau ar gyfer PPI – a ydynt werth eu defnyddio?

Mae yswiriant diogelu taliadau (PPI) wedi’i gam-werthu’n eang. Ond gallwch wneud cwyn eich hunan yn rhwydd – mae llawer o help ar gael am ddim.

Beth mae cwmnïau rheoli hawliadau yn ei wneud

Maent yn trefnu cwynion yn erbyn cwmnïau gwasanaethau ariannol ar ran pobl fel chi. Maent yn delio â llawer o fathau o gwynion am wasanaethau ariannol ond mae diddordeb neilltuol ganddynt mewn cwynion PPI ar hyn o bryd.

Efallai y byddant yn cysylltu â chi trwy lythyr, ar y ffôn neu drwy neges destun, cynnig gwneud cwyn ar eich rhan ac addo cael taliad mawr o iawndal ichi. Ond gall eu ffioedd fod yn uchel. Er enghraifft, os cewch ddyfarniad o £1,000 mewn iawndal, yn nodweddiadol gallech golli allan ar oddeutu £300 o’r arian hwnnw.

Os yw cwmni rheoli hawliadau’n cysylltu â chi

Mae tystiolaeth i awgrymu bod cwmnïau rheoli hawliadau yn gwneud cwynion ar ran pobl na werthwyd polisi iddynt erioed. Os bydd cwmni yn cysylltu â chi, gwnewch yn siŵr bod gennych chi bolisi. Gallwch wneud hyn drwy wirio’ch gwaith papur. Yn aml fe’i gwerthir ochr yn ochr â chardiau credyd, benthyciadau neu forgeisi.

Gwneud cwyn

Gallwch wneud cwyn eich hunan. Bydd angen ichi gysylltu â’r busnes a werthodd y polisi ichi. Fel arfer mae’n well gwneud hyn yn ysgrifenedig a gwirio bod y cwmni wedi derbyn eich cwyn.

Os ydych yn ansicr a oes gennych bolisi PPI, neu a ydych eisiau gwneud cwyn, mae’n bosibl y bydd ein Cynghorwyr Ariannol yn gallu helpu. Ni fydd yn rhaid i chi dalu am y gwasanaeth hwn.

Os oes angen help arnoch wrth wneud cwyn, mae cymorth ar gael am ddim. Er enghraifft, mae gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (yr Ombwdsmon) adnodd PPI ar-lein sy’n cynnwys holiadur i wneud eich cwyn. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn hyderus wrth ddelio â’r cwmni. Cyhyd â’ch bod wedi rhoi wyth wythnos i’r cwmni ddelio â’ch cwyn, gallwch ofyn i’r Ombwdsmon weithio ar y mater os nad yw’r cwmni wedi ymateb neu os nad ydych yn fodlon ar eu hymateb. Mae’r Ombwdsmon yn wasanaeth annibynnol am ddim ar gyfer datrys anghydfodau nad yw defnyddwyr a busnesau ariannol wedi gallu eu datrys eu hunain. Mae’r Ombwdsmon yn edrych ar ffeithiau’r achos - nid ar pa mor dda yr ydych yn cyflwyno’ch cwyn.

Dyfarnir llawer o gwynion PPI a gyfeirir at yr Ombwdsmon o blaid y defnyddiwr. Ac mae’r ystadegau’n dangos eich bod yn llawn mor debygol o ennill iawndal â phe byddech yn talu i gwmni rheoli hawliadau i’w wneud drosoch os ydych yn cyfeirio’ch cwyn iddynt eich hunan.

Os oes angen rhywun arnoch i weithredu ar eich rhan, gallech ofyn i’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol, ffrind, gofalwr neu berthynas, i’ch helpu. Dyma’ch hawl.

Defnyddio cwmni rheoli hawliadau

O Ebrill 2019, cyhoeddodd y Llywodraeth y byddai’r FCA yn dod yn gyfrifol am reoleiddio CMCs. Bydd y rheoleiddio yn cynnwys yr Alban ble mae cwmnïau heb eu rheoleiddio ar hyn o bryd. Mae’n golygu y bydd angen i gwmnïau fynd trwy broses awdurdodi’r FCA.

Bydd cynigion yr FCA yn gofyn i CMCs ddarparu cwsmer posibl gyda dogfen grynodeb fer yn cynnwys gwybodaeth bwysig fel eglureb o ffioedd a godir a throsolwg o’r gwasanaethau y bydd y CMC yn eu darparu.

Bydd angen darparu’r ddogfen hon cyn cytuno ar unrhyw gytundeb.

Bydd hefyd angen i CMCs amlygu unrhyw ddewisiadau amgen am ddim i ddefnyddio CMC, fel cynlluniau ombwdsmon, mewn deunydd marchnata a datgeliadau cyn cytundeb.

Bydd angen i CMCs sy’n prynu’r hyn a elwir yn ‘restrau arweiniol’ gan drydydd partïon gyflawni diwydrwydd dyladwy i sicrhau bod yr arweiniad wedi ei gaffael yn gyfreithiol ac i gadw cofnodion o hyn. Mae’r FCA hefyd yn cynnig y bydd angen i CMCs gofnodi a chadw pob galwad gyda chwsmeriaid am o leiaf 12 mis.

Bydd gofynion eraill ar gwmnïau yn cynnwys gofyniad i gwmnïau feddu ar gyfalaf cysylltiedig i’r math o fusnes maent yn cyflawni a gofynion newydd pellach i ddiogelu unrhyw arian mae cwmnïau yn ei gadw ar ran cleientiaid.

Os penderfynwch ddefnyddio cwmni rheoli hawliadau ar gyfer unrhyw fath o gŵyn, gwnewch yn siŵr ei fod wedi ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth a gawsoch gan gwmni rheoli hawliadau, gallwch gwyno’n uniongyrchol i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (FOS).

Rhowch stop ar alwadau neu bost nas dymunir

Os ydych am osgoi cael eich trafferthu gan gwmni rheoli hawliadau (neu gwmni arall heb ichi ofyn amdano) gallwch gofrestru gyda’r Gwasanaeth Dewis Ffôn er mwyn rhwystro derbyn galwadau gwerthu neu farchnata nas dymunir, a gyda’r Gwasanaeth Dewis Postopens in new window er mwyn rhwystro post nas dymunir.

Beth bynnag yw’ch sefyllfa, mynnwch wybodaeth a chyngor clir, diduedd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol Os na allwch ganfod yr hyn rydych yn edrych amdano ar ein gwefan, neu os oes gennych gwestiwn am arian, ffoniwch un o’n cynghorwyr hyfforddedig ar 0800 138 7777.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?