Ad-dalu eich benthyciad myfyriwr israddedig

Wedi i chi raddio a dechrau ennill dros swm penodol, bydd eich ad-daliadau benthyciad myfyriwr yn dechrau. Dyma sut y cyfrifir ac y gwneir eich ad-daliadau misol.

Trothwyon ad-dalu benthyciadau myfyrwyr

Os cychwynnoch chi eich cwrs wedi 1Medi 2012 yn Nghymru neu Loegr, bydd gennych chi fenthyciad Cynllun 2. Byddwch chi’n dechrau talu eich benthyciad myfyriwr yn ôl pan fyddwch yn ennill dros £25,000.

Os cychwynnodd eich cwrs cyn 1 Medi 2012, neu os oes gennych chi fenthyciad gan yr asiantaethau cyllid i fyfyrwyr yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban, bydd gennych chi fenthyciad Cynllun 1 y byddwch yn ei dalu’n ôl pan fyddwch yn ennill dros £18,330.

Ad-daliadau wedi i chi raddio

Gwneir ad-daliadau’n awtomatig trwy’r system dreth, ac yn stopio unwaith yr ydych chi wedi talu’ch benthyciad myfyrwyr yn llawn.

Byddwch yn ad-dalu eich benthyciad p’un a ydych:

  • yn gyflogai
  • yn hunangyflogedig
  • dramor.

Mae’n bwysig deall yn union beth sydd dan sylw o ran ad-daliadau benthyciad myfyriwr er mwyn i chi allu rheoli eich cyllideb fisol yn iawn.

Mathau o fenthyciad myfyrwyr

Mae dau fath o fenthyciad myfyriwr ar gael: Benthyciadau Amodol ar Incwm a Benthyciadau Math Morgais (a elwir hefyd yn Fenthyciad Cyfnod Sefydlog).

Benthyciadau Amodol ar Incwm:

  • Os dechreuoch chi astudio ar neu wedi Medi 1998, bydd gennych chi Fenthyciad Amodol ar Incwm.
  • Nid yw’r math yma o fenthyciad yn ymwneud â thaliadau misol syml ond mae’n cael ei dalu yn ôl trwy’r system dreth, mewn symiau newidiol yn ddibynnol ar eich incwm.

Mae dau fath o gynllun ad-dalu ar gyfer Benthyciadau sy’n Amodol ar Incwm:

Benthyciad o Fath Morgais

  • Os dechreuoch chi astudio cyn Medi 1998, bydd gennych chi Fenthyciad o Fath Morgais.
Cewch ragor o wybodaeth ar Fenthyciadau o Fath Morgais ar y wefan Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyr.

Pryd fydd ad-daliadau benthyciad yn dechrau?

Y cynharaf fydd angen chi gychwyn ad-dalu eich benthyciad myfyriwr fydd 6 Ebrill yn y flwyddyn wedi i chi raddio o’r brifysgol neu goleg.

Dim ond ar ôl i chi ddechrau ennill mwy na swm cyflog penodol y bydd eich ad-daliadau yn cychwyn. Mae hyn yn dibynnu ar pa fenthyciad sydd gennych chi.

Bydd benthyciadau Cynllun 1 yn dechrau cael eu had-dalu unwaith y byddwch yn ennill dros £18,330 y flwyddyn.

Bydd ad-daliadau benthyciad Cynllun 2 yn dechrau unwaith y byddwch yn ennill dros £25,000 y flwyddyn.

Mae’n bosibl y byddwch yn ad-dalu Cynllun 1 a Chynllun 2 gan ddibynnu ar ba bryd y gwnaethoch chi ddechrau’ch astudiaethau.

Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn defnyddio’ch rhif Yswiriant Gwladol i gadw cyfrif ar eich incwm.

Byddant yn cyfarwyddo Cyllid a Thollau EM (HMRC) i roi gwybod i’ch cyflogwr pan fyddwch yn cychwyn gweithio, a bydd taliadau yn cael eu tynnu o’ch enillion trethadwy.

Os yw eich incwm islaw’r trothwy cychwynnol o fewn mis penodol, ni wneir didyniad ad-daliad ar gyfer y mis hwnnw.

Unwaith y bydd y benthyciad wedi ei dalu’n llawn, bydd HMRC yn gadael i’ch cyflogwr wybod a bydd y taliadau’n gorffen.

Fodd bynnag, os bydd unrhyw daliad yn llithro trwodd cyn i’ch cyflogwr weithredu, fe gewch yr arian yn ôl.

Dylech gadw trywydd ar ddidyniadau misol a chysylltu â’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr os bydd gordaliadau yn digwydd.

Os ydych yn hunangyflogedig, bydd HMRC yn cyfrifo faint sydd arnoch chi bob blwyddyn mewn rhandaliadau pan fyddwch yn cyflwyno eich ffurflen dreth.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio’r blwch ar y ffurflen dreth sy’n datgan bod gennych fenthyciad myfyriwr ar hyn o bryd.

Os byddwch chi dramor am dri mis neu fwy, ac mae’ch ad-daliadau eisoes wedi dechrau, mae angen i chi gyflwyno Ffurflen Asesu Incwm Tramor a fydd yn cyfrifo faint y mae angen i chi ei ad-dalu pan fyddwch chi dramor.

Beth sy’n rhaid i chi ei ad-dalu

Mae’r swm y byddwch yn ei dalu’n ôl yn 9% o’r incwm y byddwch yn ei ennill dros y trothwy ad-dalu:

  • £18,330 ar gyfer Cynllun 1
  • £25,000 ar gyfer Cynllun 2

Ychwanegir llog at swm eich benthyciad o ddyddiad eich taliad benthyciad cyntaf.

Cynllun 1

Er enghraifft, byddai ennill £27,000 yn golygu eich bod yn cael eich talu £8,670 dros y trothwy. 9% o £8,670 yw £780.30 y flwyddyn, neu £65.25 y mis.

Llog ar Gynllun 1

Mae cyfraddau llog yn newid pob blwyddyn ac ar hyn o bryd maent yn 1.5%. Gallwch weld cyfraddau llog blynyddoedd blaenorol ar y wefan Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyr..

Cynllun 2

Dan Gynllun 2, byddai ennill £27,000 yn golygu eich bod £2,000 dros y trothwy. 9% o £2,000 yw £180 y flwyddyn, neu £15 bob mis.

Llog ar Gynllun 2

Pan fyddwch chi’n astudio, y llog ar eich benthyciad yw Mynegai Prisiau Manwerthu y DU (RPI) ynghyd â 3%. Ar ôl i chi raddio, mae’r gyfradd yn dibynnu ar faint rydych chi’n ei ennill.

Pan fydd gennych chi fenthyciad Cynllun 1 a Chynllun 2

Byddwch chi’n dechrau talu eich benthyciad Cynllun 1 yn ôl pan fyddwch yn ennill dros £18,330.

Byddwch yn talu eich benthyciadau Cynllun 1 a Chynllun 2 yn ôl pan fyddwch yn ennill £25,000.

Bydd y swm y byddwch yn ei ad-dalu yn 9% o’r swm y byddwch yn ei ennill sydd dros y trothwy ad-dalu.

Am ragor o wybodaeth ar ad-daliadau benthyciad myfyrwyr, ewch i’r wefan Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyr.

Ad-dalu eich benthyciad myfyriwr yn gynt

Mae gennych yr hawl i dalu’ch benthyciad i fyfyrwyr yn llwyr yn gynt trwy wneud taliadau sengl o £5 neu fwy yn uniongyrchol i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Gallwch wneud hyn hyd yn oed os nad yw’ch cyflog wedi cyrraedd y lefel gychwynnol hyd yma ar gyfer ad-daliadau.

Mae gennych yr hawl hefyd i dalu’ch benthyciad i fyfyrwyr sy’n weddill yn llawn unrhyw bryd.

Os ydych yn gwneud ad-daliadau gwirfoddol, ni fydd hyn yn atal eich cyflogwr rhag tynnu’r didyniadau benthyciad myfyriwr arferol o’ch tâl. Ond mae’n golygu y bydd eich ad-daliadau yn dod i ben yn gynt.

Cyn gwneud taliadau ychwanegol, dylech ystyried yn gyntaf a allech chi wneud defnydd gwell o’r arian hwn i ddiwallu’ch anghenion cyllidebu yn awr.

Diddymu benthyciad Cymreig

Os gwnaethoch chi gymryd benthyciad cynhaliaeth gan Gyllid Myfyrwyr Cymru o dan Gynllun 1 yn y blynyddoedd academaidd 2010/11, 2011/12, 2012/13 a 2013/14 neu o dan Gynllun 2 ym mlwyddyn academaidd 2012/13 neu ar ôl hynny, fe allai Llywodraeth Cymru roi diddymiad rhannol i chi o hyd at £1,500.

Bydd y gostyngiad yn cael ei gymhwyso i weddill eich benthyciad i fyfyrwyr gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr pan fyddwch chi’n dechrau’ch ad-daliadau.

Am ragor o wybodaeth am ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr, gan gynnwys gwybodaeth am gyfraddau llog a phryd y gallai eich benthyciadau gael eu dileu, ewch i’r wefan Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyr.

Pryd fydd fy menthyciad myfyriwr yn cael ei ddileu?

Mae yn union pryd fydd benthyciadau yn cael eu dileu yn ddibynnol ar y benthyciad sydd gennych a ble buoch yn astudio.

Mae benthyciadau Rhan 2, a fydd gennych os buoch yn astudio yng Nghymru neu Loegr a chychwyn eich cwrs ar neu wedi 1 Medi 2012, fel arfer yn cael eu dileu 30 mlynedd wedi i chi ddechrau ad-dalu.

Mae terfyn benthyciadau Cynllun 1 a Benthyciadau o Fath Morgais yn amrywio llawer mwy.

Mae eich benthyciad yn cael ei waredu os ewch yn anabl yn barhaol neu os byddwch chi farw.

Os gallwch brofi eich bod yn methu gweithio’n barhaol, yna bydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr hefyd yn dileu eich benthyciad myfyriwr. Mae gan y safle Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyr fanylion llawn sut i brofi hyn.

Cyllidebu i reoli eich ad-daliadau benthyciad i fyfyrwyr

Cyfrifo’r incwm sy’n dod i mewn a’ch treuliau yn ein Cynllunydd Cyllidebopens in new window cyflym a hawdd.

P’un a ydych ar fin cychwyn yn y brifysgol neu’n paratoi i raddio yn y dyfodol agos, fel ddaw’r amser pan fydd angen i chi ddechrau ad-dalu eich benthyciad myfyriwr.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?