Ad-dalu eich benthyciad myfyriwr israddedig

Wedi i chi adael eich astudiaethau a dechrau ennill dros swm penodol, bydd eich ad-daliadau benthyciad myfyriwr yn dechrau. Dyma sut y cyfrifir ac y gwneir eich ad-daliadau misol.

Cymorth yn ystod coronafeirws

Myfyrwyr presennol

Dylech barhau i gael eich benthyciad myfyriwr nesaf – darganfyddwch fwy isod:

Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon

Yr Alban

Pobl sy’n ad-dalu benthyciadau myfyriwr

Os yw eich incwm yn cael ei leihau yn ystod y cyfnod hwn, bydd eich ad-daliadau benthyciad myfyriwr yn lleihau neu’n stopio’n gyfan gwbl.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth ar wefan GOV.UK.

Trothwyon ad-dalu benthyciadau myfyrwyr

Os cychwynnodd eich cwrs cyn 1 Medi 2012, neu os oes gennych chi fenthyciad gan yr asiantaethau cyllid i fyfyrwyr yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban, bydd gennych chi fenthyciad Cynllun 1 y byddwch yn ei dalu’n ôl pan fyddwch yn ennill dros £18,935.

Os cychwynnoch chi eich cwrs wedi 1 Medi 2012 yn Nghymru neu Loegr, bydd gennych chi fenthyciad Cynllun 2. Byddwch chi’n dechrau talu eich benthyciad myfyriwr yn ôl pan fyddwch yn ennill dros £25,725.

Ad-daliadau wedi i chi raddio

Gwneir ad-daliadau’n awtomatig trwy’r system dreth. Bydd taliadau yn ddibynnol ar y swm a enillwch chi dros y trothwy yn ystod unrhyw gyfnod tâl penodol. Golyga cyfnod tâl bob tro fyddwch chi’n derbyn eich cyflog. Gallai hyn fod bob wythnos, pythefnos, pedair wythnos neu fis calendr. Bydd taliadau yn stopio os byddwch yn ennill llai na’r trothwy ar gyfer y cyfnod tâl hwnnw ac unwaith y byddwch wedi ad-dalu eich benthyciad myfyriwr yn llawn. Mae’n bwysig nodi os, er enghraifft, fyddwch chi’n cael eich talu’n fisol ac yn ennill dros y trothwy ad-dalu ar gyfer y mis hwnnw, efallai oherwydd bonws neu oramser, y gwneir didyniad o’ch cyflog.

Byddwch yn ad-dalu eich benthyciad p’un a ydych:

  • yn gyflogai
  • yn hunangyflogedig
  • dramor.

Mae’n bwysig deall yn union beth sydd dan sylw o ran ad-daliadau benthyciad myfyriwr er mwyn i chi allu rheoli eich cyllideb fisol yn iawn.

Mathau o fenthyciad myfyrwyr

Mae yna wahanol fathau o fenthyciadau myfyriwr: Benthyciadau Amodol ar Incwm a Benthyciadau Math Morgais (a elwir hefyd yn Fenthyciad Cyfnod Sefydlog).

Benthyciadau Amodol ar Incwm:

  • Os dechreuoch chi astudio ar neu wedi Medi 1998, bydd gennych chi Fenthyciad Amodol ar Incwm.
  • Nid yw’r math yma o fenthyciad yn ymwneud â thaliadau misol syml ond mae’n cael ei dalu yn ôl trwy’r system dreth, mewn symiau newidiol yn ddibynnol ar eich incwm.

Mae dau fath o gynllun ad-dalu ar gyfer Benthyciadau sy’n Amodol ar Incwm:

  • Benthyciad myfyriwr Cynllun 1 {:target=”_blank”}- Mae’r rhain yn berthnasol le bynnag y buoch yn astudio yn y Deyrnas Unedig, oni bai bod gennych chi fenthyciad Cynllun 2.
  • Benthyciad myfyriwr Cynllun 2 {:target=”_blank”}- Bydd gennych chi fenthyciad Cynllun 2 os ydych chi’n astudio yng Nghymru neu Loegr ac wedi cychwyn eich astudiaethau ar neu wedi 1af Medi 2012.

Benthyciad o Fath Morgais

  • Os dechreuoch chi astudio cyn Medi 1998, bydd gennych chi Fenthyciad o Fath Morgais.
Cewch ragor o wybodaeth ar Fenthyciadau o Fath Morgais ar y wefan Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyr.

Pryd fydd ad-daliadau benthyciad yn dechrau?

Y cynharaf fydd angen i chi gychwyn ad-dalu eich benthyciad myfyriwr fydd 6 Ebrill yn y flwyddyn wedi i chi adael eich astudiaethau yn y brifysgol neu goleg.

Dim ond ar ôl i chi ddechrau ennill mwy na swm cyflog penodol y bydd eich ad-daliadau yn cychwyn. Mae hyn yn dibynnu ar pa fenthyciad sydd gennych chi.

Bydd benthyciadau Cynllun 1 yn dechrau cael eu had-dalu unwaith y byddwch yn ennill dros £18,935 y flwyddyn.

Bydd ad-daliadau benthyciad Cynllun 2 yn dechrau unwaith y byddwch yn ennill dros £25,725 y flwyddyn.

Mae’n bosibl y byddwch yn ad-dalu Cynllun 1 a Chynllun 2 gan ddibynnu ar ba bryd y gwnaethoch chi ddechrau’ch astudiaethau. Darllenwch fwy am hyn ar wefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.

Sut mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn gwybod faint ydych yn ei ennill

Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn defnyddio’ch rhif Yswiriant Gwladol i gadw cyfrif ar eich incwm.

Byddant yn cyfarwyddo Cyllid a Thollau EM (HMRC) i roi gwybod i’ch cyflogwr pan fyddwch yn cychwyn gweithio, a bydd taliadau yn cael eu tynnu o’ch enillion trethadwy.

Os yw eich incwm islaw’r trothwy cychwynnol o fewn mis penodol, ni wneir didyniad ad-daliad ar gyfer y mis hwnnw.

Unwaith y bydd y benthyciad wedi ei dalu’n llawn, bydd HMRC yn gadael i’ch cyflogwr wybod a bydd y taliadau’n gorffen.

Fodd bynnag, os bydd unrhyw daliad yn llithro trwodd cyn i’ch cyflogwr weithredu, fe gewch yr arian yn ôl.

Os ydych yn hunangyflogedig

Dylech gadw trywydd o ddidyniadau cyflog a chysylltu â’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr os ydych chi’n amau eich bod wedi talu gormod yn ôl.

Os ydych yn hunangyflogedig, bydd HMRC yn cyfrifo faint sydd arnoch chi bob blwyddyn mewn rhandaliadau pan fyddwch yn cyflwyno eich ffurflen dreth.

Os byddwch chi dramor

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio’r blwch ar y ffurflen dreth sy’n datgan bod gennych fenthyciad myfyriwr ar hyn o bryd.

Os byddwch chi dramor am dri mis neu fwy, ac mae’ch ad-daliadau eisoes wedi dechrau, mae angen i chi gyflwyno Ffurflen Asesu Incwm Tramor a fydd yn cyfrifo faint y mae angen i chi ei ad-dalu pan fyddwch chi dramor.

Beth sy’n rhaid i chi ei ad-dalu

Mae’r swm y byddwch yn ei dalu’n ôl yn 9% o’r incwm y byddwch yn ei ennill dros y trothwy ad-dalu:95

  • £18,935 y flwyddyn, £1,533 y mis neu £354 yr wythnos ar gyfer Cynllun 1
  • £25,725 y flwyddyn, £2,144 y mis neu £495 yr wythnos ar gyfer Cynllun 2.

Ychwanegir llog at swm eich benthyciad o ddyddiad eich taliad benthyciad cyntaf.

Cynllun 1

Er enghraifft, byddai ennill £27,000 yn golygu eich bod yn cael eich talu £8,605 dros y trothwy. 9% o £8,605 yw £774.05 y flwyddyn, neu £64.53 y mis.

Llog ar Gynllun 1

Gosodir y gyfradd llog ar 1 Medi bob blwyddyn, er y gall newid yn ystod y flwyddyn hefyd. Ar hyn o bryd, y gyfradd llog ar fenthyciadau Cynllun 1 yw 1.75%

Cynllun 2

Dan Gynllun 2, byddai ennill £27,000 yn golygu eich bod £2,250 dros y trothwy. 9% o £2,144 yw £180 y flwyddyn, neu £9.54 bob mis.

Petaech chi’n ennill £2,500 y mis (neu £30,000 y flwyddyn), byddech yn ad-dalu 9% o’r £356 uwchlaw’r trothwy cyfnod tâl misol perthnasol (ychydig dros £32 y mis).

Llog ar Gynllun 2

Pan fyddwch chi’n astudio, y llog ar eich benthyciad yw Mynegai Prisiau Manwerthu y DU (RPI) ynghyd â 3%. Ar ôl i chi raddio, mae’r gyfradd yn dibynnu ar faint rydych chi’n ei ennill.

Pan fydd gennych chi fenthyciad Cynllun 1 a Chynllun 2

Byddwch chi’n dechrau talu eich benthyciad Cynllun 1 yn ôl pan fyddwch yn ennill dros £18,935.

Byddwch yn talu eich benthyciadau Cynllun 1 a Chynllun 2 yn ôl pan fyddwch yn ennill £25,725.

Bydd y swm y byddwch yn ei ad-dalu yn 9% o’r swm y byddwch yn ei ennill sydd dros y trothwy ad-dalu.

Am ragor o wybodaeth ar ad-daliadau benthyciad myfyrwyr, ewch i’r wefan Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyr.

Ad-dalu eich benthyciad myfyriwr yn gynt

Mae gennych yr hawl i dalu’ch benthyciad i fyfyrwyr yn llwyr yn gynt trwy wneud taliadau sengl o £5 neu fwy yn uniongyrchol i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Gallwch wneud hyn hyd yn oed os nad yw’ch cyflog wedi cyrraedd y lefel gychwynnol hyd yma ar gyfer ad-daliadau.

Mae gennych yr hawl hefyd i dalu’ch benthyciad i fyfyrwyr sy’n weddill yn llawn unrhyw bryd.

Os ydych yn gwneud ad-daliadau gwirfoddol, ni fydd hyn yn atal eich cyflogwr rhag tynnu’r didyniadau benthyciad myfyriwr arferol o’ch tâl. Ond mae’n golygu y bydd eich ad-daliadau yn dod i ben yn gynt.

Cyn gwneud taliadau ychwanegol, dylech ystyried yn gyntaf a allech chi wneud defnydd gwell o’r arian hwn i ddiwallu’ch anghenion cyllidebu yn awr.

Diddymu benthyciad Cymreig

Os gwnaethoch chi gymryd benthyciad cynhaliaeth gan Gyllid Myfyrwyr Cymru o dan Gynllun 1 yn y blynyddoedd academaidd 2010/11, 2011/12, 2012/13 a 2013/14 neu o dan Gynllun 2 ym mlwyddyn academaidd 2012/13 neu ar ôl hynny, fe allai Llywodraeth Cymru roi diddymiad rhannol i chi o hyd at £1,500.

Bydd y gostyngiad yn cael ei gymhwyso i weddill eich benthyciad i fyfyrwyr gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr pan fyddwch chi’n dechrau’ch ad-daliadau.

Am ragor o wybodaeth am ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr, gan gynnwys gwybodaeth am gyfraddau llog a phryd y gallai eich benthyciadau gael eu dileu, ewch i’r wefan Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyr.

Pryd fydd fy menthyciad myfyriwr yn cael ei ddileu?

Mae yn union pryd fydd benthyciadau yn cael eu dileu yn ddibynnol ar y benthyciad sydd gennych a ble buoch yn astudio.

Mae benthyciadau Cynllun 1 a Benthyciadau Math Morgais yn amrywio llawer mwy o ran pryd maent yn cael eu dileu. Dysgwch beth fyddai’n berthnasol yn eich amgylchiadau chi.

Mae benthyciadau Cynllun 2, a fydd gennych os buoch yn astudio yng Nghymru neu Loegr a chychwyn eich cwrs ar neu wedi 1 Medi 2012, fel arfer yn cael eu dileu 30 mlynedd wedi i chi ddechrau ad-dalu.

Ewch i’r wefan Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyr i ddarllen mwy am pryd fydd benthyciadau Cynllun 2 yn cael eu dileu.

Mae eich benthyciad yn cael ei waredu os ewch yn anabl yn barhaol neu os byddwch chi farw.

Os gallwch brofi eich bod yn methu gweithio’n barhaol, yna bydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr hefyd yn dileu eich benthyciad myfyriwr. Mae gan y safle Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyr fanylion llawn sut i brofi hyn.

Darllenwch fwy am pryd fydd benthyciadau myfyrwyr eraill yn cael eu dileu ar y wefan Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyr.

Cyllidebu i reoli eich ad-daliadau benthyciad i fyfyrwyr

Cyfrifo’r incwm sy’n dod i mewn a’ch treuliau yn ein Cynllunydd Cyllidebopens in new window cyflym a hawdd.

P’un a ydych ar fin cychwyn yn y brifysgol neu’n paratoi i raddio yn y dyfodol agos, fel ddaw’r amser pan fydd angen i chi ddechrau ad-dalu eich benthyciad myfyriwr.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?