Ad-dalu benthyciadau myfyriwr

Wedi i chi raddio a dechrau ennill dros swm penodol, bydd eich ad-daliadau benthyciad myfyriwr yn dechrau. Parhau darllen yr erthygl hon i ddeall y broses benthyciad myfyrwyr, sut mae eich ad-daliadau misol yn cael eu cyfrifo, pan fydd yn rhaid i chi ad-dalu erbyn a’r ffyrdd i fynd ati i wneud hynny.

## Trothwyon benthyciadau myfyrwyr

Efallai y bydd y trothwy yn codi i £17,775 o Ebrill 2017 oni bai y bydd newidiadau pellach mewn polisi.

Mathau o benthyciad myfyriwr

Mae yna ddau fath o fenthyciadau i fyfyrwyr ar gael: Incwm Benthyciadau Amodol a Benthyciadau Arddull Morgais (a elwir hefyd yn Benthyciad Cyfnod Penodol).

Benthyciadau Amodol ar Incwm

 • Os gwnaethoch chi gychwyn astudio ar neu ar ôl mis Medi 1998, mae gennych Fenthyciad Amodol ar Incwm.
 • Nid yw’r math yma o fenthyciad yn ymwneud â thaliadau misol syml ond mae’n cael ei dalu yn ôl trwy’r system dreth, mewn symiau newidiol yn ddibynnol ar eich incwm.

Mae dau fath o gynllun ad-dalu ar gyfer Benthyciadau sy’n Ddibynnol ar Incwm:

 • Mae ad-daliadau Cynllun 1 yn briodol ble bynnag y gwnaethoch chi astudio yn y Deyrnas Unedig.
 • Mae Cynllun 2 yn briodol os ydych yn astudio yng Nghymru a Lloegr ac yn cychwyn eich astudiaethau ar 1 of Medi 2012 neu ar ôl hynny yn unig.

Benthyciad o Fath Morgais

 • Os dechreuoch chi astudio cyn Medi 1998, bydd gennych chi Fenthyciad o Fath Morgais
 • Bydd disgwyl i chi ad-dalu hyn mewn rhandaliadau misol trwy Ddebyd Uniongyrchol
 • Os oes gennych chi bedwar benthyciad neu lai, byddwch yn eu had-dalu dros gyfres o 60 o randaliadau misol. Os oes gennych chi bump neu fwy, byddwch yn eu had-dalu mewn 84 rhandaliad
 • Os yw eich incwm blynyddol yn is na’r trothwy isafswm, gallech fod yn gymwys i oedi’r rhandaliadau am flwyddyn ar y tro

Ad-daliadau ar ôl i chi raddio

Mae’n deimlad braf pan fyddwch yn graddio o’r diwedd ac yn mynd allan i’r bydgyda gradd neu gymhwyster newydd.

Wrth i chi edrych ymlaen at fynd ar drywydd eich nodau gyrfa, dod o hyd i waith a symud ymlaen at y cam nesaf yn eich bywyd.

Gall hefyd fod yr amser perffaith i ddechrau meddwl o ddifri am osod a chadw at gyllideb fisol, i adlewyrchu’ch incwm a’ch treuliau newydd.

Wedi i chi ddechrau ennill dros swm penodol, bydd angen i chi roi ystyriaeth i ad-daliadau benthyciadau misol nsi-laC

Gan fod y rhain yn cael eu had-dalu yn awtomatig drwy’r system dreth, a rhoi’r gorau i unwaith y byddwch wedi talu oddi ar eich benthyciadau myfyrwyr yn llawn.

P’un a ydych yn:

 • Gyflogai
 • Hunangyflogedig
 • Mewn addysg uwch
 • Dramor ar hyn o bryd

Mae angen i chi ddeall yn union beth sydd dan sylw o ran ad-daliadau benthyciadau myfyriwr a sut i reoli eich cyllideb yn iawn.

Ad-dalu eich benthyciad myfyriwr yn gynt

Mae gennych yr hawl i dalu’ch benthyciad i fyfyrwyr yn llwyr yn gynt trwy wneud taliadau sengl unrhyw bryd o £5 neu fwy yn uniongyrchol i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Gallwch wneud hyn hyd yn oed os nad yw’ch cyflog wedi cyrraedd y lefel gychwynnol hyd yma ar gyfer ad-daliadau.

Mae gennych yr hawl hefyd i dalu’ch benthyciad i fyfyrwyr sy’n weddill yn llawn unrhyw bryd.

Os ydych yn gwneud ad-daliadau gwirfoddol, ni fydd hyn yn atal eich cyflogwr rhag tynnu’r didyniadau benthyciad myfyriwr arferol o’ch tâl.

Ond mae’n golygu y bydd eich ad-daliadau yn dod i ben yn gynt.

Cyn gwneud taliadau ychwanegol, dylech ystyried yn gyntaf a allech chi wneud defnydd gwell o’r arian hwn i ddiwallu’ch anghenion cyllidebu yn awr.

Diddymu benthyciad Cymreig

Os gwnaethoch chi gymryd benthyciad cynhaliaeth gan Gyllid Myfyrwyr Cymru dan Gynllun 1 yn y blynyddoedd academaidd 2010/11, 2011/12, 2012/13 a 2013/14 neu dan Gynllun 2 ym mlwyddyn academaidd 2012/13 neu ar ôl hynny, fe allai Llywodraeth Cymru roi diddymiad rhannol i chi o hyd at £1,500.

Bydd y gostyngiad yn cael ei gymhwyso i weddill eich benthyciad i fyfyrwyr gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr pan fyddwch chi’n dechrau’ch ad-daliadau.

Cyfrifo ad-daliadau Benthyciad Myfyriwr

Mae swm eich ad-daliadau misol, yn cael ei gyfrifo drwy gymryd cyfanswm gwerth y.

Benthyciad myfyrwyr (yn ogystal â llog yn seiliedig ar gyfradd chwyddiant) a’i rannu â chyfanswm nifer y misoedd yr ydych wedi weddill, i dalu ‘i off.

Unwaith y byddwch chi’n dechrau gweithio, byddwch chi’n dechrau ad-dalu’ch benthyciadau i fyfyrwyr mewn rhandaliadau misol, trwy’r system dreth.

Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn defnyddio’ch rhif Yswiriant Gwladol i gadw cyfrif ar eich incwm.

Unwaith y bydd y benthyciad wedi ei dalu yn llawn, bydd HMRC yn gadael i’ch cyflogwr wybod a bydd y taliadau’n gorffen.

Fodd bynnag, os bydd unrhyw daliad yn llithro trwodd cyn i’ch cyflogwr weithredu, fe gewch yr arian yn ôl.

Os ydych yn hunangyflogedig, bydd HMRC yn cyfrifo faint sydd arnoch chi bob blwyddyn mewn rhandaliadau pan fyddwch yn cyflwyno eich ffurflen dreth.

Os byddwch yn dramor am dri mis neu fwy, ac eich ad-daliadau eisoes wedi dechrau, bydd angen i chi gyflwyno Overseas Income Assessment Form a fydd yn penderfynu ar y swm y mae angen i chi ad-dalu dramor.

Pa mor hir sydd gennych chi i ad-dalu eich Benthyciad Myfyriwr

Y cynharaf fydd angen chi gychwyn ad-dalu eich benthyciad myfyriwr fydd 6 Ebrill yn y flwyddyn wedi i chi raddio o’r brifysgol neu goleg.

Dim ond ar ôl i chi ddechrau ennill mwy na swm cyflog penodol y bydd eich ad-daliadau yn cychwyn.

Efallai eich bod wedi ad-daliadau Cynllun 1 a Chynllun 2 i wneud o Ebrill 2016, yn dibynnu ar pryd y dechreuoch eich astudiaethau.

 • Cynllun 1 – Myfyrwyr o Gymru a Lloegr a ddechreuodd eu cwrs cyn 1 Medi 2012. Mae ad-daliadau yn cychwyn pan fyddwch yn dechrau ennill dros £17,495 y flwyddyn (£1,457 y mis neu £336 yr wythnos).
 • Cynllun 2 - Myfyrwyr o Gymru a Lloegr a ddechreuodd ar neu wedi 1 Medi 2012. Fodd bynnag, ni fydd ad-daliadau yn dechrau nes bydd eich incwm dros £20,000 y flwyddyn.

Faint o fenthyciad myfyriwr sydd gen i?

Mae swm eich benthyciad myfyriwr i’w ad-dalu yn cael ei gyfrifo fel 9% o’ch enillion trethadwy (cyn belled â bod eich incwm yn ddigon uchel i fod wedi cychwyn yr ad-daliadau).

Er enghraifft, os yw eich incwm misol yn £1,750 cyn treth, bydd gofyn i chi ad-dalu 9% o’r gwahaniaeth rhwng faint ydych chi’n ei ennill a’r trothwy cenedlaethol:

£1,750 - £1,457 = £293

9% o £293 = £26

Felly, os oeddech chi’n ennill £1,750 y mis, cyn treth, byddai eich ad-daliadau benthyciad myfyriwr yn £26 y mis.

Fodd bynnag, os byddwch yn ennill £2,000 neu fwy mewn llog o gyfranddaliadau neu gynilion mewn blwyddyn, ar wahân i’ch incwm, efallai y bydd hyn yn cael effaith ar beth sy’n rhaid i chi ei ad-dalu.

Cynllun 1: Enghraifft o daliadau benthyciad i fyfyrwyr

Incwm blynyddol (cyn treth) Incwm misol Ad-daliad misol
Llai na £17,495 £1,457 Dim
£18,500 £1,541 £7
£21,000 £1,750 £26
£24,000 £2,000 £48
£27,000 £2,250 £71
£30,000 £2,500 £93

OS yw eich incwm islaw’r trothwy cychwynnol o fewn mis penodol, ni wneir didyniad ad-daliad ar gyfer y mis hwnnw.

Cynllun 2: Enghraifft o daliadau benthyciad i fyfyrwyr

Mae’r rheolau ad-daliad a ddisgrifir yma yn wahanol i’r rhai sy’n bodoli ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru a Lloegr sy’n cychwyn ar eu hastudiaethau ar 1 Medi 2012 neu ar ôl hynny.

Incwm blynyddol (cyn treth) Incwm misol Ad-daliad misol
Llai na £21,000 £1,750 Dim
£22,000 £1,833 £7
£25,000 £2,083 £30
£30,000 £2,500 £67
£35,000 £2,916 £105

Yn unol â chynllun 1, gall eich ad-daliadau amrywio gan ddibynnu ar faint o gyflog gewch chi bob mis. Os bydd eich incwm yn gostwng yn is na’r trothwy cychwynnol, ni fydd eich cyflogwr yn cymryd taliad y mis hwnnw.

Am fanylion ar ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr, ewch i Wefan Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyropens in new window.

Pryd all y Benthyciad Myfyriwr gael ei ddileu?

Os yr astudioch yn y Deyrnas Unedig, a dechrau eich astudiaethau cyn 1 Medi 2006, bydd unrhyw falans sy’n ddyledus ar eich ad-daliadau yn cael ei waredu unwaith y byddwch yn cyrraedd 65 oed, yn awtomatig.

Os bu i chi gychwyn eich cwrs ar 1 Medi 2006 neu ar ôl hynny, a bod gennych fenthyciad Cynllun 1, bydd unrhyw falans sy’n weddill fel arfer yn cael ei waredu fel arfer wedi 25 o flynyddoedd.

Mae eich benthyciad yn cael ei waredu os ewch yn anabl yn barhaol neu os byddwch chi farw.

Os gall benthyciwr brofi ei fod yn methu gweithio’n barhaol, yna bydd y benthyciad myfyriwr yn cael ei waredu.

Bydd angen i chi gyflwyno dau ddarn o dystiolaeth i gefnogi eich hawliad:

 • Llythyr gan Feddyg neu Ymgynghorwr, yn datgan eich bod yn methu gweithio’n barhaol;
 • Tystiolaeth ddogfennol o fudd-daliadau yn ymwneud ag anabledd, gyda dyddiad yn ystod y 12 mis diwethaf arno.

Mae unrhyw swm benthyciad sy’n ddyledus yn cael ei waredu’n awtomatig, os byddwch chi farw. Cyn belled ag y darperir y canlynol:

 • Tystysgrif marwolaeth; neu
 • Dystysgrif dros dro’r crwner.

Cyllidebu i reoli eich ad-daliadau misol

P’un a ydych ar fin cychwyn yn y brifysgol neu’n paratoi i raddio yn y dyfodol agos, fe ddaw’r amser pan fydd angen i chi ddechrau ad-dalu eich benthyciad myfyriwr.

Nid yw hi fyth yn rhy fuan i gychwyn rhoi trefn ar eich cyllid a chyllidebu.

Cyfrifo’r arian sy’n dod i mewn a’ch treuliau yn ein Cynllunydd cyllideb cyflym a hawdd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?