Ad-dalu benthyciadau myfyriwr

Unwaith y byddwch chi’n graddio ac yn dechrau gweithio ac yn ennill digon, mae ad-daliadau benthyciad i fyfyrwyr hefyd yn dechrau. Dysgwch pa bryd y bydd raid i chi ad-dalu eich benthyciad a faint allai eich taliadau misol gostio.

Ad-daliadau ar ôl i chi raddio

Mae’n braf pan fyddwch chi’n graddio ac yn mynd allan i’r byd mawr wedi llwyddo gyda gradd. Rydych chi’n edrych ymlaen at anelu am eich nodau gyrfaol, dod o hyd i swydd a dechrau arni a symud ymlaen i’r cyfnod nesaf yn eich bywyd.

Mae hefyd yn bryd dechrau meddwl o ddifrif am osod a chadw at gyllideb fisol newydd i adlewyrchu’ch incwm a’ch treuliau newydd.

Unwaith y byddwch chi’n dechrau ennill swm penodol, un didyniad o’ch cyflog y bydd yn rhaid i chi ystyried fydd ad-daliadau benthyciad i fyfyrwyr. Mae’r rhain yn cael eu had-dalu’n awtomatig trwy’r system dreth, ac yn stopio unwaith yr ydych chi wedi talu’ch benthyciadau i fyfyrwyr yn llwyr.

Pa un a ydych chi’n hunangyflogedig, yn gweithio i rywun arall neu dramor, mae angen i chi ddeall yn union beth sy’n gysylltiedig ag ad-dalu benthyciad i fyfyrwyr a sut i reoli’ch cyllideb i adlewyrchu’r didyniadau hyn.

Mathau o fenthyciad myfyrwyr

Mae dau brif fath o fenthyciadau myfyrwyr: Benthyciadau yn Ddibynnol ar Incwm a Benthyciadau o Fath Morgais (a elwir hefyd yn Fenthyciad Cyfnod Penodol).

  • Os dechreuoch astudio ym mis Medi 1998 neu wedi hynny, mae gennych Fenthyciad yn Ddibynnol ar Incwm. Nid yw’r math hwn o fenthyciad yn gofyn am daliadau misol rheolaidd, ond caiff ei dalu’n ôl yn hytrach drwy’r system dreth, mewn dull sydd yn cael ei addasu mewn perthynas â’ch incwm.

Mae gan Fenthyciadau yn Ddibynnol ar Incwm ddau fath o gynllun ad-dalu: Cynllun 1 a Chynllun 2. Mae Cynllun 2 yn briodol os ydych yn astudio yng Nghymru a Lloegr ac wedi cychwyn eich astudiaethau ar 1 Medi 2012 neu ar ôl hynny. Mae ad-daliadau Cynllun 1 yn briodol ble bynnag y gwnaethoch chi astudio yn y DU.

  • Os dechreuoch astudio cyn mis Medi 1998, bydd gennych Fenthyciad o Fath Morgais. Bydd disgwyl i chi dalu hwn yn ôl mewn rhandaliadau misol drwy Ddebyd Uniongyrchol.

    Os oes gennych chi bedwar benthyciad neu lai, byddwch yn eu had-dalu dros gyfres o 60 o randaliadau misol. Os oes gennych chi bum benthyciad neu fwy, byddwch yn eu had-dalu dros gyfres o 84 o randaliadau misol. Fodd bynnag, os yw eich incwm yn isel, gallech fod yn gymwys i oedi’r taliadau am flwyddyn ar y tro.

Mae’r cyfanswm sydd angen i chi ei dalu bob mis yn cael ei gyfrifo trwy gymryd cyfanswm llawn y benthyciad (a llog yn seiliedig ar gyfradd chwyddiant) a’i rannu rhwng y nifer o fisoedd yr ydych angen eu talu.

Sut y mae ad-dalu benthyciad i fyfyrwyr yn gweithio

Unwaith y byddwch chi’n dechrau gweithio, byddwch chi’n dechrau ad-dalu’ch benthyciadau i fyfyrwyr trwy’r system dreth.

Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn defnyddio’ch rhif Yswiriant Gwladol i gadw cyfrif ar yr arian. Byddant yn dweud wrth Cyllid a Thollau ei Mawrhydi i hysbysu’ch cyflogwr pan fyddwch chi’n dechrau gwaith a bydd taliadau yn cael eu didynnu o’ch enillion trethadwy yn awtomatig.

Pan fydd y benthyciad wedi ei dalu i gyd, bydd CThEM yn gadael i’ch cyflogwr wybod a bydd y taliadau’n gorffen. Os bydd unrhyw daliad yn llithro trwodd cyn i’ch cyflogwr weithredu, fe gewch yr arian yn ôl.

Os ydych yn hunangyflogedig, bydd CThEM yn cyfrifo faint sydd arnoch chi bob blwyddyn pan fyddwch yn cyflwyno eich ffurflen dreth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ticio’r blwch ar y ffurflen dreth sydd yn dweud bod gennych fenthyciad myfyriwr.

Os byddwch chi dramor am dri mis neu fwy, ac unwaith y mae’ch ad-daliadau wedi dechrau, dylech lanw Ffurflen Asesu Incwm Tramor i bennu faint y mae angen i chi ei ad-dalu pan fyddwch chi dramor.

Pryd y mae angen i chi ad-dalu’ch benthyciad i fyfyrwyr

Y cynharaf fydd angen chi gychwyn ad-dalu eich benthyciad myfyriwr fydd Ebrill 6 wedi i chi adael prifysgol neu goleg. Dim ond ar ôl i chi ennill mwy na swm cyflog penodol y bydd eich ad-daliadau yn cychwyn. Mae’n bosibl y bydd gennych ad-daliadau Cynllun 1 a Chynllun 2 i’w gwneud o fis Ebrill 2016 gan ddibynnu ar ba bryd y gwnaethoch chi ddechrau’ch astudiaethau.

Cynllun 1 – ad-daliadau yn dechrau pan fydd eich incwm dros £17,495 y flwyddyn (neu £1,457 y mis neu £336 yr wythnos).

Beth sydd angen i chi ei dalu

Mae’r cyfanswm sydd angen i chi ei dalu yn cael ei gyfrifo fel 9% o’ch enillion trethadwy (cyn belled â bod eich incwm yn ddigon uchel i fod wedi cychwyn yr ad-daliadau). Cofiwch, os ydych chi hefyd yn ennill £2,000 neu fwy mewn llog o gyfranddaliadau neu gynilion, fe allai hyn effeithio ar yr hyn y mae angen i chi ei dalu.

Cynllun 1: Enghraifft o daliadau benthyciad i fyfyrwyr

Incwm blynyddol (cyn treth) Incwm misol Ad-daliad misol
Llai na £17,495 £1,457 Dim
£18,500 £1,541 £7
£21,000 £1,750 £26
£24,000 £2,000 £48
£27,000 £2,250 £71
£30,000 £2,500 £93

Gall eich ad-daliadau amrywio gan ddibynnu ar faint o gyflog gewch chi bob mis. Os yw eich incwm ar fis penodol yn syrthio’n is na’r lefel cychwynnol, ni fydd eich cyflogwr yn cymryd taliad y mis hwnnw.

Cynllun 2: Enghraifft o daliadau benthyciad i fyfyrwyr

Mae’r rheolau ad-daliad a ddisgrifir yma yn wahanol i’r rhai sy’n bodoli ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru a Lloegr sy’n cychwyn ar eu hastudiaethau ar 1 Medi 2012 neu ar ôl hynny.

Incwm blynyddol (cyn treth) Incwm misol Ad-daliad misol
Llai na £21,000 £1,750 Dim
£22,000 £1,833 £7
£25,000 £2,083 £30
£30,000 £2,500 £67
£35,000 £2,916 £105

Yn unol â chynllun 1, gall eich ad-daliadau amrywio gan ddibynnu ar faint o gyflog gewch chi bob mis. Os bydd eich incwm yn gostwng yn is na’r trothwy cychwynnol, ni fydd eich cyflogwr yn cymryd taliad y mis hwnnw.

Am fanylion ar ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr, ewch i Wefan Ad-dalu Benthyciadau Myfyrwyryn agor mewn ffenestr newydd.

Ad-dalu eich benthyciad myfyriwr yn gynt

Mae gennych yr hawl i dalu’ch benthyciad i fyfyrwyr yn llwyr yn gynt trwy wneud taliadau sengl unrhyw bryd o £5 neu fwy yn uniongyrchol i’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. Gallwch wneud hyn hyd yn oed os nad yw’ch cyflog wedi cyrraedd y lefel gychwynnol hyd yma ar gyfer ad-daliadau.

Mae gennych yr hawl hefyd i dalu’ch benthyciad i fyfyrwyr sy’n weddill yn llawn unrhyw bryd.

Os ydych yn gwneud ad-daliadau gwirfoddol, ni fydd hyn yn atal eich cyflogwr rhag tynnu’r didyniadau benthyciad myfyriwr arferol o’ch tâl. Ond mae’n golygu y bydd eich ad-daliadau yn dod i ben yn gynt.

Cyn gwneud taliadau ychwanegol, dylech ystyried yn gyntaf a allech chi wneud defnydd gwell o’r arian hwn i ddiwallu’ch anghenion cyllidebu yn awr.

Diddymu benthyciad Cymreig

Os gwnaethoch chi gymryd benthyciad cynhaliaeth gan Gyllid Myfyrwyr Cymru o dan Gynllun 1 yn y blynyddoedd academaidd 2010/11, 2011/12, 2012/13 a 2013/14 neu o dan Gynllun 2 ym mlwyddyn academaidd 2012/13 neu ar ôl hynny, fe allai Llywodraeth Cymru roi diddymiad rhannol i chi o hyd at £1,500. Bydd y gostyngiad yn cael ei gymhwyso i weddill eich benthyciad i fyfyrwyr gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr pan fyddwch chi’n dechrau’ch ad-daliadau.

Pan all eich benthyciad myfyriwr gael ei waredu

Lle bynnag y buoch chi’n astudio yn y DU, os bu i chi gychwyn eich astudiaethau cyn 1 Medi 2006, bydd unrhyw falans ar ôl pan fyddwch yn cyrraedd 65 oed yn cael ei waredu.

Os bu i chi gychwyn eich cwrs ar 1 Medi 2006 neu ar ôl hynny a bod gennych fenthyciad Cynllun 1, bydd unrhyw falans ar eich benthyciad yn cael ei waredu fel arfer wedi 25 o flynyddoedd. Yr eithriad i hyn yw’r Alban, lle mae’r cyfnod cyn medru gwaredu’r benthyciad yn 35 o flynyddoedd.

Os oes gennych chi fenthyciad Cynllun 2, bydd unrhyw falans yn cael ei waredu wedi 30 o flynyddoedd.

Mae’ch benthyciad yn cael ei ganslo os byddwch yn dod yn anabl yn barhaol neu’n marw.

Dylech gyllidebu yn awr ar gyfer eich ad-daliadau benthyciad i fyfyrwyr

Byddwch yn barod ar gyfer yr adeg pan fydd rhaid i chi ddechrau ad-dalu’ch benthyciad myfyriwr. Nid yw byth yn rhy fuan i chi ddechrau cyllido ar eu cyfer.

Cyfrifwch yr arian sy’n dod i mewn a’ch treuliau yn ein Cynllunydd cyllideb cyflym a hawdd.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?