Adennill costau cerdyn credyd annheg

Os cafodd costau eu hychwanegu am fod yn hwyr yn gwneud taliadau cerdyn credyd, neu am golli’r taliadau neu am fynd dros eich cyfyngiad cerdyn credyd, efallai y gallwch eu hadennill, yn enwedig os ydych yn cael trafferthion gyda dyledion. Gwiriwch eich hawliau a’ch opsiynau ar gyfer cwyno – yn cynnwys am gostau yn dyddio’n ôl sawl blwyddyn.

Eich hawl i adennill

Yn 2006, dywedodd y Swyddfa Masnachu Teg (OFT) fod costau cerdyn credyd am dalu’n hwyr neu golli taliadau neu fynd y tu hwnt i gyfyngiadau credyd yn rhy uchel ac nad oeddent yn adlewyrchu’r gost wirioneddol i’r cwmnïau cerdyn credyd. Ar y pryd, roedd y gost rhwng £30 a £35 yn gyffredinol, ond yn sgil rheolau’r Swyddfa Masnachu Teg, fe wnaeth y rhan fwyaf o gwmnïau ostwng eu costau i lawr i £12.

Pe bai gennych broblemau dyled neu broblemau eraill a oedd yn golygu bod ffioedd taliadau hwyr neu daliadau wedi’u colli yn cael eu codi arnoch yn barhaus cyn rheolau’r Swyddfa Masnachu Teg, gallech fod wedi cronni cannoedd o bunnoedd o ddyled ychwanegol.

Erbyn hyn mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) wedi disodli’r OFT fel y rheoleiddiwr ar gyfer y diwydiant credyd defnyddwyr. Fodd bynnag, os ydych chi’n wynebu caledi ariannol a bod angen i chi dalu ffioedd – mwy na £12 fel arfer oherwydd bydd hi’n anodd profi a oedd ffioedd sy’n is na £12 yn annheg – efallai y gallwch adennill rhai neu hyd yn oed pob un ohonynt. Mae hyn yn berthnasol hefyd os oeddech chi mewn dyled o’r blaen ac yn wynebu costau rheolaidd ar y cyfraddau uwch.

Sut i adennill

1. Gweithiwch faint o dâl a godwyd arnoch

Os ydych chi’n bancio ar-lein, efallai y gallwch edrych yn ôl dros eich cyfriflenni am flynyddoedd i weld faint o dâl a godwyd arnoch.

Os yw’r wybodaeth yn anghyflawn neu os na allwch gael y wybodaeth yn y modd hwn, ysgrifennwch at y darparwr cerdyn yn gofyn am restr o’r holl gostau y mae wedi’u cymryd o’ch cyfrif erioed.

Os ydynt yn gwrthod, ysgrifennwch eto yn gofyn am y wybodaeth o dan y Ddeddf Diogelu Data, ac amgaewch siec am £10.

Cewch wybod sut i gael eich gwybodaeth bersonol ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Pwysig – peidiwch â gofyn am gyfriflenni cerdyn credyd neu gellid codi llawer mwy o dâl arnoch am y wybodaeth. Gofynnwch am fanylion pob tâl a godwyd yn lle.

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gan ddarparwyr cerdyn 40 diwrnod i ymateb. Os nad yw eich darparwr cerdyn yn ymateb mewn pryd, gallwch gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth.

2. Cwynwch wrth eich darparwr cerdyn

Pan fydd gennych restr o’r costau, adiwch nhw a meddyliwch pam roeddent yn annheg ar yr adeg pan gawsoch anawsterau ariannol.

Ysgrifennwch lythyr o gŵyn at eich darparwr cerdyn yn esbonio’r canlynol:

  • Pa anawsterau oeddech chi’n eu hwynebu
  • Sut gwnaeth hyn effeithio arnoch chi – y straen a’r pryder a achosodd
  • Sut y cyfrannodd y costau at eich anawsterau
  • Pam eich bod yn credu bod y costau’n rhy uchel dan yr amgylchiadau

Edrychwch yn ddiweddarach yn y canllaw hwn am ddolen gyswllt i dempledi llythyr y gallwch eu defnyddio i’ch helpu.

3. Ystyriwch ymateb y darparwr cerdyn

Os byddant yn gwneud cynnig, penderfynwch p’un a ydych yn credu ei fod yn deg ar sail faint yr ydych yn teimlo y gwnaeth y costau gyfrannu at eich anawsterau a’ch gofid.

Pan fyddwch yn glir ynglŷn â’ch ymateb, ysgrifennwch yn ôl naill ai’n derbyn y cynnig neu’n nodi’r hyn sy’n ad-daliad teg o dan eich amgylchiadau, yn eich barn chi.

Os byddant yn ysgrifennu gyda rhagor o gwestiynau, gwnewch yn siwr eich bod yn eu hateb mor gyflawn ac mor onest ag y bo modd, ac arhoswch am yr ymateb nesaf.

Os byddant yn ysgrifennu’n gwrthod eich hawliad yn llwyr – naill ai’r tro cyntaf neu ar ôl i chi eu hateb gyda mwy o wybodaeth neu awgrym ynghylch ffordd o ddatrys – cwynwch wrth Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. Peidiwch â gadael i unrhyw ymateb sy’n awgrymu nad oes gennych hawl i ad-daliad ac y dylech roi’r gorau iddi beri i chi beidio â bwrw ymlaen â’ch hawliad – waeth pa mor ddeddfol yw’r iaith.

Os oes angen cymorth arnoch i’ch helpu i ddrafftio’ch llythyrau, defnyddiwch un o’r templedi a ddarperir isod fel man cychwyn.

Cwyno wrth Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

Bydd Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol yn ystyried eich achos, ac os yw o’r farn i chi gael eich trin yn annheg, gofynnwch i’r darparwr cerdyn credyd eich ad-dalu’n llawn neu’n rhannol.

Ni chodir tâl am ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Fodd bynnag, dim ond ar ôl i chi gwyno’n uniongyrchol wrth y cwmni cerdyn credyd y gallwch gwyno wrth yr Ombwdsmon Ariannol.

Byddwch yn ofalus o gwmnïau sy’n dweud bod arnynt eisiau eich helpu

Dylech osgoi defnyddio cwmnïau sy’n dweud y gallant helpu i chi adennill costau cerdyn credyd annheg. Er bod rhai ohonynt wedi’u hawdurdodi ac yn cael eu rheoleiddio gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, nid ydynt yn fwy tebygol o allu ennill iawndal i chi na phe baech chi’n ceisio’i adennill eich hun.

Mae’r cwmnïau hyn yn codi ffioedd uchel am ysgrifennu ychydig o lythyrau y gallwch eu hysgrifennu’n hawdd eich hun. Weithiau, maent yn cymryd 25% neu 30% o’r costau rydych yn eu hadfer, a fyddai rhwng £250 a £300 o hawliad £1,000 claim.

Cewch gymorth am ddim trwy ddilyn yr arweiniad ar MoneySavingExpert neu drwy siarad â’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth agosaf.

Sut i osgoi costau cerdyn credyd

Awgrym da

Gallwch osgoi colli taliadau cerdyn credyd trwy drefnu Debyd Uniongyrchol, archeb sefydlog neu nodyn atgoffa yn eich dyddiadur i wneud yn siwr nad ydych yn colli ad-daliadau yn y dyfodol. Gallwch dalu cymaint ag yr ydych yn ei ddymuno trwy Ddebyd Uniongyrchol ar yr amod ei fod cymaint neu’n fwy na’r isafswm.

Os bydd cwmni cerdyn credyd wedi codi tâl arnoch unwaith yn unig, bydd yn aml yn eich esgusodi os byddwch yn ffonio a gofyn. Ffoniwch eich darparwr cerdyn, yn esbonio eich bod wedi gwneud un camgymeriad, a gofynnwch am gael diddymu’r taliad.

Os ydych chi wedi colli unrhyw daliadau ar eich cardiau, eich biliau neu’ch benthyciadau, a’ch bod yn cael trafferth cadw dau ben llinyn ynghyd, mae’n bwysig eich bod yn gofyn am gyngor ar ddyled cyn gynted ag y bo modd. Darllenwch ein canllaw isod i gael manylion cyswllt.

Adennill yswiriant gwarchod taliadau a gamwerthwyd

Os ydych chi o’r farn fod yswiriant gwarchod taliadau (PPI) wedi cael ei gamwerthu i chi, efallai y gallwch adennill hyn. Cewch wybod mwy:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?