Adennill costau cerdyn credyd annheg

Os cafodd costau eu hychwanegu am fod yn hwyr yn gwneud taliadau cerdyn credyd, neu am golli’r taliadau neu am fynd dros eich cyfyngiad cerdyn credyd, efallai y gallwch eu hadennill, yn enwedig os ydych yn cael trafferthion gyda dyledion. Gwiriwch eich hawliau a’ch opsiynau ar gyfer cwyno – yn cynnwys am gostau yn dyddio’n ôl sawl blwyddyn.

Eich hawl i adennill

Efallai y gallwch adennill taliadau banc neu ddarparwr cardiau os yw’r ffioedd yn rhy uchel neu os cawsoch eich cyhuddo trwy gamgymeriad.

Efallai y gallwch hawlio rhywfaint o’r gwahaniaeth neu’r holl wahaniaeth rhwng yr hyn a godwyd arnoch a £ 12 yn ôl.

Sut i adennill

1. Gweithiwch faint o dâl a godwyd arnoch

Os ydych chi’n bancio ar-lein, efallai y gallwch edrych yn ôl dros eich cyfriflenni am flynyddoedd i weld faint o dâl a godwyd arnoch.

Os yw’r wybodaeth yn anghyflawn neu na allwch ei chael fel hyn, ysgrifennwch at ddarparwr y cerdyn yn gofyn am restr o’r holl daliadau a gymerwyd o’ch cyfrif yn ystod y chwe blynedd diwethaf, neu’n hwy os yw ar gael.

Os ydynt yn gwrthod, ysgrifennwch eto yn gofyn am y wybodaeth o dan y Ddeddf Diogelu Data.

Pwysig – peidiwch â gofyn am gyfriflenni cerdyn credyd neu gellid codi llawer mwy o dâl arnoch am y wybodaeth. Gofynnwch am fanylion pob tâl a godwyd yn lle.

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gan ddarparwyr cerdyn 40 diwrnod i ymateb. Os nad yw eich darparwr cerdyn yn ymateb mewn pryd, gallwch gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth.

2. Cwynwch wrth eich darparwr cerdyn

Pan fydd gennych restr o’r taliadau, adiwch nhw i fyny a meddyliwch a oeddech chi’n cael anawsterau ariannol ar y pryd. Os felly, efallai y bydd gennych hawl i wneud cais am y swm hwn, ynghyd â chyfradd llog flynyddol o 8%.

Os oeddech chi, ysgrifennwch lythyr cwyn at ddarparwr eich cerdyn yn egluro:

  • Faint rydych chi’n hawlio amdano
  • Pa anawsterau oeddech chi’n eu hwynebu
  • Sut gwnaeth hyn effeithio arnoch chi – y straen a’r pryder a achosodd
  • Sut y cyfrannodd y costau at eich anawsterau
  • Pam eich bod yn credu bod y costau’n rhy uchel dan yr amgylchiadau

Edrychwch yn ddiweddarach yn y canllaw hwn am ddolen gyswllt i dempledi llythyr y gallwch eu defnyddio i’ch helpu.

3. Ystyriwch ymateb y darparwr cerdyn

Os byddant yn gwneud cynnig, penderfynwch p’un a ydych yn credu ei fod yn deg ar sail faint yr ydych yn teimlo y gwnaeth y costau gyfrannu at eich anawsterau a’ch gofid.

Pan fyddwch yn glir ynglŷn â’ch ymateb, ysgrifennwch yn ôl naill ai’n derbyn y cynnig neu’n nodi’r hyn sy’n ad-daliad teg o dan eich amgylchiadau, yn eich barn chi.

Os byddant yn ysgrifennu gyda rhagor o gwestiynau, gwnewch yn siwr eich bod yn eu hateb mor gyflawn ac mor onest ag y bo modd, ac arhoswch am yr ymateb nesaf.

Os byddant yn ysgrifennu’n gwrthod eich hawliad yn llwyr – naill ai’r tro cyntaf neu ar ôl i chi eu hateb gyda mwy o wybodaeth neu awgrym ynghylch ffordd o ddatrys – cwynwch wrth Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. Peidiwch â gadael i unrhyw ymateb sy’n awgrymu nad oes gennych hawl i ad-daliad ac y dylech roi’r gorau iddi beri i chi beidio â bwrw ymlaen â’ch hawliad – waeth pa mor ddeddfol yw’r iaith.

Os oes angen cymorth arnoch i’ch helpu i ddrafftio’ch llythyrau, defnyddiwch un o’r templedi a ddarperir isod fel man cychwyn.

Cwyno wrth Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

Bydd Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol yn ystyried eich achos, ac os yw o’r farn i chi gael eich trin yn annheg, gofynnwch i’r darparwr cerdyn credyd eich ad-dalu’n llawn neu’n rhannol.

Ni chodir tâl am ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Byddwch yn ofalus o gwmnïau sy’n dweud bod arnynt eisiau eich helpu

Dylech osgoi defnyddio cwmnïau sy’n dweud y gallant helpu i chi adennill costau cerdyn credyd annheg.

Nid ydynt yn fwy tebygol o allu ennill iawndal i chi na phe baech yn hawlio’ch hun.

Mae’r cwmnïau hyn yn codi ffioedd uchel am ysgrifennu ychydig o lythyrau y gallwch eu hysgrifennu’n hawdd eich hun. Weithiau, maent yn cymryd 25% neu 30% o’r costau rydych yn eu hadfer, a fyddai rhwng £250 a £300 o hawliad £1,000 claim.

Cewch gymorth am ddim trwy ddilyn yr arweiniad ar MoneySavingExpert neu drwy siarad â’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth agosaf.

Sut i osgoi costau cerdyn credyd

Awgrym da

Gallwch osgoi colli taliadau cerdyn credyd trwy drefnu Debyd Uniongyrchol, archeb sefydlog neu nodyn atgoffa yn eich dyddiadur i wneud yn siwr nad ydych yn colli ad-daliadau yn y dyfodol. Gallwch dalu cymaint ag yr ydych yn ei ddymuno trwy Ddebyd Uniongyrchol ar yr amod ei fod cymaint neu’n fwy na’r isafswm.

Os bydd cwmni cerdyn credyd wedi codi tâl arnoch unwaith yn unig, bydd yn aml yn eich esgusodi os byddwch yn ffonio a gofyn. Ffoniwch eich darparwr cerdyn, yn esbonio eich bod wedi gwneud un camgymeriad, a gofynnwch am gael diddymu’r taliad.

Os ydych chi wedi colli unrhyw daliadau ar eich cardiau, eich biliau neu’ch benthyciadau, a’ch bod yn cael trafferth cadw dau ben llinyn ynghyd, mae’n bwysig eich bod yn gofyn am gyngor ar ddyled cyn gynted ag y bo modd. Darllenwch ein canllaw isod i gael manylion cyswllt.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?