Adneuon a chynhyrchion buddsoddi strwythuredig

Bydd cynnyrch strwythuredig yn buddsoddi eich arian am gyfnod penodol o amser ac efallai y bydd wedi’i gynllunio i roi incwm, twf neu’r ddau. Mae cynhyrchion strwythuredig yn gymhleth a gallant beri mwy o risg na’r disgwyl, felly gofynnwch am gyngor ariannol proffesiynol os nad ydych yn siŵr a ydynt yn addas i chi.

Beth yw cynnyrch strwythuredig?

Peidiwch â chael eich dal!

Os ydych yn chwilio am adnau strwythuredig, yna mae’n bwysig nad ydych yn cymryd buddsoddiad strwythuredig trwy gamgymeriad. Mae buddsoddiadau strwythuredig yn cynnig llawer llai o ddiogelwch i chi nag adnau strwythuredig.

Math o fuddsoddiad tymor sefydlog yw cynnyrch strwythuredig y mae’r arian a delir allan yn dibynnu ar berfformiad rhywbeth arall, fel mynegai marchnad stoc. Mae dau brif fath o gynnyrch strwythuredig:

 • Adneuon strwythuredig – cyfrifon cynilo yw’r rhain, a gynigir o bryd i’w gilydd gan rai banciau, cymdeithasau adeiladu a Chynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol, lle mae’r gyfradd llog a dderbyniwch yn ddibynnol ar sut mae’r mynegai marchnad stoc neu fesur arall yn perfformio. Os yw mynegai’r farchnad stoc yn gostwng, fel arfer ni fyddwch yn cael unrhyw log o gwbl. Ond – yn wahanol i fuddsoddiadau strwythuredig (gweler isod), mae gan yr arian y byddwch yn ei fuddsoddi’n wreiddiol yr un amddiffyniad ag a gewch gydag unrhyw gyfrif cynilo rheolaidd.
 • Fel arfer bydd buddsoddiadau strwythuredig yn cael eu cynnig gan gwmnïau yswiriant a banciau. Mae’ch arian fel arfer yn prynu dau fuddsoddiad sylfaenol, un i ddiogelu eich cyfalaf ac un arall i ddarparu’r bonws. Mae’r elw a dderbyniwch yn ddibynnol ar sut mae mynegai’r farchnad stoc neu fesur arall yn perfformio. Yn ogystal, os yw’n perfformio’n wael neu mae’r cwmnïau sy’n darparu’r buddsoddiadau sylfaenol yn methu, gallech golli rhywfaint neu’r cyfan o’ch buddsoddiad gwreiddiol.

Caiff buddsoddiadau ac adneuon strwythuredig eu gwerthu o dan enw gwahanol, gan gynnwys:

 • Bondiau Ecwiti Gwarantedig
 • ISAs Arian Parod Strwythuredig
 • Cynlluniau Adneuo twf
 • Cynlluniau Cyfalaf Gwarantedig
 • Bondiau Marchnad Stoc Gwarantedig
 • Cronfeydd Buddsoddi Gwarantedig
 • Bondiau Incwm Gwarantedig

Efallai nad yw’r gair ‘gwarantedig’ yn enwau’r cynhyrchion hyn yn golygu’r hyn y byddech yn ei ddisgwyl. Dim ond os bydd y mynegai neu’r buddsoddiad yn perfformio fel sy’n ofynnol o dan delerau ac amodau’r cynnyrch y gellir gwarantu y cewch yr adenillion a gynigir. Dim ond os gall y cwmni sy’n darparu’r warant gyflawni ei rwymedigaethau neu os yw’n rhan o Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol y gellir gwarantu eich cyfalaf. Hyd yn oed os gellir gwarantu eich cyfalaf, efallai y bydd ffioedd a thaliadau yn golygu y cewch lai yn ôl na’r hyn y gwnaethoch ei fuddsoddi.

Gofynnwch i’r darparwr neu gynghorydd esbonio sut mae’r cynnyrch hwn yn gweithio, beth yw’r risgiau ac a ydych wedi’ch diogelu gan gynllun iawndal os bydd pethau’n mynd o chwith (gweler isod). Os nad ydych yn hapus â’r atebion, cefnwch ar y cynnig.

Sut mae adneuon strwythuredig yn gweithio

Pan fyddwch yn prynu adnau strwythuredig rydych yn cytuno i glymu’ch arian am gyfnod penodol – yn aml am bump neu chwe blynedd – yn gyfnewid am gyfandaliad ar aeddfedu. Bydd y swm y byddwch yn ei ennill yn dibynnu ar ba mor dda y mae rhywbeth arall yn perfformio – yn aml mynegai marchnad stoc fel y FTSE 100.

Enghraifft

Gall y rheolau ar gyfer adnau strwythuredig sy’n parhau am dair blynedd fod fel a ganlyn ar gyfer buddsoddiad o £1,000.

 • Os bydd y 100 FTSE yn uwch ar ddiwedd y tair blynedd nag yr oedd ar y dechrau, rydych yn cael eich buddsoddiad gwreiddiol yn ôl, a llog sy’n gyfartal i 15%, gan roi cyfanswm o £1,150 i chi, neu
 • Os bydd y 100 FTSE yn uwch ar ddiwedd y tair blynedd nag yr oedd ar y dechrau, rydych yn cael eich buddsoddiad gwreiddiol yn ôl, a llog sy’n gyfartal i 100% o’r twf yn y mynegai.

Felly mae adneuon strwythuredig yn rhoi’r posibilrwydd i chi gael elw marchnad stoc heb beryglu’ch cyfalaf fel y byddech petaech wedi buddsoddi’n uniongyrchol mewn cyfranddaliadau. Ond cofiwch:

 • gallech gael llai o log nag y byddech wedi ei gael gyda chyfrif cynilo cyffredin – neu ddim llog o gwbl
 • os byddech wedi buddsoddi mewn cyfranddaliadau yn lle hyn, gallech elwa o gynnydd yn y mynegai marchnad stoc (prisiau cyfranddaliadau) – a byddech fel arfer yn derbyn incwm ar ffurf taliadau difidend hefyd

Sut mae buddsoddiadau strwythuredig yn gweithio

Pan fyddwch yn prynu buddsoddiad strwythuredig, rydych hefyd yn cytuno i glymu eich arian am gyfnod penodol. Mae rhai o’r cynnyrch hyn yn cynnig cyfandaliad i chi ar aeddfedu yn ddibynnol ar berfformiad y mynegai marchnad stoc neu fesur arall.

Enghreifftiau

 • Os bydd y 100 FTSE yn uwch ar ddiwedd y pum mlynedd nag yr oedd ar y dechrau, rydych yn cael eich buddsoddiad gwreiddiol yn ôl a 30% ychwanegol – cyfanswm o £1,300.
 • Os yw’r 100 FTSE ar yr un lefel neu’n is nag yr oedd ar y dechrau, ond yn llai na 50% yn is, cewch eich buddsoddiad gwreiddiol o £1,000 yn ôl, ond dim byd yn ychwanegol.
 • Os bydd y 100 FTSE wedi gostwng o 50% neu fwy, torrir y swm o’ch buddsoddiad gwreiddiol y byddwch yn ei gael yn ôl o’r un ganran – felly os yw’r 100 FTSE wedi gostwng 60%, dim ond 40% o’ch arian fyddech chi’n ei gael yn ôl, sef cyfanswm o £400.

Mae buddsoddiadau strwythuredig eraill yn gadael i chi gymryd incwm rheolaidd, ac mae a ydych yn cael eich buddsoddiad gwreiddiol yn ôl yn llawn neu beidio yn ddibynnol ar sut mae’r mynegai marchnad stoc neu fesur arall wedi perfformio. Os yw’r farchnad stoc yn methu, gallwch golli talp mawr iawn o’ch buddsoddiad gwreiddiol.

Risg

Wyddech chi?

Cafodd banc y stryd fawr ddirwy o £1.5 miliwn yn 2012 am werthu cynhyrchion strwythuredig ‘gwarantedig’ yn y DU heb egluro na fyddai arian pobl yn gwbl ddiogel pe byddai’r cwmnïau y mae’r banc wedi eu dewis i ddarparu’r buddsoddiadau sylfaenol yn methu.

Os ydych yn cymryd buddsoddiad strwythuredig gyda, dyweder, banc neu gwmni yswiriant, nid y cwmni hwnnw sy’n addo dychwelyd eich buddsoddiad gwreiddiol neu dalu elw penodol ar eich arian fel arfer.

Yn hytrach, bydd y banc neu gwmni yswiriant yn prynu buddsoddiadau sylfaenol cymhleth gan un cwmni neu fwy, yn aml gelwir y rhain yn ‘wrthbartïon.

Gan nad oes gennych unrhyw gytundeb eich hun gyda’r gwrthbartïon, os bydd unrhyw un ohonynt yn methu – fel nad yw’ch buddsoddiad strwythuredig yn rhoi eich arian yn ôl i chi neu’n darparu’r elw a addawyd – nid oes gennych unrhyw hawliad uniongyrchol ar y gwrthbarti ac ni fyddai unrhyw gynllun digolledu yn talu i chi.

Yn hytrach, byddai’n rhaid i chi geisio cael unioniad gan y banc neu gwmni yswiriant a werthodd y cynnyrch i chi neu unrhyw gynghorydd a’ch cynghorodd i’w gymryd. Byddai’n rhaid i chi ddangos nad oedd y banc, cwmni yswiriant neu gynghorydd wedi gwneud y risg y byddai’r gwrthbarti’n methu yn glir i chi.

Yn ogystal, mae banciau sy’n gwerthu cynhyrchion strwythuredig yn aml yn siarad am ‘ddiogelwch cyfalaf’ – ond nid yw hyn o angenrheidrwydd yn golygu bod eich arian yn gwbl ddiogel. Mae dau fath cyffredin o ddiogelwch:

 • Diogelwch llawn – a elwir hefyd yn ‘ddiogelwch cyfalaf 100%’, ‘diogelwch cyfalaf’ neu’n ‘warant cyfalaf’, mae hyn yn golygu y dylai’r isafswm a gewch adeg aeddfedu fod o leiaf cyfwerth â’r swm a fuddsoddwyd yn wreiddiol. .
 • Diogelwch rhannol – mae faint o’ch arian gwreiddiol a gewch yn ôl yn ddibynnol ar berfformiad y mynegai mae’ch cynnyrch yn seiliedig arno a dim ond cyfran – dyweder 90% - sydd wedi ei ddiogelu gan y ‘gwarant’ cyfalaf.

Yn y naill achos neu’r llall, mae yna botensial am golledion cyfalaf fel y disgrifiwyd uchod o hyd, os yw’r cwmni sy’n darparu’r warant yn mynd i drafferthion.

Gwybodaeth y dylech ei chael

Rhaid i ddarparwyr cynnyrch buddsoddiad strwythuredig roi gwybodaeth ‘ffeithiau allweddol’ y gallwch ei ddeall i chi, yn cwmpasu:

 • beth yw’r buddsoddiad a sut mae’n gweithio
 • y risgiau gan gynnwys y risg o golli cyfalaf a risgiau gwrthbarti
 • taliadau (y ffioedd a gaiff eu didynnu o’ch adenillion neu gyfalaf)
 • pryd y bydd gennych yr hawl i ddefnyddio gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol a Chynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol

Ar hyn o bryd, nid oes rhaid i Ddarparwyr adneuon strwythuredig ddarparu dogfen ffeithiau allweddol. Ond rhaid iddynt roi digon o wybodaeth i chi i’ch galluogi i wneud dewis gwybodus a yw’r math hwn o gyfrif cynilo yn addas i chi.

Cael cyngor ariannol

Os nad ydych yn deall cynnyrch buddsoddi, ceisiwch gyngor ariannol annibynnol cyn i chi brynu. Darllenwch y canllawiau hyn:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?