Adolygu eich yswiriant ar ôl cael babi

Yswiriant yw un o’r pethau hyn rydych yn talu amdano gan obeithio na fyddwch byth ei angen. Ond mae’n bwysicach nag erioed pan fydd babi newydd yn cyrraedd. Felly, p’un a ydych yn diogelu’ch teulu neu’ch eiddo, gwnewch yn siŵr fod gennych yswiriant.

Pam mae angen yswiriant arnoch chi?

Er mwyn ateb y cwestiwn hwn, yn gyntaf mae angen ichi ofyn ychydig o gwestiynau eraill anodd iawn i chi’ch hun.

  • Sut fyddai’ch teulu’n ymdopi’n ariannol pe byddech chi neu’ch partner yn marw, yn mynd yn ddifrifol wael neu’n cael damwain?
  • Os ydych wedi gwario llawer o arian ar bethau hanfodol i’ch babi, fyddech chi’n gallu fforddio prynu pethau newydd yn eu lle pe byddent yn cael eu colli neu eu difrodi?

Os yw unrhyw un o’ch atebion yn achosi pryder, yna’n sicr mae angen ichi adolygu’ch yswiriant a gwneud yn siŵr eich bod yn barod am yr annisgwyl.

Yswiriant bywyd

Mae yswiriant bywyd yn talu cyfandaliad neu incwm rheolaidd os byddwch chi’n marw er mwyn helpu’r bobl sy’n dibynnu arnoch chi. Mae cyplau sydd â morgais ar y cyd yn cymryd yswiriant bywyd yn aml, ond mae’n gallu bod yn ddefnyddiol ar adegau eraill hefyd. Gall gostio cyn lleied â £10 y mis, yn dibynnu ar eich amgylchiadau a’r lefel o warchodaeth y mae ei hangen arnoch chi.

Mae’n bosibl bod eich cyflogwr yn cynnig hyn. Holwch a yw ar gael, a faint o warchodaeth y gallwch chi ei chael.

Astudiaeth achos

“Yswiriant bywyd? Roeddwn i’n meddwl mai dim ond rhywbeth roedd enwogion yn ei hysbysebu ar y teledu oedd hynny. Ond cafodd Jim daflen yn y banc, a sylweddolodd y ddau ohonon ni pa mor bwysig yw yswiriant bywyd – yn enwedig gan fod Josh yn ein bywydau erbyn hyn. Roedd yn ofnadwy siarad am beth fyddai’n digwydd pe bai un ohonon ni’n marw, ond fyddai’r un ohonon ni byth yn gallu ymdopi’n ariannol ar ein pen ein hunain. Fe wnaethon ni restr o’n costau byw i gyd, gan weithio allan faint o swm y bydden ni ei angen. Roedd yn swnio fel swm anferth, ond dim ond £22 y mis i’r ddau ohonon ni oedd y premiwm. Pris tecawê. Mae’n werth ei gael pan rydych yn ei roi felly.” – Angela

Yswiriant diogelu incwm

Os byddwch chi’n mynd yn sâl ac yn methu gweithio, mae yswiriant diogelu incwm yn talu rhywfaint o’ch incwm. Mae rhai cyflogwyr yn darparu yswiriant diogelu incwm fel budd i weithwyr, felly mae’n werth holi a oes gennych unrhyw warchodaeth drwy’r gwaith cyn penderfynu ei drefnu.

Yswiriant cynnwys cartref

Os ydych chi wedi prynu pethau newydd i’ch babi, gwnewch yn siŵr fod gennych yswiriant cynnwys digonol. A chofiwch restru unrhyw eitemau gwerthfawr unigryw.

Awgrym da

Nid dod o hyd i’r cynnig rhataf yw’r peth pwysicaf gydag yswiriant bob tro. Mae’n bwysig ystyried beth y mae arnoch ei angen, a chael lefel o warchodaeth sy’n addas ar eich cyfer chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?