Adolygu yswiriant ar gyfer dibynyddion a’ch ewyllys wrth wahanu os oeddech chi’n cyd-fyw

Gallai gwahanu o’ch partner olygu bod angen i chi gymryd yswiriant bywyd ychwanegol neu newid neu lunio ewyllys newydd. Dysgwch beth allwch chi wneud i sicrhau bod unrhyw ddibynyddion, fel plant, wedi eu diogelu’n ariannol.

Trefnwch yswiriant bywyd

Ystyriwch a ydych angen neu a oes gennych ddigon o yswiriant bywyd.

Pe byddai gennych chi a’ch cyn bartner forgais gyda’ch gilydd, efallai y byddech hefyd wedi cael polisi yswiriant bywyd ar y cyd i fynd gyda hyn. Pan fyddwch yn gwahanu, ni allwch rannu polisi yswiriant bywyd – rhaid i un ohonoch ddod yn gyfrifol amdano neu ei ganslo’n gyfan gwbl. Mae hyn yn golygu y gallai’r partner arall fod heb yswiriant bywyd.

Os, wedi i chi wahanu, eich bod yn cael plant neu mae rhywun arall yn dibynnu arnoch yn ariannol – neu os oes gennych forgais ar y cyd gyda phartner newydd – dylech ystyried cael yswiriant bywyd.

Darllenwch fwy yn ein canllaw Yswiriant bywyd – dewis y polisi a’r sicrwydd iawn.

Diogelu taliadau cynhaliaeth plant

Ystyriwch gymryd yswiriant bywyd i ddiogelu bywyd eich cyn bartner os ydych yn derbyn taliadau cynhaliaeth plant ganddo ef neu hi. Gallech chi a’ch cyn bartner gymryd polisi sy’n talu cyfandaliad, neu un sy’n talu incwm am gyfnod penodol o amser (o bosibl tan y disgwylir y bydd y taliadau cynhaliaeth plant yn dod i ben).

Gelwir yswiriant bywyd sy’n talu incwm yn lle cyfandaliad yn yswiriant ‘budd incwm teuluol’.

Adolygwch fuddion marwolaeth mewn gwasanaeth

Efallai y bydd eich gweithle yn talu cyfandaliad pe byddech yn marw tra’ch bod yn gyflogedig yno. Fel arfer rhaid i chi ddweud pwy yr hoffech dderbyn y cyfandaliad hwn, er na fydd rhai cynlluniau yn cydnabod partneriaid sy’n cydfyw i fod yn fuddiolwyr (rhywun sy’n gallu derbyn y cyfandaliad wedi i chi farw). Er hynny, dylech wirio pwy ydych wedi enwebu fel buddiolwr wedi i chi wahanu.

Adolygwch eich ewyllys

Adolygwch eich ewyllys bresennol, neu ysgrifennu un newydd wedi i chi a’ch cyn bartner wahanu. Os na adawoch unrhyw beth i’ch cyn bartner, nid oes angen i chi wneud ewyllys newydd o reidrwydd. Ond dylech ei hadolygu i sicrhau ei bod yn cynnwys eich dymuniadau presennol.

Newid eich ewyllys

Does dim rhaid i chi ailysgrifennu eich ewyllys cyfan os mai dim ond mân newidiadau fyddwch yn eu gwneud. Yn hytrach, gallwch ychwanegu’r hyn a elwir yn ‘codisil’.

Darllenwch fwy yn ein canllaw Newid eich ewyllys.

Os ydych eisiau gwneud newidiadau mawr i’ch ewyllys – fel gadael arian neu feddiannau i rywun arall – mae’n debygol y byddwch yn well eich byd yn llunio un newydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud bod yr ewyllys newydd hon yn dirymu unrhyw ewyllysiau cynharach.

Dysgwch sut y gallwch lunio ewyllys yn Gwneud ewyllys – eich opsiynau.

Pam fod angen ewyllys arnoch chi

Os nad oes gennych ewyllys o gwbl, ystyriwch gael llunio un. Os nad oes gennych chi ewyllys pan fyddwch chi’n marw, bydd eich arian a’ch meddiannau yn cael eu pasio ymlaen yn unol â’r gyfraith. Gall hyn arwain at rai trefniadau cymhleth, er enghraifft rhwng teuluoedd cyntaf ac ail deuluoedd. Ac efallai nad dyna fyddwch chi ei eisiau.

Er enghraifft:

  • Gallai unrhyw blant sydd gennych etifeddu popeth os nad ydych yn priodi neu fynd i bartneriaeth sifil
  • Os ydych chi’n ailbriodi neu’n mynd i bartneriaeth sifil newydd, gallai’ch gŵr, gwraig neu bartner sifil newydd dderbyn rhywfaint neu’r cyfan o’ch arian ac eiddo
  • Os ydych chi’n byw gyda phartner newydd heb briodi neu fynd i bartneriaeth sifil, ni fyddai ganddynt hawl awtomatig i etifeddu os nad oes gennych ewyllys

Dysgwch fwy am Pam dylech chi wneud ewyllys.

Eich cam nesaf

Dysgwch beth yw Eich sefyllfa ariannol mewn perthynas newydd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?