Adolygu yswiriant ar gyfer dibynyddion a’ch ewyllys yn ystod ysgariad neu ddiddymiad

Pan fyddwch wedi gwahanu o’ch gŵr, gwraig neu bartner sifil, efallai y bydd rhaid i chi gymryd yswiriant bywyd ychwanegol neu newid eich ewyllys neu gael un newydd. Dysgwch y camau y gallwch gymryd i wneud yn siŵr bod eich teulu wedi ei ddiogelu.

Trefnu yswiriant bywyd

Ystyriwch a ydych angen neu a oes gennych ddigon o yswiriant bywyd. Pe byddai gennych chi a’ch cyn bartner (gŵr, gwraig neu bartner sifil) forgais gyda’ch gilydd, efallai y byddech hefyd wedi cael polisi yswiriant bywyd ar y cyd i fynd gyda hyn.

Pan fyddwch yn gwahanu, ni allwch rannu polisi yswiriant bywyd – rhaid i un ohonoch ddod yn gyfrifol amdano neu ei ganslo’n gyfan gwbl. Mae hyn yn golygu y gallai’r partner arall fod heb yswiriant bywyd.

Os, wedi i chi wahanu, eich bod yn cael plant neu mae rhywun arall yn dibynnu arnoch yn ariannol neu os oes gennych forgais ar y cyd gyda phartner newydd, dylech ystyried cael yswiriant bywyd.

Diogelu taliadau cynhaliaeth plentyn a chynhaliaeth cymar/lwfans cyfnodol

Ystyriwch gymryd yswiriant bywyd i ddiogelu bywyd eich cyn bartner os ydych yn derbyn taliadau cynhaliaeth cymar (lwfans cyfnodol yn yr Alban) ac/neu daliadau cynhaliaeth plentyn ganddo ef neu hi. Gallech chi a’ch cyn bartner gymryd polisi sy’n talu cyfandaliad, neu un sy’n talu incwm am gyfnod penodol o amser (o bosibl tan y disgwylir y bydd y taliadau yn dod i ben).

Gelwir yswiriant bywyd sy’n talu incwm yn lle cyfandaliad yn yswiriant ‘budd incwm teuluol’.

Adolygu buddion marwolaeth mewn gwasanaeth

Efallai y bydd eich gweithle yn talu cyfandaliad pe byddech yn marw tra’ch bod yn gyflogedig. Fel arfer rhaid i chi ddweud pwy yr hoffech dderbyn y cyfandaliad hwn. Yn aml bydd hyn eich gŵr, gwraig neu bartner sifil. Gwiriwch a ydych eisiau newid hynny wedi i chi wahanu.

Pam adolygu eich ewyllys presennol?

Yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon: Wedi i chi ysgaru neu i’ch partneriaeth sifil gael ei diddymu, ni fydd unrhyw arian neu eiddo yr ydych wedi ei adael i’ch cyn ŵr, gwraig neu bartner sifil yn mynd iddyn nhw. Ond mae gweddill eich ewyllys yn dal yn ddilys. Felly os, er enghraifft, ydych chi wedi gadael arian i deulu eich cyn bartner, byddent yn dal i dderbyn yr etifeddiaeth honno pe byddech yn marw heb ewyllys newydd.

Cofiwch! Hyd nes i’ch ysgariad neu’ch diddymiad gael ei gwblhau, mae eich ewyllys cyfredol yn parhau’n ddilys. Mae’n bwysig gwybod a yw eich gwraig, eich gŵr neu eich partner sifil wedi eu henwi fel ysgutor a/neu brif fuddiolwr. Ystyriwch wneud ewyllys dros dro wrth i drefniadau eich ysgariad neu ddiddymiad barhau.

Os byddwch yn ailbriodi neu’n ffurfio partneriaeth sifil, bydd unrhyw ewyllys a oedd gennych yn cael ei chanslo fel mater o drefn fel arfer. Os byddwch yn marw cyn gwneud ewyllys newydd, bydd eich arian a’ch meddiannau yn cael eu trosglwyddo yn unol â rheolau diffyg ewyllys. Efallai na fyddai hynny’n unol â’ch dymuniadau.

Yn Yr Alban: Nid yw ysgaru neu ddiddymu eich partneriaeth sifil yn effeithio ar eich ewyllys. Os ydych wedi gadael arian i’ch cyn bartner yn eich ewyllys, bydd ef neu hi yn dal i’w dderbyn wedi terfynu eich ysgariad neu ddiddymiad.

Os nad adawoch chi unrhyw beth i’ch cyn bartner neu ei deulu/theulu, nid oes rhaid i chi gael ewyllys newydd, ond efallai yr hoffech ei hadolygu i sicrhau ei bod yn adlewyrchu eich dymuniadau presennol.

Newid eich ewyllys

Does dim rhaid i chi gael ewyllys newydd os mai dim ond mân newidiadau fyddwch yn eu gwneud. Yn hytrach, gallwch ychwanegu’r hyn a elwir yn ‘codisil’.

Darllenwch fwy yn ein canllaw Newid eich ewyllys.

Os ydych eisiau gwneud newidiadau mawr i’ch ewyllys – fel gadael arian neu feddiannau i rywun arall – mae’n debygol y byddwch yn well eich byd yn llunio un newydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud bod yr ewyllys newydd hon yn dirymu unrhyw ewyllysiau cynharach.

Dysgwch sut y gallwch lunio ewyllys yn Gwneud ewyllys – eich opsiynau.

Pam fod angen ewyllys arnoch chi

Os nad oes gennych ewyllys o gwbl, ystyriwch gael llunio un. Os nad oes gennych chi ewyllys pan fyddwch chi’n marw, bydd eich arian a’ch meddiannau yn cael eu pasio ymlaen yn unol â’r gyfraith. Gall hyn arwain at rai trefniadau cymhleth, er enghraifft rhwng teuluoedd cyntaf ac ail deuluoedd. Ac efallai nad dyna fyddwch chi ei eisiau.

  • Gallai’ch plant etifeddu popeth os nad ydych yn priodi neu fynd i bartneriaeth sifil.
  • Os ydych chi’n ailbriodi neu’n mynd i bartneriaeth sifil newydd, gallai’ch gŵr, gwraig neu bartner sifil newydd dderbyn rhywfaint neu’r cyfan o’ch arian ac eiddo.
  • Os ydych chi’n byw gyda phartner newydd heb briodi neu fynd i bartneriaeth sifil, ni fyddai ganddynt hawl awtomatig i etifeddu os nad oes gennych ewyllys.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?