Adolygu yswiriant ar gyfer eich cartref ac eiddo ar wahanu

Os ydych chi’n symud i gartref newydd wedi i chi a’ch cyn bartner wahanu neu os yw’ch cyn bartner yn symud allan, efallai y bydd angen i chi newid eich yswiriant presennol neu brynu polisi newydd. Efallai hefyd y bydd angen i chi adolygu neu brynu yswiriant car neu anifail anwes. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael yr yswiriant iawn am y pris gorau.

Tynnu eich cyn bartner o’ch polisi

Os ydych chi angen tynnu enw eich cyn bartner o’ch polisi yswiriant cartref neu os ydych chi angen dod oddi ar eu polisi nhw, bydd eich cwmni yswiriant angen gwybod eich bod eich dau yn cytuno i hyn.

Gweithio allan pa yswiriant sydd ei angen arnoch chi

Yn rhan o’ch gwahaniad, efallai y byddwch yn dod yn gyfrifol am y tŷ neu gytundeb tenantiaeth. Neu efallai y byddwch yn prynu car pan oeddech yn berchen ar un gyda’ch cyn bartner cyn hyn. Mae’n debygol y byddwch angen sicrwydd yswiriant gwahanol neu atodol.

Rhestr Wirio:

  1. Lluniwch restr o’r pethau yr ydych yn berchen arnynt, fel eich cartref (oni bai ei fod wedi ei rentu), meddiannau sydd gennych yn eich cartref, car, anifeiliaid anwes a theclynnau
  2. Gwiriwch a oes gennych eisoes yswiriant ar eu cyfer, ac os felly, a yw’n rhoi lefel ddigonol o sicrwydd. Os nad oes gennych yswiriant, ystyriwch a ydych ei angen
  3. Chwiliwch am y polisi cywir
  4. Lluniwch gyllideb ar gyfer costau ychwanegol yswiriant y gallech fod angen

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb.

Trefnu yswiriant adeiladau

Byddwch angen yswiriant adeiladau a chynnwys os ydych chi’n berchen ar eich cartref (heblaw am fflatiau prydles). Gyda fflatiau prydles, bydd eich landlord fel arfer yn trefnu yswiriant adeiladau. Mae yswiriant adeiladau wedi ei gynllunio i dalu os bydd eich cartref yn cael ei ddifrodi gan rywbeth fel llifogydd, tân neu storm.

Os ydych chi’n cymryd yswiriant ar eich cartref, gwnewch yn siŵr eich bod yn chwilio am y polisi gorau. Peidiwch â dewis yr un rhataf, ond gwnewch yn siŵr y bydd yn darparu’r sicrwydd rydych ei angen ar gyfer ble’r ydych yn byw.

Dysgwch fwy yn Yswiriant cartref – sut i gael y fargen orau.

Trefnu yswiriant cynnwys

P’un a ydych yn eiddo ar neu’n rhentu eich eiddo, byddwch angen yswiriant cynnwys. Os ydych chi angen yswiriant adeiladau hefyd, gallwch brynu polisïau sy’n cyfuno adeiladau a chynnwys.

Os nad ydych angen yswiriant adeiladau, gallwch brynu sicrwydd ar gyfer cynnwys yn unig. Bydd hyn yn talu os bydd eich eiddo yn cael eu dwyn o’ch cartref neu eu difrodi mewn tân neu lifogydd, er enghraifft.

Darllenwch sut i gael y polisi gorau yn Yswiriant cynnwys – dewiswch y polisi a’r yswiriant cywir.

Yswirio eich car

Os ydych wedi’ch enwi fel gyrrwr ar yswiriant car cyn bartner, efallai y byddwch yn canfod nad oes gennych ostyngiad ‘dim hawliadau’ eich hun. Mae hyn yn ostyngiad oddi ar bris llawn yswiriant y byddwch yn ennill ar gyfer pob blwyddyn pan na fyddwch yn hawlio.

Os nad oes gennych ostyngiad dim hawliadau, gall fod yn anodd cael pris am yswiriant car gan rai cwmnïau, a ble gallwch gael dyfynbris, mae’r premiymau yn debygol o fod yn uwch.

Darllenwch fwy yn Yswiriant car – sut i gael y ddêl orau.

Yswirio eich anifail anwes

Gall gofalu am anifail anwes fod yn fusnes drud gan y gallech ystyried yswiriant i fod yn foethusrwydd y gallwch fyw hebddo wrth ddelio â phoenau eraill gwahanu. Ond – cyn i chi benderfynu – ystyriwch sut fyddech yn talu bil milfeddyg pe byddai’ch anifail yn sâl neu’n cael damwain.

Darllenwch ein canllaw defnyddiol Yswiriant anifeiliaid anwes – a ydych ei angen?

Os ydych chi’n penderfynu prynu yswiriant anifail anwes, mae’n werth gwybod y gall polisïau amrywio yn helaeth. Mae rhai yn talu am gyfnod cyfyngedig o amser, tra bydd eraill yn talu am gyflyrau parhaus (megis arthritis neu ddiabetes).

Darllenwch sut i gael y polisi cywir am y pris gorau yn Yswiriant anifeiliaid anwes – dewis y polisi a’r yswiriant priodol.

Yswirio eich teclynnau

Os oes gennych ffôn symudol drud, cyfrifiadur llechen neu liniadur, efallai yr hoffech gymryd yswiriant rhag ofn y byddwch yn eu colli, eu bod yn cael eu dwyn neu os ydynt yn cael eu difrodi.

Gwiriwch eich polisi yswiriant cartref yn gyntaf, gan y gallai hyn yswirio eich teclynnau. Os nad, efallai yr hoffech brynu polisi penodol. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gwybodaeth y polisi fel eich bod yn gwybod pryd fydd y polisi yn talu.

Dysgwch a ydych angen yr yswiriant hwn yn A oes angen yswiriant ffôn symudol arnoch?

Eich cam nesaf

Cymrwch olwg ar Eich sefyllfa ariannol mewn perthynas newydd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?