Adolygwch eich cyllideb ar ôl gostyngiad mewn incwm

Sut i reoli cyllideb eich cartref ar ôl colli eich swydd, a beth allwch chi ei wneud i ymdopi â cholli enillion? Mae’r canllaw hwn yn esbonio sut i gyflawni adolygiad cyllideb a chymryd rheolaeth o’ch cyllid.

Cam 1 - Lluniwch gyllideb

Byddwch yn clywed y cyngor yma’n aml, ac er bod y neges yn ddiflas, does dim dwywaith bod amcangyfrif ble rydych chi’n sefyll yn ariannol werth yr ymdrech.

Y cwbl yw cyllideb yw rhestr o’ch holl incwm a gwariant. Ond byddwch yn onest - ni fydd ffugio’r ffigyrau neu guddio’ch pen yn y tywod ond yn arwain at ergyd gas yn ddiweddarach. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn amcangyfrif yn rhy isel faint y maent yn ei wario mewn gwirionedd.

Cam 2 – Ceisiwch gwtogi

Gallai cymharu cynigion ar ffonau symudol, band eang, teledu lloeren a chardiau credyd, yn ogystal â biliau tanwydd arbed cannoedd o bunnau bob blwyddyn.

Penderfynwch pa wariant y gallwch gwtogi arno i sicrhau nad ydych yn gwario mwy na’ch incwm cartref cyfan. Dyma’r rhan y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei gael yn anodd, yn enwedig os oes ganddyn nhw blant ifainc. Ond man cychwyn da yw rhannu’ch gwariant yn eitemau hanfodol a rhai nad ydynt yn hanfodol.

Eitemau allweddol

Gallwch gynilo ar hanfodion fel biliau tanwydd a bwyd heb orgynilo. Gall troi’r gwres canolog i lawr un radd arbed cyfartaledd o £55 y flwyddyn. Ac a yw eich plant wir yn mynd i sylwi ar ffa pob hunan-frand archfarchnad?

Pethau Heb fod yn Hanfodol

Gyda phethau diangen, fel aelodaeth o gampfa a thanysgrifiadau cylchgronau, byddwch yn ddidrugaredd. Ystyriwch a ydych yn gwneud y gorau allan ohonynt (yn achos aelodaeth o gampfa, nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn dal ati ar ôl mis Ionawr). Os na, canslwch nhw.

Gall hyd yn oed yr eitemau bach, diangen rydych yn eu prynu bob dydd gynyddu’n gyflym mewn cyfanswm. Papurau newydd, coffi i fynd allan, melysion. Trefnwch nhw yn ôl eu blaenoriaeth a rhowch y gorau i’r rhai lleiaf pwysig nes byddwch o fewn eich cyllideb. Fel dewis arall, cwtogwch eich gwariant ar bob un er mwyn i chi fedru mwynhau ychydig o bopeth heb fynd dros ben eich cyllideb.

Cam 3 – Ceisiwch reoli eich dyledion

Fel arfer mae’r cyfraddau llog ar ddyledion yn uwch na’r cyfraddau llog ar gyfrifon cynilo. Felly, os ydych chi’n defnyddio unrhyw gynilion i dalu dyledion, fe ddylech fod yn well allan yn y pen draw.

Cam 4 – Rhowch hwb i’ch incwm

Mae’n ymddangos yn hawdd. A phetai o’n hawdd, byddai pawb yn ei wneud.

Er hynny, ag ychydig o ymdrech, y mae ffynonellau incwm y gallwch dynnu ohonynt.

Er enghraifft, a wyddech os oes gennych ystafell sbâr yn eich cartref, fod y £7,500 cyntaf a gewch wrth ei osod yn ddi-dreth?

Neu, os yw hynny’n teimlo fel cam rhy fawr, meddyliwch am werthu eiddo diangen, ailgylchu ffonau symudol a chyfrifiaduron glin, neu gwblhau arolygon neu wneud ymchwiliadau marchnad i ennill arian ychwanegol.

Gall unrhyw dâl dileu swydd rydych wedi ei gael fod o help yn lle eich incwm am gyfnod a’ch helpu i ymdopi.

Os oes gennych gronfa argyfwng, efallai mai dyma’r amser i dynnu ohono.

Cam 5 - Edrychwch ar fudd-daliadau ac yswiriannau

A ydych wedi colli eich swydd, yn chwilio am swydd, neu ar incwm isel? Yna efallai y byddwch yn gymwys i fudd-daliadau, fel Credyd Cynhwysol.

Darganfyddwch fwy, gan gynnwys sut i wneud cais yn ein canllaw Egluro Credyd Cynhwysol

A ydych wedi gorfod stopio gweithio neu leihau eich oriau oherwydd salwch neu anabledd? Yna mae budd-daliadau eraill efallai y gallech wneud cais amdanynt.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Pa fudd-daliadau salwch ac anabledd y gallaf ei hawlio?opens in new window

Efallai bod hefyd gennych bolisïau yswiriant y gallech hawlio wrthynt, gan gynnwys:

  • diogelu taliad
  • diogelu morgais
  • diogleu incwm.

Gwiriwch eich polisiau yswiriant neu cysylltwch â’ch darparwr polisi i weld a allwch wneud cais.

Dylech hefyd edrych a oes gennych yswiriant salwch difrifol - fydd ond yn talu fel arfer os digwydd cyflwr sy’n peryglu bywyd.

Dysgwch fwy am Wneud hawliad yswiriant.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?