Allwch chi fforddio cael benthyg arian?

Os ydych chi’n meddwl yr hoffech gael benthyg rhywfaint o arian, gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio unrhyw ad-daliadau misol newydd ar ben eich gwariant presennol. Bydd gwybod yn union pa arian sy’n dod i mewn ac yn mynd allan bob mis yn eich helpu i ganfod a ydych yn gallu fforddio credyd ychwanegol ai peidio.

Yn gyntaf, gwnewch gyllideb

Yr unig ffordd o weld a allwch fforddio’r benthyciad newydd hwn yw drwy wneud cyllideb ar gyfer eich cartref, a fydd yn dangos ichi a oes gennych unrhyw arian dros ben ar ddiwedd y mis ar ôl ichi dalu’ch holl filiau a’ch costau byw.

Beth i’w gynnwys yn eich cyllideb

Mae’n hawdd anghofio cynnwys rhai costau yn eich cyllideb, yn enwedig os ydych yn talu llawer o’ch biliau drwy Ddebyd Uniongyrchol. Dyma rai costau i’w hystyried:

Eich cartref

 • Morgais neu rent
 • Y Dreth Gyngor
 • Costau dŵr
 • Yswiriant cartref a chynnwys
 • Nwy
 • Trydan
 • Trwydded deledu
 • Gwasanaeth rhyngrwyd, ffôn a ffôn symudol

Dyledion presennol

 • Ad-daliadau cerdyn credyd a/neu gerdyn siop
 • Ad-daliadau benthyciad
 • Ad-daliadau cytundeb credyd siop neu hurbwrcasu (er enghraifft, ar gyfer dodrefn neu deledu)

Teithio

 • Tanwydd
 • Yswiriant car
 • Treth car
 • Cynnal a chadw cerbyd
 • Ad-daliadau trefniant prynu car
 • Mathau eraill o drafnidiaeth, fel tocynnau trên neu fws

Pethau hanfodol

 • Siopa bwyd
 • Dillad
 • Pethau ymolchi a glanhau

Costau personol eraill

 • Cyfraniadau pensiwn
 • Premiymau yswiriant bywyd
 • Yswiriant arall, fel yswiriant salwch difrifol neu yswiriant diogelu incwm

Plant

 • Costau gofal plant
 • Taliadau cynhaliaeth
 • Dillad
 • Tripiau ysgol
 • Addysg breifat/sesiynau dysgu preifat

Hamdden

 • Mynd allan am fwyd
 • Diodydd mewn llefydd ar wahân i’r cartref (gan gynnwys paneidiau ac alcohol)
 • Bod yn aelod o gampfa
 • Gwneud eich gwallt
 • Tocynnau loteri
 • Tanysgrifiadau teledu (e.e. Sky)
 • Prynu/tanysgrifiadau cylchgronau a phapurau newydd
 • Tripiau (er enghraifft i’r sinema neu i ddigwyddiadau)
 • Gwyliau
 • Diddordebau

Wrth gwrs, mae biliau pob aelwyd yn wahanol, felly peidiwch â thrin y rhestr hon fel un gyflawn. Meddyliwch am unrhyw gostau ychwanegol y mae’n rhaid i chi neu’ch teulu eu talu.

Mae’n syniad da edrych ar ddatganiadau eich cyfrif banc a’ch cardiau credyd ar gyfer y tri mis diwethaf, a chofnodi pob dim y byddwch yn ei wario dros gyfnod o fis neu fwy (gan ei bod yn bosibl eich bod yn talu rhai biliau fesul chwe mis neu ddeuddeg mis). Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys popeth rydych yn ei wario er mwyn cael darlun cywir, ac ychwanegwch ychydig mwy i ganiatáu ar gyfer chwyddiant ac unrhyw gostau annisgwyl.

Pan fyddwch chi’n gwybod faint o arian yn union rydych chi’n ei wario mewn mis a faint y mae ei angen arnoch fel arian wrth gefn neu ei gynilo, byddwch yn gallu gweld a allwch chi fforddio cymryd unrhyw ddyled newydd.

Adolygwch eich ymrwymiadau ariannol

Edrychwch ar eich incwm a’ch gwariant a meddwl a fyddech chi’n gallu talu’ch holl filiau a dyledion petaech chi’n mynd yn sâl neu’n colli eich swydd.

Os yw’n anodd gwneud yr ad-daliadau misol neu os oes gennych lawer o wahanol fenthyciadau a chardiau, mae’n syniad da ichi adolygu eich dyled a gweld a allwch ei lleihau. Beth bynnag wnewch chi, peidiwch â chymryd mwy o ddyled i dalu’r hyn sydd eisoes yn ddyledus gennych chi.

Ydych chi’n hyderus y gallwch fforddio gael benthyg arian?

Os yw’ch cyllideb yn dangos bod gennych ddigon o arian dros ben a’ch bod yn gallu fforddio’r benthyciad rydych yn dymuno ei gael, mae’n dal yn bwysig treulio amser yn cymharu’r gwahanol opsiynau credyd a dod o hyd i’r benthyciad iawn i chi.

Bydd y dolenni isod yn eich helpu i benderfynu pa opsiwn benthyca sydd orau ar gyfer eich sefyllfa chi:

Cael a chael i gael dau ben llinyn ynghyd?

Os yw’ch cyllideb yn dangos nad oes gennych lawer o arian, neu ddim arian o gwbl, i dalu am unrhyw ddyled ychwanegol, ni ydych yn gallu fforddio cael benthyg arian.

Gall sylweddoli nad ydych prin yn gallu ymdopi â’ch ymrwymiadau ariannol presennol beri gofid, ond peidiwch ag anwybyddu’r broblem. Gwnewch gynllun i wneud yn siŵr y gallwch ad-dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych. Os na allwch chi ymdopi, cysylltwch ag un o’r elusennau sy’n rhoi cyngor ar ddyledion yn rhad ac am ddim.

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?