Amcangyfrifwch eich costau prynu a symud cyffredinol

Pan fyddwch yn prynu eiddo neu’n symud tŷ bydd nifer o gostau ymlaen llaw y bydd angen i chi eu hystyried, y tu hwnt i’ch costau morgais yn unig. Cofiwch gynnwys y rhain wrth gyfrifo eich cyllideb gyffredinol.

Prif gostau ymlaen llaw

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynilo digon i dalu am y costau ymlaen llaw i gyd. Mae’r rhain yn cynnwys:

Cost Beth mae’n ei gwmpasu
Blaendal Dyma’r swm a rowch tuag at gost yr eiddo pan brynwch eich cartref. Ar gyfartaledd, byddwch angen o leiaf 5% i 20% o’r pris prynu (er enghraifft: £10,000 i £ 40,000 wrth brynu cartref sy’n werth £200,000). 5% o flaendal sydd ei angen yn unig ar gyfer tai Cymorth i Brynu a chynlluniau tai eraill Yn gyffredinol, po fwyaf yw’r blandal, y mwyaf tebygol yr ydych o gael morgais, a bydd cyfradd eich llog yn debygol o fod yn is hefyd.
Treth stamp Dyma dreth gan y llywodraeth a delir ar gartrefi sy’n costio £125,001 neu ragor. O fis Ebrill 2016, bydd cynnydd o 3% ar ben y cyfraddau presennol ar gyfer pryniant ychwanegol o eiddo preswyl uwchben £40,000, fel ail gartrefi ac eiddo prynu i osod.
Popeth sydd angen i chi ei wybod am y Dreth Stamp
Cyfrifiannell treth stamp
Ffi brisio Bydd y darparwr benthyciadau yn asesu gwerth yr eiddo er mwyn sefydlu faint o arian mae’n barod i’w fenthyca i chi. Gall y gost fod yn £150-£1,500 yn seiliedig ar werth yr eiddo. Efallai na fydd rhai darparwyr benthyciadau yn codi ffi arnoch chi am hyn, mae’n dibynnu ar y math o forgais a ddewiswch. Nid yw pris y darparwr benthyciadau yn arolwg manwl ac ni fydd bob tro’n adnabod yr holl waith atgyweirio a chynnal a chadw a allai fod eu hangen.
Dewis morgais
Ffioedd a chostau morgais
Ffi’r syrfëwr Cyn i chi brynu tŷ dylech chi drefnu i syrfëwr ei wirio. Mae hyn yn hanfodol er mwyn i chi fod yn ymwybodol o unrhyw broblemau gyda’r tŷ cyn i chi ei brynu. Gall gwaith y syrfëwr amrywio o arolwg cartref sylfaenol sy’n costio tua £250 i arolwg strwythurol llawn sy’n costio £600 neu ragor. Gall talu am arolwg da arbed arian i chi ar waith atgyweirio yn ddiweddarach.
Mathau o arolygon
Ffioedd cyfreithiol Bydd angen cyfreithiwr neu drawsgludwr arnoch i gwblhau’r holl waith cyfreithiol wrth brynu a gwerthu eich cartref. Bydd yn cwblhau’r chwiliadau lleol hefyd a fydd yn costio rhwng £250-£300 i chi, er mwyn canfod a oes unrhyw gynlluniau neu faterion lleol. Yn ogystal â hyn mae ffioedd cyfreithiol fel arfer rhwng £500-£1,500 yn cynnwys TAW ar 20%.
Dod o hyd i gyfreithiwr
Ffi trosglwyddiad electronig Gan gostio rhwng £40-£50 fel arfer, mae hyn yn talu am gost y darparwr benthyciadau o drosglwyddo arian y morgais o’r darparwr benthyciadau at y cyfreithiwr.
Ffi’r gwerthwr eiddo Gwerthwyr nid prynwyr sy’n talu hyn yn unig, am wasanaethau’r gwerthwr eiddo a chaiff ei negodi pan roddir yr eiddo ar y farchnad gan y gwerthwr eiddo ac fel arfer mae rhwng 1% a 3% o’r pris gwerthu a TAW ar 20%.
Sut i brynu a gwerthu cartref trwy asiantau tai
Costau symud Fel arfer rhwng £300-£600 ond gallech wneud hyn eich hunan. Mae cwmnïau symud eiddo yn codi pris uwch ar benwythnosau ac ar ddiwedd y mis.

Costau morgais

Deall y costau sydd angen eu talu ar hyd y daith o’r eiliad y byddwch yn gwneud cynnig hyd nes i chi symud i mewn.

Llinell amser arian wrth brynu cartref yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon

Llinell amser wrth brynu eiddo yn yr Alban

Mae cannoedd o wahanol forgeisi ar gael a gwahanol fathau ohonynt ar gyfer amryw o sefyllfaoedd.

Darllenwch ein canllaw Morgeisi i ddechreuwyr i ddysgu rhagor.

Edrychwch y tu hwnt i’r gyfradd llog a gwnewch yn siŵr hefyd eich bod yn ystyried y ffioedd a’r costau wrth ddewis morgais.

Faint allwch chi fforddio ei fenthyca?

Mathau o forgeisi

Problemau morgais

Cost Beth mae’n ei gwmpasu
Ffioedd morgais Gall y rhain gynnwys ffi llogi o £99-£250, a ffi drefnu hyd at £2,000 a ffi prisio morgais (tua £150 fel arfer neu ychydig yn uwch). Mae’n well talu am y rhain ymlaen llaw yn hytrach na’u hychwanegu at eich morgais, neu byddwch yn talu llog arnynt dros gyfnod y morgais.
Darllenwch ragor am ffioedd morgais.
Defnyddiwch ein cyfrifiannell morgais i weld faint fydd cost eich ad-daliadau.
Defnyddiwch ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd i weld faint allwch chi fforddio ei fenthyca.

Costau parhaus

Cofiwch, unwaith y byddwch wedi prynu’ch cartref, chi sy’n gyfrifol am ofalu amdano.

Cost Beth mae’n ei gwmpasu
Cynnal a chadw ac atgyweiriadau Mae’r bil atgyweirio cyfartalog ar gyfer perchnogion tai newydd yw £5,750. Dylai eich arolwg wedi tynnu sylw at unrhyw broblemau sydd angen eu trwsio ar unwaith.
Ceisiwch osgoi camgymeriadau costus
Yswiriant Bydd y darparwr benthyciadau yn mynnu eich bod yn prynu yswiriant adeiladau i ddiogelu’ch cartref rhag difrod gan dân, llifogydd, ymsuddiant neu unrhyw beth arall. Mae’n syniad da hefyd cael yswiriant cynnwys ar gyfer eich holl feddiannau, ac yswiriant bywyd i glirio’ch morgais petaech chi’n marw cyn ad-dalu’r swm cyfan.
Mae polisïau diogelu eraill yr hoffech chi eu hystyried efallai. Darganfyddwch fwy: Diogelwch eich hunan a’ch cartref.
Treth Gyngor Mae’r swm a dalwch yn seiliedig ar lle yr ydych yn byw a band prisio’r eiddo (ar wahân i Ogledd Iwerddon lle gosodir y cyfraddau’n unigol). Dysgwch ragor am y dreth gyngor yn Popeth y mae angen i chi ei wybod am y Dreth Gyngor.
Costau rhedeg Gofynnwch i’r gwerthwyr faint maen nhw’n ei dalu ar gyfleustodau – nwy, trydan a dŵr – bob blwyddyn. Peidiwch ag anghofio ffioedd am linell dir, pecynnau teledu a band-eang.
Cynllunio ar gyfer cost diwrnod symud

Costau lesddeiliaid

Bydd perchnogion eiddo gydag eiddo lesddaliad yn gorfod talu rhent tir (tua £50-£100 y flwyddyn) a ffi gwasanaeth i’r sawl sydd berchen ar y rhydd-ddaliad. Mae ffioedd gwasanaeth a ffioedd gweinyddu’n amrywio o un eiddo i’r llall. Mae hwn yn gost pwysig wrth gynnal eiddo felly mae’n hanfodol eich bod yn gwybod rhagor am y ffioedd hyn.

Eich cam nesaf

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng prynu fel rhydd-ddaliad neu fel lesddaliad