Y gost o brynu tŷ a symud

Yn meddwl tybed beth yw cost prynu tŷ neu fflat? Mae yna nifer o ffioedd i’w hystyried wrth brynu tŷ newydd, gan gynnwys cost symud tŷ, eich blaendal a ffioedd cyfreithiwr. Bydd y canllaw yma yn eich helpu i gynllunio ar gyfer y rhain i gyd pan fyddwch yn cyfrifo eich cyllideb.

Costau morgais

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd i weld faint allwch chi fforddio ei fenthyca.

Rydym wedi creu llinell amser prynu cartref i roi help i chi gael argraff o’r costau y byddwch yn debygol o’u hwynebu drwy gydol y broses.

Gall y rhain gynnwys ffi llogi o £99-£250, a ffi drefnu hyd at £2,000 a ffi prisio morgais (tua £150 fel arfer neu ychydig yn uwch).

Mae’n well talu am y rhain ymlaen llaw yn hytrach na’u hychwanegu at eich morgais, neu byddwch yn talu llog arnynt dros gyfnod y morgais.

Mae cannoedd o wahanol forgeisi ar gael a gwahanol fathau ohonynt ar gyfer amryw o sefyllfaoedd.

Edrychwch y tu hwnt i’r gyfradd llog a sicrhewch hefyd eich bod yn ystyried y ffioedd a’r costau wrth ddewis morgais.

Dyma’r swm a rowch tuag at gost yr eiddo pan brynwch eich cartref.

Ar gyfartaledd, byddwch angen o leiaf 5% i 20% o’r pris prynu (er enghraifft: £10,000 i £ 40,000 wrth brynu cartref sy’n werth £200,000).

5% o flaendal sydd ei angen yn unig ar gyfer tai Cymorth i Brynu a chynlluniau tai eraill.

Yn gyffredinol, po fwyaf yw’r blaendal, y mwyaf tebygol yr ydych o gael morgais (yn amodol ar asesiad fforddiadwyedd morgais) a bydd cyfradd eich llog yn debygol o fod yn is hefyd.

Treth stamp

Defnyddiwch y Gyfrifiannell Treth Stamp i gyfrifo faint fyddwch yn ei dalu os ydych yn prynu eiddo yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon.

Uyd at 30 Mehefin 2021, ni fydd yn rhaid i chi dalu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio hyd at £500,000. Bydd hyn yn berthnasol p’un a ydych yn brynwr tro cyntaf neu wedi bod yn berchen ar eiddo o’r blaen.

Bydd eiddo sy’n costio mwy na £500,000 yn talu’r gyfradd Treth Stamp yn seiliedig ar werth yr eiddo dros £500,000.

O 1 Gorffennaf hyd 30 Medi 2021, ni fydd rhaid i chi dalu Treth Stamp ar eiddo preswyl sy’n costio hyd at £250,000. Os ydych chi’n brynwr tro cyntaf, ni fyddwch yn talu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio hyd at £300,000, a graddfa ostyngol, hyd at £500,000.

O 1 Hydref, byddwch chi’n talu Treth Stamp ar eiddo sy’n costio mwy na £125,000 ar gyfer eiddo preswyl, oni bai eich bod yn brynwr tro cyntaf.

Os ydych chi’n prynu ail gartref, byddwch chi’n talu 3% o Dreth Stamp ychwanegol ar eiddo sy’n costio mwy na £40,000 ar y gyfradd berthnasol ar yr adeg honno. Mae’r dreth hon yn gymwys i eiddo rhydd-ddaliad yn ogystal ag ar brydles – os ydych chi’n prynu’n uniongyrchol neu â morgais.

Os ydych chi’n prynu eiddo yn yr Alban, byddwch chi’n talu Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (LBTT), ac yng Nghymru Treth Trafodiadau Tir (LTT) yn hytrach na Threth Stamp.

Ffi brisio

Bydd y darparwr morgais yn asesu gwerth yr eiddo er mwyn sefydlu faint o arian mae’n barod i’w fenthyca i chi. Gall y gost fod yn £150-£1,500 yn seiliedig ar werth yr eiddo.

Efallai na fydd rhai darparwyr benthyciadau yn codi tâl arnoch am hyn, yn ddibynnol ar y math o gynnyrch morgais a ddewiswch.

Nid yw prisiad y darparwr benthyciadau yn arolwg cynhwysfawr ac ni fydd o reidrwydd yn nodi’r holl waith atgyweirio neu gynnal a chadw fydd ei angen.

Ffi’r syrfëwr

Cyn i chi brynu tŷ dylech chi drefnu i syrfëwr ei wirio. Mae hyn yn hanfodol er mwyn i chi fod yn ymwybodol o unrhyw broblemau gyda’r tŷ cyn i chi ei brynu.

Gall gwaith y syrfëwr amrywio o arolwg cartref sylfaenol sy’n costio tua £250 i arolwg strwythurol llawn sy’n costio £600 neu ragor.

Gall talu am arolwg da arbed arian i chi ar waith atgyweirio yn ddiweddarach.

Ffioedd cyfreithiol

Bydd angen cyfreithiwr neu drawsgludwr trwyddedig arnoch i gwblhau’r holl waith cyfreithiol wrth brynu a gwerthu eich cartref.

Mae ffioedd cyfreithiol fel arfer rhwng £850-£1,500 yn cynnwys TAW ar 20%.

Bydd yn cwblhau’r chwiliadau lleol hefyd a fydd yn costio rhwng £250-£300 i chi, er mwyn canfod a oes unrhyw gynlluniau neu faterion lleol.

Ffi trosglwyddiad electronig

Gan gostio rhwng £40-£50 fel arfer, mae hyn yn talu am gost y darparwr benthyciadau o drosglwyddo arian y morgais o’r darparwr benthyciadau at y cyfreithiwr.

Ffi’r gwerthwr eiddo

Gwerthwyr nid prynwyr sy’n talu hyn yn unig, am wasanaethau’r gwerthwr eiddo a chaiff ei negodi pan roddir yr eiddo ar y farchnad gan y gwerthwr eiddo ac fel arfer mae rhwng 1% a 3% o’r pris gwerthu a TAW ar 20%.

Costau symud

Mae’r rhain fel arfer yn costio o gwmpas £600, er gallech hurio fan a gwneud hyn eich hunan.

Costau parhaus

Cofiwch, unwaith y byddwch wedi prynu’ch cartref, chi sy’n gyfrifol am ofalu amdano.

Cynnal a chadw ac atgyweiriadau

Cost cyfartalog atgyweiriadau i brynwyr cartref tro cyntaf yw £5,750. Dylai’ch arolwg fod wedi amlygu unrhyw broblemau sydd angen sylw brys.

Yswiriant

Bydd y darparwr benthyciadau yn mynnu eich bod yn prynu yswiriant adeiladau i ddiogelu’ch cartref rhag difrod gan dân, llifogydd, ymsuddiant ac unrhyw beth arall.

Mae’n syniad da hefyd cael yswiriant cynnwys ar gyfer eich holl feddiannau, ac yswiriant bywyd i glirio’ch morgais petaech chi’n marw cyn ad-dalu’r swm cyfan.

Treth Gyngor

Mae’r swm a dalwch yn seiliedig ar lle yr ydych yn byw a band prisio’r eiddo (ar wahân i Ogledd Iwerddon lle gosodir y cyfraddau’n unigol).

Costau rhedeg

Gofynnwch i’r gwerthwyr faint maen nhw’n ei dalu ar gyfleustodau – nwy, trydan a dŵr – bob blwyddyn. Peidiwch ag anghofio ystyried ffioedd am eich ffôn, pecynnau teledu a band-eang.

Costau lesddeiliaid

Bydd perchnogion eiddo gydag eiddo lesddaliad yn gorfod talu rhent tir (tua £50-£100 y flwyddyn) a ffioedd gwasanaeth i’r sawl sydd berchen ar y rhydd-ddaliad.

Mae ffioedd gwasanaeth a ffioedd gweinyddu’n amrywio o un eiddo i’r llall. Mae hwn yn gost pwysig wrth gynnal eiddo felly mae’n hanfodol eich bod yn gwybod rhagor am y ffioedd hyn.

Rhydd-ddaliad neu lesddaliad

Mae gwahanol ffyrdd o fod yn berchen ar eiddo: rhydd-ddaliad, lesddaliad neu gyda chyfran o’r rhydd-daliad.

Costau symud tŷ

Unwaith y byddwch yn gwybod cost eich taliadau morgais newydd, eich polisïau yswiriant newydd, ffioedd y cyfreithiwr a’r asiant tai, gwnewch amser i ddysgu mwy am gostau’r diwrnod symud.

Ni waeth a ydych yn prynu am y tro cyntaf neu wedi hen arfer â symud tŷ, mae’n bwysig gwybod a pharatoi ar gyfer y costau hyn, a all fod yn syndod o uchel.

Rhestr wirio symud

Mae ein rhestr wirio yn sicrhau’ch bod yn barod i symud:

Costau symud tŷ

Pan fyddwch wedi cael yr allweddi ac agor y drws i’ch cartref newydd, yn ogystal â threulio amser yn gosod eich dodrefn yn eu lle, cofiwch wneud amser i addasu’ch cyllid i’ch cartref newydd hefyd.

Cofiwch chwilio am ddyfynbrisiau (a thystlythyrau) i ddod o hyd i gwmni dibynadwy.

Gall Cymdeithas Symudwyr Dodrefn Prydain (BAR) amcangyfrif y costau gan
gwmnïau wedi’u cymeradwyo gan BAR.

Yswiriant symud tŷ

Gwiriwch fod y cwmni symud a ddefnyddiwch wedi’i yswirio.

Os ydych chi’n symud eich hun, ystyriwch drefnu yswiriant. Holwch i weld a fydd polisi yswiriant eich cartref presennol yn diogelu’ch symud – bydd llawer o bolisïau’n gwneud hynny os ydych yn defnyddio cwmni symud proffesiynol.

Costau storio

Chwiliwch o gwmpas i gymharu prisiau a threfniadau diogelwch, ac i gael syniad o’r costau cyfartalog. Ewch ati i amcangyfrif am faint o amser fyddwch chi angen storio, oherwydd bydd prisiau’n ddibynnol ar hyn.

Costau glanhau

Os ydych yn symud o gartref rhent, fel rheol bydd rhaid ichi ei adael yn lân ac yn daclus. Os na wnewch chi hynny, gallech fod yn torri’ch cytundeb tenantiaeth ac efallai bydd eich landlord yn gallu codi arnoch am gost glanhawr proffesiynol.

Hwyrach yr hoffech chwilio o gwmpas a thalu i rywun proffesiynol i lanhau’ch lle cyn ichi adael.

Costau ailgyfeirio post

Mae gwasanaeth Ailgyfeirio’r Post Brenhinol yn fodd dibynadwy a chost effeithiol o barhau i gael post pan fyddwch yn symud tŷ.

Costau ychwanegol diwrnod symud

Oes angen ichi drefnu arian am ofal plant ychwanegol neu gytiau i anifail anwes? A fydd gennych yr amser neu’r cyfleusterau i goginio neu a ddylech drefnu cludfwyd am ddiwrnod neu ddau?

Mae’r costau hyn i gyd yn gallu cronni felly cofiwch eu cynnwys yn eich cyllideb.

Cadwch lygad ar eich cyllideb newydd

Defnyddiwch ein Cynlluniwr cyllideb i gymryd rheolaeth o’ch arian ac i gadw llygad ar eich gwariant.

Mae’n syniad da adolygu’ch cyllideb pryd bynnag y bydd eich sefyllfa ariannol yn newid.

Wrth ichi ymgartrefu yn eich cartref newydd, gwnewch amser i gyfrifo faint sydd gennych yn dod i mewn ac yn mynd allan bob mis.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?