Sut fydd symud i Gredyd Cynhwysol yn effeithio arnaf fi?

Mae rhai budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn nawr yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol. Mae beth mae hyn yn ei olygu i chi yn ddibynnol ar sut a phryd ydych chi’n symud o fudd-daliadau presennol. Mae’r dudalen yma’n dweud wrthych y gwahanol ffyrdd i chi newid i Gredyd Cynhwysol ac effaith bosibl hyn ar eich taliadau.

Er mwyn cael gwybod rhagor am y ffordd y mae Credyd Cynhwysol yn gweithio a sut i’w hawlio darllenwch ein canllaw Egluro Credyd Cynhwysol.

Pa fudd-daliadau a effeithir gan Gredyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau hyn:

 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Budd-dal Tai.

Mae’r Adran Waith a Phensiynau (DWP) yn eu galw’n fudd-daliadau etifeddiaeth.

Sut mae ble rydych chi’n byw yn effeithio ar eich hawliad Credyd Cynhwysol

I weld a allwch chi wneud hawliad am Gredyd Cynhwysol yn hytrach na budd-daliadau etifeddiaeth, rhaid edrych a ydych yn byw mewn:

 • ardal gwasanaeth byw, neu
 • ardal gwasanaeth llawn.

Os ydych chi’n byw mewn ardal gwasanaeth byw

Ni fydd disgwyl i chi hawlio Credyd Cynhwysol nes bydd eich Canolfan Waith yn cynnig gwasanaeth llawn.

Dylai pob canolfan waith ar draws y Deyrnas Unedig gynnig gwasanaeth llawn erbyn Rhagfyr 2018.

Os ydych chi’n byw mewn ardal gwasanaeth llawn

Efallai y gofynnir i chi hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach na budd-daliadau etifeddiaeth os ydych chi:

 • yn gwneud hawliad newydd, neu
 • eisoes yn cael un neu fwy o fudd-daliadau etifeddiaeth ac mae rhai amgylchiadau’n newid yn eich bywyd.

Os ydych chi’n cael budd-daliadau etifeddiaeth ac nad yw’ch amgylchiadau’n newid

Os ydych chi’n hawlio’r budd-daliadau sy’n cael eu disodli gan y Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gofyn i chi ar ryw bwynt i hawlio Credyd Cynhwysol.

Mae hyn yn rhan o’r ymfudo dan reolaeth i Gredyd Cynhwysol a’r cynllun presennol yw i bawb fod wedi newid budd-daliadau erbyn Mawrth 2023.

Oni bai bod yna newid yn eich amgylchiadau, does dim angen i chi wneud dim nes bydd y DWP yn cysylltu â chi. Bydd eich hen fudd-daliadau yn stopio a bydd yn rhaid i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol. Mae’n annhebygol y cysylltir â chi cyn yr haf 2019 pan fydd ymfudo dan reolaeth yn dechrau.

Os byddwch yn newid i Gredyd Cynhwysol, efallai y byddwch yn gymwys am amddiffyniad trosiannol. Mae hyn yn daliad ychwanegol i sicrhau nad yw’ch Credyd Cynhwysol yn llai na’r swm yr oeddech yn ei gael ar eich hen fudd-daliadau.

Symud i Gredyd Cynhwysol oherwydd newid mewn amgylchiadau

Os bydd rhai amgylchiadau’n newid yn eich bywyd a’ch bod yn byw mewn ardal gwasanaeth llawn, efallai y gofynnir i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol os oes newid mewn:

 • statws cyflogaeth, fel dechrau swydd newydd, neu gynyddu neu leihau eich oriau
 • amgylchiadau teuluol, fel babi newydd, plentyn yn dechrau’r ysgol neu bartner yn symud i mewn neu allan
 • cartref, fel symud i ardal awdurdod lleol newydd.

Efallai y bydd eich amgylchiadau hefyd yn newid os byddwch yn dechrau neu’n stopio:

 • bod yn ofalwr
 • hawliad yn seiliedig ar anabledd.

Os gofynnir i chi ddechrau hawlio Credyd Cynhwysol oherwydd bod eich amgylchiadau’n newid, ni fyddwch yn cael amddiffyniad trosiannol.

Dysgwch fwy am newidiadau a allai olygu bod rhaid i chi gychwyn hawliad Credyd Cynhwysol ar EntitledTo.co.uk.

Beth yw amddiffyniad trosiannol?

Mae amddiffyniad trosiannol yn daliad ychwanegol fel nad ydych yn waeth eich byd os byddwch yn symud o fudd-daliadau etifeddiaeth i Gredyd Cynhwysol.

Fyddwch chi ddim ond yn cael amddiffyniad trosiannol os ydych chi’n symud i Gredyd Cynhwysol trwy ‘ymfudiad dan reolaeth’. Os ydych chi’n gwneud hawliad newydd, neu’n symud i Gredyd Cynhwysol oherwydd bod eich amgylchiadau’n newid, ni fyddwch yn cael amddiffyniad trosiannol.

Bydd eich amddiffyniad trosiannol yn dod i ben os:

 • bydd partner yn ymuno ag neu’n gadael eich cartref (cyfrifir Credyd Cynhwysol fesul aelwyd, nid fesul pen)
 • bydd eich enillion o’r gwaith yn gostwng islaw’r lefel ddisgwyliedig yn eich ymrwymiad yr hawlydd am gyfnod o dri mis
 • byddwch chi neu’ch partner yn stopio gweithio
 • daw eich dyfarniad Credyd Cynhwysol i ben.

Os bydd eich amddiffyniad trosiannol yn dod i ben, ni fydd yn cael ei ddyfarnu i unrhyw hawliadau a wnewch am Gredyd Cynhwysol yn y dyfodol.

Dysgwch fwy am amddiffyniad trosiannol ar EntitledTo.co.uk.

Sut mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i Gredydau Treth Plant

Byw yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban?

Yng Ngogledd Iwerddon, mae Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol. Dysgwch fwy ar wefan nidirect.

Yn yr Alban, efallai y byddwch yn cael cynnig rhai dewisiadau o ran sut y telir eich Credyd Cynhwysol. Darllenwch ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol yn yr Alban.

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn cynnwys yr elfennau canlynol, a elwir yn ychwanegiadau hefyd, a fydd yn disodli’r cymorth a gewch ar hyn o bryd trwy gredydau treth.

 • Elfen plentyn – yn helpu gyda chostau magu plentyn.
 • Ychwanegiad plentyn anabl – yn helpu gyda chostau ychwanegol magu plentyn anabl a bydd yn cael ei dalu ar naill ai gyfradd is neu uwch gan ddibynnu ar anghenion eich plentyn.
 • Elfen gofal plant – yn caniatáu i chi hawlio hyd at 85% o’ch costau gofal plant cofrestredig misol hyd at derfyn sydd wedi ei gapio ar £646 i un plentyn a £1,108 i ddau neu fwy o blant tra byddwch yn gweithio.

O fis Ebrill 2017, os ydych yn cyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol, cyfyngir y cymorth i’r ddau blentyn cyntaf (oni bai y cawsoch efeilliaid neu ragor) ac ni fydd premiwm y plentyn cyntaf ar gael mwyach.

Dan Gredyd Cynhwysol bydd rheolau gwahanol am yr hyn sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn eich taliad.

Sut mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i gredydau treth

Gwnewch y mwyaf o’ch taliad Credyd Cynhwysol gyda help personol gan ein hofferyn Rheolwr Arian.

Dan Gredyd Cynhwysol bydd rheolau gwahanol am yr hyn sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn eich taliad.

Oedran y plentyn Beth sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn taliad Credyd Cynhwysol
Dan 1 Ni fydd gofyn i chi weithio am eich Credyd Cynhwysol
Rhwng 1 a 2 Gofynnir i chi fynd i gyfweliadau gyda hyfforddwr gwaith i drafod cynlluniau ar gyfer i symud i waith yn y dyfodol
Rhwng 3 a 4 Disgwylir i chi gymryd camau pwrpasol i baratoi ar gyfer gwaith, fel hyfforddiant a chyfweliadau gyda hyfforddwr gwaith
Rhwng 5 a 12 Disgwylir i chi chwilio am waith sy’n cyd-fynd â’ch dyletswyddau – er enghraifft, yn ystod oriau ysgol
13 oed a hŷn Fel arfer disgwylir i chi chwilio am waith amser llawn

O fis Ebrill 2017, disgwylir i chi baratoi am waith pan fydd eich plentyn ieuengaf wedi cyrraedd dwy oed, ac i chwilio am waith pan fydd eich plentyn ieuengaf wedi cyrraedd tair oed, gyda chymorth gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Os bydd eich amgylchiadau yn newid

Os oes newid arwyddocaol yn eich amgylchiadau a’ch bod yn byw mewn ardal gwasanaeth llawn, fe ofynnir i chi symud o Gredydau Treth Plant i Gredyd Cynhwysol cyn yr ‘ymfudo dan reolaeth’.

Efallai y bydd hyn yn digwydd os ydych chi:

 • yn dechrau gwaith
 • yn cael plentyn
 • yn symud i mewn gyda’ch partner

Dan yr amgylchiadau hyn, ni fyddwch yn cael amddiffyniad trosiannol.

Symud i Gredyd Cynhwysol o Gredyd Treth Gwaith

Cymorth i Brynu

Os ydych yn gweithio ac yn cael Credyd Cynhwysol, holwch a ydych chi’n gymwys i gael y cyfrif Cymorth i Brynu sy’n rhoi hyd at 50% o fonws i chi ar eich cynilion gan y llywodraeth.

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn disodli’r help yr ydych yn ei gael yn awr trwy Gredyd Treth Gwaith. Bydd yn addasu o fis i fis os bydd y swm y byddwch yn ei ennill yn mynd i fyny neu i lawr.

Dylai hyn ei gwneud hi’n haws i chi dderbyn gwaith am gyfnod byr neu gymryd rhagor o oriau. Os byddwch yn ennill llai yn ystod un mis dylai eich Credyd Cynhwysol godi i gau’r bwlch yn eich enillion.

Hefyd, nid oes cyfyngiad ar y nifer o oriau y mae’n rhaid i chi eu gweithio fel y mae gyda’r Credyd Treth Gwaith.

Er mwyn i’r Adran Gwaith a Phensiynau fedru cyfrifo faint o Gredyd Cynhwysol y dylech ei gael, bydd arnynt angen gwybod faint yr ydych wedi ei ennill yn ystod y mis diwethaf.

Bydd angen i chi neu eich cyflogwr ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau faint yr ydych wedi ei ennill fel na fyddwch yn cael gormod na rhy ychydig o Gredyd Cynhwysol.

Oedran y plentyn Beth sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn taliad Credyd Cynhwysol
Dan 1 Ni fydd gofyn i chi weithio am eich Credyd Cynhwysol
Rhwng 1 a 2 Gofynnir i chi fynd i gyfweliadau gyda hyfforddwr gwaith i drafod cynlluniau ar gyfer i symud i waith yn y dyfodol
Rhwng 3 a 4 Disgwylir i chi gymryd camau pwrpasol i baratoi ar gyfer gwaith, fel hyfforddiant a chyfweliadau gyda hyfforddwr gwaith
Rhwng 5 a 12 Disgwylir i chi chwilio am waith sy’n cyd-fynd â’ch dyletswyddau – er enghraifft, yn ystod oriau ysgol
13 oed a hŷn Fel arfer disgwylir i chi chwilio am waith amser llawn

O fis Ebrill 2017, disgwylir i chi baratoi am waith pan fydd eich plentyn ieuengaf wedi cyrraedd dwy oed, ac i chwilio am waith pan fydd eich plentyn ieuengaf wedi cyrraedd tair oed, gyda chymorth gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Cofnodi eich enillion os ydych yn gyflogedig

Blwch bach Beth yw fy nghyfnod asesu?

Telir Credyd Cynhwysol fel ôl-ddyled. Cyfrifir taliad pob mis trwy edrych faint yr ydych wedi ei ennill yn y mis blaenorol. Gelwir hyn yn gyfnod asesu. Dyddiad dechrau eich cyfnod asesu fydd y dyddiad o’r mis pan wnaeth eich hawliad ddechrau.

Efallai bydd eich cyflogwr yn gallu rhoi adroddiad am eich enillion yn awtomatig trwy system Wybodaeth Fyw’r llywodraeth (RTI).

Bydd raid i chi gael gwybod a oes gan eich cyflogwr fynediad i’r system RTI.

Os oes gan eich cyflogwr fynediad i’r system RTI

Gofynnwch am rif cynllun PAYE eich cyflogwr a dweud wrth eich hyfforddwr gwaith neu ffoniwch linell gymorth Credyd Cynhwysol.

Os oes gennych fwy nag un cyflogwr, bydd angen i chi gael rhif PAYE ar gyfer pob swydd.

Ar ôl i’ch rhif cynllun PAYE gael ei gofnodi ar eich hawliad, dylai gwybodaeth am eich enillion gael ei hanfon yn awtomatig yn fisol i’r Adran Gwaith a Phensiynau ac ni fydd yn rhaid i chi anfon manylion.

Os nad oes gan eich cyflogwr fynediad i’r system RTI

Bydd raid i chi roi adroddiad faint yr ydych wedi ei ennill yn fisol erbyn diwrnod olaf y cyfnod asesu i’ch hyfforddwr gwaith neu’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

 • bydd angen i chi roi
 • enw eich cyflogwr
 • y dyddiad y talwyd i chi
 • eich cyflog trethadwy gros
 • faint o dreth a dalwyd gennych
 • faint o Yswiriant Gwladol a dalwyd gennych
 • manylion unrhyw gyfraniadau i gynllun pensiwn (ac a ydynt yn cael eu talu o’ch cyflog gros neu net neu i bensiwn personol)
 • eich cyfeirnod PAYE.

Bydd raid i chi roi adroddiad am unrhyw enillion na fydd eich cyflogwr yn gwybod amdanynt.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am hawlio Credyd Cynhwysol a chofnodi eich enillion ar y wefan ’Entitled to’

Cofnodi eich enillion os ydych yn hunangyflogedig

Bydd raid i chi roi adroddiad o’ch enillion eich hun trwy gysylltu â’ch hyfforddwr gwaith neu’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

Dysgwch ragor am Gredyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig yn ein canllaw Credyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig.

Bydd raid i chi roi adroddiad o’ch enillion eich hun trwy gysylltu â’ch hyfforddwr gwaith neu’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

Dysgwch ragor am Gredyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig yn ein canllaw Credyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig.

Os bydd eich amgylchiadau yn newid

Efallai y gofynnir i chi newid o Gredyd Treth Gwaith os ydych chi’n byw mewn ardal gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol ac:

 • yn dechrau gweithio llai nag 16 awr yr wythnos
 • ar Gredyd Treth Gwaith ac yn mynd yn sâl.
 • yn cael plentyn
 • yn dechrau rhentu eiddo, yn sicr os byddwch yn symud i ardal awdurdod lleol newydd.

Dan yr amgylchiadau hyn, ni fyddwch yn cael amddiffyniad trosiannol.

Os yw’ch amgylchiadau’n newid a’ch bod yn hunangyflogedig

Os byddwch yn newid i Gredyd Cynhwysol ac wedi bod yn hunangyflogedig ers 12 mis neu fwy, bydd y terfyn isafswm incwm yn berthnasol i’ch enillion.

Os ydych chi wedi bod yn hunangyflogedig am lai na 12 mis, byddwch yn cael eich dosbarthu o fod yn y cyfnod cychwynnol ac ni fydd y terfyn isafswm incwm yn berthnasol yn y cyfnod hwn.

Symud i Gredyd Cynhwysol o Gymhorthdal Incwm

Os byddwch yn symud o Gymhorthdal Incwm i Gredyd Cynhwysol ni fyddwch yn cael eich cyfyngu i weithio uchafswm o 16 awr yr wythnos felly, efallai, y byddwch yn gallu cynyddu eich oriau gwaith a dal i gael Credyd Cynhwysol.

Os oes gennych blant a’ch bod yn symud i Gredyd Cynhwysol disgwylir i chi drafod eich cynlluniau at y dyfodol pan fydd eich plentyn ieuengaf wedi cyrraedd ei flwydd oed, a pharatoi i weithio pan fydd yn dair oed, gyda chymorth gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Os bydd eich amgylchiadau yn newid

Os ydych chi’n byw mewn ardal gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol, efallai y gofynnir i chi symud o Gymhorthdal Incwm i Gredyd Cynhwysol os byddwch:

 • yn stopio addysg amser llawn
 • yn dechrau rhentu eiddo newydd, yn sicr os byddwch yn symud i ardal awdurdod lleol newydd
 • yn stopio bod yn ofalwr
 • yn rhiant sengl ac mae’r plentyn ieuengaf yn troi’n bump oed
 • yn dechrau gweithio digon o oriau i fodloni amodau Credyd Treth Gwaith

Symud i Gredyd Cynhwysol o Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth

Os ydych yn cael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar hyn o bryd darllenwch ein canllaw Credyd Cynhwysol i bobl wael ac anabl.

Symud i Gredyd Cynhwysol o Fudd-dal Tai

A wyddech chi?

O 11 Ebrill 2018, os ydych yn symud o Fudd-dal Tai i Gredyd Cynhwysol, byddwch yn parhau i gael Budd-dal Tai am bythefnos wedi i’ch hawliad Credyd Cynhwysol gychwyn er mwyn lleihau’r perygl o lithro ar eich taliadau rhent.

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn cynnwys elfen costau tai a fydd yn disodli’r help yr ydych yn ei gael ar hyn o bryd trwy Fudd-dal Tai.

Os yw eich rhent yn cael ei dalu yn uniongyrchol i’ch landlord ar hyn o bryd, bydd hyn yn newid dan Gredyd Cynhwysol.

Bydd yr arian ar gyfer eich rhent yn cael ei dalu i chi fel rhan o’ch taliad Credyd Cynhwysol misol.

Chi fydd yn gyfrifol am ddefnyddio’r arian hwn i dalu i’ch landlord.

Fodd bynnag, os oes gennych chi anghenion cymorth sylweddol (er enghraifft, gyda chyllidebu) gallwch chi neu eich landlord ofyn am Drefniant Talu Amgen nes byddwch wedi cael trefn ar bethau.

Mae hyn yn golygu y gall eich rhent:

 • gael ei dalu yn uniongyrchol i’ch landlord
 • gael ei dalu yn wythnosol neu bob pythefnos (Taliad Amlach).

Yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon, telir eich costau tai yn awtomatig i’ch landlord. Gallwch ddewis talu’ch landlord eich hunan.

Yn yr Alban

Bydd yn rhaid i chi dalu’ch landlord yn uniongyrchol, ond gallwch ddewis talu’ch costau tai yn uniongyrchol i’ch landlord.

Os bydd eich amgylchiadau yn newid

Efallai y bydd rhaid i chi symud o Fudd-dal Tai i Gredyd Cynhwysol os ydych chi’n bwy mewn ardal gwasanaeth llawn ac:

 • yn hawlio Credydau Treth Plant ac yn dechrau gweithio
 • yn cael eich plentyn cyntaf
 • yn symud cartref, yn sicr os byddwch yn symud i ardal awdurdod lleol newydd.

Dan yr amgylchiadau hyn, ni fyddwch yn cael amddiffyniad trosiannol.

Pobl ifanc a Chredyd Cynhwysol

Pwysig

Bydd y llywodraeth yn addasu’r holl reoliadau fel y bydd pobl rhwng 18 a 21 oed yn gallu hawlio cymorth ar gyfer costau tai fel rhan o’r Credyd Cynhwysol o 31 Rhagfyr 2018.

O fis Ebrill 2017, os ydych rhwng 18 a 21 oed, yn gyfnewid am dderbyn eich budd-dal disgwylir i chi gymryd rhan mewn Goblygiad Ieuenctid am y chwe mis cyntaf wedi i chi gyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol.

Bydd hyn yn cynnwys cymorth dwys i chi fedru meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael gwaith.

Ar ôl chwe mis, disgwylir i chi ymgeisio am brentisiaeth neu hyfforddeiaeth, cael sgiliau’n seiliedig ar waith neu fynd ar leoliad gwaith gorfodol.

Darllenwch ein canllaw ar Brentisiaethau i bobl ifanc.

Cymorth tai i bobl ifanc

O fis Ebrill 2017, os ydych rhwng 18 a 21 oed, ac allan o waith ni fyddwch yn medru hawlio cymorth tai fel mater o drefn os cyflwynwch hawliad am Gredyd Cynhwysol.

Bydd rhai eithriadau os ydych yn fregus neu os oeddech chi mewn gwaith am chwe mis o leiaf cyn cyflwyno hawliad.

Os ydych yn byw yn yr Alban, dywedodd llywodraeth yr Alban y bydd yn parhau i dalu Budd-dal Tai i rai 18 i 21 oed drwy’r Gronfa Lles Albanaidd.

Os ydych ar Gredyd Pensiwn

Os ydych yn cyrraedd oed Credyd Pensiwn a bod eich partner dan oed Credyd Pensiwn, efallai na fyddwch yn gallu hawlio o’r newydd am Gredyd Pensiwn – efallai y bydd rhaid i chi eich dau hawlio Credyd Cynhwysol yn ei le.

Ni ofynnir i chi wneud hyn nes bydd Credyd Cynhwysol wedi ei gyflwyno’n llawn ar draws y wlad.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Pensiwn pan ddaw’r newid i rym, ni fydd hyn yn effeithio arnoch chi (oni bai neu nes y bydd toriad yn eich hawliad Credyd Pensiwn am ryw reswm).

Fe ddywedir wrthych am y newid hwn ar yr adeg pan fyddwch yn gwneud cais am Gredyd Pensiwn.

Pryd fyddaf i’n symud i Gredyd Cynhwysol?

Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn rhoi gwybod i chi pan fydd yn bryd i chi hawlio Credyd Cynhwysol.

Os ydych eisoes yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau y bydd Credyd Cynhwysol yn eu disodli a bod eich amgylchiadau yn aros yr un fath, nid oes raid i chi wneud unrhyw beth.

Os bydd eich amgylchiadau yn newid, er enghraifft, rydych yn colli eich gwaith neu yn symud i fyw gyda phartner sydd eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol, efallai y bydd rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol yn lle hynny.

Gwyliwch ein fideo Paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Ymdopi yn ariannol nes cewch eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf

Un taliad misol sy’n cael ei dalu fel ôl-ddyled yw Credyd Cynhwysol.

Bydd rhaid i chi aros hyd at bum wythnos am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Os byddwch yn talu rhent, bydd rhaid i chi dalu yn uniongyrchol i’ch landlord.

Os ydych yn cael mwy nag un o’r budd-daliadau sy’n cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol, fel:

 • Budd-dal Tai,
 • Cymhorthdal Incwm, neu
 • Credyd Treth Plant,

efallai y bydd eich cyllideb yn awr wedi ei threfnu o gwmpas y dyddiadau pan ddaw’r taliadau hyn i mewn i’ch cyfrif banc.

Mae’n bwysig gwybod, pan fyddwch yn hawlio Credyd Cynhwysol, y bydd y budd-daliadau hyn hefyd yn dod i ben cyn gynted ag y byddwch yn hawlio. Fodd bynnag, o fis Ebrill 2018, os ydych eisoes yn hawlio Budd-dal Tai byddwch yn parhau i’w gael am y pythefnos cyntaf o’ch hawliad Credyd Cynhwysol.

Meddyliwch sut y byddwch yn ymdopi â’r newidiadau hyn.

Am ragor o help, darllenwch ein canllaw Cymorth wrth aros am daliadau budd-dal.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?