Ar bwy y mae Credyd Cynhwysol yn effeithio

Nid dim ond ar gyfer pobl sydd yn ddi-waith y mae Credyd Cynhwysol. Os ydych chi’n cael credydau treth neu help tuag at eich rhent, yna byddwch, yn y pen draw, yn cael eich symud i Gredyd Cynhwysol. Gallai hyd yn oed effeithio arnoch os byddwch wedi ymddeol ac yn cael Credyd Pensiwn.

Ar bwy y mae Credyd Cynhwysol yn effeithio?

Cyflwynir Credyd Cynhwysol mewn camau. Cyfeiriad eich cartref a’ch amgylchiadau personol fydd yn penderfynu a fyddwch chi’n cael hawlio neu beidio. Ar hyn o bryd mae Credyd Cynhwysol yn berthnasol i bobl sydd newydd fynd yn ddi-waith ac yn byw mewn ardaloedd penodol o’r wlad. Ond, yn y pen draw fe’i cyflwynir ar gyfer pawb sy’n hawlio’r budd-daliadau a chredydau treth sy’n cael eu disodli.

Felly bydd yn effeithio arnoch os ydych yn hawlio naill ai:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith
 • Budd-dal Tai

Os ydych eisoes yn cael un neu fwy o’r budd-daliadau hyn neu gredydau treth, dylech barhau i hawlio fel arfer. Fe ddywedir wrthych yn syth pan fydd angen ichi wneud unrhyw beth yn wahanol.

Ewch i wefan GOV.UK i weld rhagor o fanylion ynghylch pwy sy’n gymwys i hawlio Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn cael Credyd Treth Plant neu gredydau treth i helpu gyda chostau gofal plant

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn cynnwys yr elfennau neu’r ychwanegiadau canlynol a fydd yn disodli’r cymorth a gewch ar hyn o bryd trwy gredydau treth.

 • Elfen plentyn – yn helpu gyda chostau magu plentyn.
 • Ychwanegiad plentyn anabl – yn helpu gyda chostau ychwanegol magu plentyn anabl a bydd yn cael ei dalu ar naill ai gyfradd is neu uwch gan ddibynnu ar anghenion eich plentyn.
 • Elfen gofal plant – yn caniatáu i chi hawlio hyd at 70% o’ch costau gofal plant cofrestredig misol (hyd at derfyn sydd wedi ei gapio) tra byddwch yn gweithio. Yn 2016, cynyddir hynny i ysgwyddo hyd at 85% o’ch costau gofal plant cofrestredig misol (hyd at derfyn sydd wedi ei gapio).

O fis Ebrill 2017, os ydych yn cyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol, cyfyngir y cymorth i’r ddau blentyn cyntaf (oni bai y cawsoch efeilliaid neu ragor) ac ni fydd premiwm y plentyn cyntaf ar gael mwyach.

Sut mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i gredydau treth

Dan Gredyd Cynhwysol bydd rheolau gwahanol am yr hyn sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn eich taliad.

Oedran y plentyn Beth sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn taliad Credyd Cynhwysol
Dan 1 Ni fydd gofyn i chi weithio am eich Credyd Cynhwysol
Rhwng 1 a 2 Gofynnir i chi fynd i gyfweliadau gyda hyfforddwr gwaith i drafod cynlluniau ar gyfer i symud i waith yn y dyfodol
Rhwng 3 a 4 Disgwylir i chi gymryd camau pwrpasol i baratoi ar gyfer gwaith, fel hyfforddiant a chyfweliadau gyda hyfforddwr gwaith
Rhwng 5 a 12 Disgwylir i chi chwilio am waith sy’n cyd-fynd â’ch dyletswyddau – er enghraifft, yn ystod oriau ysgol
13 oed a hŷn Fel arfer disgwylir i chi chwilio am waith amser llawn

O fis Ebrill 2017, disgwylir i chi baratoi am waith pan fydd eich plentyn ieuengaf wedi cyrraedd dwy oed, ac i chwilio am waith pan fydd eich plentyn ieuengaf wedi cyrraedd tair oed, gyda chymorth gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Lawrlwythwch daflen am ‘Credyd Cynhwysol a’ch teulu’ o wefan GOV.UK.

Os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn disodli’r help yr ydych yn ei gael yn awr o gredydau treth. Bydd yn addasu o fis i fis wrth i’r swm y byddwch yn ei ennill fynd i fyny neu i lawr.

 • Os ydych yn gyflogedig, fel arfer bydd eich cyflogwr yn rhoi adroddiad ar eich enillion i’r Adran Gwaith a Phensiynau fel bod eich taliad misol yn cael ei gyfrifo.
 • Os ydych yn hunangyflogedig, chi fydd yn gyfrifol am roi adroddiad o’ch ffigyrau ‘arian i mewn’ ac ‘arian allan’ misol i’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Sut mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i Gredyd Treth Gwaith

Eich amgylchiadau Beth sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn taliad Credyd Cynhwysol
Nid ydych yn gweithio Gallwch gael Credyd Cynhwysol hyd yn oed os nad ydych yn gweithio ond fel arfer bydd disgwyl i chi baratoi ar gyfer gwaith neu chwilio am waith am eich taliadau
Rydych yn gweithio rhan-amser Fel arfer bydd disgwyl i chi chwilio am ragor o waith nes byddwch yn ennill o leiaf 35 x y lleiafswm cyflog bob awr yr wythnos (gan ddibynnu ar eich gallu i weithio ac unrhyw ymrwymiadau gofal sydd gennych)
Rydych yn hunangyflogedig Mae’n debyg y bydd eich taliadau yn cael eu cyfrifo fel petaech yn ennill o leiaf 35 x y lleiafswm cyflog bob awr yr wythnos (gan ddibynnu ar eich gallu i weithio ac unrhyw ymrwymiadau gofal sydd gennych)

Os ydych yn cael Budd-dal Tai

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn cynnwys yr ‘elfen costau tai’ a fydd yn disodli’r help yr ydych yn ei gael ar hyn o bryd trwy Fudd-dal Tai.

Os yw eich rhent yn cael ei dalu yn uniongyrchol i’ch landlord ar hyn o bryd, bydd hyn yn newid dan Gredyd Cynhwysol.

Bydd yr arian ar gyfer eich rhent yn cael ei dalu i chi fel rhan o’ch taliad Credyd Cynhwysol misol. Chi fydd yn gyfrifol am ddefnyddio’r arian hwn i dalu i’ch landlord.

Fodd bynnag, os oes gennych chi anghenion cymorth sylweddol (er enghraifft, gyda chyllidebu) gallech gael cynnig Trefniant Talu Amgen. Mewn achosion o’r fath, byddai’r DWP yn ystyried gwybodaeth gan denantiaid a landlordiaid cyn y gwneir y cynnig. Gallai’r trefniant amgen hwn olygu arian yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch landlord – i’w dalu’n wythnosol neu bob pythefnos neu daliadau wedi’u rhannu i mewn i ddau gyfrif banc.

Cymorth tai i bobl ifanc

O fis Ebrill 2017, os ydych rhwng 18 a 21 oed, ac allan o waith ni fyddwch yn medru hawlio cymorth tai fel mater o drefn os cyflwynwch hawliad am Gredyd Cynhwysol.

Bydd rhai eithriadau os ydych yn fregus neu os oeddech chi mewn gwaith am chwe mis o leiaf cyn cyflwyno hawliad.

Chwiliwch am fwy o wybodaeth am Mynd i’r afael â thalu’ch rhent eich hunan.

Lawrlwythwch daflen Credyd Cynhwysol a’ch cartref’ o wefan GOV.UKyn agor mewn ffenestr newydd.

Os ydych ar Gredyd Pensiwn

Os ydych yn cyrraedd oed Credyd Pensiwn a bod eich partner dan oed Credyd Pensiwn, efallai na fyddwch yn gallu hawlio Credyd Pensiwn – efallai y bydd rhaid i chi eich dau hawlio Credyd Cynhwysol yn ei le. Nid yw’r dyddiad ar gyfer y newid hwn wedi ei gyhoeddi eto.

Ond os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Pensiwn pan ddaw’r newid i rym, ni fydd hyn yn effeithio arnoch chi (oni bai neu nes y bydd toriad yn eich hawliad Credyd Pensiwn am ba bynnag reswm). Fe ddywedir wrthych am y newid hwn ar yr adeg pan fyddwch yn gwneud cais am Gredyd Pensiwn.

Pobl ifanc a Chredyd Cynhwysol

O fis Ebrill 2017, os ydych rhwng 18 a 21 oed, yn gyfnewid am dderbyn eich budd-dal disgwylir i chi gymryd rhan mewn Rhwymedigaeth Ieuenctid am y chwe mis cyntaf wedi i chi gyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol.

Bydd hyn yn cynnwys cymorth dwys i chi fedru meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael gwaith.

Ar ôl chwe mis, disgwylir i chi ymgeisio am brentisiaeth neu hyfforddeiaeth, cael sgiliau’n seiliedig ar waith neu fynd ar leoliad gwaith gorfodol.

Darllenwch ein canllaw ar Brentisiaethau i bobl ifanc.

Gwiriwch eich bod yn barod am Gredyd Cynhwysol

Hyd yn oed os nad ydych yn debygol o gael eich effeithio gan Gredyd Cynhwysol ar unwaith, mae pethau y gallwch eu gwneud o flaen llaw i sicrhau eich bod yn barod amdano.

Dylech fod yn ymwybodol, wedi i chi wneud eich hawliad, y gall gymryd nifer o wythnosau hyd nes i chi gael eich taliad cyntaf ac os yw eich incwm neu gynilion yn isel gallech orfod ymdopi ag ychydig iawn o arian.

Yn ogystal, o 3 Awst 2015, os ydych newydd ddod yn ddi-waith a’ch bod yn sengl (neu os ydych yn rhan o gwpl a bod un ohonoch newydd ddod yn ddi-waith) ni chewch eich talu am y saith diwrnod cyntaf o hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol. Gelwir y diwrnodau hyn yn ddiwrnodau disgwyl.

Ni fydd y cyfnod disgwyl saith diwrnod yn berthnasol i chi mewn rhai amgylchiadau penodol, er enghraifft os oes gennych chi gyflwr marwol neu fregus, wedi hawlio Credyd Cynhwysol o’r blaen neu yn trosglwyddo iddo o fudd-dal arall.

Os ydych chi’n poeni am sut y llwyddwch i ymdopi hyd nes i chi gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf, darllenwch ein canllaw Cymorth wrth aros am daliadau budd-dal.

Gwyliwch ein fideo Paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?