Sut fydd symud i Gredyd Cynhwysol yn effeithio arnaf fi?

Mae rhai budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn nawr yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol. Mae beth mae hyn yn ei olygu i chi yn ddibynnol ar sut a phryd ydych chi’n symud o fudd-daliadau presennol. Mae’r dudalen yma’n dweud wrthych y gwahanol ffyrdd i chi newid i Gredyd Cynhwysol ac effaith bosibl hyn ar eich taliadau.

Er mwyn cael gwybod rhagor am y ffordd y mae Credyd Cynhwysol yn gweithio a sut i’w hawlio darllenwch ein canllaw Egluro Credyd Cynhwysol.

Pa fudd-daliadau a effeithir gan Gredyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau hyn:

 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm
 • Budd-dal Tai.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Mae’r Adran Waith a Phensiynau (DWP) yn eu galw’n fudd-daliadau etifeddiaeth.

Ni all y rhan fwyaf o bobl wneud hawliad newydd am fudd-daliadau etifeddiaeth mwyach.

Os ydych chi’n hawlio budd-daliadau etifeddiaeth ar hyn o bryd, mae sut a phryd fyddwch chi’n symud i Gredyd Cynhwysol yn ddibynnol ar os:

 • mae’n rhaid i chi wneud hawliad newydd oherwydd newid mewn amgylchiadau (mudo naturiol)
 • does dim byd yn newid ac mae’r DWP yn gofyn i chi ddechrau hawlio Credyd Cynhwysol (mudo a reolir).

Symud i Gredyd Cynhwysol oherwydd newid mewn amgylchiadau

Sut i Hawlio

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, mae gan Cyngor ar Bopeth wasanaeth penodol i’ch helpu chi. Ffoniwch 0800 144 8444 neu 0800 024 1220 yng Nghymru.
I gael rhagor o wybodaeth ac i ddod o hyd i’ch Canolfan Cyngor Ar Bopeth yn

Yn yr Alban, ffoniwch 0800 023 2581, trwy sgwrs ar y we yn neu cysylltwch â’ch canolfan leol yn uniongyrchol yn ystod eu horiau busnes arferol.

Os bydd rhai pethau’n newid yn eich bywyd, efallai y gofynnir i chi wneud hawliad newydd am Gredyd Cynhwysol. Gallai hyn fod yn rhywbeth fel newid mewn:

 • statws cyflogaeth, fel dechrau swydd newydd, neu gynyddu neu leihau eich oriau
 • amgylchiadau teuluol, fel babi newydd, plentyn yn dechrau’r ysgol neu bartner yn symud i mewn neu allan
 • cartref, fel symud i ardal awdurdod lleol newydd.

Efallai y bydd eich amgylchiadau hefyd yn newid os byddwch yn dechrau neu’n stopio:

 • bod yn ofalwr
 • hawliad yn seiliedig ar anabledd.

Os gofynnir i chi ddechrau hawlio Credyd Cynhwysol oherwydd bod eich amgylchiadau’n newid, ni fyddwch yn cael amddiffyniad trosiannol.

Bydd eich hen fudd-daliadau’n dod i ben pan fyddwch yn hawlio Credyd Cynhwysol. Fodd bynnag, os ydych yn cael Budd-dal Tai bydd yn cael ei dalu am bythefnos yn ychwanegol pan fyddwch yn hawlio i osgoi’r risg o ôl-daliadau rhent tra’n aros am eich taliad cyntaf.

Dysgwch fwy am newidiadau a allai olygu bod rhaid i chi gychwyn hawliad Credyd Cynhwysol ar EntitledTo.co.uk.
Dysgwch os byddwch yn well neu’n waeth eich byd ar Gredyd Cynhwysol gyda’r gyfrifiannell Polisi ar Waith Budd-dal a Chyllidebu.

Os ydych chi’n cael budd-daliadau etifeddiaeth ac nad yw’ch amgylchiadau’n newid

Os ydych chi’n hawlio’r budd-daliadau sy’n cael eu disodli gan y Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gofyn i chi ar ryw bwynt i hawlio Credyd Cynhwysol.

Mae hyn yn rhan o’r mudo a reolir i Gredyd Cynhwysol. Ar hyn o bryd, nid yw’r DWP yn bwriadu dechrau symud pobl i Gredyd Cynhwysol tan Dachwedd 2020 ar y cynharaf.

Oni bai bod yna newid yn eich amgylchiadau, does dim angen i chi wneud dim nes bydd y DWP yn cysylltu â chi.

Sut mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i Gredydau Treth Plant

Byw yng Ngogledd Iwerddon neu’r Alban?

Yng Ngogledd Iwerddon, mae Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol. Dysgwch fwy ar wefan nidirect.

Yn yr Alban, efallai y byddwch yn cael cynnig rhai dewisiadau o ran sut y telir eich Credyd Cynhwysol. Darllenwch ein canllaw ar Gredyd Cynhwysol yn yr Alban.

Os oes newid arwyddocaol yn eich amgylchiadau, fe ofynnir i chi symud o Gredyd Treth Plant i Gredyd Cynhwysol
Efallai y bydd hyn yn digwydd os ydych chi:

 • yn dechrau gwaith
 • yn cael plentyn
 • yn symud i mewn gyda’ch partner

Gallech gael mwy neu lai o arian ar Gredyd Cynhwysol nag ydych chi’n ei gael ar hyn o bryd mewn Credyd Treth Plant a budd-daliadau eraill.

Os oes gennych chi un neu ddau o blant, gallwch hawlio ar gyfer plant hyd nes y byddant yn cyrraedd 19 (neu 20 o dan rai amgylchiadau) os ydynt mewn addysg neu hyfforddiant cymeradwy llawn amser, ond nid yn y brifysgol.

Os ganwyd eich plant i gyd cyn 6 Ebrill 2017, byddwch yn gallu hawlio ar gyfer pob un.

Os ganwyd un neu ragor o’ch plant ar neu ar ôl 6 Ebrill 2017, dim ond ar gyfer y ddau gyntaf fyddwch chi’n gallu hawlio oni bai eich bod wedi cael genedigaeth luosog neu wedi mabwysiadu.

Ni fydd y premiwm plentyn cyntaf bellach yn cael ei dalu dan Gredyd Cynhwysol.

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn cynnwys yr elfennau ac ychwanegiadau canlynol a fydd yn disodli’r cymorth a gewch ar hyn o bryd trwy gredydau treth.

 • Elfen plentyn – yn helpu gyda chostau magu plentyn.
 • Ychwanegiad plentyn anabl – yn helpu gyda chostau ychwanegol magu plentyn anabl a bydd yn cael ei dalu ar naill ai gyfradd is neu uwch gan ddibynnu ar anghenion eich plentyn.
 • Elfen gofal plant – yn caniatáu i chi hawlio hyd at 85% o’ch costau gofal plant cofrestredig misol hyd at derfyn sydd wedi ei gapio ar £646 i un plentyn a £1,108 i ddau neu fwy o blant tra byddwch yn gweithio.

Dan Gredyd Cynhwysol bydd rheolau gwahanol am yr hyn sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn eich taliad.

Oedran y plentyn Beth sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn taliad Credyd Cynhwysol
Dan 1 Ni fydd gofyn i chi weithio am eich Credyd Cynhwysol
Rhwng 1 a 2 Gofynnir i chi fynd i gyfweliadau gyda hyfforddwr gwaith i drafod cynlluniau ar gyfer i symud i waith yn y dyfodol
Rhwng 3 a 4 Disgwylir i chi weithio hyd at 16 awr yr wythnos (neu wario 16 awr yn chwilio am waith) gallai hyn gynnwys rhai cyfweliadau hyfforddi a ffocws ar waith.
Rhwng 5 a 12 Disgwylir i chi chwilio am waith sy’n cyd-fynd â’ch dyletswyddau – er enghraifft, yn ystod oriau ysgol
13 oed a hŷn Fel arfer disgwylir i chi chwilio am waith amser llawn

Symud i Gredyd Cynhwysol o Gredyd Treth Gwaith

Cymorth i Brynu

Os ydych yn gweithio ac yn cael Credyd Cynhwysol, holwch a ydych chi’n gymwys i gael y cyfrif Cymorth i Brynu sy’n rhoi hyd at 50% o fonws i chi ar eich cynilion gan y llywodraeth.

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn disodli’r help yr ydych yn ei gael yn awr trwy Gredyd Treth Gwaith. Bydd yn addasu o fis i fis os bydd y swm y byddwch yn ei ennill yn mynd i fyny neu i lawr.

Dylai hyn ei gwneud hi’n haws i chi dderbyn gwaith am gyfnod byr neu gymryd rhagor o oriau. Os byddwch yn ennill llai yn ystod un mis dylai eich Credyd Cynhwysol godi i gau’r bwlch yn eich enillion.

Hefyd, nid oes cyfyngiad ar y nifer o oriau y mae’n rhaid i chi eu gweithio fel y mae gyda’r Credyd Treth Gwaith.

Er mwyn i’r Adran Gwaith a Phensiynau fedru cyfrifo faint o Gredyd Cynhwysol y dylech ei gael, bydd arnynt angen gwybod faint yr ydych wedi ei ennill yn ystod y mis diwethaf.

Bydd angen i chi neu eich cyflogwr ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau faint yr ydych wedi ei ennill fel na fyddwch yn cael gormod na rhy ychydig o Gredyd Cynhwysol.

Oedran y plentyn Beth sy’n rhaid i chi ei wneud yn gyfnewid am dderbyn taliad Credyd Cynhwysol
Dan 1 Ni fydd gofyn i chi weithio am eich Credyd Cynhwysol
Rhwng 1 a 2 Gofynnir i chi fynd i gyfweliadau gyda hyfforddwr gwaith i drafod cynlluniau ar gyfer i symud i waith yn y dyfodol
Rhwng 3 a 4 Disgwylir i chi gymryd camau pwrpasol i baratoi ar gyfer gwaith, fel hyfforddiant a chyfweliadau gyda hyfforddwr gwaith
Rhwng 5 a 12 Disgwylir i chi chwilio am waith sy’n cyd-fynd â’ch dyletswyddau – er enghraifft, yn ystod oriau ysgol
13 oed a hŷn Fel arfer disgwylir i chi chwilio am waith amser llawn

O fis Ebrill 2017, disgwylir i chi baratoi am waith pan fydd eich plentyn ieuengaf wedi cyrraedd dwy oed, ac i chwilio am waith pan fydd eich plentyn ieuengaf wedi cyrraedd tair oed, gyda chymorth gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Cofnodi eich enillion os ydych yn gyflogedig

Beth yw fy nghyfnod asesu?

Telir Credyd Cynhwysol fel ôl-ddyled. Cyfrifir taliad pob mis trwy edrych faint yr ydych wedi ei ennill yn y mis blaenorol. Gelwir hyn yn gyfnod asesu. Dyddiad dechrau eich cyfnod asesu fydd y dyddiad o’r mis pan wnaeth eich hawliad ddechrau.

Efallai bydd eich cyflogwr yn gallu rhoi adroddiad am eich enillion yn awtomatig trwy system Wybodaeth Fyw’r llywodraeth (RTI).

Bydd raid i chi gael gwybod a oes gan eich cyflogwr fynediad i’r system RTI.

Os oes gan eich cyflogwr fynediad i’r system RTI

Gofynnwch am rif cynllun PAYE eich cyflogwr a dweud wrth eich hyfforddwr gwaith neu ffoniwch linell gymorth Credyd Cynhwysol.

Os oes gennych fwy nag un cyflogwr, bydd angen i chi gael rhif PAYE ar gyfer pob swydd.

Ar ôl i’ch rhif cynllun PAYE gael ei gofnodi ar eich hawliad, dylai gwybodaeth am eich enillion gael ei hanfon yn awtomatig yn fisol i’r Adran Gwaith a Phensiynau ac ni fydd yn rhaid i chi anfon manylion.

Os nad oes gan eich cyflogwr fynediad i’r system RTI

Bydd raid i chi roi adroddiad faint yr ydych wedi ei ennill yn fisol erbyn diwrnod olaf y cyfnod asesu i’ch hyfforddwr gwaith neu’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

 • bydd angen i chi roi
 • enw eich cyflogwr
 • y dyddiad y talwyd i chi
 • eich cyflog trethadwy gros
 • faint o dreth a dalwyd gennych
 • faint o Yswiriant Gwladol a dalwyd gennych
 • manylion unrhyw gyfraniadau i gynllun pensiwn (ac a ydynt yn cael eu talu o’ch cyflog gros neu net neu i bensiwn personol)
 • eich cyfeirnod PAYE.

Bydd raid i chi roi adroddiad am unrhyw enillion na fydd eich cyflogwr yn gwybod amdanynt.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am hawlio Credyd Cynhwysol a chofnodi eich enillion ar y wefan ’Entitled to’

Cofnodi eich enillion os ydych yn hunangyflogedig

Coronafeirws

Os ydych yn cael grant cymorth incwm hunangyflogaeth, bydd angen rhoi gwybod am hwn fel incwm pan fydd yn cael ei dalu.

Bydd raid i chi roi adroddiad o’ch enillion eich hun trwy gysylltu â’ch hyfforddwr gwaith neu’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

Dysgwch ragor am Gredyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig yn ein canllaw Credyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig.

Bydd raid i chi roi adroddiad o’ch enillion eich hun trwy gysylltu â’ch hyfforddwr gwaith neu’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

Dysgwch ragor am Gredyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig yn ein canllaw Credyd Cynhwysol os ydych yn hunangyflogedig.

Os yw’ch amgylchiadau’n newid a’ch bod yn hunangyflogedig

Os byddwch yn newid i Gredyd Cynhwysol ac wedi bod yn hunangyflogedig ers 12 mis neu fwy, bydd y terfyn isafswm incwm yn berthnasol i’ch enillion.

Os ydych chi wedi bod yn hunangyflogedig am lai na 12 mis, byddwch yn cael eich dosbarthu o fod yn y cyfnod cychwynnol ac ni fydd y terfyn isafswm incwm yn berthnasol yn y cyfnod hwn.

Symud i Gredyd Cynhwysol o Gymhorthdal Incwm

Os byddwch yn symud o Gymhorthdal Incwm i Gredyd Cynhwysol ni fyddwch yn cael eich cyfyngu i weithio uchafswm o 16 awr yr wythnos felly, efallai, y byddwch yn gallu cynyddu eich oriau gwaith a dal i gael Credyd Cynhwysol.

Os oes gennych blant a’ch bod yn symud i Gredyd Cynhwysol disgwylir i chi drafod eich cynlluniau at y dyfodol pan fydd eich plentyn ieuengaf wedi cyrraedd ei flwydd oed, a pharatoi i weithio pan fydd yn dair oed, gyda chymorth gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Os bydd eich amgylchiadau yn newid

Efallai y gofynnir i chi symud o Gymhorthdal Incwm i Gredyd Cynhwysol os byddwch:

 • yn stopio addysg amser llawn
 • yn dechrau rhentu eiddo newydd, yn sicr os byddwch yn symud i ardal awdurdod lleol newydd
 • yn stopio bod yn ofalwr
 • yn rhiant sengl ac mae’r plentyn ieuengaf yn troi’n bump oed
 • yn dechrau gweithio digon o oriau i fodloni amodau Credyd Treth Gwaith

Symud i Gredyd Cynhwysol o Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth

Os ydych yn cael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar hyn o bryd darllenwch ein canllaw Credyd Cynhwysol i bobl wael ac anabl.

Symud i Gredyd Cynhwysol o Fudd-dal Tai

A wyddech chi?

Os ydych yn symud o Fudd-dal Tai i Gredyd Cynhwysol, byddwch yn parhau i gael Budd-dal Tai am bythefnos wedi i’ch hawliad Credyd Cynhwysol gychwyn er mwyn lleihau’r perygl o lithro ar eich taliadau rhent.

Os bydd eich amgylchiadau yn newid

Efallai y bydd rhaid i chi symud o Fudd-dal Tai i Gredyd Cynhwysol os ydych:

 • yn hawlio Credydau Treth Plant ac yn dechrau gweithio
 • yn cael eich plentyn cyntaf
 • yn symud cartref, yn sicr os byddwch yn symud i ardal awdurdod lleol newydd.

Gallech gael mwy neu lai mewn Credyd Cynhwysol nag yr ydych yn ei gael nawr.

Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol misol yn cynnwys elfen costau tai a fydd yn disodli’r help yr ydych yn ei gael ar hyn o bryd trwy Fudd-dal Tai.

yn Lloegr a Chymru

Os yw eich rhent yn cael ei dalu yn uniongyrchol i’ch landlord ar hyn o bryd, bydd hyn yn newid dan Gredyd Cynhwysol.

Bydd yr arian ar gyfer eich rhent yn cael ei dalu i chi fel rhan o’ch taliad Credyd Cynhwysol misol.

Chi fydd yn gyfrifol am ddefnyddio’r arian hwn i dalu i’ch landlord.

Fodd bynnag, os oes gennych chi anghenion cymorth sylweddol (er enghraifft, gyda chyllidebu) gallwch chi neu eich landlord ofyn am Drefniant Talu Amgen nes byddwch wedi cael trefn ar bethau.

Mae hyn yn golygu y gall eich rhent:

 • gael ei dalu yn uniongyrchol i’ch landlord
 • gael ei dalu yn wythnosol neu bob pythefnos (Taliad Amlach).

Yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon, telir eich costau tai yn awtomatig i’ch landlord. Gallwch ddewis talu’ch landlord eich hunan.

Yn yr Alban

Bydd yn rhaid i chi dalu’ch landlord yn uniongyrchol, ond gallwch ddewis talu’ch costau tai yn uniongyrchol i’ch landlord.

Pobl ifanc a Chredyd Cynhwysol

Pwysig

Bydd pawb sy’n 18 i 21 oed yn gallu hawlio cefnogaeth ar gyfer costau tai yn rhan o Gredyd Cynhwysol ar neu wedi 31 Rhagfyr 2018.

Os ydych rhwng 18 a 21 oed, yn gyfnewid am dderbyn eich budd-dal disgwylir i chi gymryd rhan mewn Goblygiad Ieuenctid am y chwe mis cyntaf wedi i chi gyflwyno hawliad am Gredyd Cynhwysol.

Bydd hyn yn cynnwys cymorth dwys i chi fedru meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael gwaith.

Ar ôl chwe mis, disgwylir i chi ymgeisio am brentisiaeth neu hyfforddeiaeth, cael sgiliau’n seiliedig ar waith neu fynd ar leoliad gwaith gorfodol.

Darllenwch ein canllaw ar Brentisiaethau i bobl ifanc.

Cymorth tai i bobl ifanc

O fis Ebrill 2017, os ydych rhwng 18 a 21 oed, ac allan o waith ni fyddwch yn medru hawlio cymorth tai fel mater o drefn os cyflwynwch hawliad am Gredyd Cynhwysol.

Bydd rhai eithriadau os ydych yn fregus neu os oeddech chi mewn gwaith am chwe mis o leiaf cyn cyflwyno hawliad.

Os ydych yn byw yn yr Alban, dywedodd llywodraeth yr Alban y bydd yn parhau i dalu Budd-dal Tai i rai 18 i 21 oed drwy’r Gronfa Lles Albanaidd.

Os ydych ar Gredyd Pensiwn

Os ydych chi’n gwpl a bod naill ai chi neu’ch partner yn cyrraedd oed Credyd Pensiwn, byddwch nawr angen hawlio Credyd Cynhwysol os bydd gennych chi newid mewn amgylchiadau. Efallai y bydd hyn yn golygu y byddwch yn cael llai o arian nawr.

Dysgwch faint o Gredyd Cynhwysol y gallech gael trwy ddefnyddio’r gyfrifiannell Polisi ar Waithopens in new window.

Ymdopi yn ariannol nes cewch eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf

Bydd raid i chi aros hyd at bum wythnos am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Efallai y bydd eich cyllideb yn awr wedi ei threfnu o gwmpas y dyddiadau pan ddaw eich taliadau budd-daliadau cyfredol i mewn i’ch cyfrif banc.

Pan fyddwch yn hawlio Credyd Cynhwysol, bydd y budd-daliadau hyn hefyd yn dod i ben cyn gynted ag y byddwch yn hawlio.

Fodd bynnag, os ydych eisoes yn cael Budd-dal Tai byddwch yn parhau i’w dderbyn am bythefnos wedi i chi hawlio i osgoi’r risg o ôl-daliadau rhent tra byddwch yn aros am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Mae’n bwysig meddwl sut fyddwch chi’n ymdopi gyda’r newidiadau hyn a’r aros am eich taliad cyntaf.

Am ragor o help, darllenwch ein canllaw Cymorth wrth aros am daliadau budd-dal.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?