Arallgyfeirio – y ffordd ddoeth i gynilo a buddsoddi

Mae arallgyfeirio - lledaenu eich arian rhwng gwahanol fathau o fuddsoddiadau (a elwir yn ‘ddosbarthiadau asedau’) a gwahanol fathau o gynnyrch buddsoddi - yn helpu i leihau’r risg y bydd eich buddsoddiadau cyffredinol (y cyfeirir atynt fel eich ‘portffolio’) yn tanberfformio neu’n colli arian. Bydd y canllaw hwn yn dangos i chi sut i wneud hynny.

Y tu hwnt i arian parod – arallgyfeirio ar draws buddsoddiadau

Yr allwedd i arallgyfeirio - a buddsoddi llwyddiannus yn gyffredinol - yw lledaenu eich arian ar draws gwahanol fathau o fuddsoddiadau, a elwir yn ddosbarthiadau asedau. Nodir y prif ddosbarthiadau asedau isod - a’r pedwar cyntaf yw’r rhai mwyaf cyffredin.

Dosbarth Asedau Enghreifftiau a sylwadau Proffil risg
Arian parod Balansau cyfrifon cynilo a chyfrifon cyfredol, bondiau cynilo, bondiau premiwm a chynnyrch NS&I eraill, ISAs arian parod ac unrhyw arian parod sydd gennych gartref. Isel - ond caiff pŵer prynu eich arian ei erydu dros amser os bydd chwyddiant yn uwch na’r cyfraddau llog a delir. Caiff arian parod a roddwch mewn cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu awdurdodedig yn y DU ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol hyd at £75,0001.
Gwarannau llog sefydlog – y cyfeirir atynt hefyd fel bondiau. Benthyciad i gwmni neu’r llywodraeth am gyfnod sefydlog yn y bôn. Giltiau (bondiau’r Llywodraeth), bondiau tramor, bondiau awdurdod lleol a bondiau corfforaethol (benthyciadau i gwmnïau). Cymharol isel a gellir rhagweld adenillion, os delir y buddsoddiad hyd nes iddo aeddfedu, fodd bynnag, gall prisiau masnachu fod yn anwadal. Caiff pŵer prynu eich arian ei erydu dros amser o hyd os bydd chwyddiant yn uwch na’r cyfradd llog a delir ar y bond.
Cyfranddaliadau – y cyfeirir atynt hefyd fel ‘ecwitïau’ neu ‘stociau’. Cyfran mewn cwmni. Gallwch ddal cyfranddaliadau yn uniongyrchol neu drwy gronfa fuddsoddi lle byddwch yn cronni eich arian gydag arian pobl eraill, fel gydag ymddiriedolaeth uned, cwmni buddsoddi penagored (OEIC) neu gronfa bywyd/pensiwn, Mae buddsoddi mewn cwmni unigol yn risg uchel. Mae buddsoddi mewn cronfa yn darparu dewis gwell o ran arallgyfeirio, ond bydd y lefelau risg yn dibynnu ar y math o gyfranddaliadau yn y gronfa.
Eiddo Yn cynnwys eiddo preswyl neu fasnachol ac eiddo prynu-i-osod, a buddsoddi mewn cwmnïau neu gronfeydd eiddo. Gall prisiau amrywio a gall fod yn fwy anwadal na bondiau. Potensial ar gyfer elw ond hefyd ar gyfer colledion. Mae’n bosibl na fyddwch yn gallu cyrchu’ch cyfalaf yn gyflym os ydych wedi buddsoddi mewn eiddo’n uniongyrchol. Hefyd mae’n bosibl y bydd mynediad i gyfalaf yn gyfyngedig trwy gronfeydd eiddo os ydynt ar gau i adbryniannau, gan olygu na fydd gennych fynediad tan fydd y cyfyngiad ar adbrynu’n cael ei godi.
Buddsoddiadau amgen Yn cynnwys aur, celf, hen bethau, eitemau casgladwy, gwinoedd arbennig a buddsoddiadau eraill nad ydynt yn perthyn i’r pedwar prif ddosbarth asedau. Mae’r proffil risg yn anodd i’w ragweld - mae cryn dipyn yn dibynnu ar amodau’r farchnad (niche) ar y pryd ac ansawdd yr ased.

1Caiff arian parod a roddwch mewn banc neu gymdeithas adeiladu yn y DU (a awdurdodir gan Awdurdod Rheoleiddio Prudential) ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Terfyn diogelwch cynilion yr FSCS yw £75,000 (neu £150,000 ar gyfer cyfrifon ar y cyd) fesul cwmni awdurdodedig.

Mae’n werth nodi bod rhai banciau yn rhan o’r un cwmni awdurdodedig. Os oes gennych fwy na’r terfyn o fewn yr un banc, neu gwmni awdurdodedig, mae’n syniad da symud y gormodedd i sicrhau bod eich arian wedi’i ddiogelu.

Mae pob math o ased yn ymddwyn yn wahanol. Er enghraifft, pan fydd prisiau stoc yn gostwng, gall prisiau gwarannau llog sefydlog godi. Os bydd gennych gymysgedd o fuddsoddiadau yn eich portffolio bydd yn lleihau’r risg y bydd pob un ohonynt yn colli gwerth ar yr un pryd.

Arallgyfeirio o fewn dosbarth asedau

Mae llawer o gyfleoedd i arallgyfeirio, hyd yn oed o fewn un math penodol o fuddsoddiad. Er enghraifft, gyda chyfranddaliadau, gallwch ledaenu eich buddsoddiadau rhwng:

  • marchnadoedd yn y DU a thramor
  • gwahanol sectorau (sectorau diwydiannol, ariannol, olewau ac ati)
  • cwmnïau bach a mawr

A oes angen i chi wella eich dewisiadau o ran arallgyfeirio?

Mae’n bosibl y gwelwch o’ch rhestr o fuddsoddiadau bod eich portffolio yn canolbwyntio gormod ar un maes. Dyma rai problemau cyffredin i’w hystyried:

  • Os bydd eich arian parod i gyd mewn un cyfrif cynilo, dylech ystyried ei ledaenu rhwng cyfrif cynilo dim rhybudd a dewisiadau amgen, fel bondiau arian parod neu gronfa fuddsoddi. Dylech ystyried hefyd symud peth ohono os yw eich arian parod o fewn un banc neu gymdeithas adeiladu penodol yn y DU yn fwy na therfyn diogelu’r FSCS o £85,000.
  • Os oes gennych lawer o arian parod - gwerth mwy na chwe mis o gostau byw - gallech ystyried rhoi rhywfaint o’r swm dros ben mewn buddsoddiadau fel cyfranddaliadau a gwarannau llog sefydlog, yn enwedig os ydych am fuddsoddi’ch arian am o leiaf pump mlynedd ac os yw’n annhebygol y byddwch angen mynediad at eich cyfalaf yn ystod y cyfnod hwnnw.
  • Os ydych wedi buddsoddi’n sylweddol mewn cyfranddaliadau un cwmni - eich cyflogwr o bosibl - dechreuwch chwilio am ffyrdd i arallgyfeirio fwy.

Ers 1 Ebrill 2019, os bydd cwmni yn methu, efallai y bydd yr FSCS yn medru rhoi iawndal i chi am unrhyw gyngor camarweiniol, rheolaeth wael o fuddsoddiadau neu gamliwio os yw’r cwmni a roddodd y cyngor hwnnw i chi bellach wedi methu. Mae’n bosib cael hyd at £85,000 fesul pob unigolyn cymwys, fesul cwmni.

Cododd terfyn y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (FSCS) o £50,000 ar gyfer buddsoddiadau, pensiynau ac ystod o gynhyrchion ariannol eraill i £85,000 yn unol â’r terfyn £85,000 presennol ar gyfer cynilion banc a chymdeithas adeiladu.

Ystyriwch eich parodrwydd i fentro

Er bod arallgyfeirio yn bwysig, dylech ystyried i ba raddau rydych y barod i fentro gyda’ch arian. Os yw’n bwysig peidio â cholli arian, efallai y byddwch am gael portffolio sy’n buddsoddi llai mewn cyfranddaliadau a mwy mewn gwarannau arian parod a llog sefydlog a ddelir nes byddant yn aeddfedu, er enghraifft.

Ceir mwy o wybodaeth yn ein canllaw buddsoddi ar risgiau Pa mor barod ydych chi i fentro?
Darllenwch am llunio cynllun buddsoddi
Defnyddiwch bortffolios buddsoddi Which?opens in new window i ganfod faint allech chi ennill neu golli.

Triniaeth trethiant

Mae triniaeth trethiant buddsoddiadau gwahanol yn gallu cael effaith arwyddocaol ar elw’ch buddsoddiad neu enillion cyfalaf. Mae trethiant yn debygol o fod yn ffactor arwyddocaol yn eich dewisiadau ac amrywiaethau buddsoddi. Dylai hyn gael ei ystyried cyn gwneud unrhyw newidiadau a gallai fod gofyn am gyngor ariannol.

A oes angen cyngor ariannol arnoch?

Os yw’r newidiadau y mae angen i chi eu gwneud i’ch portffolio yn gymhleth, neu os ydych am gael mwy o help i ddeall risgiau ac arallgyfeirio, dylech ystyried gofyn i gynghorydd ariannol rheoledig am gymorth. Mae cynghorwyr ariannol yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?