Cynilo arian ar gyfer blaendal morgais

I gael cynnig morgais da gyda chyfraddau llog isel, yn aml mae arnoch angen blaendal brawychus o fawr. Dilynwch ein canllaw cam wrth gam ar sut i wneud cynilo am dŷ neu fflat yn ymarferol a throi eich breuddwyd o brynu cartref yn wirionedd.

Cam 1 – Ystyriwch eich opsiynau

Ymunwch â’n grŵp

Rydym wedi sefydlu’r grŵp Facebook cymunedol cyllidebu a chynilo fel lle i rannu syniadau ac ysbrydoliaeth ar sut i fod yn well gyda’n harian. Gofynnwch i ymuno yma.

Mae’r prynwr tro cyntaf cyfartalog yn gosod blaendal o 20% ar eu cartref cyntaf, a allai olygu dod o hyd i’r swm brawychus o £20,000 neu fwy.

Ond mae’r cyflenwad o forgeisi 90% yn cynyddu ac mae amrywiaeth o ffyrdd eraill i leihau eich taliadau:

 • Banc mam a dad. Gall rhieni helpu gyda rhoddion ariannol, benthyciadau anffurfiol, neu drefniadau mwy ffurfiol gyda darparwr y morgais i ddarparu rhan o’r blaendal neu i weithredu fel gwarantwr (ac os hynny, maent yn dod yn atebol am dalu’r morgais os na allwch chi).
 • Prynu gyda ffrindiau neu deulu. Efallai y gallech gydweithio i brynu cartref ar y cyd, ond ystyriwch sut fydd hyn yn gweithio nes ymlaen os bydd un ohonoch am werthu eu cyfran.
 • Rhannu perchnogaeth. Os ydych yn rhentu eiddo cyngor neu gymdeithas dai ar hyn o bryd, a bod gennych incwm cartref sy’n llai na £80,000 (y tu allan i Lundain) neu £90,000 (yn Llundain), gallech fod yn gymwys i brynu cyfran mewn cartref a rhentu’r gweddill. Mae hyn yn lleihau maint y morgais a’r blaendal y bydd eu hangen arnoch, felly byddwch yn talu llai am y morgais ond hefyd bydd yn rhaid ichi dalu rhywfaint o rent.
 • Cymorth i Brynu a chynlluniau ecwiti rhanedig eraill. Mae’r rhain yn eich helpu i brynu cartref newydd ei adeiladu. Fel arfer bydd arnoch angen blaendal o 5% yn unig a bydd y llywodraeth neu’r datblygwr yn benthyca gweddill y blaendal ichi - hyd at 20% arall. O dan Gymorth i Brynu mae’r benthyciad hwn am ddim am y pum mlynedd cyntaf ond bydd angen ichi gynllunio sut y byddwch yn talu’r ffi flynyddol sy’n cychwyn o Flwyddyn 6 ymlaen. Dim ond ar gyfer cartrefi newydd mae hyn ar gael.
 • Hefyd mae rhai trefniadau morgais yn cynnwys eich ffioedd prisio a chyfreithiol, gan leihau’r swm o arian ymlaen llaw y bydd arnoch angen dod o hyd iddo ar ben y blaendal.

Bydd gwirio prisiau tai yn yr ardal lle rydych am brynu, a phenderfynu a allai unrhyw un o’r opsiynau uchod fod yn addas ichi, yn eich helpu i gyfrifo maint y blaendal morgais y bydd arnoch ei angen.

Cam 2 – Gweithiwch allan faint i’w gynilo bob mis

Defnyddiwch ein cyfrifiannell Cynilion i’ch helpu i weithio allan faint y gallwch ei gynilo.

Unwaith y gwyddoch faint o flaendal y bydd arnoch ei angen, gwnewch gynllun i gyrraedd y nod hwn.

Mae cynilo’n rheolaidd yn fwy effeithiol na dibynnu ar symiau un-tro afreolaidd.

Mae faint o amser y bydd yn ei gymryd yn dibynnu ar faint allwch chi fforddio i’w gynilo bob mis. Defnyddiwch ein Cyfrifiannell cynilo i’ch helpu i gyfrifo.

Byddwch yn realistig am faint y gallwch chi ei fforddio.

Er enghraifft, os ydych am brynu ymhen tair blynedd a bydd arnoch angen £10,000: bydd angen ichi gynilo oddeutu £265 y mis.

Ond, os ydych yn teimlo’n esmwyth yn cynilo £150 y mis yn unig, bydd angen ichi gynllunio ar brynu ymhen ychydig mwy na phum mlynedd.

Efallai bod hyn yn ymddangos fel amser hir i aros, ond mae’n well na cheisio cynilo gormod a rhoi’r ffidl yn y to’n gyfangwbl.

Cam 3 – Dechrau arni

Awgrym da

Sefydlwch daliad rheolaidd (debyd uiongyrchol neu archeb sefydlog) i drosglwyddo swm penodol fel mater o drefn i’ch cynilion bob mis.

Ewch amdani nawr! Penderfynwch ble i gronni’ch cynilion.

Efallai fod gennych eisoes gyfrif banc ar-lein sy’n gadael i chi sefydlu potyn ar wahân ar gyfer eich nod. Fel arall, agorwch gyfrif cynilo ar wahân..

Gallech ddewis cyfrif mynediad uniongyrchol.

Ond, gan ei fod yn debygol y bydd yn cymryd rhai blynyddoedd cyn eich bod yn barod i brynu, efallai y byddwch am ystyried cyfrifon sy’n clymu’ch arian ond sy’n cynnig llog gwell.

Gwefannau cymharu prisiau

Wyddoch chi?

Byddai’n well gan bedwar o bob pump Prydeiniwr fod yn berchen ar eu cartref yn hytrach na’i rentu. Amcangyfrifir bod wyth o bob 10 o bobl dan 30 oed yn dibynnu ar gymorth gan rieni i brynu eu cartref cyntaf. (Ffynhonnell: Cyngor Benthycwyr Morgeisi)

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Cam 4 – Gwyliwch eich cynilion yn tyfu

Adolygwch eich cyfrif cynilo o leiaf unwaith y flwyddyn i wirio eich bod yn cael y gyfradd llog gorau.

Sicrhewch eich bod yn defnyddio eich lwfans ISA arian parod fel nad ydych yn talu treth yn ddiangen.

Mae nifer o gyfrifon ISA yn eich temtio gyda bonws ar gyfer y misoedd neu flwyddyn gyntaf, ond yna’n mynd yn ôl i gyfraddau isel iawn.

Beth i’w wneud nesaf

 • Gwiriwch a allwch leihau’r blaendal sydd arnoch ei angen, er enghraifft, trwy gynllun Cymorth i Brynu neu gefnogaeth y teulu
 • Agorwch gyfrif cynilo os nad oes gennych gyfrif eisoes – ewch ar-lein neu ewch i’ch banc neu gymdeithas adeiladu
 • Trefnwch daliad rheolaidd i mewn i’ch cyfrif cynilo bob mis
 • Defnyddiwch y templed hwn y gellir ei lawrlwytho (DOC 25KB) i anfon cyfarwyddyd archeb sefydlog i’ch banc

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?