Cynilo ar gyfer car

Gall cynilo ar gyfer ernes fwy dorri cost eich car nesaf gan gannoedd o bunnau.

Pam cynilo?

Gall cynilo ernes dorri cannoedd o bunnau oddi ar gost eich car. Er enghraifft, gallai benthyca holl gost car am £7,000 olygu ad-daliadau o £265 y mis, gan godi’r pris llawn i £9,500. Trwy gynilo ernes o £2,000, rydych yn benthyca llai, gan dorri’r ad-daliadau i £190 y mis, a’r gost lawn i £8,800. Dyna arbediad o £700.

Cam 1 – Ystyriwch eich opsiynau

Mae sawl ffordd i dalu am gar: cymryd cyllid y masnachwr ei hunan, cael benthyciad gan fanc neu gymdeithas adeiladu, dewis cynllun credyd personol neu hurbwrcas, neu hyd yn oed prydlesu car yn lle prynu.

Ond, os ydych yn cymryd cyllid y masnachwr ceir neu’n cael benthyciad o rywle arall, gall talu ernes fwy dorri cost eich car yn sylweddol. Ac mae rhai bargeinion, fel cyllid 0%, ar gael dim ond os oes gennych ernes fawr.

Beth fyddwch yn ei dalu’n ôl wrth fenthyca £1,000

Hyd yn oed pe gallech fenthyca ar gyfradd llog rhad o 7% y flwyddyn, ar gyfer pob £1,000 rydych yn ei fenthyca dros gyfnod o dair blynedd, byddai’n rhaid ichi ad-dalu £1,108. Felly byddai cynilo £1,000 ychwanegol tuag at yr ernes yn torri £108 oddi ar gost y car.

Os byddai’n rhaid ichi dalu cyfradd llog lawer uwch o 19% y flwyddyn, byddai pob £1,000 y gallwch ei roi i lawr yn arbed £292 ichi pe byddech yn benthyca am dair blynedd a £508 pe byddech yn benthyca am bum mlynedd.

Mae faint o arian y gallwch ei arbed yn bersonol ar gost eich car nesaf yn dibynnu ar y llog a godir arnoch. Po uchaf y gyfradd, po fwyaf eich budd trwy gynilo ar gyfer ernes.

Cam 2 – Gweithiwch allan faint i’w gynilo bob mis

Mae’n debygol eich bod yn gwneud ad-daliadau misol ar eich car presennol o hyd ac yn meddwl: sut allaf fforddio cynilo hefyd? Ond mae dechrau cynilo hyd yn oed swm bach nawr yn golygu y byddwch yn gallu benthyca ychydig yn llai’r tro nesaf, a fydd yn torri’r ad-daliadau ar eich car nesaf ac yna byddwch yn gallu fforddio cynilo ychydig yn fwy, ac felly ymlaen. Cyn eich bod yn sylweddoli, gallech fod yn brynwr arian parod heb unrhyw ad-daliadau o gwbl!

Mae faint o ernes rydych yn anelu ati’n dibynnu ar y car rydych wedi rhoi’ch bryd arno. Ond byddwch yn realistig - os gosodwch eich targed cynilo’n rhy uchel, mae perygl y byddwch yn digalonni. Y peth gorau yw gosod eich targed ar swm rydych yn teimlo’n gyfforddus yn ei gynilo bob mis a gallwch ychwanegu at hwn pryd bynnag y gallwch fforddio ychydig yn fwy.

Os penderfynwch ar £50 y mis, defnyddiwch ein Cyfrifiannell cynilo i ganfod faint o amser y bydd yn cymryd ichi gynilo’r ernes rydych ei heisiau.

Darllenwch ein canllaw Beth os na allwch fforddio cynilo?

Cam 3 – Dechrau arni

Awgrym da

Sefydlwch daliad rheolaidd (debyd uniongyrchol neu archeb sefydlog) i drosglwyddo swm penodol fel mater o drefn i’ch cynilion bob mis.

Rhowch gychwyn ar hyn! Byddwch am glustnodi’r cynilion hyn yn arbennig ar gyfer eich car. Efallai bod gennych eisoes gyfrif banc ar-lein sy’n gadael i chi sefydlu potiau ar wahân ar gyfer nodau gwahanol. Fel arall, agorwch gyfrif cynilo ar wahân.

Gallech ddewis cyfrif mynediad uniongyrchol. Ond, os ydych yn bwriadu prynu car ymhen blwyddyn neu ddwy, gallech hefyd ystyried cyfrifon sy’n clymu’ch arian ond sy’n cynnig llog gwell – gweler ein canllawiau:

Gwefannau cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Cam 4 – Gwyliwch eich cynilion yn tyfu

Gwiriwch eich cynnydd yn rheolaidd – dyweder, bob chwe mis. Cofiwch, gallai pob £100 yn eich cyfrif fod yn £10, £20, £50 neu fwy oddi ar gost lawn eich car nesaf.

Adolygwch eich cyfrif cynilo o leiaf unwaith y flwyddyn i wirio eich bod yn cael y gyfradd llog gorau. Sicrhewch eich bod yn defnyddio eich lwfans ISA arian parod fel nad ydych yn talu treth yn ddiangen. Mae nifer o gyfrifon ISA yn eich temtio gyda bonws ar gyfer y misoedd neu flwyddyn gyntaf, ond yna’n mynd yn ôl i gyfraddau isel iawn.

Beth i’w wneud nesaf

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?