Sut i gynilo ar gyfer gwyliau

Gallai rhoi gwyliau ar eich cerdyn credyd gynyddu’r gost o gannoedd o bunnoedd. Mae cynilo yn arbed arian i chi!

Arian parod neu gerdyn credyd?

Cynilo am wyliau a thalu amdano gydag arian parod yw’r dewis gorau ar gyfer eich cyllid fel arfer.

Ond os allwch chi gynilo’r cyfanswm mewn arian parod, yna gall talu am eich gwyliau ar gerdyn credyd fod yn syniad da oherwydd bydd yn debygol o fod wedi ei warchod dan y Ddeddf Credyd Defnyddwyr.

Golyga hyn y gallech fedru gwneud hawliad os bydd y cwmni awyrennau neu’r cwmni gwyliau yn mynd i’r wal neu os nad yw’r gwyliau yn gyson â’r hyn a ddisgrifiwyd. Ond efallai bod gennych sicrwydd tebyg eisoes os yw’ch gwyliau wedi ei sicrhau gan ATOL.

Dim ond os ydych chi’n talu bil eich cerdyn yn brydlon ac yn llawn gyda’r arian sydd wedi ei gynilo fydd hyn yn syniad da. Fel arall, gallech fod yn talu cannoedd o bunnoedd yn fwy mewn llog. Mae rhai cwmnïau teithio yn codi tâl arnoch am ddefnyddio cerdyn credyd i dalu am eich gwyliau.

Mae’r siart hon yn dangos sut y gallai gwyliau teuluol gwerth £1,700 gostio dros £300 yn fwy i chi os talwch â cherdyn ac yn methu talu’r bil yn llawn pan fydd eich cyfriflen nesaf yn cyrraedd.

Os byddai’n well gennych gael y £300 hwnnw i’w wario ar eich gwyliau, dilynwch ein camau i gael gwell bargen.

Cost eich gwyliau*

SavingMoneyForAHoliday Image

*Gan dybio cyfradd cerdyn credyd o 19% y flwyddyn (APR) a ffi o 2.5% am dalu gyda cherdyn credyd.

Cam 1 – Gosod cyllideb

Mae’n hanfodol eich bod yn cyfrifo faint ydych chi am ei gynilo a faint allwch chi fforddio ei roi i’r naill ochr bob mis.
Yn gyntaf, gwnewch restr o’r holl eitemau bydd angen i chi eu trefnu cyn mynd:

 • Teithio (costau tanwydd a hedfan)
 • Llety
 • Arian teithio
 • Yswiriant teithio
 • Llogi car (a’r tâl-dros-ben ar gyfer yswiriant car)
 • Dillad gwyliau a gwisg nofio
 • Eli haul a nwyddau ymolchi

Yn ail, meddyliwch am y costau o ddydd i ddydd ar eich gwyliau:

 • Bwyd a diod
 • Adloniant
 • Teithiau
 • Tretio’ch hun ar wyliau

Cyfrifwch gyfanswm y costau hyn i gael eich targed cynilo.

Darllenwch sut i gael gwyliau’n rhatach

Cam 2 – Cychwyn cynilo

Wyddoch chi?

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n trin cynilo fel cost reolaidd yn fwy tebygol o gyrraedd eu nodau na phobl sy’n ceisio cynilo faint bynnag sydd dros ben ar ddiwedd y mis.

Ffynhonnell: ‘Transforming Financial Behaviour: Developing interventions that build financial capability’, CFEB (2010)

Fyddwch chi ddim yn gweld eisiau rhywbeth nad oedd gennych. Meddyliwch am gynilo yn yr un modd â thalu bil – ceisiwch ymrwymo i gynilo swm rheolaidd bob mis neu wythnos.

Ond mae’n bwysig bod yn realistig. Mae’n well ymroi i swm bychan ymarferol na thrio gwneud gormod a rhoi’r ffidil yn y to.

Ddim yn siŵr faint allwch fforddio ei gynilo? Dechreuwch yn fychan trwy roi arian mân mewn potyn bob wythnos. Os yw hynny’n gweithio, ceisiwch neilltuo ychydig yn fwy yn rheolaidd.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell cynilo i’ch helpu i weld faint o amser sydd ei angen i chi gyrraedd eich targed o wyliau heb fynd i ddyled.

Adnabod eich nod

Boed hynny’n wyliau i’r teulu yn Tenerife neu fynd am egwyl ramantus i Rufain, mae adnabod eich nod yn helpu i’ch ysbrydoli i ddal ati.

Beth am enwi cyfrif cynilo penodol yn seiliedig ar eich nod neu roi siart ar yr oergell – beth bynnag sy’n gweithio orau i chi i gadw llygad ar gynnydd.

Dysgwch fwy yn ein canllaw Beth os na allwch chi fforddio cynilo.

Cam 3 – Cadw eich cynilion

Gair i gall

Sefydlwch daliad rheolaidd (debyd uniongyrchol neu archeb sefydlog) i drosglwyddo swm penodol fel mater o drefn i’ch cyfrif cynilion bob mis.

Dyma’r amser i ddechrau meddwl am ble i gadw’ch cynilion. Am y tro, gallai hynny fod yn botyn ceiniogau, ond sicrhewch eich bod yn trosglwyddo’ch celc i gyfrif cynilo unwaith y bydd yn swm da o arian, er mwyn i chi gael ennill rhywfaint o log arno.

Efallai y bydd eich cyfrif banc yn gadael i chi sefydlu pot ar wahân ar gyfer eich targed gwyliau ar-lein, felly holwch a yw hyn yn bosibl. Fel arall, efallai y byddwch yn gallu agor cyfrif cynilo dim rhybudd syml.

Gwefannau cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan cymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.

Cam 4 – Gwyliwch eich cynilion yn tyfu

Gwiriwch eich cynnydd yn rheolaidd a gosodwch dargedau bychan i chi’ch hun ar hyd y ffordd a gwneud rhywbeth i nodi cyrraedd pob carreg filltir.

Pan fyddwch yn cyrraedd eich nod ar gyfer gwyliau eleni, gosodwch darged newydd, uwch ar gyfer y flwyddyn nesaf nes bydd eich teithiau i gyd yn rhydd o gredyd.

Mae hefyd yn werth adolygu eich cynilion yn rheolaidd i wirio eich bod yn cael y gyfradd llog orau.

Sicrhewch eich bod yn defnyddio cymaint o’ch lwfans ISA arian parod â phosibl fel nad ydych yn talu treth ar y llog a enillwch. Mae nifer o ISAs yn eich temtio gyda chyfradd agoriadol ddeniadol ond wedyn yn mynd yn ôl i gyfraddau anobeithiol.

Awgrymiadau arbed arian ar gyfer gwyliau rhatachopens in new window

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?