Cynilo arian i fynd ar wyliau

Cynilo am wyliau a thalu amdano gydag arian parod yw’r dewis gorau ar gyfer eich cyllid fel arfer. Pan nad oes yn rhaid i chi fenthyg arian, byddwch chi’n ymlacio, ac ni fyddwch chi’n aflonydd oherwydd pryderon ariannol. Yma y mae canllaw fesul cam ar sut y gallech chi gynilo ar gyfer eich gwyliau nesaf.

Cam 1 – Dewch o hyd i arian i’w gynilo hyd yn oed pan fyddwch chi’n teimlo nad oes gennych chi arian

Nid yw hi bob amser yn hawdd cynilo, ond mae’n rhywbeth y dylech chi anelu at ei wneud.

A wyddech chi?

Mae gan 66% o gartrefi’r DU gynilion, sydd yn eu helpu i ddelio gyda threuliau annisgwyl ynghyd â thalu am foethbethau. Ffynhonnell.

Mae diffyg arian sbar yn rhwystr cyffredin tuag at gynilo. Mae rhai pethau y gallwch chi eu gwneud a fydd yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i ychydig o arian ychwanegol y gallwch chi ei roi tuag at eich cynilion:

Os ydych chi’n dal ddim yn siŵr, ewch i’n tudalen Beth os na allwch fforddio cynilo?

Cam 2 – Gosodwch gyllideb

Mae’n bwysig iawn cyfrifo faint yr ydych chi eisiau ei gynilo a faint y gallwch chi fforddio ei roi o’r neilltu bob mis.

Ymunwch â’n grŵp

Rydym wedi sefydlu’r grŵp Facebook cymunedol cyllidebu a chynilo fel lle i rannu syniadau ac ysbrydoliaeth ar sut i fod yn well gyda’n harian. Gofynnwch i ymuno yma.

Dyma sut i’w wneud.

Yn gyntaf, lluniwch restr o’r holl eitemau y mae angen i chi dalu amdanynt cyn i chi fynd. Gallwch ddefnyddio ein Cynllunydd Cyllideb i’ch helpu i gyfrifo’r costau hyn:

 • arian teithio
 • Yswiriant teithio
 • llety
 • eli haul a phethau ymolchi
 • teithio (ehediadau a chostau tanwydd)
 • dillad gwyliau a dillad nofio
 • llogi car (ac yswiriant gormodedd car)

Yn ail, meddyliwch am dreuliau dyddiol ar wyliau megis:

 • gwibdeithiau
 • pleserau ar wyliau
 • adloniant
 • bwyd a diod

Adiwch y costau hyn ynghyd a bydd gennych chi nod cynilo.

Mae’n bosibl y gallwch chi arbed ychydig ar gostau’ch gwyliau, sy’n golygu y bydd angen i chi gynilo ychydig yn llai o arian.

Pan fyddwch chi wedi gwneud hyn i gyd gallwch gyfrifo’r ffordd orau i gyrraedd eich nod gyda’n cyfrifiannell cynilo.

Cam 3 - Dechreuwch gynilo

A wyddech chi?

Dengys ymchwil bod pobl sy’n trin cynilo fel treuliau rheolaidd yn fwy tebygol o gyrraedd eu nodau na phobl sy’n ceisio cynilo beth bynnag sy’n weddill ar ddiwedd y mis. Ceisiwch gynilo swm rheolaidd bob amser, hyd yn oed os yw’n swm bach.Ffynhonnell.

Dylech drin cynilo’r un ffordd â thalu bil, ac ymrwymo i gynilo swm rheolaidd bob mis neu wythnos. Fel hyn bydd hi’n llawer yn haws i chi gyllidebu cynilion a gwariant.

Ond byddwch yn realistig – mae’n well ymrwymo i swm bach, ymarferol na cheisio’n rhy galed ac ildio.

Os yw’ch incwm yn amrywio o fis i fis neu hyd yn oed o wythnos i wythnos, neilltuwch swm yr ydych chi’n gwybod y gallwch chi gadw ato, waeth pa mor fach y mae’n teimlo. Gallwch bob amser ychwanegu ato yn ddiweddarach. Y nod yw peidio â chyffwrdd yr arian yr ydych chi wedi’i neilltuo.

Awgrymiadau i’ch helpu i ddechrau cynilo

 • dechreuwch mewn ffordd syml trwy roi newid mân mewn jar bob wythnos. Bydd cynilo £3 y dydd yn golygu y byddwch chi’n cynilo £1,095 y flwyddyn
 • os yw hyn yn gweithio, neilltuwch ychydig yn fwy yn rheolaidd
 • os yw hyn yn anodd, cynilwch yr hyn sy’n bosibl i chi mor rheolaidd ag y gallwch chi. Mae pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth mawr.
 • ceisiwch gynilo yn gymdeithasol, er enghraifft gyda ffrind, a gwiriwch gyda hwy i weld sut mae’n mynd
 • gwnewch y cynilo yn weledol trwy olrhain eich cynnydd gyda siart – gallwch roi rhywbeth ar yr oergell neu ar wal eich ystafell wely
 • defnyddiwch Ddebyd Uniongyrchol neu archeb sefydlog i dynnu swm rheolaidd yn awtomatig o’ch cyflog a’i roi mewn cyfrif cynilo fel na fyddwch chi byth yn anghofio cynilo
 • rhowch enw i’ch nod – boed hynny’n daith i’r teulu i’r arfordir yn y DU neu wyliau rhamantus i Rufain, bydd rhoi enw i’ch nod yn eich cymell.

Cam 4 – Cuddiwch eich cynilion

Mae’n bryd dechrau meddwl am le i gadw’ch cynilion.

Mae cyfrifon banc yn ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel cynilo’ch arian. Efallai y byddwch chi’n dechrau gyda jar arian – bydd cynilo £10 yr wythnos yn cronni £520 y flwyddyn i chi. Ond, cofiwch drosglwyddo’ch arian i gyfrif cynilo pan fydd swm taclus wedi’i gronni.

Fel hyn, gallwch ennill ychydig o log ar ei ben.

Os nad oes gennych chi un, dyma sut i agor cyfrif banc.

Bydd eich banc yn caniatáu i chi sefydlu pot ar wahân ar gyfer eich nod gwyliau ar-lein. Trefnwch un os allwch chi oherwydd bydd yn eich helpu i osod targed ac olrhain eich cynnydd.

Os ydych chi eisiau parhau i gynilo heb gyfrif banc, gallwch gynilo arian adref, ymddiried yr arian i ffrind neu aelod o’r teulu, prynu ‘stampiau’ cynilo, dod o hyd i undeb credyd lleol, neu ddefnyddio cynllun cylchdroi cynilon a benthyciad.

Dewch o hyd i’r cyfrif cynilo gorau

Mae gwefannau cymharu yn fan cychwyn da os ydych chi eisiau dod o hyd i gyfrif cynilo wedi’i deilwra i’ch anghenion.

Argymhellwn y gwefannau hyn ar gyfer cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd y gwefannau cymharu i gyd yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio mwy nag un safle cyn penderfynu.
 • Mae hefyd yn bwysig gwneud ychydig o ymchwil i’r math o gynnyrch a nodweddion y mae eu hangen arnoch chi cyn prynu unrhyw beth neu newid cyflenwr.

Cam 5 – Gwyliwch eich cynilion yn tyfu

Gwiriwch eich cynilion yn rheolaidd i weld sut maen nhw’n gwneud. Gosodwch dargedau bychain i’ch hun ar hyd y ffordd a rhoi anrheg fach i’ch hun wrth i chi fwrw pob carreg filltir.

Pan fyddwch chi’n cyrraedd ein nod ar gyfer gwyliau eleni, gosodwch darged newydd, uwch ar gyfer y flwyddyn nesaf – efallai y gallech chi fynd ar fwy o wyliau neu ymweld â mwy o gyrchfannau anghysbell.

A chofiwch Ewch â’ch arferion cynilo arian gyda chi ar wyliau.

Darllenwch ein hawgrymiadau ar Gynilo arian wrth brynu gwyliau

Cam 6 – Disgwyliwch yr annisgwyl

Mae ymron i dri o bob 4 o bobl yn profi o leiaf un gost annisgwyl bob blwyddyn. Pethau megis y car yn methu, y ffwrn yn torri neu hyd yn oed dirwy parcio. Ar gyfartaledd y gost annisgwyl ar gyfer atgyweirio car yw £1,341, felly gall hynny fod yn ergyd fawr i’ch nod cynilo.

Y ffordd orau o beidio â chael eich dal allan yw neilltuo ychydig arian bob amser i dalu am y costau hyn, hyd yn oed os mai’ch prif nod yw cynilo ar gyfer gwyliau.

Dyma sut i sicrhau bod gennych rywbeth wrth gefn os bydd rhywbeth drud yn digwydd yn annisgwyl:

 • Rhestrwch dreuliau posibl. Pa dreuliau y credwch chi a allai godi? A yw’r car yn dangos arwyddion o dreulio, a yw’r boeler neu’r peiriant golchi yn hen iawn?
 • A allech chi ostwng y siawns y bydd cost yn codi, trwy gael gwasanaeth neu yswiriant? A allwch chi newid rhywbeth yn rhatach yn y sêl yn awr cyn iddo dorri yn llwyr neu a yw rhywun yn cynnig rhywbeth y byddwch chi ei angen neu sgil y gallwch chi gael disgownt arno?
 • Cyfrifwch faint y byddai cronfa arferol wrth gefn ar eich cyfer chi, er mwyn i chi allu anelu at rywbeth. Gall ein tudalen gynilo at argyfwng helpu.
 • Gwnewch gynilo yn arferiad – hyd yn oed pan fyddwch chi wedi gorffen cynilo am wyliau, peidiwch â rhoi’r gorau iddi – gellir defnyddio’r arian at gronfa wrth gefn, mynd tuag at wyliau newydd, neu’ch helpu i fyw yn gyfforddus yn y dyfodol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?