Sut i gynilo ar gyfer gwyliau

Gallai rhoi gwyliau ar eich cerdyn credyd gynyddu’r gost o gannoedd o bunnoedd. Mae cynilo yn arbed arian i chi!

Arian parod neu gerdyn credyd?

Cynilo am wyliau a thalu amdano gydag arian parod yw’r dewis gorau ar gyfer eich cyllid fel arfer.

Ond os allwch chi gynilo’r cyfanswm mewn arian parod, yna gall talu am eich gwyliau ar gerdyn credyd fod yn syniad da oherwydd bydd yn debygol o fod wedi ei warchod dan y Ddeddf Credyd Defnyddwyr.

Golyga hyn y gallech fedru gwneud hawliad os bydd y cwmni awyrennau neu’r cwmni gwyliau yn mynd i’r wal neu os nad yw’r gwyliau yn gyson â’r hyn a ddisgrifiwyd. Ond efallai bod gennych sicrwydd tebyg eisoes os yw’ch gwyliau wedi ei sicrhau gan ATOL.

Dim ond os ydych chi’n talu bil eich cerdyn yn brydlon ac yn llawn gyda’r arian sydd wedi ei gynilo fydd hyn yn syniad da. Fel arall, gallech fod yn talu cannoedd o bunnoedd yn fwy mewn llog. Mae rhai cwmnïau teithio yn codi tâl arnoch am ddefnyddio cerdyn credyd i dalu am eich gwyliau.

Mae’r siart hon yn dangos sut y gallai gwyliau teuluol gwerth £1,700 gostio dros £300 yn fwy i chi os talwch â cherdyn ac yn methu talu’r bil yn llawn pan fydd eich cyfriflen nesaf yn cyrraedd.

Os byddai’n well gennych gael y £300 hwnnw i’w wario ar eich gwyliau, dilynwch ein camau i gael gwell bargen.

Cost eich gwyliau*

*Gan dybio cyfradd cerdyn credyd o 19% y flwyddyn (APR) a ffi o 2.5% am dalu gyda cherdyn credyd.

Cam 1 – Cyfrifwch faint fydd eich gwyliau yn costio a gosod cyllideb

Pam?

Bydd hyn yn stopio cost eich gwyliau rhag mynd yn afreolus trwy osgoi’r ‘ychwanegiadau’ nad oeddech wedi cynllunio ar eu cyfer.

Sut?

Rhestrwch yr holl bethau y bydd angen ichi eu prynu, gan gynnwys:

 • yswiriant teithio
 • hurio car
 • dillad a gwisg nofio gwyliau
 • hufen haul a phethau ymolchi

Yn olaf, amcangyfrifwch y swm y byddwch yn ei wario bob dydd ar:

 • fwyd
 • teithio
 • adloniant
 • thretiau gwyliau

Darllenwch ein canllaw Cynllun gweithredu – Talu am eich gwyliau haf.

Cam 2 – Gweithiwch allan faint i’w gynilo bob mis

Wyddoch chi?

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n trin cynilo fel cost reolaidd yn fwy tebygol o gyrraedd eu nodau na phobl sy’n ceisio cynilo beth bynnag sydd dros ben ar ddiwedd y mis.

Ffynhonnell: ‘Transforming Financial Behaviour: Developing interventions that build financial capability’, CFEB (2010)

Fyddwch chi ddim yn gweld eisiau rhywbeth nad oedd gennych. Ystyriwch gynilo yn yr un modd â thalu bil – ymroddwch i gynilo swm rheolaidd bob mis neu wythnos.

Ond mae’n bwysig bod yn realistig. Mae’n well ymroi i swm bychan ymarferol na thrio gwneud gormod ac ildio.

Ddim yn siŵr faint allwch fforddio ei gynilo? Dechreuwch yn fychan trwy roi darnau £1 neu £2 sbâr mewn potyn bob wythnos. Os yw hynny’n gweithio, ceisiwch neilltuo ychydig yn fwy yn rheolaidd.

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell cynilion i’ch helpu i weld faint allwch chi ei neilltuo tuag at eich taith nesaf a pha mor fuan allwch chi gyrraedd eich targed cyffredinol o wyliau heb gredyd.

Enwch eich nod

Boed hynny’n daith i Sydney, mynd â’r teulu i Tenerife, neu fynd am egwyl ramantus i Rufain, enwi eich nod yw’r cam allweddol cyntaf i wneud gwyliau heb gredyd yn realiti. Bydd ei enwi yn helpu gwneud eich nod yn un weladwy a’ch ysbrydoli i ddal ati.

Gallwch ddechrau trwy labelu cyfrif cynilo penodol gydag enw’ch nod, neu roi siart ar yr oergell – beth bynnag sy’n gweithio orau i chi i gadw llygad ar gynnydd.

Dysgwch fwy yn ein canllaw Beth os na allwch chi fforddio cynilo.

Cam 3 – Dechrau arni

Awgrym da

Sefydlwch daliad rheolaidd (debyd uniongyrchol neu archeb sefydlog) i drosglwyddo swm penodol fel mater o drefn i’ch cyfrif cynilion bob mis.

Dyma’r amser i ddechrau meddwl am ble i gadw’ch cynilion. Am y tro, gallai hynny fod yn botyn ceiniogau, ond sicrhewch eich bod yn trosglwyddo’ch celc i gyfrif cynilo unwaith y bydd yn swm da o arian, er mwyn i chi gael ennill rhywfaint o log arno.

Efallai bod eich cyfrif banc eisoes yn gadael i chi sefydlu pot ar wahân ar gyfer eich nod gwyliau ar-lein, felly gwiriwch a yw hyn yn bosibl. Fel arall, efallai y byddwch yn gallu agor cyfrif cynilo dim rhybudd syml.

Ceir rhagor o wybodaeth yn ein canllaw Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog.

Gwefannau cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Cam 4 – Gwyliwch eich cynilion yn tyfu

Gwiriwch eich cynnydd bob ychydig fisoedd a gosodwch dargedau bychan i chi’ch hun ar hyd y ffordd – llinell ar y botel ar gyfer pob £20, sêr gludiog ar yr oergell ar gyfer pob £50 neu £100 – a gwneud rhywbeth i nodi i chi gyrraedd pob carreg filltir.

Pan fyddwch yn cyrraedd eich nod ar gyfer gwyliau eleni, gosodwch darged newydd, uwch ar gyfer y flwyddyn nesaf nes bydd eich teithiau i gyd yn rhydd o gredyd.

Mae hefyd yn werth adolygu eich cynilion yn rheolaidd i wirio eich bod yn cael y gyfradd llog orau.

Sicrhewch eich bod yn defnyddio cymaint o’ch lwfans ISA arian parod â phosibl fel nad ydych yn talu treth ar y llog a enillwch. Mae nifer o ISAs yn eich temtio gyda chyfradd agoriadol ddeniadol ond wedyn yn mynd yn ôl i gyfraddau anobeithiol.

Beth i’w wneud nesaf

 • Rhowch enw eich nod ar eich potyn arian, cyfrif cynilo a siart cynnydd
 • Agorwch gyfrif cynilo os nad oes gennych gyfrif eisoes – ewch ar-lein neu ewch i’ch banc neu gymdeithas adeiladu
 • Trefnwch daliad rheolaidd i mewn i’ch cyfrif cynilo bob mis
 • Os nad oes gennych gyfrif banc, neu os na allwch chi gynilo gyda’ch banc, siaradwch â’ch undeb credyd lleol i weld a allwch chi agor cyfrif cynilo gyda nhw

Pum awgrym arbed arian i fynd gyda chi ar eich gwyliau

Awgrymiadau arbed arian ar gyfer gwyliau rhatachyn agor mewn ffenestr newydd

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?