Sut i gynilo ar gyfer priodas

Mae’n gwbl wir fod angen defnyddio pob modd sydd ar gael os oes rhaid ichi dalu cannoedd o bunnau mewn llog ar gyfer priodas y telir amdani ar gredyd. Mae cynilo ar gyfer eich priodas yn torri’r gost a’r pwysau.

Cam 1 – Cyfrifwch gost eich priodas a gosod cyllideb

Os ydych yn dewis pecyn priodas neu’n rhoi eich diwrnod arbennig eich hunan at ei gilydd, gall costau priodas bentyrru. Gosodwch gyllideb a chadw ati fel nad yw’n cynyddu heb reolaeth.

Gwnewch restr o bopeth fydd angen i chi wario eich arian arno a chwilio am y fargen orau. Mae’n werth rhoi cynnig ar drafod i gael y pris gorau hefyd.

Cam 2 – Gweithiwch allan faint i’w gynilo bob mis

Wyddoch chi?

Cyfartaledd cost priodas yw £25,983, ond gall gosod cyllideb a chwilio am y cynnig gorau helpu lleihau’ch costau.

Ffynhonnell: You & Your Wedding – Arolwg Cenedlaethol Cost Priodas 2015

Unwaith y byddwch wedi gosod cyllideb a chyfrifo cost eich priodas, defnyddiwch ein Cyfrifiannell cynilo i’ch helpu i gyfrifo faint fydd angen ichi ei gynilo er mwyn cwrdd â’r targed hwn os ydych yn ystyried swm misol.

Byddwch yn realistig ynghylch beth allwch chi ei gyflawni a faint y gallwch chi ei fforddio. Er enghraifft, os ydych yn bwriadu gwario £5,000 ar gyfer priodas ymhen blwyddyn, bydd angen ichi gynilo oddeutu £400 y mis. Ond, os byddwch yn dechrau cynilo dwy flynedd cyn y briodas, dim ond £200 y mis fydd angen i chi gynilo.

Cam 3 – Dechrau arni

Awgrym da

Sefydlwch daliad rheolaidd (debyd uniongyrchol neu archeb sefydlog) i drosglwyddo swm penodol fel mater o drefn i’ch cynilion bob mis.

Po gyntaf y dechreuwch gynilo, po hawsaf ei thrin fydd y gost. Penderfynwch ble i gronni’ch cynilion. Efallai bod gennych eisoes gyfrif banc ar-lein sy’n gadael i chi sefydlu potyn ar wahân ar gyfer y briodas. Fel arall, agorwch gyfrif cynilo dim rhybudd syml.

Os oes gennych gost fawr ac annisgwyl sy’n llesteirio eich cynllun cynilo, mae yna rai cardiau credyd sy’n gallu rhoi llog o 0% ar bryniannau am hyd at flwyddyn, neu hyd yn oed yn hirach.

Mae rhai pobl yn defnyddio’r cardiau hyn i ledaenu’r gost honno dros gyfnod hir o amser, sy’n gallu caniatáu iddynt ddal i roi arian yn eu cyfrif cynilo pob mis. Mae’r cynigion cardiau credyd hyn yn dod i ben, gyda’r APR yn mynd yn ôl i gyfradd llawer uwch. Felly trefnwch daliad Debyd Uniongyrchol i dalu’r balans yn llawn o fewn y cyfnod 0%.

Os oes gennych flwyddyn neu ddwy i gynllunio ymlaen, efallai y byddwch am ystyried cyfrifon sy’n clymu’ch arian ond sy’n cynnig llog gwell - gweler Cipolwg ar gynilion arian parod i weld syniadau.

Gwefannau cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Cam 4 – Gwyliwch eich cynilion yn tyfu

Adolygwch eich cyfrif cynilo o leiaf unwaith y flwyddyn i wirio eich bod yn cael y gyfradd llog gorau. Sicrhewch eich bod yn defnyddio eich lwfans ISA arian parod fel nad ydych yn talu treth yn ddiangen. Mae nifer o gyfrifon ISA yn eich temtio gyda bonws ar gyfer y misoedd neu flwyddyn gyntaf, ond yna’n mynd yn ôl i gyfraddau isel iawn.

Beth i’w wneud nesaf

  • Trafodwch ymhlith eich teulu am rannu’r gost ac ystyriwch ddyddiadau priodas sy’n addas ar gyfer pocedi pawb
  • Agorwch gyfrif cynilo os nad oes gennych gyfrif eisoes – ewch ar-lein neu ewch i’ch banc neu gymdeithas adeiladu
  • Trefnwch daliad rheolaidd i mewn i’ch cyfrif cynilo bob mis. Defnyddiwch y templed hwn y gellir ei lawrlwytho (DOC 26KB) i anfon cyfarwyddyd archeb sefydlog i’ch banc

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?