Cynilo i roi hwb i’ch cyllideb

Gyda biliau’r cartref yn codi’n uwch trwy’r amser, gall rheoli cyllideb gyfyng fod yn anodd. Beth sy’n ein taflu oddi ar y trywydd iawn yn aml yw’r annisgwyl, ond gall cynilo’n rheolaidd helpu.

Cam 1 – Pennwch eich nod

Wyddoch chi?

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n cynilo’n hapusach gyda bywyd, yn ogystal ag yn llai tebygol o gael problemau ariannol. Mae hyn yn wir, os ydynt yn cynilo ychydig neu lawer.

Ffynhonnell: ‘Gallu a lles ariannol’, FSA (2009)

Nid yw’n hawdd cydbwyso cyllideb gyfyng, yn arbennig os oes plant gyda chi. Felly nid yw’n syndod ein bod i gyd yn syrthio i ddyled weithiau – i dalu am y Nadolig, pan yw’r peiriant golchi’n torri, neu pan yw bil y car yn uwch na’r disgwyl.

Ond mae benthyca’n golygu bod beth bynnag rydym yn ei brynu hyd yn oed yn ddrytach, tra bod ad-dalu cardiau credyd a benthyciadau ond yn ychwanegu at y straen ar y gyllideb. Ac, ydych chi wedi sylwi sut mae argyfyngau’n codi’n syfrdanol o reolaidd - y naill beth ar ôl y llall?

Mae’n troi allan mai’r un peth y gallwn i gyd ei ddisgwyl yw’r annisgwyl. Felly waeth inni gyllidebu amdano trwy roi ychydig o arian heibio bob wythnos neu bob mis er mwyn codi cronfa y gallwn ei defnyddio pan yw’r annisgwyl yn digwydd eto.

Mae cael cronfa argyfwng, ta waeth mor fach, yn tynnu ‘r brathiad o’r annisgwyl Os yw’r bil tanwydd yn fwy nag yr oeddech yn ei ddisgwyl, mae’r bibell fwg yn cwympo oddi ar y car, mae’r plant angen esgidiau newydd - mae’r rhestr yn ddiddiwedd - byddwch wedi cyllidebu amdano. Byddwch yn gallu talu amdano heb fenthyca a gyda llai o bwysau o lawer.

Beth os na allwch fforddio cynilo?

Cam 2 – Gweithiwch allan faint i’w gynilo bob mis

“Roedden ni’n gwario ar bethau nad oedden nhw mor bwysig inni mewn gwirionedd. Fel prynu coffi a byrbrydau mewn siopau cornel ar y ffordd i’r gwaith ac yn ôl. Mae’n teimlo fel swm pitw - dwy bunt yma, tair punt yno. Rhyngon ni, roedden ni’n gwario £20 yr wythnos. Dyna fwy na mil o bunnau’r flwyddyn! Ar felysion a phethau felly.” – Kate

Ddim yn siŵr faint allwch fforddio ei gynilo? Dechreuwch yn fach – efallai trwy roi eich newid mewn jar bob wythnos yn unig. Os yw hynny’n gweithio, ceisiwch neilltuo ychydig yn fwy yn rheolaidd.

Byddwch yn realistig – mae’n well ymrwymo i swm llai rydych yn hyderus y gallwch ddod i ben â’i gynilo na swm uwch fydd yn eich digalonni.

Gosodwch darged ichi’ch hunan: dyweder cronfa argyfwng o £200. Ar ôl ichi gyflawni honno, codwch y bar a mynd ar ôl swm uwch. Defnyddiwch ein Cyfrifiannell cynilion i weld sut gallai eich cynilion dyfu.

Pan fydd argyfwng yn codi, defnyddiwch y gronfa argyfwng, ond yna parhewch i gynilo er mwyn ei chodi eto.

Cynilion argyfwng – faint sy’n ddigon?

Cam 3 – Dechrau arni

Awgrym da

Sefydlwch daliad rheolaidd (debyd uniongyrchol neu archeb sefydlog) i drosglwyddo swm penodol fel mater o drefn i’ch cynilion bob mis.

Dim amser fel y presennol! Penderfynwch ble i gronni’ch cynilion. Am nawr, gallai hynny olygu jar ar gyfer darnau arian yn unig. Ond sicrhewch eich bod yn trosglwyddo’ch celc i gyfrif cynilo unwaith y bydd yn swm da o arian. Bydd hyn yn cadw’r arian yn ddiogel, ar gyfer argyfyngau go iawn, a lleihau’r temtasiwn i’w wario ar fympwy – a gallech ennill ychydig o log.

Efallai fod gennych eisoes gyfrif banc ar-lein sy’n gadael i chi sefydlu potyn ar wahân ar gyfer eich cronfa argyfwng. Fel arall, agorwch gyfrif cynilo dim rhybudd syml.

Darllenwch am Ddebydau uniongyrchol ac archebion sefydlog

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

  • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
  • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
  • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.

Cam 4 – Gwyliwch eich cynilion yn tyfu

Gwiriwch eich cynnydd pob ychydig fisoedd. Gosodwch dargedau bach ichi’ch hunan ar hyd y ffordd – gallech osod rhaglen ar eich ffôn symudol, siart ar ddrws yr oergell neu hyd yn oed llinell ar eich jar darnau arian i gofnodi’ch cynnydd. Dathlwch rywfaint bob tro y byddwch yn taro targed.

Adolygwch eich cyfrif cynilo o leiaf unwaith y flwyddyn i wirio eich bod yn cael y gyfradd llog gorau. Sicrhewch eich bod yn defnyddio eich lwfans ISA arian parod fel nad ydych yn talu treth yn ddiangen. Mae nifer o gyfrifon ISA yn eich temtio gyda bonws ar gyfer y misoedd neu flwyddyn gyntaf, ond yna’n mynd yn ôl i gyfraddau isel iawn.

Beth i’w wneud

  • Paratowch ar gyfer yr annisgwyl – mae’n digwydd trwy’r amser
  • Agorwch gyfrif cynilo os nad oes gennych gyfrif eisoes – ewch ar-lein neu ewch i’ch banc neu gymdeithas adeiladu
  • Trefnwch daliad rheolaidd i mewn i’ch cyfrif cynilo bob mis. Defnyddiwch y templed hwn y gellir ei lawrlwytho (DOC 26KB) i anfon cyfarwyddyd archeb sefydlog i’ch banc

Darllenwch drawsgri fiad y fideo

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?