Sut i arbed arian ar filiau dŵr

Gyda biliau dŵr ar gyfartaledd yn y DU tua £385, nid yw’n syndod bod cartrefi yn ceisio cwtogi eu costau. Yn y canllaw hwn, rydym yn dangos i chi sut i reoli eich biliau dŵr, lleihau eich defnydd o ddŵr ac arbed arian.

A yw’n werth newid i fesurydd dŵr?

Cam un - cyfrifwch faint ydych yn ei dalu

Mae dwy ffordd y gallwch dalu’ch bil dŵr:

  • Rydych yn talu pris gosodedig bob blwyddyn – gelwir hyn yn filio ardrethol. Mae faint a dalwch yn dibynnu ar eich cartref – gallwch ddarllen rhagor ar wefan United Utilities.
  • Mae gennych fesurydd dŵr – sy’n golygu eich bod yn talu am y dŵr rydych yn ei ddefnyddio.

Os nad ydych chi’n siŵr sut rydych yn talu, edrychwch ar eich bil dŵr.

Yn gyffredinol, po fwyaf yw maint eich cartref a pho leiaf yw’r nifer o bobl sy’n byw ynddo, y mwyaf tebygol ydych chi o arbed arian gyda mesurydd dŵr. Fodd bynnag, peidiwch â cheisio newid heb wirio cyfrifiannell Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Cam dau - cyfrifwch a yw’n werth newid

Os ydych yn cael biliau ardrethol, gallwch ddewis i gael mesurydd dŵr yn lle hynny.

Gall hyn fod yn rhatach, ond nid yw felly bob amser.

Er mwyn gweld p’un sy’n iawn i chi, defnyddiwch gyfrifiannell defnydd o ddŵr.

Gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ar wefan Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Bydd angen i chi amcangyfrif ychydig o fanylion ynghylch y dŵr rydych yn ei ddefnyddio – fel pa mor aml rydych chi’n fflysio’r tŷ bach – a bydd yn dangos i chi faint y gallech ei arbed o’i gymharu â’ch bil ardrethol cyfredol.

Os bydd eich defnydd o ddŵr yn newid – efallai pan fydd y plant yn gadael gartref – hwyrach y gallech roi cynnig ar y gyfrifiannell eto.

Methu cael mesurydd dŵr?

Os na all eich cyflenwr dŵr ddarparu mesurydd dŵr i chi, mae’n ddyletswydd arnynt gynnig rhywbeth amgenach yn hytrach.

Gelwir y dewis yma yn Dâl a Asesir.

Awgrymiadau ar gyfer defnyddio llai o ddŵr

Unwaith y bydd gennych fesurydd dŵr, yn ddibynnu ar eich cyflenwr mae’n bosibl na allwch newid yn ôl i filiau ardrethol, hyd yn oed os ydych yn credu y gallai hynny fod yn rhatach.

Os felly, yr unig ffordd y gallwch arbed llawer yw drwy gwtogi ar faint o ddŵr a ddefnyddiwch.

Ac, fel bonws ychwanegol, byddwch yn arbed arian ar yr olew, nwy neu drydan mae’n ei gymryd i gynhesu’r dŵr.

Dewch o hyd i awgrymiadau ar wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

Eisiau arbed arian ar eich biliau eraill?

Yn ei chael yn anodd talu’ch biliau dŵr?

Os yw coronafeirws wedi effeithio ar eich incwm a’ch bod yn poeni am eich sicrwydd ariannol yn y dyfodol, efallai y byddwch yn bryderus ynghylch methu â thalu’ch bil dŵr neu fynd i ôl-ddyledion.

Er na all eich cyflenwr ddiffodd eich cyflenwad dŵr os byddwch yn methu taliadau, gallant ddefnyddio achos llys i orfodi ad-daliad.

Fodd bynnag, mae help ar gael i chi. Cysylltwch â’ch darparwr dŵr cyn gynted ag y credwch y gallech ei chael yn anodd a gofyn am gefnogaeth.

Cymru a Lloegr

Darganfyddwch pwy yw eich cwmni dŵr drwy defnyddio’ch cod post ar wefan Water UK.

Yr Alban

Os ydych ar fesurydd dŵr, byddwch yn talu’ch biliau dŵr yn uniongyrchol i Scottish Water. Os nad ydych ar fesurydd, byddwch yn talu am eich dŵr gyda’ch treth cyngor.

Darganfyddwch pwy yw eich cyngor drwy defnyddio’ch cod post ar Gov.uk.

Gogledd Iwerddon

Os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon eich darparwr fydd Northern Ireland Water.

Beth all fy narparwr dŵr ei wneud i’m helpu?

Mae darparwyr dŵr yn gwybod y bydd angen help ar lawer o gwsmeriaid yn ystod y pandemig, a gallant gynnig cefnogaeth i chi.

Bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau a gallai gynnwys:

  • seibiannau talu neu wyliau talu (a elwir weithiau’n rhewi taliad)
  • cynlluniau arbennig, fel tariffau cymdeithasol
  • addasu eich cynllun talu i ymdopi â gostyngiad yng nghyllid y cartref
  • cynnig cyngor ar fudd-daliadau a rheoli dyledion, yn enwedig os nad ydych wedi cael trafferthion ariannol o’r blaen
  • atal ceisiadau llys newydd ar filiau sydd heb eu talu a chamau gorfodi yn ystod y cyfyngiadau cyfredol.

· darganfod a ydych yn gymwys i gael grantiau elusennol.

Os ydych yn hunan-ynysu ac yn methu â gadael y tŷ, bydd cwmnïau dŵr yn cynnig ffyrdd eraill i chi dalu’ch bil.

I ddarganfod beth all eich cyflenwr ei gynnig, cysylltwch cyn gynted ag y gallwch - a chyn i chi fethu taliad. Bydd eu manylion cyswllt a mwy o wybodaeth ar eu gwefan ac ar eich bil.

Mae mwy o wybodaeth i bobl sy’n byw yng Nghymru a Lloegr ar wefan CCW.

Mae mwy o wybodaeth i bobl sy’n byw yn yr Alban a Gogledd Iwerddon ar wefan Turn2Usopens in new window.

Beth ddylwn i ei wneud os wyf wedi methu taliadau ar fy mil dŵr?

Mae’n bwysig talu - a pheidio ag anwybyddu - eich bil dŵr.

Ni all eich darparwr dŵr ddiffodd eich cyflenwad dŵr, ond byddant yn gweithredu os byddwch yn methu taliadau.

Os ydych wedi colli mwy nag un taliad neu os ydych yn jyglo dyledion eraill, mae’n bwysig eich bod chi’n eu talu yn y drefn iawn gan fod rhai yn fwy brys ac mae gan rai benthycwyr fwy o rym nag eraill.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i helpu chi i weithio allan pa rai i’w talu gyntaf.

Canfyddwch gyngor cyfrinachol ar ddyledion ar-lein, dros y ffôn neu yn agos at ble rydych yn byw gan ddefnyddio ein teclyn lleolwr cyngor ar ddyledion.

Ffyrdd i leihau eich bil dŵr

Mae newid i fesurydd dŵr yn rhad ac am ddim a gallech arbed tua £100 y flwyddyn, felly mae’n werth ystyried gwneud hynny.

Mae llawer i ffordd y gallwch leihau eich bil dŵr - rydym wedi rhestru rhai o’r ffyrdd gorau yma.

  • Newidiwch y ffordd y talwch am ddŵr. A oes gennych chi fesurydd dŵr, neu a ydych chi’n talu pris sefydlog bob blwyddyn? Yn ddibynnol ar eich cartref gallai un dull fod yn rhatach na’r llall. Rhagor ar hyn isod.
  • Casglwch ychydig o declynnau arbed dŵr am ddim. Os ydych ar fesurydd dŵr ac yn ceisio arbed dŵr, mae teclynnau arbed dŵr am ddim ar gael i’ch helpu i wneud hynny. Gwiriwch wefan Thames Water, neu SaveWaterSaveMoney a rhoi eich cod post i weld beth mae gennych hawl iddo.
  • Peidiwch â gwastraffu dŵr. Cymerwch gawod sydyn yn hytrach na bath, caewch y tap wrth frwsio’ch dannedd, trwsiwch dapiau sy’n gollwng… Mae yna lawer o opsiynau eraill ar gael er mwyn cwtogi’ch defnydd o ddŵr. Mae rhagor o awgrymiadau ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?