Sut i arbed arian ar filiau dŵr

Gyda biliau dŵr ar gyfartaledd yn y DU tua £385, nid yw’n syndod bod cartrefi yn ceisio cwtogi eu costau. Yn y canllaw hwn, rydym wedi casglu rhai o’r awgrymiadau a’r dulliau gorau a allai fod o gymorth i chi leihau eich defnydd o ddŵr ac arbed cannoedd o bunnoedd ar eich bil.

Cwtogi’ch bil dŵr yn sylweddol

Gallwch wneud hyn mewn sawl ffordd- rydym wedi rhestru rhai o’r ffyrdd gorau yma.

  • Newidiwch y ffordd y talwch am ddŵr. A oes gennych chi fesurydd dŵr, neu a ydych chi’n talu pris sefydlog bob blwyddyn? Yn ddibynnol ar eich cartref gallai un dull fod yn rhatach na’r llall. Rhagor ar hyn isod.

Mae newid i fesurydd dŵr yn rhad ac am ddim a gallech arbed tua £100 y flwyddyn, felly mae’n werth ystyried gwneud hynny.

  • Casglwch ychydig o declynnau arbed dŵr am ddim. Os ydych yn ceisio arbed dŵr, mae teclynnau arbed dŵr am ddim ar gael i’ch helpu i wneud hynny. Gwiriwch wefan Thames Water, neu SaveWaterSaveMoney a rhoi eich cod post i weld beth allwch chi ei hawlio.
  • Peidiwch â gwastraffu dŵr. Cymerwch gawod sydyn yn hytrach na bath, caewch y tap wrth frwsio’ch dannedd, trwsiwch dapiau sy’n gollwng… Mae yna lawer o opsiynau eraill ar gael er mwyn cwtogi’ch defnydd o ddŵr. Mae rhagor o awgrymiadau ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

A yw’n werth newid i fesurydd dŵr?

Cam un - cyfrifwch faint ydych yn ei dalu

Mae dwy ffordd y gallwch dalu’ch bil dŵr:

  • Rydych chi’n talu pris gosodedig bob blwyddyn. Bilio ardrethol yw’r enw a roddir ar hyn. Mae faint a dalwch yn dibynnu ar eich cartref – gallwch ddarllen rhagor ar wefan United Utilities.
  • Mae gennych fesurydd dŵr. Golyga hynny eich bod yn talu am y dŵr rydych yn ei ddefnyddio.

Os nad ydych chi’n siŵr sut rydych yn talu, edrychwch ar eich bil dŵr.

Yn gyffredinol, po fwyaf yw maint eich cartref a pho leiaf yw’r nifer o bobl sy’n byw ynddo, y mwyaf tebygol ydych chi o arbed arian gyda mesurydd dŵr. Fodd bynnag, peidiwch â cheisio newid heb wirio gyda’r gyfrifiannell.

Cam dau - cyfrifwch a yw’n werth newid

Os ydych yn cael biliau ardrethol, gallwch ddewis i gael mesurydd dŵr yn lle hynny. Gall hyn fod yn rhatach, ond nid yw felly bob amser. Er mwyn gweld p’un ai fyddai o fantais i chi, defnyddiwch gyfrifiannell defnydd o ddŵr.

Gallwch ddefnyddio’r gyfrifiannell ar wefan y Cyngor Prynwyr Dŵr. Bydd angen i chi amcangyfrif ychydig o fanylion ynghylch y dŵr rydych chi’n ei ddefnyddio – fel pa mor aml rydych chi’n fflysio’r tŷ bach – a bydd yn dangos i chi faint y gallech chi ei arbed o’i gymharu â’ch bil ardrethol cyfredol.

Os bydd sut y defnyddiwch ddŵr yn newid – efallai pan fydd y plant yn gadael y cartref – hwyrach y gallech chi ddymuno rhoi cynnig ar y gyfrifiannell eto.

Methu cael mesurydd dŵr?

Os na all eich cyflenwr dŵr ddarparu mesurydd dŵr ar eich cyfer, mae’n ddyletswydd arnynt gynnig rhywbeth amgenach yn hytrach. Gelwir yr elfen amgenach hon yn Dâl a Asesir.

Awgrymiadau ar gyfer defnyddio llai o ddŵr

Unwaith y bydd gennych fesurydd dŵr, gan ddibynnu ar eich cyflenwr mae’n bosibl na fedrwch chi newid yn ôl i filiau ardrethol, hyd yn oed os ydych yn credu y gallai hynny fod yn rhatach.

Os felly, yr unig ffordd y gallwch chi arbed llawer yw drwy gwtogi ar faint o ddŵr a ddefnyddiwch. Ac, fel bonws ychwanegol, byddwch chi’n arbed arian ar yr olew, nwy neu drydan mae’n ei gymryd i boethi’r dŵr.

Dewch o hyd i awgrymiadau ar wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

Eisiau arbed arian ar eich biliau eraill?

Yn ei chael yn anodd talu’ch biliau dŵr?

Os ydych chi’n canfod na allwch dalu’ch biliau dŵr, eich cam cyntaf yw siarad gyda’ch cyflenwr.

Dewch o hyd i awgrymiadau ar wefan yr CCWopens in new window.

Efallai y bydd yn medru creu cynllun ad-dalu sy’n addas ar eich cyfer chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?