Sut i arbed arian ar filiau nwy a thrydan

A ydych chi’n gwastraffu arian ar eich biliau ynni? Mae’n cymryd 20 munud yn unig i wirio hyn, a gallai arbed dros £200 y flwyddyn i chi. Gallech arbed mwy fyth drwy fod yn effeithlon gyda’ch defnydd o nwy a thrydan. Hefyd darganfyddwch yr help sydd ar gael os ydych yn methu taliad.

Y ffyrdd gorau i arbed arian ar filiau nwy a thrydan

Gall y cartref nodweddiadol arbed £300 y flwyddyn drwy newid cyflenwr nwy a thrydan.

Ffynhonnell: Ofgem

Gall biliau ynni fod yn ddrud, ond mae ambell beth y gallwch ei wneud i gadw’ch costau mor isel â phosibl.

 • Newidiwch: Mae newid cyflenwr ynni yn hawdd a gall dynnu cannoedd o bunnoedd oddi ar eich biliau. Nid oes gwahaniaeth os ydych yn rhentu neu’n berchen ar eich cartref, cyn belled â’ch bod yn talu am eich nwy a/neu drydan, dylech fedru newid. Os yw eich landlord yn talu am eich defnydd o ynni, mae ganddo’r hawl i ddewis y cyflenwr. Efallai y bydd rhai cytundebau yn cynnwys cymalau am newid, ond os mai chi sy’n talu am eich defnydd o ynni, dylech gael penderfynu pa gyflenwr i’w ddefnyddio. Dylech fedru newid os oes gennych chi fesurydd rhagdalu hefyd, hyd yn oed os yw’ch balans yn y coch hyd at £500 ar gyfer trydan a £500 ar gyfer nwy. Os nad ydych ar fesurydd rhagdaledig, bydd angen ichi dalu’r hyn sy’n weddill cyn newid cyflenwr. Os anfonir bil atoch am yr hyn sy’n weddill er mai bai eich cyflenwr yw hyn fel rhan o ôl-filio Ynni, nid oes angen ichi dalu. Rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Ofgem.
 • Talwch drwy ddebyd uniongyrchol: Fel arfer mae’n rhatach ac ni fydd yn rhaid i chi boeni am fethu taliadau.
 • Defnyddiwch lai: Mae’n swnio’n amlwg, ond po leiaf o ynni a ddefnyddiwch po rataf fydd eich biliau. Mae digonedd o awgrymiadau a thriciau y gallwch eu defnyddio i gwtogi ar eich defnydd. Rydym wedi rhestru rhai ohonynt isod.
 • Gwnewch eich cartref yn fwy eco-gyfeillgar: Gwell insiwleiddio, boeler newydd, paneli solar… Mae nifer o opsiynau ar gael a allai fod o gymorth i chi arbed hyd at £250 y flwyddyn. Darllenwch ymlaen i weld a ydych yn gymwys am grant gan y llywodraeth.

Newid cyflenwyr nwy a thrydan - y ffeithiau sylfaenol

Chwilio am y fargen orau

Yn awr mae hi’n haws dod o hyd i’r fargen orau drwy rannu’ch gwybodaeth fancio. Dysgwch ragor am hyn yma.

Mae newid darparwr ynni yn haws nag erioed a gall arbed cannoedd o bunnoedd i chi ar eich biliau ynni.

Ni ddylai’r holl broses gymryd mwy na 21 diwrnod ac ni chollwch eich cyflenwad ar unrhyw adeg. Yr unig newid y sylwch arno fydd cyflenwr newydd yn anfon eich biliau atoch (os newidiwch gyflenwr) ynghyd â chyfraddau is.

Os ydych chi’n cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes, gwnewch yn siŵr bod y cyflenwr rydych yn newid iddo yn cynnig y gostyngiad. Dysgwch fwy yn ein hadran Help gyda chostau gwresogi.

Cyn i chi ddechrau arni, byddwch angen:

 • Bil ynni diweddar, neu gyfriflen ynni flynyddol
  Mae hon yn cynnwys manylion eich cynllun talu cyfredol, yn cynnwys faint a ddefnyddiwch ac enw’ch tariff. Os nad oes gennych chi fil ynni diweddar, gallwch gysylltu â’ch cyflenwr cyfredol am y wybodaeth hon.
 • Eich manylion banc
  Bydd angen y rhain arnoch os penderfynwch newid.

Cam 1 – Dewiswch wefan gymharu

Mae gwefannau cymharu prisiau yn rhoi cymorth i chi gymharu’r gwahanol fargeinion ynni sydd ar gael ac maent yn ffordd wych i chi gael gweld beth sydd ar gael.

Nid ydynt i gyd yn gweithio â’r un cyflenwyr, felly defnyddiwch amryw ohonynt i sicrhau na chollwch allan ar fargen dda.

Rydym yn awgrymu defnyddio safleoedd a argymhellir gan Ofgem ac sydd wedi eu hachredu gyda’r Cod Hyder. Mae hynny oherwydd y bydd y safleoedd hyn:

 • yn eich helpu i ddod o hyd i’r cynnig gorau yn eich ardal leol chi
 • yn darparu gwasanaeth newid am ddim a hawdd ei ddefnyddio
 • yn rhoi gwybodaeth fanwl ar bob tariff, yn cynnwys prisiau nwy a thrydan
 • yn disgrifio unrhyw ostyngiadau sydd ar gael.
Gallwch weld rhestr lawn o wefannau cymharu prisiau a achredwyd gan Ofgem ar y wefan Ofgem.
Os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon, defnyddiwch y Consumer Council.

Cam 2 – Newidiwch

Mae rhai gwefannau cymharu yn cynnig gwobrau fel talebau ac arian yn ôl os newidiwch drwyddyn nhw.

Wedi i chi ddewis rhai gwefannau cymharu prisiau i’w defnyddio:

 • Rhowch eich manylion i mewn i’r gwefannau cymharu prisiau
 • Edrychwch drwy’r canlyniadau a dewiswch y cynllun ynni sydd fwyaf addas i chi.
 • Peidiwch ag anghofio ystyried tariffau mwy arbenigol fel Economy 7. Mae hwn yn codi llawer llai arnoch am drydan a ddefnyddiwch gyda’r nos, felly os ydych yn defnyddio gwresogyddion storio, peiriannau golchi llestri, cwcer araf neu beiriannau golchi dillad yn ystod amseroedd distawach, fe allech arbed arian.
 • Bydd eich cyflenwr newydd yn trefnu’r newid ac yn gofyn i chi ddatgan y ffigyrau o’r mesurydd
 • Bydd eich hen gyflenwr yn anfon bil atoch

Dyna ni - popeth yn ei le. Ni ddylai’r holl broses gymryd mwy na 21 diwrnod.

Beth os oes gennyf fesurydd rhagdaledig?

Mae mesurydd rhagdaledig yn gweithio fel tariff ‘talu wrth fynd’ ar gyfer nwy a thrydan. Rhaid i chi dalu am ynni cyn i chi gael ei ddefnyddio.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Golyga hynny rhoi arian yn uniongyrchol i mewn i’ch mesurydd, yn defnyddio allwedd mesurydd trydan neu nwy, tocynnau neu, mewn rhai achosion talu ar-lein.

Prif fantais mesuryddion rhagdaledig yw na fyddwch yn gwario mwy nag sydd gennych, ond dyma un o’r ffyrdd mwyaf costus o brynu ynni hefyd.

Mae fy nghyflenwr ynni eisiau gosod mesurydd rhagdaledig

Os ydych mewn dyled i’ch cyflenwr, efallai y bydd yn penderfynu gosod mesurydd rhagdaledig yn eich cartref.

Gallwch wrthod hynny os bydd hi’n anodd i chi fynd i’r siop i dalu arian tuag at y mesurydd, neu os byddai’n anodd cael mynediad at y mesurydd, yn sgil anabledd neu os ydych yn oedrannus.

Os ydych yn cael trafferthion wrth ddelio â’ch cyflenwr ynni, gallwch danysgrifio i ddefnyddio’r Gofrestr Gwasanaethau o Flaenoriaeth (PSR). Mae hyn yn cynnig cefnogaeth am ddim i chi gael cymorth i ddatrys unrhyw broblemau gyda’ch cyflenwr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y Gofrestr Gwasanaethau o Flaenoriaeth ar wefan wefan Ofgem.

A allaf newid o un cyflenwr ynni i un arall os oes gennyf fesurydd rhagdaledig?

Cewch, mae gan nifer o gyflenwyr ynni dariff rhagdaledig, felly gallwch gymharu’r rhain a dewis yr un rhataf.

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw dewis gwefan cymharu prisiau ar wefan Energy Compare a dweud wrthynt bod gennych chi fesurydd rhagdaledig. Argymhellwn i chi ddefnyddio mwy nag un gwefan gymharu, gan nad ydynt i gyd yn dangos yr un cyflenwyr â’i gilydd.

Yna cewch restr o fargeinion rhagdaledig nwy a thrydan y gallwch drosglwyddo atynt.

Ni fyddwch yn cael y bargeinion rhataf sydd ar gael ar y farchnad, ond gallech arbed £150 y flwyddyn ar filiau efallai.

Newid i fesurydd safonol

Mesuryddion rhagdaledig yw un o’r ffyrdd mwyaf costus o gael ynni, felly mae’n werth gofyn i’ch cyflenwr a gewch chi newid i fesurydd safonol.

Efallai y bydd eich cyflenwr yn gofyn i chi dalu i gael newid eich mesurydd, neu fodloni rhai amodau, fel peidio â bod mewn ôl-ddyled am gyfnod o amser

Efallai y llwyddwch i arbed cannoedd o bunnoedd y flwyddyn drwy osod mesurydd safonol yn hytrach na newid i gael bargen well, felly argymhellwn i chi holi.

Defnyddio llai o ynni

Rydym wedi dewis pump o awgrymiadau defnyddiol yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni i’ch helpu chi roi cychwyn arni. Maent i gyd yn cael effaith fawr, felly os ydych yn gwneud un ohonynt yn unig, byddwch yn dal i fod yn well eich byd.

 1. Trowch eich thermostat i lawr. Gall ei ostwng gan ddim ond 1°C dorri 10% oddi ar eich bil gwresogi – fel rheol mae’n arbed oddeutu £75 y flwyddyn.
 2. Diffoddwch y goleuadau pan fyddwch chi’n gadael ystafell.
 3. Llenwch eich peiriant golchi, sychdaflwr a pheiriant golchi llestri. Mae un llwyth llawn yn defnyddio llai o ynni na dau hanner llwyth. Golchwch eich dillad ar 30ºC a pheidiwch â defnyddio’r sychdaflwr os gallwch chi osgoi hynny.
 4. Peidiwch â berwi mwy o ddŵr nag sydd ei angen arnoch. Yn gwneud paned? Berwch ddigon i wneud paned a dim mwy na hynny.
 5. Defnyddiwch fylbiau golau sy’n arbed ynni. Maen nhw’n para hyd at 10 waith yn hwy na bylbiau cyffredin, ac nid ydynt yn costio llawer mwy. Gall defnyddio un arbed oddeutu £55 i chi dros oes y bwlb.

Gwnewch eich cartref yn fwy ynni-effeithlon

Gwiriwch yr argymhellion ar Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) eich eiddo, os oes gennych chi un. Gallwch weld eich Tystysgrif ar y Gofrestr EPC.

Mae gwario tipyn bach er mwyn arbed llawer iawn yn fuddsoddiad da – yn enwedig os cewch chi wario arian rhywun arall.

Mae llawer o grantiau ar gael i helpu gyda phethau fel:

 • Gwella eich insiwleiddiad
 • Uwchraddio eich boeler a’ch cyfarpar
 • Gosod paneli haul neu dechnolegau adnewyddadwy eraill

Hyd yn oed heb grant, bydd rhai o’r buddsoddiadau hyn yn ad-dalu beth rydych chi wedi’i wario’n eithaf cyflym, ac yna’n dechrau arbed arian i chi.

Grant Cartrefi Gwyrdd

Hyd at 31 Mawrth 2021, gallai perchnogion tai a landlordiaid yn Lloegr wneud cais am daleb ariannol i wneud gwelliannau cartref effeithlon o ran ynni o dan y cynllun Grant Cartrefi Gwyrdd.

Dysgwch fwy am hyn, a chynlluniau tebyg sydd ar gael yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru, yn ein canllaw Sut i dalu am welliannau cartref.

Chwiliwch am y grantiau arbed ynni y gallech eu cael ar y wefan GOV.UK.

Pa grantiau ydych chi’n gymwys i’w cael?

Er mwyn gweld pa grantiau arbed ynni y gallech chi eu derbyn, ewch i Gyfrifiannell Grant Ynni GOV.UK.

Tariff ynni pris sefydlog vs tariff ynni cyfradd amrywiol

Os ydych ar dariff ynni pris sefydlog, cofiwch newid unwaith eto cyn i’ch dêl ddod i ben i osgoi cael eich gosod ar ddêl fwy costus.

Gyda thariff ynni pris sefydlog:

 • Ni chewch eich effeithio gan unrhyw godiadau mewn pris yn ystod cyfnod y contract.
 • Er hynny, os bydd prisiau’n gostwng gallech fod yn sownd ac yn parhau i dalu cyfradd fwy costus.
 • Mae gan rai tariffau sefydlog ffioedd gadael y bydd yn ofynnol i chi eu talu os dymunwch newid eto cyn y diwedd.

Nid yw cael tariff sefydlog yn golygu y bydd eich biliau ynni yn aros yr un fath waeth faint o ynni a ddefnyddiwch. Byddwch yn talu’r un gyfradd fesul uned, ond os defnyddiwch fwy o unedau, yna fe wariwch fwy o arian.

Gyda thariff cyfradd amrywiol:

 • Mae eich biliau’n codi ac yn gostwng yn ddibynnol ar berfformiad y farchnad ynni.
 • Fodd bynnag, os bydd prisiau ynni’n gostwng, bydd eich bil yn rhatach hefyd.

Egluro’r cap pris ar ynni

Ystyr cap ar bris ynni yw na fydd cyflenwyr ynni yn gallu codi mwy am ynni na’r pris a gapiwyd.

Cofiwch:

 • hyd yn oed gyda’r cap, mae’n debygol y bydd angen i chi newid er mwyn sicrhau’r arbedion mwyaf. Defnyddiwch ein hawgrymiadau da ar newid cyflenwr er mwyn cael y fargen orau.
 • nid cap ar gyfanswm y pris a dalwch ydyw ond cap ar y gyfradd a godir
 • nid yw pob tariff ynni wedi’u capio
 • mae’r cap yn amrywio yn ddibynnol ar leoliad eich cartref ac roedd cap cyfartalog fesul blwyddyn yn y DU i’r defnyddiwr arferol rhwng Ebrill 2020 a 30 Medi 2020 yn £1,162
 • adolygir y cap pris yn ystod y flwyddyn felly fe allai gynyddu.
Dysgwch fwy am gapiau pris a sut maent yn effeithio arnoch chi os ydych ar dariff arferol, ar fesurydd rhagdaledig neu os ydych yn cael gostyngiad cartref cynnes ar wefan Ofgem

Help os anfonir bil ynni atoch i dalu am ragor o ddefnydd yn flaenorol: Ôl-filiau ynni

Weithiau gallech fod yn defnyddio mwy o ynni na’r hyn a dybir gan eich cyflenwr ynni. Gall hyn fod yn broblem neilltuol os ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol neu os nad ydych yn anfon y manylion o’ch mesurydd i’ch cyflenwr yn rheolaidd.

Os ydych yn defnyddio mwy o ynni, gallai’ch cyflenwr anfon bil atoch am ragor a ddefnyddiwyd gennych yn flaenorol. Mae hwn yn fil am yr ynni ychwanegol a ddefnyddiwyd gennych yn rhagor na’r hyn a dalwyd gennych. Os ydych yn newid cyflenwr, gallwch gael bil i dalu am ddefnydd blaenorol, yn ddibynnol ar ba mor fanwl gywir y codwyd biliau arnoch am eich defnydd o ynni.

Mae rheolau neilltuol ynghlwm â bilio am ynni blaenorol fel hyn. Gallant nodi unrhyw swm ond ni chânt gynnwys defnydd o ynni fwy na 12 mis yn ôl.

Rhagor o wybodaeth am filio am ynni blaenorol ar wefan Ofgem

Beth sy’n digwydd os bydd busnes fy nghyflenwr ynni yn mynd i’r wal?

Er nad yw’n gyffredin iawn, mae busnesau cyflenwyr ynni yn mynd i’r wal o dro i dro.

Os digwydd hynny, mae trefniant diogelwch Ofgem yn sicrhau na fydd eich cyflenwad ynni’n cael ei dorri.

Mae’r diogelwch hwn yn eich symud yn awtomatig i gyflenwr ynni newydd, a chael cytundeb newydd. Dewisir y cytundeb drwy broses gystadleuol a gallai fod ychydig yn fwy costus na’ch hen dariff. Gallwch ddod â’ch cytundeb newydd i ben ar unrhyw adeg fel y mynnwch.

Rhagor o wybodaeth am y trefniant diogelwch ar wefan Ofgem

Yn ei chael hi’n anodd talu’ch biliau ynni?

Gall methu â fforddio cynhesu neu bweru’ch cartref beri pryder. Fodd bynnag, mae help ar gael os ydych yn cael trafferth.

Mae’r llywodraeth wedi lansio pecyn argyfwng gyda chyflenwyr ynni i sicrhau y gallwch gynhesu a goleuo’ch cartref.

Mae’n bwysig cysylltu â’ch cyflenwr i ofyn am help cyn i chi fethu taliad.

Os ydych yn cael trafferth gydag arian neu’n ad-dalu dyled, gall yr opsiynau gynnwys:

 • adolygu cynlluniau talu biliau, gan gynnwys dyled y gallech fod yn ei had-dalu mewn rhandaliadau
 • seibiannau talu, neu ostyngiadau yn y swm rydych yn ei dalu
 • cael mwy o amser i ad-dalu’r hyn sy’n ddyledus gennych
 • mynediad at gronfeydd caledi (mewn achosion eithriadol).

Os ydych yn talu am eich ynni ar ôl i chi ei ddefnyddio, mae gennych fesurydd credyd. Ni fydd mesuryddion credyd yn cael eu datgysylltu yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Darganfyddwch pwy yw’ch cyflenwr nwy neu drydan, a’u manylion cyswllt, ar fil ynni diweddar. Os nad ydych yn siŵr o hyd, gweler gwefan Ofgem.

Ar gyfer Gogledd Iwerddon, gweler gwefan NI Electricity Networks.

Efallai y bydd gan eich cyflenwr ynni lai o staff ar gael i’ch helpu ar hyn o bryd. Ceisiwch gysylltu â hwy ar-lein. Os na chewch ateb, mae’n werth ei ddilyn i fyny.

Os ydych yn cael budd-daliadau, efallai y gallech dalu arian yn ôl sy’n ddyledus i’ch cyflenwr ynni drwy’r cynllun Fuel Direct.

Mae hyn yn gweithio trwy dynnu swm penodol o arian o’ch budd-daliadau i dalu’ch dyledion, ynghyd â swm ychwanegol i dalu am eich defnydd o ynni, yn awtomatig.

Beth sy’n digwydd os wyf yn methu taliad ar fy mil nwy neu drydan?

Os ydych chi wedi methu mwy nag un taliad ac nad ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch darparwr, mae’n well i chi gael cyngor cyn gynted ag y gallwch chi, yn enwedig os oes gennych chi ddyledion eraill hefyd.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i’ch helpu chi i ddatrys pa rai i’w talu gyntaf.

Os ydych angen cymorth, canfyddwch gyngor dyled cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu yn agos at lle rydych chi’n byw gan ddefnyddio ein teclyn lleoli cyngor dyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?