Sut i arbed arian ar eich ffôn cartref a band eang

Awydd arbed rhai cannoedd o bunnoedd ar eich ffôn a’ch costau rhyngrwyd? Trwy chwilio am fargen well ar eich ffôn cartref a’ch band llydan gallech wneud hynny.

Y ffyrdd gorau i arbed arian ar eich biliau ffôn cartref a band eang

Gall biliau ffôn cartref a band eang fod yn ddrud, felly rydym wedi casglu rhai awgrymiadau ynghyd i helpu i gadw’ch biliau’n isel.

 • Newidiwch gyflenwr. Gall aros gyda’r un cyflenwr band eang a ffôn cartref fod yn gostus. Mae uSwitch yn rhoi enghreifftiau lle cynyddodd biliau 400% pan symudwyd contract drosodd i’r un nesaf.

Gall y cartref cyfartalog arbed £69 ar ei filiau band eang drwy newid cyflenwr pan ddaw ei gontract i ben.

Ffynhonnell: uSwitch

 • Paru eich cytundeb i’ch anghenion chi. Fel arall efallai y gwariwch eich arian ar ddata nad oes ei angen arnoch, neu cael eich bilio am fynd dros eich terfyn. Os nad ydych yn siŵr faint yr ydych yn ei ddefnyddio, gofynnwch i’ch cyflenwr.
 • A ddylech chi gymryd y rhentu llinell a’r band eang gyda’i gilydd? Yn y rhan fwyaf o achosion byddwch angen ffôn cartref i gael band eang, ond nid bob tro. Ystyriwch gostau’ch ffôn cartref wrth edrych ar brisiau band eang oherwydd bydd rhai bargeinion sy’n ymddangos yn rhad yn mynnu eich bod yn rhentu llinell am bris uchel.
Am awgrymiadau ar sut i arbed arian ar eich ffôn cartref a band eang, ewch i MoneySavingExpert.

Newid eich ffôn cartref a’ch band eang – y ffeithiau sylfaenol

Ni fu erioed mor hawdd i newid cyflenwr ffôn cartref a band eang a gallech arbed cannoedd o bunnoedd ar eich biliau.

Bydd faint o amser a gymerir i newid yn dibynnu ar ba gyflenwr yr ydych yn ei adael a pha un yw’ch cyflenwr newydd. Gallwch ofyn i’ch cyflenwr newydd am ragor o fanylion. Rydych yn annhebygol o fod heb gysylltiad o gwbl ar unrhyw adeg.

Cofiwch:

 • Defnyddiwch fwy nag un gwefan gymharu. Nid yw pob un ohonynt yn caniatáu’r un bargeinion a chyflenwyr, felly po hiraf y byddwch yn gwirio y mwyaf tebygol yr ydych o gael bargen well.
 • Edrychwch ar y costau misol a blynyddol yn y crynodeb. Byddwch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yr ydych am ei brynu er mwyn osgoi unrhyw syrpreis siomedig pan ddaw eich bil.
 • Cadwch olwg am gynnyrch a hyrwyddir. Mae nifer o wefannau cymharu yn cymryd comisiwn pan ddefnyddiwch nhw i symud cyflenwr. Golyga hynny y gallent geisio eich annog i ddewis un cynnyrch yn hytrach nag un arall, hyd yn oed os nad honno yw’r fargen orau. Cadwch lygad am dactegau o’r fath.
 • Pa gyflenwr yw’r gorau? Cewch olwg ar y sgoriau diweddaraf o ran boddhad cwsmer ar gyfer y cyflenwyr mwyaf ar wefan Choose.

Y ddwy ffordd i newid darparwr band eang

Pan ewch i ddewis darparwr eich band eang, mae dwy brif ffordd i wneud hynny. ‘Gaining provider led’ neu ‘cease and re-provide’. Dyma ystyr y termau technegol hynny.

 • Gaining provider led yw pan fyddwch yn syml yn dweud wrth eich darparwr band eang newydd eich bod yn gadael eich hen ddarparwr a phwy oedd y darparwr blaenorol hwnnw, a byddan nhw’n trefnu’r gweddill.

Os ydych yn symud rhwng cyflenwyr band eang sy’n defnyddio rhwydwaith Openreach BT (fel BT, EE, Sky a TalkTalk), byddwch yn defnyddio’r system hon.

Mae’r rhan fwyaf o gytundebau yn para rhwng 12 a 24 mis ac unwaith y dônt i ben, mae’r rhan fwyaf o gyflenwyr yn gadael i chi ganslo am ddim, gyda rhybudd o 30 diwrnod.

 • Mae cease and re-provide yn golygu bod angen i chi ganslo gyda’ch hen ddarparwr yn ogystal â mynd i siarad â’ch cwmni band eang newydd i gael eich cysylltu unwaith eto.

Os ydych yn symud i gyflenwr cebl fel Virgin Media, neu oddi yno, bydd angen i chi ddilyn y system hon.

Cofiwch y gallech orfod talu ffi am ganslo’ch cytundeb.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn siŵr pa ddewis sydd orau i chi. Pan fyddwch yn cysylltu â’r darparwr y dymunwch ymuno ag ef, bydd yn medru rhoi manylion i chi ynglŷn â pha broses i’w dilyn.

Isod mae yna gamau y bydd angen i chi eu cymryd i drosglwyddo’ch band eang gan ddefnyddio’r naill system.

Sut i newid

Byddwch yn wyliadwrus

Mae nifer o wefannau cymharu yn amlygu bargeinion ar frig eu tudalen ganlyniadau. Yn aml, dangosir y rhain fel blychau lliw, neu cânt eu nodi fel canlyniad a noddir, ond nid y rhain sy’n cynnig y gwerth gorau am arian bob tro.

Cam 1 – Gwirio’ch cytundeb

Cysylltwch â’ch darparwr band eang i wirio a ydych chi y tu allan i gyfnod gofynnol y cytundeb, ac os nad ydych chi gallech wynebu ffioedd am adael yn gynnar. Gall fod yn awyddus i’ch helpu a gallech lwyddo i fargeinio am well cytundeb. Gallwch wirio bryd hynny sut mae ei broses ganslo’n gweithio.

Cam 2 – Canfod eich darparwr band eang newydd

Gallwch wneud hyn drwy roi eich cod post i mewn i wefan cymharu prisiau. Rydym yn awgrymu defnyddio safleoedd a argymhellir gan Ofgem:

 • Broadband.co.uk: Chwiliwch yn ôl cod post neu rif ffôn i gael y bargeinion perthnasol yn eich ardal. Rhannwch y prisiau’n gost fisol neu wythnosol a’r rhai sy’n dangos sgôr ar ddibynadwyedd.

 • Simplify Digital: Chwiliwch yn ôl cod post. Yn dangos prisiau yn ôl cost fisol a blynyddol.

 • Broadbandchoices: Chwiliwch yn ôl cod post. Yn dangos prisiau yn ôl cost fisol a blynyddol.

 • Broadbanddeals: Chwiliwch yn ôl cod post. Dangosir y prisiau yn awtomatig fel costau misol, ond gellir eu hidlo yn ôl blwyddyn.

Cymharwch y pecynnau gwahanol a dewiswch yr un gorau i chi. Cofiwch beidio ag edrych ar y pris yn unig. Parwch y fargen â’ch anghenion a gwiriwch a yw’r rhentu llinell wedi ei gynnwys.

Cam 3 - Dechrau ar y broses newid

Pan ddechreuwch y broses drwy gysylltu â’ch darparwr newydd, dylai fedru dweud wrthych ba broses i’w dilyn ac a oes angen i chi gysylltu â’ch hen ddarparwr i ganslo.

Os ydych angen dweud wrth eich darparwr newydd yn unig
Pan fyddwch chi’n defnyddio’r broses gaining provider led, gallwch ymgeisio drwy wefan gymharu, ar wefan y cwmni neu dros y ffôn i gael eich band eang newydd. Bydd y cwmni’n gwneud y gweddill gan adael i chi wybod pan fydd eich rhyngrwyd wedi’i drosglwyddo.

Cewch eich hysbysu fel mater o drefn gan y darparwr yr ydych yn ei adael os bydd unrhyw ffioedd gadael yn gynnar yn daladwy ac amcangyfrif o faint fydd y gost. Os penderfynwch nad ydych yn dymuno newid, gallwch ganslo drwy gysylltu â’r darparwr newydd.

Cofiwch efallai na fydd hyn yn berthnasol os ydych yn newid i fusnes band eang gyda 10 neu lai o weithwyr.

Os oes angen i chi ddweud wrth y ddau ddarparwr
Pan fyddwch yn defnyddio’r broses cease and re-provide, bydd angen i chi wneud eich gorau i gydgordio’r dyddiadau gorffen a chychwyn gyda’r ddau gwmni band eang er mwyn i chi sicrhau na fydd eich cyfnod heb fand eang yn rhy hir.

Ni chewch wybod fel mater o drefn am ffioedd gadael yn gynnar, felly bydd angen i chi wirio’r rheini gyda’ch darparwr presennol.

Newid eich meddwl
Os byddwch yn newid eich meddwl waeth pa broses sydd angen i chi ei dewis i newid, bydd gennych 14 diwrnod i ganslo’r newid cyn i’ch cytundeb newydd ddechrau.

Arbedwch arian ar eich ffôn cartref

Er bod mwy a mwy o bobl yn dibynnu ar ffonau symudol a bod cytundebau ffonau cartref yn cael eu cynnwys yn aml mewn pecynnau band eang, mae yna ffyrdd y gallwch gwtogi’ch costau ffôn cartref. Dyma rai o’r awgrymiadau gorau.

Blwch testun: Yn dymuno arbed arian ar eich bil ffôn symudol? Darllenwch ragor yn Sut i arbed arian ar eich ffôn symudol.

 • Talwch drwy Ddebyd Uniongyrchol. Fel arfer dyma’r ffordd rataf o dalu ac mae’n golygu na fyddwch yn anghofio.
 • Dylech osgoi galwadau ar adegau brig. Gwiriwch pa bryd fydd eich cyflenwr yn codi’r gost uchaf am alwadau a gwnewch eich gorau i osgoi’r adegau hynny.
 • A ydych yn gymwys i gael tariff cymdeithasol? Mae gan rai cyflenwyr dariffau rhatach ar gyfer y rhai sy’n cael anhawster yn ariannol, neu sydd ag anabledd neilltuol. Siaradwch â’ch cyflenwr am ragor o wybodaeth.
Am ragor o wybodaeth am arbed arian ar eich ffôn cartref, ewch i MoneySavingExpert.

Yn ei chael yn anodd talu’ch band eang neu eich bil ffôn?

Os yw talu biliau yn broblem, cysylltwch â’ch cyflenwr. Efallai y gall eich helpu i drefnu cynllun ad-dalu sy’n addas i chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?