Sut i arbed arian ar eich ffôn cartref a band eang

Awydd arbed rhai cannoedd o bunnoedd ar eich ffôn a’ch costau rhyngrwyd? Trwy chwilio am fargen well ar eich ffôn cartref a’ch band llydan gallech wneud hynny.

Y ffyrdd gorau i arbed arian ar eich biliau ffôn cartref a band eang

Gall biliau ffôn cartref a band eang fod yn ddrud, felly rydym wedi casglu rhai awgrymiadau ynghyd i helpu i gadw’ch biliau’n isel.

 • Newidiwch gyflenwr. Gall aros gyda’r un cyflenwr band eang a ffôn cartref fod yn gostus. Mae uSwitch yn rhoi enghreifftiau lle cynyddodd biliau 400% pan symudwyd contract drosodd i’r un nesaf.

Gall y cartref cyfartalog arbed £69 ar ei filiau band eang drwy newid cyflenwr pan ddaw ei gontract i ben.

Ffynhonnell: uSwitch

 • Paru eich cytundeb i’ch anghenion chi. Fel arall efallai y gwariwch eich arian ar ddata nad oes ei angen arnoch, neu cael eich bilio am fynd dros eich terfyn. Os nad ydych yn siŵr faint yr ydych yn ei ddefnyddio, gofynnwch i’ch cyflenwr.
 • A ddylech chi gymryd y rhentu llinell a’r band eang gyda’i gilydd? Yn y rhan fwyaf o achosion byddwch angen ffôn cartref i gael band eang, ond nid bob tro. Ystyriwch gostau’ch ffôn cartref wrth edrych ar brisiau band eang oherwydd bydd rhai bargeinion sy’n ymddangos yn rhad yn mynnu eich bod yn rhentu llinell am bris uchel.
Am awgrymiadau ar sut i arbed arian ar eich ffôn cartref a band eang, ewch i MoneySavingExpert.

Newid eich ffôn cartref a’ch band eang – y ffeithiau sylfaenol

Ni fu erioed mor hawdd i newid cyflenwr ffôn cartref a band eang a gallech arbed cannoedd o bunnoedd ar eich biliau.

Bydd faint o amser a gymerir i newid yn dibynnu ar ba gyflenwr yr ydych yn ei adael a pha un yw’ch cyflenwr newydd. Gallwch ofyn i’ch cyflenwr newydd am ragor o fanylion. Rydych yn annhebygol o fod heb gysylltiad o gwbl ar unrhyw adeg.

Cofiwch:

 • Defnyddiwch fwy nag un gwefan gymharu. Nid yw pob un ohonynt yn caniatáu’r un bargeinion a chyflenwyr, felly po hiraf y byddwch yn gwirio y mwyaf tebygol yr ydych o gael bargen well.
 • Edrychwch ar y costau misol a blynyddol yn y crynodeb. Byddwch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yr ydych am ei brynu er mwyn osgoi unrhyw syrpreis siomedig pan ddaw eich bil.
 • Cadwch olwg am gynnyrch a hyrwyddir. Mae nifer o wefannau cymharu yn cymryd comisiwn pan ddefnyddiwch nhw i symud cyflenwr. Golyga hynny y gallent geisio eich annog i ddewis un cynnyrch yn hytrach nag un arall, hyd yn oed os nad honno yw’r fargen orau. Cadwch lygad am dactegau o’r fath.
 • Pa gyflenwr yw’r gorau? Cewch olwg ar y sgoriau diweddaraf o ran boddhad cwsmer ar gyfer y cyflenwyr mwyaf ar wefan Choose.

‘Gaining provider led’ neu ‘cease and re-provide’?

Mae dwy ffordd i newid band eang: ‘gaining provider led’ a ‘cease and re-provide’. Bydd yr un a ddewiswch yn dibynnu ar ba gyflenwr yr ydych yn ei adael a pha un fydd eich cyflenwr newydd.

 • Os ydych yn symud o neu i gyflenwr cebl fel Virgin Media, bydd angen i chi ddilyn y broses ‘cease and provide’.
 • Os ydych yn symud rhwng cyflenwyr band eang sy’n defnyddio rhwydwaith Openreach BT (fel BT, EE, Sky a TalkTalk), byddwch yn defnyddio system ‘gaining provider led’.

Newid eich defnyddiwr band eang drwy ddefnyddio proses ‘gainer-led’

Cam un – Pa bryd gewch chi newid?

Cyn i chi benderfynu newid, gwnewch yn siŵr fod eich cytundeb cyfredol wedi dod i ben neu gallech orfod talu ffioedd gadel yn gynnar.

Mae’r rhan fwyaf o gytundebau yn para rhwng 12 a 24 mis ac unwaith y dônt i ben, mae’r rhan fwyaf o gyflenwyr yn gadael i chi ganslo am ddim, gyda rhybudd o 30 diwrnod.

Cam dau – Darganfod beth sydd ar gael

Gallwch wneud hyn drwy roi eich cod post i mewn i wefan cymharu prisiau. Argymhellwn ddefnyddio:

Cam tri – Cymharu’r pecynnau sydd ar gael a newid

Wedi i chi roi’ch cod post i mewn, cewch restr o opsiynau. Cymharwch y pecynnau gwahanol a dewiswch yr un gorau i chi.

Cofiwch beidio ag edrych ar y pris yn unig. Parwch y fargen â’ch anghenion a gwiriwch a yw’r rhentu llinell yn gynwysiedig.

Gallwch newid yn uniongyrchol drwy wefan cymharu prisiau, neu gallwch ddewis cysylltu â’ch cyflenwr newydd yn uniongyrchol.

Wedi i chi wneud hynny bydd eich cyflenwr newydd yn cadarnhau bod y newid ar waith ac yn rheoli popeth. Bydd y cyflenwr yn rhoi gwybod i chi am ddyddiadau newid.

Os byddwch yn newid eich meddwl bydd gennych 14 diwrnod i ganslo’r newid cyn i’ch cytundeb newydd ddechrau.

Newid band eang drwy ddefnyddio system ‘cease and re-provide’

Cam un – Allwch chi newid?

Gwnewch yn siŵr fod eich cytundeb wedi dod i ben ac y cewch newid heb orfod talu unrhyw ffioedd gadael.

Mae’r rhan fwyaf o gytundebau yn para rhwng 12 a 24 mis ac unwaith y dônt i ben, mae’r rhan fwyaf o gyflenwyr yn gadael i chi ganslo am ddim, gyda rhybudd o 30 diwrnod.

Cam dau – Darganfod beth sydd ar gael

Gallwch wneud hyn drwy roi eich cod post i mewn i wefan cymharu prisiau. Argymhellwn ddefnyddio::

Cam tri – Cymharu’r pecynnau sydd ar gael a newid

Wedi i chi benderfynu pa gytundeb yr hoffech newid iddo, rhaid i chi gysylltu â’ch cyflenwr cyfredol a’r un newydd a dweud wrthynt eich bod yn gadael/ ymuno.

Chi sy’n gorfod gweithio allan pa bryd fydd eich hen gytundeb yn dod i ben a’r un newydd yn dechrau. Gwnewch eich gorau i gydgordio’r dyddiadau gorffen a chychwyn wrth siarad â’ch hen gyflenwr band eang a’ch un newydd.

Os byddwch yn newid eich meddwl bydd gennych 14 diwrnod i ganslo’r newid cyn i’ch cytundeb newydd ddechrau.

Arbedwch arian ar eich ffôn cartref

Er bod mwy a mwy o bobl yn dibynnu ar ffonau symudol a bod cytundebau ffonau cartref yn cael eu cynnwys yn aml mewn pecynnau band eang, mae yna ffyrdd y gallwch gwtogi’ch costau ffôn cartref. Dyma rai o’r awgrymiadau gorau.

Blwch testun: Yn dymuno arbed arian ar eich bil ffôn symudol? Darllenwch ragor yn Sut i arbed arian ar eich ffôn symudol.

 • Talwch drwy ddebyd uniongyrchol. Fel arfer dyma’r ffordd rataf o dalu ac mae’n golygu na fyddwch yn anghofio.
 • Dylech osgoi galwadau ar adegau brig. Gwiriwch pa bryd fydd eich cyflenwr yn codi’r gost uchaf am alwadau a gwnewch eich gorau i osgoi’r adegau hynny.
 • A ydych yn gymwys i gael tariff cymdeithasol? Mae gan rai cyflenwyr dariffau rhatach ar gyfer y rhai sy’n cael anhawster yn ariannol, neu sydd ag anabledd neilltuol. Siaradwch â’ch cyflenwr am ragor o wybodaeth.
Am ragor o wybodaeth am arbed arian ar eich ffôn cartref, ewch i MoneySavingExpert.

Yn ei chael yn anodd talu’ch band eang neu eich bil ffôn?

Os yw talu biliau yn broblem, cysylltwch â’ch cyflenwr. Efallai y gall eich helpu i drefnu cynllun ad-dalu sy’n addas i chi.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?