Sut i arbed arian ar eich ffôn symudol

Ydych chi’n bwriadu prynu ffôn symudol newydd? Ydy’ch cytundeb chi ar fin dirwyn i ben? Cymrwch ychydig funudau i weld a ddylech aros neu newid i leihau cost eich uwchraddiad a biliau ffôn symudol. Rydym hefyd yn canfod y costau cudd ac a ddylech chi yswirio eich ffôn symudol neu beidio.

Chwilio am ffôn symudol newydd?

Gallai saith o bob 10 o bobl arbed £222 y flwyddyn trwy newid i gontract ffôn symudol sy’n gweddu’n well i’w hanghenion.

Ffynhonnell: CMA

Gall cael ffôn newydd fod yn fusnes drud iawn – yn arbennig os ydych chi am gael y fersiwn diweddaraf, ond mae ambell beth y gallwch wneud i gadw’ch costau’n isel.

 • Gwnewch eich gwaith ymchwil. A yw’n rhatach prynu’r ffôn rydych ei eisiau’n uniongyrchol neu fel rhan o gontract? Defnyddiwch safleoedd cymharu i’ch helpu i ganfod y ddêl orau i chi.
 • Talwch am beth fyddwch angen yn unig. Ddim yn defnyddio llawer o ddata? Yna peidiwch â chofrestru ar gyfer cynllun data anghyfyngedig drud. Cyfateb eich cytundeb i’ch anghenion chi.
 • Bargeiniwch gyda’ch cyflenwr presennol. Os yw’ch cytundeb yn dod i ben, byddant yn awyddus i’ch cadw ac efallai y byddant yn cynnig bargeinion da i chi.
 • Hapus gyda’ch ffôn presennol? Daliwch arno. Mae cytundeb SIM yn unig yn llawer rhatach na chontract sy’n cynnwys ffôn.
Am ragor o awgrymau ar leihau cost eich ffôn symudol, ewch i MoneySavingExpert.

Gwiriwch i weld a ydych yn cael y fargen orau

Mae yna ddau brif beth sydd angen ichi eu gwneud i sicrhau eich bod yn cael y fargen orau gyda’ch ffôn symudol:

 1. Gwiriwch nad ydych yn talu am alwadau, negeseuon testun a data diangen, neu’n mynd dros eich terfyn credyd ac yn gorfod talu biliau costus.
 2. Chwiliwch am y fargen orau drwy ddefnyddio gwahanol wefannau cymharu. Mae hi bob amser yn syniad da defnyddio mwy nag un wefan gymharu i wneud yn siŵr eich bod yn cael y fargen orau.

Billmonitor: Bydd yn dadansoddi’ch biliau ar-lein, neu yn eich galluogi i fewnbynnu’ch terfynau rheolaidd neu ofynnol â llaw. Yna fe ddaw o hyd i’r cynigion mwyaf addas ar y farchnad a’ch cyfeirio at y manwerthwr mwyaf perthnasol. Mae’n bodloni canllawiau Ofcom.

HandsetExpert: Dewiswch y ffôn a ddymunwch ac yna nodwch eich anghenion o ran galwadau, negeseuon testun a data. Yna bydd y wefan yn dangos y cynigion gorau sydd ar gael a gallwch fynd yn uniongyrchol i wefan y manwerthwyr. Mae’n bodloni canllawiau llym Ofcom.

Moneysupermarket.com: Yn eich galluogi i chwilio am y bargeinion mwyaf poblogaidd ar gyfer ffonau’r cwmniau mwyaf adnabyddus a chymharu cytundebau misol a SIM yn unig. Gellir defnyddio hyn i’ch helpu i ddod o hyd i fargen well. Nid yw wedi ei gymeradwyo gan Ofcom.

Llwyddwch i osgoi costau ffôn annisgwyl

Bydd ffonio rhifau sy’n cychwyn gyda 09, 0871, 0872, 0873 a 118 yn fwy costus na galwadau ffôn arferol. Mae anfon negeseuon testun codau byrion i ffonau symudol yn costio mwy hefyd.

Os cewch chi ffi ffôn annisgwyl gallwch ddarllen sut i herio’r taliad ar wefan Phonepay Plus.

Peidiwch â gadael i’ch plant wneud galwadau costus

Mae llawer iawn o apiau a gemau ar gael am ddim i’w chwarae ond yn cynnwys apiau mewnol pellach sydd angen talu amdanynt. Mae hyn yn golygu efallai na fydd y gêm yn costio dim ond efallai bydd gofyn i chi dalu am rai nodweddion wedi i chi ddechrau chwarae.

I osgoi gorfod wynebu bil sylweddol, cadwch lygad ar y gemau a chwaraeir gan eich plant a darllenwch y print mân ynghylch prynu nodweddion pellach yn y gemau.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Phonepay Plus.

Cytundeb ffôn symudol yn dirwyn i ben – a ddylech chi aros neu newid?

Pan fydd eich cytundeb ar fin dod i ben, rydych chi mewn sefyllfa gref. Mae eich cyflenwr cyfredol yn gwybod hynny, ac fel rheol byddant yn gwneud eu gorau i’ch cadw chi.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch

Eich cam cyntaf yw rhoi galwad i’ch gweithredwr rhwydwaith.

Gofynnwch am y pecyn gorau y gallant ei gynnig i chi ac yna dilynwch hynny trwy ofyn ynghylch eich defnydd nodweddiadol o’r ffôn (munudau/negeseuon testun/lawrlwytho data).

Bydd cael yr wybodaeth hon yn:

 • Eich helpu i gymharu deliau ar wefannau cymharu pris.
 • Yn rhybuddio’ch cyflenwr y gallech chi newid cyflenwr – sydd bron yn sicr o olygu y cewch eich trosglwyddo i’r adran cadw cwsmeriaid. Eu swydd nhw yw i’ch argyhoeddi chi i aros, ac fel rheol byddant yn cynnig deliau a disgowntiau na fyddech yn eu gweld fel arall.

Os cewch chi gynnig o ddêl dda efallai byddwch chi eisiau aros ble’r ydych chi, ond cyn i chi wneud hynny, dylech edrych i weld beth arall y gallwch chi ei gael ar sail eich defnydd cyfredol

Talu wrth fynd neu talu’n fisol?

Gyda ffonau symudol cewch un ai dalu yn union am y munudau a ddefnyddiwch, a’r negeseuon testun a’r data – sef talu wrth fynd – neu am ffi sefydlog sy’n cynnwys ystod o wasanaethau – sef talu’n fisol.

Mae’r dewis gorau i chi’n dibynnu ar pa mor aml yr ydych yn defnyddio’ch ffôn ac ar gyfer beth. Ar dariff talu wrth fynd, rydych yn talu am bob galwad, neges destun ac unrhyw ddata a ddefnyddiwch. Os nad ydych yn defnyddio’ch ffôn yn aml, mae’n debyg mai dyma’r dewis rhataf.

Serch hynny, os ydych yn defnyddio’ch ffôn yn fwy rheolaidd, gall fod yn rhatach i chi dalu ffi fisol, sy’n cynnwys nifer penodol o funudau i chi ffonio, gyrru negeseuon testun a chael data.

Gwiriwch – cwmpas yn eich ardal

Os ydych chi’n penderfynu newid, cofiwch wirio p’un ai oes gan y cyflenwr newydd gwmpas da ble rydych ei angen. Mae gan wefan Ofcom gysylltu â gwefannau gwirio cwmpas ar gyfer y prif gyflenwyr i gyd.

Beth os yw fy narparwr yn codi’r prisiau?

Os oes gennych chi gontract ac mae’ch darparwr yn penderfynu codi’r pris:

 • Rhaid iddynt roi 30 niwrnod o rybudd i chi o unrhyw gynnydd.
 • Os dechreuodd eich contract wedi 23 Ionawr 2014, gallwch newid heb orfod talu cosb.
 • Os dechreuodd eich contract cyn 23 Ionawr 2014, efallai y byddwch yn dal i allu newid yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â’ch cyflenwr.

A ddylech chi yswirio’ch ffôn?

Yn gyffredinol mae’r cwestiwn a ddylech yswirio eich ffôn neu beidio yn ddibynnol ar dri pheth:

 • Gwerth eich ffôn (os mai chi sydd berchen arni)
 • Yr ad-daliadau cytundeb os oes gennych chi gytundeb ffôn symudol
 • Yr anghyfleustra o gael ffôn newydd os bydd y llall yn cael ei cholli neu ei thorri

Os byddwch yn penderfynu cymryd yswiriant, cofiwch:

 • Nid oes raid cymryd yswiriant ffôn symudol drwy ddarparwr ffôn - mae nifer o yswirwyr trydydd parti a all ddarparu diogelwch rhatach.
 • Gall eich cyfrif banc ddarparu diogelwch yswiriant, felly gwiriwch cyn prynu.

Gwiriwch yn ofalus beth a ddiogelir ynghylch eich ffôn cyn i chi arwyddo.

Yn ei chael yn anodd talu’ch biliau ffôn?

Os nad oes gennych linell daear, mae eich ffôn symudol yn gysylltiad hanfodol â gwasanaethau eraill felly mae’n bwysig ei gadw os gallwch.

Os ydych angen help, cysylltwch â’ch darparwr cyn gynted â phosibl i esbonio’r sefyllfa.

Efallai mai dyma’ch profiad cyntaf o ddyled. Cofiwch ei bod yn bwysig cadw i fyny â’ch taliadau. Nid yw hyn ond er mwyn i chi beidio colli’ch cysylltiad, ond hefyd oherwydd gallai effeithio ar eich sgôr credyd os na wnewch hynny.

Mae gan lawer o ddarparwyr gefnogaeth mewn lle i’ch helpu, gan gynnwys:

 • newid dyddiad eich bil
 • sefydlu cynllun ad-dalu fforddiadwy
 • symud i dariff gwahanol
 • gostwng eich cap gwariant
 • peidio â chodi cosbau fel ffioedd talu hwyr.

Y peth gorau yw defnyddio’ch ffôn dim ond pan fyddwch angen.

Os ydych yn cael trafferth talu’ch bil, ni ddylai’ch darparwr eich datgysylltu, oni bai fel dewis olaf llwyr pan fydd yr holl opsiynau eraill wedi rhedeg allan.

Beth i’w wneud os wyf wedi methu taliad

Os ydych chi wedi methu taliadau eisoes ac nad ydych chi’n gallu dod i gytundeb â’ch darparwr, mae’n well i chi gael cyngor cyn gynted ag y gallwch chi, yn enwedig os oes gennych chi ddyledion eraill hefyd.

Edrychwch ar ein canllaw ar sut i flaenoriaethu eich dyledion i’ch helpu chi i ddatrys pa rai i’w talu gyntaf.

Os ydych angen cymorth, canfyddwch gyngor dyled cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn neu yn agos at lle rydych chi’n byw gan ddefnyddio ein teclyn lleoli cyngor dyledion.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?