Sut i arbed arian ar eich ffôn symudol

Ydych chi’n bwriadu prynu ffôn symudol newydd? Ydy’ch cytundeb chi ar fin dirwyn i ben? Cymrwch ychydig funudau i weld a ddylech aros neu newid i leihau cost eich uwchraddiad a biliau ffôn symudol. Rydym hefyd yn canfod y costau cudd ac a ddylech chi yswirio eich ffôn symudol neu beidio.

Gallai saith o bob 10 o bobl arbed £159 y flwyddyn trwy newid i gontract ffôn symudol sy’n gweddu’n well i’w hanghenion.

Source: Which?

Chwilio am ffôn symudol newydd?

Gall cael ffôn newydd fod yn fusnes drud iawn – yn arbennig os ydych chi am gael y fersiwn diweddaraf, ond mae ambell beth y gallwch wneud i gadw’ch costau’n isel.

 • Gwnewch eich gwaith ymchwil. A yw’n rhatach prynu’r ffôn rydych ei eisiau’n uniongyrchol neu fel rhan o gontract? Defnyddiwch safleoedd cymharu i’ch helpu i ganfod y ddêl orau i chi.
 • Talwch am beth fyddwch angen yn unig. Ddim yn defnyddio llawer o ddata? Yna peidiwch â chofrestru ar gyfer cynllun data anghyfyngedig drud. Cyfateb eich cytundeb i’ch anghenion chi.
 • Bargeiniwch gyda’ch cyflenwr presennol. Os yw’ch cytundeb yn dod i ben, byddant yn awyddus i’ch cadw ac efallai y byddant yn cynnig bargeinion da i chi.
 • Hapus gyda’ch ffôn presennol? Daliwch arno. Mae cytundeb SIM yn unig yn llawer rhatach na chontract sy’n cynnwys ffôn.
Am ragor o awgrymau ar leihau cost eich ffôn symudol, ewch i MoneySavingExpert.

Gwiriwch eich defnydd presennol o’ch ffôn symudol i weld beth ydych chi angen

Bydd ffonio rhifau sy’n cychwyn gyda 09, 0871, 0872, 0873 a 118 yn fwy costus na galwadau ffôn arferol. Mae anfon negeseuon testun i ffonau symudol codau byrion yn costio mwy hefyd. Os cewch ffi ffôn annisgwyl gallwch ddarllen gwefan Phonepay Plus i ddysgu sut i’w herio.

Os ydych chi’n talu am funudau, data a negeseuon testun nad ydych yn eu defnyddio, neu’n mynd dros ben eich lwfans ac yn gorfod talu bil anferth, mae’n debygol eich bod ar y cytundeb anghywir.

Gallwch wirio eich defnydd trwy:

Mobilephonechecker a Billmonitor – chwilotwyr bargeinion hawdd i’w defnyddio

Os ydych yn pryderu ynghylch rhoi eich cyfrinair, newidiwch ef i rywbeth dros dro tra bod Mobilephonechecker neu Billmonitor yn gwirio eich defnydd. Gallwch ei newid nôl cyn gynted ag yr ydych wedi gorffen.

Mae pob un o’r safleoedd hyn wedi eu cymeradwyo gan Ofcom ac yn eich helpu i baru eich defnydd a’r hyn sydd ar gael ar y farchnad ar hyn o bryd.

Mae’r gwefannau hyn yn rhoi’r dewis i chi o ddarparu eich data defnydd eich hun neu i rannu eich rhif ffôn, enw defnyddiwr a chyfrinair i adael i’r wefan lawrlwytho’ch union ddata gan eich cyflenwr.

Yna bydd y gwefannau yn chwilio trwy filoedd o opsiynau i chwilio am y cynigion sy’n gweddu orau i chi, yn seiliedig ar eich defnydd.

Gwiriwch eich defnydd gyda Mobilephonechecker neu Billmonitor.

Sylwer: rydym yn argymell nad ydych yn rhoi’ch enw defnyddiwr a chyfrinair i unrhyw gwmni sy’n gofyn amdanynt, yn arbennig mewn ymateb i unrhyw negeseuon e-bost digymell y gallech eu derbyn. Yn achos Mobilephonechecker a Billmonitor, mae Ofcom wedi cymeradwyo’r ddau safle ac maent yn gweithredu dan ganllawiau llym iawn.

Gwefannau cymharu eraill ar gyfer ffonau symudol

Unwaith y byddwch yn gwybod beth yw’ch defnydd ffôn symudol, gallwch ddefnyddio nifer o wefannau cymharu i chwilio am gynnig gwell.

Gwefannau cymharu poblogaidd heb eu hardystio

Peidiwch â gadael i’ch plant wneud galwadau costus

Mae llawer iawn o apiau a gemau ar gael am ddim i’w chwarae ond yn cynnwys apiau mewnol pellach sydd angen talu amdanynt. Mae hyn yn golygu efallai na fydd y gêm yn costio dim ond efallai bydd gofyn i chi dalu am rai nodweddion wedi i chi ddechrau chwarae.

I osgoi gorfod wynebu bil sylweddol, cadwch lygad ar y gemau a chwaraeir gan eich plant a darllenwch y print mân ynghylch prynu nodweddion pellach yn y gemau.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Phonepay Plus.

Cytundeb ffôn symudol yn dirwyn i ben – a ddylech chi aros neu newid?

Pan fydd eich cytundeb ar fin dod i ben, rydych chi mewn sefyllfa gref. Mae eich cyflenwr cyfredol yn gwybod hynny, ac fel rheol byddant yn gwneud eu gorau i’ch cadw chi.

Eich cam cyntaf yw rhoi galwad i’ch gweithredwr rhwydwaith. Gofynnwch am y pecyn gorau y gallant ei gynnig i chi ac yna dilynwch hynny trwy ofyn ynghylch eich defnydd nodweddiadol o’r ffôn (munudau/negeseuon testun/lawrlwytho data).

Bydd cael yr wybodaeth hon yn:

 • Eich helpu i gymharu deliau ar wefannau cymharu pris.
 • Yn rhybuddio’ch cyflenwr y gallech chi newid cyflenwr – sydd bron yn sicr o olygu y cewch eich trosglwyddo i’r adran cadw cwsmeriaid. Eu swydd nhw yw i’ch argyhoeddi chi i aros, ac fel rheol byddant yn cynnig deliau a disgowntiau na fyddech yn eu gweld fel arall.

Os cewch chi gynnig o ddêl dda efallai byddwch chi eisiau aros ble’r ydych chi, ond cyn i chi wneud hynny, dylech edrych i weld beth arall y gallwch chi ei gael ar sail eich defnydd cyfredol

Talu wrth fynd neu dalu’n fisol?

Gyda ffonau symudol cewch un ai dalu yn union am y munudau a ddefnyddiwch, a’r negeseuon testun a’r data – sef talu wrth fynd – neu am ffi sefydlog sy’n cynnwys ystod o wasanaethau – sef talu’n fisol.

Mae’r dewis gorau i chi’n dibynnu ar pa mor aml yr ydych yn defnyddio’ch ffôn ac ar gyfer beth. Ar dariff talu wrth fynd, rydych yn talu am bob galwad, neges destun ac unrhyw ddata a ddefnyddiwch. Os nad ydych yn defnyddio’ch ffôn yn aml, mae’n debyg mai dyma’r dewis rhataf.

Serch hynny, os ydych yn defnyddio’ch ffôn yn fwy rheolaidd, gall fod yn rhatach i chi dalu ffi fisol, sy’n cynnwys nifer penodol o funudau i chi ffonio, gyrru negeseuon testun a chael data.

Gwiriwch – cwmpas yn eich ardal

Os ydych chi’n penderfynu newid, cofiwch wirio p’un ai oes gan y cyflenwr newydd gwmpas da ble rydych ei angen. Mae gan wefan Ofcom gysylltu â gwefannau gwirio cwmpas ar gyfer y prif gyflenwyr i gyd.

Beth os yw fy narparwr yn codi’r prisiau?

Os oes gennych chi gontract ac mae’ch darparwr yn penderfynu codi’r pris:

 • Rhaid iddynt roi 30 niwrnod o rybudd i chi o unrhyw gynnydd.
 • Os dechreuodd eich contract wedi 23 Ionawr 2014, gallwch newid heb orfod talu cosb.
 • Os dechreuodd eich contract cyn 23 Ionawr 2014, efallai y byddwch yn dal i allu newid yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â’ch cyflenwr.

A ddylech chi yswirio’ch ffôn?

Yn gyffredinol mae’r cwestiwn a ddylech yswirio eich ffôn neu beidio yn ddibynnol ar dri pheth:

 • Gwerth eich ffôn (os mai chi sydd berchen arni)
 • Yr ad-daliadau cytundeb os oes gennych chi gytundeb ffôn symudol
 • Yr anghyfleustra o gael ffôn newydd os bydd y llall yn cael ei cholli neu ei thorri

Os byddwch yn penderfynu cymryd yswiriant, cofiwch:

 • Nid oes raid cymryd yswiriant ffôn symudol drwy ddarparwr ffôn - mae nifer o yswirwyr trydydd parti a all ddarparu diogelwch rhatach.
 • Gall eich cyfrif banc ddarparu diogelwch yswiriant, felly gwiriwch cyn prynu.

Gwiriwch yn ofalus beth a ddiogelir ynghylch eich ffôn cyn i chi arwyddo.

Yn ei chael yn anodd talu’ch biliau ffôn?

Os ydych chi’n canfod na allwch dalu’ch biliau ffôn, eich cam cyntaf yw siarad gyda’ch cyflenwr. Efallai y byddant yn gallu helpu trwy’ch symud i dariff rhatach, neu’n cynnig newidiadau i wneud eich contract yn fwy fforddiadwy.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?