Asesu perfformiad eich cynilion a'ch buddsoddiadau

Dilynwch ein camau cyflym i weld pa mor dda y mae eich cynilion a’ch buddsoddiadau yn ei wneud. Sefydlwch neges e-bost atgoffa er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud hyn yn rheolaidd, o leiaf unwaith y flwyddyn.

Sut i edrych ar berfformiad

P’un a fyddwch yn buddsoddi mewn cyfranddaliadau, eiddo, neu fondiau, gallwch ddilyn yr un camau i’w cymharu a phenderfynu a oes angen i chi symud unrhyw arian o gwmpas. O ran arian parod neu adneuon, cymharwch eich cyfraddau cyfredol yn erbyn y cyfraddau amgen sydd ar gael.

Cam 1 – Gweithiwch allan gyfanswm eich adenillion gwirioneddol ar bob buddsoddiad

Gwybodaeth y bydd angen i chi ei chael wrth law:

 • Y gwaith papur sy’n dangos gwerth eich buddsoddiad nawr a’i werth ar ddechrau’r cyfnod dan sylw. Er, efallai na fydd hi mor hawdd rhoi gwerth ar rai buddsoddiadau, fel eiddo er enghraifft.
 • Nodyn o unrhyw incwm rydych wedi ei gael o’r buddsoddiad neu ased yn ystod y cyfnod hwn (e.e. difidendau, rhent, bonysau neu log).
 • Y gyfradd chwyddiant (mynegai prisiau manwerthu) dros y cyfnod hwn.

Sut i fynd ati i gyfrifo

 1. Dechreuwch gyda gwerth eich eiddo heddiw.
 2. Didynnwch werth eich eiddo ar ddechrau’r cyfnod rydych yn ei asesu. Y rhif hwn yw’r newid yng ngwerth eich buddsoddiad a welwyd dros y cyfnod hwn.
 3. At y rhif hwn, ychwanegwch unrhyw incwm neu ddifidendau a dalwyd bryd hynny, cyn belled nad ydynt eisoes wedi’u cynnwys yng ngwerth eich buddsoddiad heddiw.
 4. Didynnwch unrhyw ffioedd, costau masnachu, taliadau gweinyddu neu gyfreithiol ac unrhyw arian a godwyd gennych ac addaswch y swm i ystyried unrhyw daliadau a wnaed gennych yn ystod y cyfnod – bydd hyn yn rhoi’r adenillion gwirioneddol i chi.
 5. Rhannwch yr adenillion gwirioneddol â gwerth eich buddsoddiad ar ddechrau’r cyfnod yr ydych yn ei asesu, a lluoswch y swm â 100% – bydd hyn yn rhoi cyfradd % yr adenillion.
 6. Yna didynnwch y gyfradd chwyddiant dros y cyfnod – bydd hyn yn rhoi ffigur cyflym i chi sy’n agos at gyfanswm yr adenillion gwirioneddol o’r buddsoddiad dros y cyfnod.

Cam 2 – Cymharwch eich adenillion yn erbyn meincnod

Safonau yw meincnodau y gallwch eu defnyddio i fesur eich buddsoddiad a rhoi ei berfformiad mewn cyd-destun. Gall adnabod a gosod meincnod fod yn elfen bwysig o fuddsoddi i fuddsoddwyr unigol.

A yw eich buddsoddiad wedi gwneud unrhyw arian ar ôl chwyddiant?

Gellir defnyddio’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) fel y meincnod ar gyfer chwyddiant. Mae’r meincnod hwn yn addas ar gyfer blaendaliadau arian parod ac asedau llog sefydlog risg isel fel bondiau arian parod a gwarannau llog sefydlog.

Mae’n dweud wrthych a yw eich buddsoddiad wedi cadw ei werth yn erbyn chwyddiant.

 • Os yw cyfradd eich adenillion gwirioneddol yn fwy na sero, mae wedi rhagori ar y meincnod adenillion sero (y gyfradd chwyddiant) ac rydych wedi gwneud enillion gwirioneddol ar ôl chwyddiant.
 • Os yw’n llai na sero, nid yw wedi rhagori ar y meincnod ac mae gwerth eich buddsoddiad wedi gostwng mewn termau real.

Er mwyn cael meincnod mwy personol, gallwch weithio allan eich cyfradd chwyddiant fwy cywir
i’w defnyddio yn eich cyfrifiad.

Cymharwch y gyfradd yn erbyn y meincnod ‘di-risg’

Mae’r meincnod di-risg yn dangos faint y gallech fod wedi ei ennill ar fuddsoddiad o’i gymharu â buddsoddiad heb unrhyw risg. Mae cyfraddau llog banciau’r stryd fawr ar gyfrifon cadw sylfaenol yn feincnod di-risg da.

Os ydych yn cymryd mwy o risg na hyn, dylech ddisgwyl cael enillion uwch.

 • Didynnwch y gyfradd ddi-risg o gyfradd cyfanswm eich adenillion gwirioneddol i weld a yw eich asedau â mwy o risg yn cynhyrchu adenillion ychwanegol.
 • Drwy gymryd mwy o risg, dylai eich adenillion fod yn uwch na’r gyfradd ddi-risg.

Os yw eich adenillion yn is na’r gyfradd ddi-risg, efallai y byddwch am symud eich arian i fuddsoddiadau arian parod. Dylech ystyried perfformiad dros y blynyddoedd blaenorol hefyd fel nad yw’r hyn sy’n digwydd yn y byrdymor yn effeithio gormod ar eich penderfyniad.

Pennwch eich meincnod personol eich hun

Mae llawer o bobl yn pennu eu targedau perfformiad eu hunain yn seiliedig ar eu nodau eu hunain. Gallwch gyfrifo’r gyfradd adenillion sydd ei hangen arnoch i gyflawni nod penodol o ran cynilo neu fuddsoddi – ond efallai y bydd angen i chi ei haddasu yn y dyfodol wrth i berfformiad eich buddsoddiad newid.

Cam 3 – Cymharwch berfformiad yn erbyn y marchnadoedd

Astudiaeth achos

Ar ôl adolygu ei chynilion a’i buddsoddiadau yn ystod yr hydref y llynedd, rhoddodd Kiki £7,000 yr oedd wedi ei gynilo mewn cronfeydd buddsoddi i mewn i becyn ISA. Roedd hynny’n golygu y byddai’r difidendau, llog ac unrhyw dwf cyfalaf yn cael eu talu’n ddi-dreth yn y dyfodol.

Gallwch roi perfformiad eich buddsoddiad yn ei gyd-destun drwy ei gymharu â buddsoddiadau tebyg eraill. Er enghraifft, os ydych wedi buddsoddi mewn stociau gwahanol, byddwch yn sylwi y bydd gwerth rhai ohonynt wedi cynyddu, neu ostwng, fwy nag eraill.

Cymharwch eich buddsoddiadau yn erbyn sectorau’r farchnad

Cymharwch eich buddsoddiadau yn erbyn perfformiad cyfartalog buddsoddiadau mewn marchnadoedd neu sectorau tebyg. Cofiwch ystyried costau – os byddant yn uchel, bydd yn anodd cyrraedd targedau perfformiad dros amser.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Argymhellwn y gwefannau canlynol er mwyn cymharu cyfrifon cynilo:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Felly mae’n bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch neu nodweddion a ddymunwch cyn prynu neu newid darparwr.
 • Dysgwch ragor yn ein canllaw ar wefannau cymharu.
Edrychwch ar ddiffiniadau sector a pha gronfeydd sydd ym mha sector ar wefan Buddsoddi mewn Cronfeydd y Gymdeithas Rheoli Buddsoddiadau.
Gallwch fonitro perfformiad sector ar y wefan Morningstar.
Gwiriwch elw cyfartalog gosod tai ar findaproperty.com.
Edrychwch i weld prisiau eiddo cyfartalog yng Nghymru a Lloegr, Ngogledd Iwerddon ac yr Alban.

Ymchwiliwch i’w berfformiad hanesyddol

Yn lle llunio barn yn seiliedig ar berfformiad un flwyddyn, ystyriwch berfformiad eich ased yn ystod blynyddoedd blaenorol. Y farn gyffredinol yw nad yw cymharu perfformiad buddsoddiad yn debygol o roi unrhyw wybodaeth ddefnyddiol i chi o ystyried cyfnod o lai na phum mlynedd.

Perfformiad yn y dyfodol

Efallai na fydd perfformiadau o’r gorffennol yn rhoi darlun cywir o berfformiad eich buddsoddiadau i’r dyfodol gan nad yw rhagolygon i’r dyfodol wedi’u gwarantu mewn unrhyw ffordd.

Y camau nesaf

Os bydd eich adolygiad wedi eich ysgogi i feddwl, dilynwch y dolenni isod i gymharu cynhyrchion ac i gael rhagor o wybodaeth am eich gwahanol opsiynau buddsoddi:

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?