Canllaw prynwr cartref am y tro cyntaf

Os ydych yn brynwr tro cyntaf a’ch bod yn ceisio deall beth sydd ei angen arnoch i brynu tŷ neu fflat, rydych wedi dod i’r lle iawn. Bydd y canllaw hwn yn eich tywys drwy’r broses o brynu’ch cartref cyntaf, gan gynnwys rhoi trefn ar eich blaendal a’r broses o ymgeisio am forgais.

Faint o flaendal sydd ei angen arnaf i brynu ty?

A person is generally classified as a first-time-buyer if they’re purchasing their only or main residence and have never owned a freehold or have a leasehold interest in a residential property in the UK or abroad.

Cyn cychwyn edrych ar eiddo, bydd angen i chi gychwyn cynilo ar gyfer blaendal. Yn gyffredinol, bydd angen i chi geisio cynilo o leiaf 5% i 20% o gost y cartref yr hoffech chi ei brynu.

Er enghraifft, os hoffech chi brynu cartref sydd yn werth £150,000, bydd angen i chi gynilo £7,500 (5%) o leiaf. Bydd cynilo mwy na 5% yn ei gwneud hi’n haws i chi ymgeisio am ddewis ehangach o forgeisi rhatach.

Darllenwch ein canllaw, Sut i bennu nod cynilo.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’ch ad-daliadau misol

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd morgaisopens in new window i weld faint allwch chi fforddio ei fenthyca.

Fel prynwr tro cyntaf, y peth pwysicaf i’w ystyried wrth brynu eich cartref cyntaf yw a ydych wir yn gallu fforddio cymryd y cam hwn. Mae’n beth doeth llunio cyllideb cyn i chi ddechrau chwilio am eiddo.

Bellach mae gwiriadau llym pan wnewch gais am forgais. Bydd darparwyr benthyciadau yn gwirio a allwch chi fforddio’r morgais ac yn cynnal ‘prawf straen’ i wirio eich gallu i dalu petai cyfraddau llog yn codi neu eich amgylchiadau’n newid, megis dyddiad ymddeol bwriededig neu gael plant.

Fel rhan o’r broses o ymgeisio am forgais bydd angen i chi ddangos tystiolaeth i’r darparwr benthyciad o unrhyw dreuliau a dangos tystiolaeth o’ch incwm.

Cyllidebu ar gyfer y costau eraill sy’n gysylltiedig â phrynu cartref

Defnyddiwch ein Treth Stamp i gyfrifo cost y Dreth Stamp ar yr eiddo a brynwch.

Ar wahân i’ch taliadau morgais misol, mae costau eraill ynghlwm â phrynu cartref.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Ffioedd trefnu morgais a ffioedd prisio
  • Treth Stamp
  • Ffi’r cyfreithiwr
  • Cost gwneud arolwg
  • Costau symud
  • Costau cychwynnol wrth ddodrefnu ac addurno
  • Yswiriant adeiladau

Ni fydd prynwyr tro cyntaf yn talu unrhyw Dreth Stamp ar y £300,000 cyntaf ar gyfer eiddo sy’n werth hyd £500,000.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch ein canllaw ar Dreth Stamp.

Cynlluniau fforddiadwy i brynwyr tro cyntaf gael camu ar y farchnad eiddo

Mae nifer o gynlluniau a gefnogir gan y llywodraeth sy’n ceisio helpu prynwyr tro cyntaf – a symudwyr hefyd – i gamu ar y farchnad eiddo.

Os ydych yn medru defnyddio unrhyw un o’r cynlluniau hyn, bydd darparwyr yn dal i fod eisiau sicrhau y gallwch fforddio talu’ch morgais.

Dod o hyd i forgais

Defnyddiwch y Gyfrifiannell ad-dalu morgais i gyfrifo’ch taliadau.

Mae nifer o gynigion morgais gwahanol ar gael, felly gall fod yn anodd dewis yr un iawn ar eich cyfer chi.

Gall ddibynnu ar nifer o ffactorau, felly mae’n syniad da gwneud ychydig o ymchwil a siarad ag arbenigwyr megis broceriaid morgais.

Rhydd-ddaliad (freehold) neu lesddaliad (leasehold)

Os ydych chi’n bwriadu prynu tŷ mae’n siŵr mai’r rhydd-ddaliad fyddwch chi’n ei brynu, sy’n golygu mai chi sy’n berchen ar yr eiddo a’r tir y mae’r tŷ wedi cael ei adeiladu arno.

Os ydych chi’n prynu fflat, byddwch naill ai’n prynu lesddaliad neu’n prynu cyfran o rydd-ddaliad.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y gwahaniaethau a’r goblygiadau ariannol yn ein canllaw Lesddaliad neu rydd-ddaliad – goblygiadau ariannol.

Y broses ymgeisio

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd i weld faint allwch chi fforddio ei fenthyca.

Pa bynnag forgais yr ymgeisiwch amdano, bydd eich darparwr benthyciadau angen gwybod y gallwch barhau i dalu petai cyfraddau llog yn codi neu os bydd unrhyw gynlluniau bwriededig yn newid eich amgylchiadau ariannol.

Bydd angen i chi roi tystiolaeth o’ch incwm, a rhoi gwybodaeth am eich gwariant, yn cynnwys dyledion, biliau’r cartref a chostau eraill fel dillad, gofal plant a theithio.

Er mwyn profi eich bod yn derbyn eich incwm, efallai y bydd yn rhaid i chi ddangos slipiau cyflog a chyfriflenni banc. Os ydych yn hunangyflogedig gallech orfod dangos eich ffurflenni treth a chyfrifon busnes a baratowyd gan gyfrifydd yn mynd yn ôl ddwy flynedd dreth.

Gall rhywun arall warantu eich morgais

Os yw’n anodd ichi gael morgais i brynu eich cartref cyntaf, efallai y byddwch am ystyried morgais gwarantydd. Golyga hyn y bydd rhiant, gwarcheidwad neu berthynas agos yn cytuno i fod yn atebol am y taliadau morgais pe baech chi’n methu â’u talu.

Ni ddylid ymrwymo i forgeisi gwarantydd ar chwarae bach gan eu bod yn drefniadau sy’n eich rhwymo’n gyfreithiol, ac mae angen i’ch gwarantydd allu fforddio talu eich morgais chi os byddwch chi’n mynd i drafferthion.

Os hoffech gael gwybod mwy am ba fenthycwyr sy’n cynnig morgeisi gwarantydd, bydd angen ichi siarad â brocer morgeisi.

Camau nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?