Awgrymiadau ar wasanaethu a chynnal a chadw eich car

Os byddwch chi’n gofalu am eich car yn gywir, byddwch chi’n llawer llai tebygol o gael eich bwrw gan filiau atgyweirio trwm yn y dyfodol. Canfod pam mai llawlyfr gwasanaeth eich car yw’ch ffrind gorau, sut i ganfod garej da a chael pris teg.

Faint mae gwasanaeth i’ch car yn ei gostio?

Ar gyfartaledd, mae’n costio £125 i roi gwasanaeth sylfaenol i gar. Ond mae’n bosib y gallech gael pris rhatach os ydych yn holi sawl garej i gymharu prisiau.
Fodd bynnag, nid yw hyn yn cynnwys costau unrhyw waith trwsio, atgyweirio neu bartiau newydd.

Pa mor aml ddylech chi roi gwasanaeth i gar?

I gadw eich cerbyd yn y cyflwr gorau posib, dylech chi roi gwasanaeth iddo bob blwyddyn.
Fodd bynnag, dylech chi fod yn ymwybodol o rai cerrig milltir o ran oed a milltiroedd, er enghraifft, ar ôl gyrru sawl milltir dylech chi ystyried newid yr olew.
Bydd y wybodaeth hyn y llawlyfr y car, yn ogystal â’r tasgau sydd angen eu gwneud.

Mae gofalu am eich car yn arbed arian

Mae’n werth gwario arian ar wasanaethu’ch car bob blwyddyn – a’i gynnal rhwng gwasanaethau. Mae’n rhatach i drwsio problemau os ydych chi’n eu dal yn gynnar, bydd eich car yn werth mwy pan fyddwch chi’n ei ailwerthu a bydd ganddo oes hirach.

Mae car sy’n cael ei gynnal yn dda hefyd yn fwy effeithlon, felly byddwch chi’n arbed arian ar danwydd hefyd. Os byddwch chi angen hawlio ar warant, fel arfer bydd yn rhaid i chi ddangos bod gennych chi gofnod gwasanaeth llawn.

Cyfarwyddo â llawlyfr gwasanaeth eich car

Mae llawlyfr gwasanaeth eich car yn allweddol i gadw’ch cerbyd mewn cyflwr da. Mae wedi’i ysgrifennu gan bobl a ddyluniodd ac a adeiladodd eich car, ac fe ddylai ddangos:

 • Pa mor aml y mae angen i chi wasanaethu’ch car.
 • Pa mor aml y mae angen gwneud tasgau cynnal a chadw rheolaidd – er enghraifft, newid olew.
 • Pa bryd y gallai fod angen disodli rhannau amnewidiadwy eich car.

Mae hefyd yn syniad da defnyddio’r llawlyfr gwasanaeth i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer cost cynnal a chadw eich car a biliau atgyweirio.

Er mwyn osgoi gwario arian ar eich car heb fod angen, dilynwch yr atodlen yn y llawlyfr gwasanaeth. Er enghraifft, bydd llawer o ddelwyr a chadwynau newid olew cyflym fel arfer yn argymell newid olew ddwywaith mor aml ag y mae’ch car ei angen.

Edrychwch am negeseuon ar y dashfwrdd

Mae gan y rhan fwyaf o geir negeseuon rhybudd ar y dangosfwrdd ynglŷn ag ystod o destunau, gan gynnwys problemau gyda’r system brecio, injan, lefelau olew ac oerydd, a phwysedd teiars. Bydd eich llawlyfr perchennog car yn esbonio beth y mae pob neges rybudd wedi’i goleuo yn ei golygu a beth y mae angen i chi ei wneud.

Mae ychydig o’r negeseuon yn arbennig o frys – maen nhw’n golygu bod angen i chi dynnu oddi ar y ffordd a stopio’r injan ar unwaith.

Felly os ydych chi’n gweld neges rhybudd wedi’i oleuo, gwiriwch beth y mae’n ei olygu yn syth. Fe allai arbed costau atgyweirio trwm i chi yn ddiweddarach neu hyd yn oed eich atal chi rhag bod yn berygl i fodurwyr eraill a cherddwyr.

Cost peidio â gwasanaethu car

Pan fydd arian yn brin fe allech gael eich temtio i beidio â gwasanaethu’ch car. Ond os byddwch chi’n gwneud hyn byddwch dan risg o filiau llawer yn uwch yn ddiweddarach.

Mae cost gwasanaeth yn llawer llai na’r gost o orfod cael partiau newydd yn nes ymlaen oherwydd difrod a achoswyd drwy beidio â chynnal a chadw’r cerbyd.

Er enghraifft:

 • Newid injan – £2,575
 • Gasged pen silindr – £520
 • Rheiddiadur – £430
 • Pwmp dŵr – £240

(Ffynhonnell: Gwefan Motor Codes, Mehefin 2014)

Cadwch lygad ar y gwregys amseru (cambelt)

Edrychwch ar eich llawlyfr gwasanaeth i weld pa bryd y mae’n bryd newid gwregys amseru eich car nesaf (y gwregys gyrru camsiafft). Mae hyn yn amrywio o gar i gar, ond yn aml mae ei angen ar tua 70,000 i 80,000 milltir.

Gall newid gwregys amseru ymddangos yn ddrud (cymaint â £250 neu’n fwy) ond os bydd yn methu wrth i chi yrru, fe allech chi wynebu difrod difrifol i’r injan a allai gostio llawer yn fwy i’w drwsio na newid yn ôl yr argymhelliad.

Gofalwch am eich teiars

Nid yn unig y bydd gofalu am deiars eich car yn arbed arian i chi, ond bydd hefyd yn sicrhau bod y car yn ddiogel i’w yrru. Os yw’ch teiars mewn cyflwr gwael fe allent chwythu ar ffordd brysur neu golli tyniant mewn tywydd gwael ac achosi damwain. Cadwch at y pwysedd teiars a argymhellir yn eich llawlyfr a gwiriwch hwy yn rheolaidd.

Bydd teiars sydd â gormod o bwysedd neu ddim digon yn gwisgo’n anwastad ac angen eu newid yn amlach. Gwiriwch y tracio’n rheolaidd hefyd gan fod olwynion sydd heb eu gosod yn gywir felly yn gwisgo’n anwastad. Gan ddibynnu ar eich car, gall teiars gostio o £70 yr un felly mae’n gwneud synnwyr cael y nifer uchaf o filltiroedd allan ohonynt.

Dewis ble i roi gwasanaeth i’ch car

Gyda gorbenion uwch a chomisiwn staff, mae delwyr bron bob amser yn ddewis drutach ar gyfer gwasanaethu ac atgyweiriadau na garejys annibynnol.

Y gyfradd gyfartalog ar gyfer delwyr masnachfraint yw £92.11 yr awr, ac fel arfer bydd garejys annibynnol yn codi £63.56. Dod o hyd i beth mae eich cyfraddau llafur lleol yma. (Ffynhonnell: Warranty Direct 2014 Arolwg Cyfraddau Llafur.)

Ar y llaw arall, mae’n bosib y bydd gan ddelwyr gyda masnachfraint ar gyfer eich gwneuthuriad car gwell dealltwriaeth o’r diffygion y mae’n dueddol o’u datblygu.

Canfod garej annibynnol da

Awgrym da

Os bydd rhywun mewn garej nad ydych wedi ei ddefnyddio o’r blaen yn rhoi rhestr hir o bethau i chi sydd angen eu hatgyweirio yn ei farn ef, ceisiwch ail farn bob amser gan garej arall. Bydd hyn o gymorth wrth benderfynu a ddylech chi goelio cyngor a chostau’r garej cyntaf.

I’ch helpu chi i ganfod garej annibynnol y gallwch ymddiried ynddo, gofynnwch i ffrindiau a chydweithwyr am eu hargymhelliad a phrofiadau.

Edrychwch am garej sy’n cynnig:

 • Prisio agored a thryloyw.
 • Gwybodaeth glir am unrhyw broblemau.
 • Gwaith o ansawdd da sy’n cael ei wneud yn ôl yr hyn a gytunwyd ac ar amser.

Sut i gwyno am garej

Os ydych chi’n anhapus ag ansawdd gwaith garej, ei gostau neu’r ffordd yr ydych chi wedi cael eich trin, mae mwy o wybodaeth am eich hawliau ar gael ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Awgrymiadau ar sut i gael pris teg

Cyn cysylltu â’r garej, edrychwch yn y llawlyfr gwasanaeth am y math o wasanaeth y mae ei angen ar eich car (er enghraifft, 12,000 milltir neu 1 flwyddyn) a’r gwiriadau a’r tasgau a ddylai fod yn rhan o’r gwasanaeth.

Yna dilynwch ein hawgrymiadau ar sut i gael y gwaith wedi’i wneud am bris teg:

 • Gofynnwch i’r garej am ddadansoddiad manwl a chost pob darn o waith sy’n ofynnol er mwyn i chi weld sut y daethant at gyfanswm y gost. Gwnewch yn siŵr eu bod yn cynnwys yr holl rannau, costau a TAW.
 • Gwiriwch y bydd y garej yn cynnal y gwasanaeth yn dilyn gweithdrefnau’r gwneuthurwr, ac yn defnyddio rhannau gwreiddiol neu rhai o ‘ansawdd cyfwerth’.
 • Gofynnwch am ddyfynbrisiau gan sawl garej lleol arall a defnyddiwch y dyfynbris rhataf fel offeryn trafod – efallai y bydd un o’r garejys eraill yn barod i’w guro.
 • Os byddai’n well gennych aros gyda’ch garej arferol, gallai dyfynbris rhatach o rywle arall eu perswadio i roi gostyngiad i chi yn y pris.
 • Wrth edrych ar wahanol brisiau, cofiwch gymharu tebyg at ei debyg. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cymharu’r un rhestr o eitemau gwaith a naill ai defnyddiwch ddyfynbrisiau neu amcangyfrifon, ac nid cymysgedd o’r ddau, a bod yr holl brisiau yn cynnwys TAW.

Y gwahaniaeth rhwng dyfynbris ac amcangyfrif yw:

 • Mae dyfynbris yn addewid i wneud y gwaith am y pris y cytunwyd arno, felly fel arfer byddwch chi’n talu’r pris hwn a ddyfynnwyd.
 • Amcangyfrif yw’r hyn y mae’r garej yn meddwl y bydd y gwaith yn costio cyn iddynt ddechrau arno – gallai’r pris terfynol fod yn uwch neu’n is na hyn, gan ddibynnu ar yr hyn y byddant yn dod ar ei draws pan fyddant yn gwneud y gwaith.

Gallwch arbed cymaint â £70 wrth newid olew trwy ddefnyddio cadwyn megis Kwik-Fit a Halfords yn lle prif ddeliwr. Maen nhw’n codi tua £30, tra byddai deliwr yn codi £100 neu’n fwy. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw’n defnyddio’r radd olew sy’n cael ei ddangos yn llawlyfr gwasanaeth eich car.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?