Awgrymiadau os ydych chi'n cael trafferth cael morgais

Mae sawl rheswm pam y gallech chi brofi anawsterau wrth gael morgais wedi’i gymeradwyo. Darllenwch am ba broblemau a all godi gyda chais, fel bod modd i chi gymryd camau cyn i’r broblem godi.

Sut i wella’ch statws credyd

Mae’ch adroddiad credyd yn gofnod o’ch hanes ariannol, gan gynnwys taliadau cyfleustodau a cherdyn credyd, ac unrhyw daliadau rydych chi wedi’u methu.

Defnyddiwch ein cyfrifiannell fforddiadwyedd Morgais i amcangyfrif faint y gallwch fforddio ei fenthyca i brynu cartref.

Mae hyn yn creu sail i’ch statws credyd, ond mae nifer o ffactorau eraill a allai effeithio ar eich statws cyffredinol.

Mae darparwyr yn defnyddio hyn i benderfynu faint o risg ydych chi a chan hynny a ddylech chi gael eich cymeradwyo am forgais.

Gallwch gael syniad o’ch adroddiad cyn ymgeisio am forgais trwy gysylltu â’r prif asiantaethau gwirio credyd:

Dylai unrhyw gamgymeriadau ar eich adroddiad credyd gael eu cywiro cyn i chi fynd at ddarparwr i ofyn am forgais.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Mae nifer o ffactorau a allai gyfrif yn eich erbyn chi, megis: ad-daliadau credyd hwyr neu a fethwyd; Dyfarniadau Llys Sirol yn eich erbyn chi am beidio â thalu biliau; neu hyd yn oed ddiffyg hanes ariannol.

Hyd yn oed os yw’ch sgôr yn wych nid oes gwarant y byddwch chi’n derbyn morgais. Bydd gan bob darparwr ei feini prawf ei hun ar gyfer cymeradwyo a gwrthod ceisiadau.

Mae sawl ffordd o roi hwb i’ch statws credyd cyn ymgeisio am forgais.

Darllenwch ein canllaw i ganfod Sut i wella’ch statws credyd.

Incwm is?

Defnyddiwch ein Cyfrifiannell fforddiadwyedd morgais i’ch helpu chi i amcangyfrif faint y gallwch fforddio ei fenthyg i brynu cartref.

Bydd darparwyr yn edrych ar ba mor fforddiadwy yw’ch taliadau morgais cyn caniatáu benthyciad, felly mae’n bosibl y byddwch chi’n cael anhawster dod o hyd i forgais gydag incwm isel.

Byddant yn archwilio’ch cyllideb yn gyffredinol a maint y morgais yr ydych chi ei angen, i wirio a allai eich incwm dalu’r ad-daliadau, eich biliau a’ch costau byw yn gyfforddus.

Byddant hefyd yn edrych a fyddwch chi’n gallu gwneud ad-daliadau os byddai eich amgylchiadau personol yn newid neu pe bai’r cyfraddau llog yn codi.

Ond peidiwch â digalonni os yw’ch incwm yn edrych yn isel. Mae amryw gynlluniau y gallwch ymchwilio iddynt, gan gynnwys Cymorth i Brynu, cyd-berchnogaeth, Hawl i Brynu ac eraill.

Blaendal bach?

Bydd angen i chi gynilo blaendal o 5% o leiaf o bris eich cartref newydd. Yr uchaf yw’r blaendal, y gorau yw’ch cyfle o dderbyn morgais a’r isaf y bydd y gyfradd llog. Mae’n ddoeth dechrau cynilo mor gynnar yn y broses â phosibl.

Mae cynlluniau Llywodraeth megis Cymorth i Brynu yn helpu’r rheini sydd ag o leiaf 5% o flaendal i brynu eu cartref eu hunain.

Darllenwch ein canllaw ar Sut i bennu nod cynilo.

Hunangyflogedig?

Os ydych chi’n hunangyflogedig fe allech chi ei chael hi’n anos cael morgais. Bydd yn rhaid i chi brofi’ch incwm trwy ddangos i’r darparwr eich cyfrifon busnes, wedi’u llofnodi gan gyfrifydd siartredig, a’ch ffurflenni treth dros gyfnod o ddwy neu dair blynedd.

Gallai darparwyr hefyd ofyn am eich rhagamcaniadau busnes i dawelu eu meddwl y bydd eich enillion yn parhau i fod ar yr un lefel neu’n uwch.

Fe allai fod yn ddefnyddiol gofyn am gyngor gan arbenigwr. Edrychwch am gynghorydd morgais annibynnol yn unbiased.co.uk.

Ydych chi wedi bod yn byw yn y DU am lai na thair blynedd?

Mae’n anodd canfod unrhyw un a fydd yn rhoi morgais i chi os ydych chi wedi bod yn byw yn y DU am lai na thair blynedd. Bydd darparwyr eisiau cofnod o’ch enillion, cyfrif banc a chyfeiriad cartref am o leiaf dwy flynedd a byddant eisiau gwirio’ch fisa a’ch cytundeb cyflogaeth.

Os byddwch chi’n aflwyddiannus, edrychwch ar ymgeisio am forgais gan ddarparwr sydd wedi’i leoli yn y wlad ble’r oeddech chi’n byw cyn i chi symud i’r DU.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, siaradwch â chynghorydd morgais annibynnol a fydd yn gwybod a fyddai unrhyw ddarparwyr benthyciadau yn ystyried eich cais. Edrychwch am gynghorydd morgais annibynnol ar unbiased.co.ukopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?