Bancio Agored a rhannu’ch gwybodaeth ar-lein

Mae rhannu’ch gwybodaeth fancio yn caniatáu ichi fanteisio ar amryw o wahanol wasanaethau. Gall y gwasanaethau hyn ganiatáu ichi weld eich holl gyfrifon banc ar ap neu ar-lein, dadansoddi’ch gwariant a hyd yn oed ganiatáu ichi dalu’n uniongyrchol o’ch cyfrif banc. Yn y canllaw hwn, edrychwn ar pam fuasech chi’n dymuno rhannu’ch gwybodaeth, beth yw’r manteision a sut i wneud hynny’n ddiogel.

Beth yw Bancio Agored?

Mae Bancio Agored yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio set o dechnolegau a safonau a fydd, yn y dyfodol, yn galluogi cwsmeriaid i rannu gwybodaeth eu cyfrif yn ddiogel.

Er enghraifft, gallwch ddewis rhoi mynediad diogel i ap neu wefan reoledig i’r wybodaeth yn eich cyfrif cyfredol.

Gallwch ddewis pa apiau a gwefannau y dymunwch eu defnyddio, pa wybodaeth y cânt fynediad ati ac am ba hyd. Ni chaiff unrhyw un fynediad hyd nes i chi ganiatáu hynny.

I ddefnyddio Bancio Agored rhaid i chi gael bancio ar-lein neu symudol ar gyfer eich cyfrif cyfredol personol neu fusnes.

Mae gwasanaethau sy’n caniatáu i chi rannu gwybodaeth eich cyfrif gyda chwmni ar wahân i’ch banc, yn bodoli ers tro, ond cawsant eu darparu drwy system a elwir yn grafu sgrîn. Mae crafu sgrîn yn ymwneud â chipio gwybodaeth ar y sgrîn, fel tynnu llun o’ch data.

Mae Bancio Agored yn fwy diogel na chrafu sgrîn oherwydd, er enghraifft, nid oes raid i chi rannu’ch cyfrinair neu fanylion mewngofnodi gydag unrhyw un heblaw’ch banc neu gymdeithas adeiladu.

Pam fuaswn i’n rhannu fy ngwybodaeth?

Fel arfer, ni ddylech chi rannu’ch manylion mewngofnodi bancio. Nod y rheolau newydd yw sicrhau bod cwmnïau’n cadw gwybodaeth eich cyfrif yn ddiogel, ond dylech fod yn ofalus serch hynny ynghylch gyda phwy y rhannwch eich manylion.

Wrth rannu’ch gwybodaeth fe ganiateir i gwmnïau gynnig ystod eang o wasanaethau ichi. Fodd bynnag, gallwch ddewis sut y defnyddir eich gwybodaeth a gyda phwy y caiff ei rhannu.

Efallai y gwelwch y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu gan gwmniau cyfarwydd, fel banciau ar y stryd fawr, neu gan gwmnïau eraill. Gallai’r gwasanaethau gynnwys:

Dangosfwrdd a chydgasgliad cyfrif - gallwch weld cyfrifon o nifer o fanciau a chymdeithasau adeiladu ar un ap symudol neu ar-lein.

Dadansoddiad gwariant – categoreiddio trafodion a thaliadau ar draws nifer o gyfrifon er mwyn ichi gael gweld yn union faint rydych yn ei wario ar bethau penodol neu gyda rhai manwerthwyr penodol.

Chwilio am y fargen orau ar gyfer gwasanaethau – er enghraifft, os ydych yn chwilio am ddarparwr ynni newydd ar wefan gymharu, caiff eich tueddiadau gwario eu dadansoddi’n awtomatig a byddwch yn medru canfod y cynigion gorau, heb orfod mewnbynnu’ch holl wybodaeth â llaw.

Tracio nodau ariannol – os, er enghraifft, rydych yn cynilo ar gyfer rhywbeth, gallwch greu nod a monitro’ch cynnydd.

Terfynau gwario – edrychwch faint rydych yn ei wario dros gyfnod penodol o amser, ar ôl ystyried taliadau rheolaidd, fel rhent a biliau.

Sut na allaf wirio nad yw twyll yn wasanaeth?

Gwiriwch fod yr ap neu’r wefan y dymunwch ei defnyddio wedi ei chofrestru gan yr FCA ac ar wefan Open Banking.

Pan arwyddwch i ddefnyddio cwmni neilltuol ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth cyfrif, dylai’r darparwr roi digon o wybodaeth ichi fedru deall y gwasanaeth a ddarperir a sut y bydd yn defnyddio’ch data, gan gynnwys sut y bydd yn rhannu’ch data gydag unrhyw un arall.

Cyn ichi ddefnyddio un o’r gwasanaethau hyn, byddwch yn wyliadwrus, a gwnewch yn siŵr eich bod yn hyderus bod y sefydliadau sy’n rhannu’ch gwybodaeth yn rhai gwirioneddol yn hytrach na thwyllwyr. Dylech sicrhau eich bod yn deall y gwasanaeth a’ch bod yn fodlon gyda’r sawl fydd yn ei ddarparu ar eich cyfer.

Os nad ydych yn deall pam rydych yn rhoi mynediad, neu gyda phwy y rhennir gwybodaeth, ni ddylech roi eich caniatâd. Os na rowch ganiatâd, ni fyddwch yn medru manteisio ar y gwasanaethau a gynigir.

Pa wybodaeth fyddan nhw’n medru ei gweld?

Byddwch yn wyliadwrus

Dylai cwmnïau ond ofyn am ganiatâd i gael mynediad at y wybodaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn darparu’r gwasanaeth a gynigiant.

Gallwch ddewis rhoi mynediad i gyfrifon cyfredol, cyfrifon cynilo hyblyg, cyfrifon e-arian a chardiau credyd.

Dyma’r mathau o wybodaeth y gallwch eu rhannu:

 • Manylion cyfrif gan gynnwys y balans ac enw’r cyfrif
 • Manylion am daliadau rheolaidd, fel pwy sy’n talu, archebion sefydlog a debydau uniongyrchol
 • Trafodion fel taliadau i mewn ac allan o’r cyfrif o’ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu
 • Nodweddion a buddion y cyfrif, fel ffioedd, taliadau gorddrafft a gwobrwyon

Gallwch roi caniatâd iddynt hefyd i wneud taliadau unwaith ac am byth o’ch cyfrif banc. Gallech hefyd ddewis rhannu manylion eich cerdyn ar gyfer taliadau cylchol.

Dysgwch ragor am wneud taliadau diogel ar-lein.

Sut bydd rhannu gwybodaeth fy nghyfrif yn gweithio?

I fanteisio ar wasanaethau gwybodaeth cyfrif:

 • Fel arfer bydd angen ichi lawrlwytho ap i’ch ffôn clyfar, neu fewngofnodi i’r wefan.
 • Bydd gofyn ichi ychwanegu manylion y gwahanol gyfrifon banc, felly gall eich prif wasanaeth sy’n darparu’r cwmni ddod â’r holl wybodaeth ynghyd.

Bydd busnesau sy’n dymuno cael mynediad at eich gwybodaeth yn gorfod rhoi digon o wybodaeth i chi fedru deall sut a pham y defnyddir eich data.

Os dewiswch roi mynediad iddynt i’ch gwybodaeth cyfrif banc, byddwch un ai’n:

 • Cael eich cyfeirio at eich ap bancio neu borth ar-lein i fewngofnodi a chadarnhau eich bod yn dymuno rhannu’r wybodaeth hon.
 • Neu gallent anfon eich manylion banc yn ddiogel drwy eu porth eu hunain.

Yna bydd eich banc yn rhoi mynediad i’ch data i’r cwmni.

Sut fydd hyn yn gweithio ar gyfer siopa ar-lein a thaliadau?

Os dewiswch i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, efallai y bydd rhai manwerthwyr ar-lein yn caniatáu ichi wneud taliadau heb ddefnyddio cerdyn. Byddwch yn cydnabod hyn pan gyrhaeddwch y man talu a chewch eich cyfeirio at wefan y banc i fewngofnodi a rhoi caniatâd i’r manwerthwr ofyn am y taliad o’ch banc.

Mae nifer o fanciau a chymdeithasau adeiladu yn ychwanegu diogelwch atodol pan fyddwch chi’n prynu ar-lein, yn cynnwys awdurdodiad dau ffactor (2FA).

Y math mwyaf cyffredin o 2FA yw cod unigryw, a anfonir trwy neges destun, i’r rhif ffôn sydd wedi ei gofrestru i’r cyfrif. Fodd bynnag, gallai hefyd gynnwys cwestiwn diogelwch, mewngofnodi i’ch ap bancio symudol neu sganio’ch ôl bys.

Sut i roi caniatâd yn ddiogel

Gwiriwch fod yr ap neu’r wefan y dymunwch ei defnyddio wedi ei chofrestru gan yr FCA ac ar wefan Open Banking.

I wneud yn siŵr eich bod yn aros yn ddiogel wrth ddefnyddio’r gwasanaethau hyn, mae yna rai pethau y bydd angen ichi eu gwneud.

 • Gwiriwch fod y cwmni rydych yn ei ddefnyddio neu’n ystyried ei ddefnyddio, ar gofrestr yr FCA.
 • Gwiriwch eich cyfriflenni ac os sylwch ar unrhyw beth anarferol neu daliadau anarferol o’ch cyfrif, cysylltwch â’ch banc neu ddarparwr y cyfrif ar unwaith.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i ganslo awdurdodiad. Dylech fedru dod o hyd i’r wybodaeth hon ar wefan cwmni, neu drwy ei ffonio.
Mae aros yn ddiogel ar-lein yn bwysig iawn. Gwiriwch ein canllaw ar siopa a thalu’n ddiogel ar-lein am ragor o wybodaeth.

Beth i’w wneud os aiff rhywbeth o’i le

Cofiwch

Os bydd taliad yn methu a mynd trwodd, dylech ffonio’ch banc fel cam cyntaf, yn hytrach na’r manwerthwr.

Os sylwch ar daliad o’ch cyfrif na chafodd ei awdurdodi gennych chi, y peth cyntaf i’w wneud yw cysylltu â’ch banc neu gymdeithas adeiladu cyn gynted â phosibl. Os na chafodd ei awdurdodi gennych chi, gallwch hawlio ad-daliad. Os na fyddwch chi’n fodlon gyda’u hymateb, gallwch fynd â’ch cwyn at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol cyn pen chwe mis.

Mae’r hawl gennych hefyd i gwyno’n uniongyrchol i cwmni a rhaid iddo ymateb ymhen 15 diwrnod, oni bai bod amgylchiadau eithriadol.

Os defnyddiwyd eich data ar gyfer rhywbeth na chytunoch chi, cysylltwch â’r sefydliad perthnasol. Mae’n ofynnol iddo egluro sut a pham maent yn prosesu’ch gwybodaeth, os cyflwynwch gŵyn ffurfiol. Unwaith eto, os na fyddwch chi’n fodlon gallwch fynd â’ch cwyn at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Os na fyddwch chi’n fodlon gyda’r modd y defnyddir eich gwybodaeth, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Os ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi’ch targedu gan dwyll, adroddwch hynny i Action Fraud ar 0300 123 2040 neu defnyddiwch ei offeryn adrodd ar-lein. Dylech hefyd ei adrodd ar wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol gan ddefnyddio ei ffurflen adrodd.

Ceisiwch ragor o wybodaeth am ganfod ac osgoi twyll yma.
I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn ewch i FCAopens in new window.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?