Bandiau treth car wedi’u hegluro

Mae Treth Car (VED) neu dreth ffordd, yn gost uchel iawn ar gyfer ceir. Gall fod yn unrhyw swm hyd at £1,000 neu fwy bob blwyddyn, gan ddibynnu ar ba mor ecogyfeillgar yw’r car. Yma gallwch gael gwybod faint o dreth ffordd y byddwch yn ei dalu ar eich cerbyd, newidiadau i’r dreth car ar gyfer 2018, a sut i gyfrifo pris treth unrhyw gar drwy ddefnyddio offerynnau ar-lein.

Trethu car - y ffeithiau sylfaenol

Arbedwch amser

Gall cyfrifo faint o dreth sydd angen i chi ei dalu fod yn ddryslyd. Y ffordd gyflymaf yw defnyddio cyfrifiannell cyfraddau treth Cerbyd. Byddwch angen manylion eich cerbyd, fel ei wneuthuriad a’r model.

Defnyddio’r gyfrifiannell cyfraddau treth cerbyd

Rhaid talu treth car ar bob cerbyd a gofrestrir yn y DU, sy’n cael ei yrru neu ei gadw ar ffordd gyhoeddus. Gall dewis y car iawn wneud gwahaniaeth mawr i’ch costau treth.

Yn ogystal, gallai dewis car â threth isel olygu bod y car yn cadw ei werth yn well gan y bydd mwy o bobl yn awyddus i’w brynu.

Rhaid trethu cerbyd a gedwir oddi ar y ffordd neu mae’n rhaid iddo gael HOS (Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol).

O fis Ebrill 2018, bydd ceir disel newydd, nad ydynt yn bodloni’r safon Allyriadau Gyrru Gwirioneddol 2 (RDE2) diweddaraf, yn symud i fyny un band treth. Er enghraifft, os yw’ch car disel yn y braced allyriadau CO2 76-90 gram am bob cilomedr a yrrir, bydd angen i chi dalu cyfradd o 91-100.

Canfyddwch y dreth ar unrhyw gar newydd neu ail-law.
Canfyddwch pa VED y dylech fod yn ei dalu drwy ddefnyddio’ch rhif cyfeirnod V5C.

Perchnogion ceir sydd wedi’u heithrio rhag treth ffordd

Nid yw’r mathau dilynol o berchnogion ceir yn talu treth ffordd:

Bydd angen ichi ddweud wrth y DVLA hyd yn oed os nad oes angen ichi drethu’ch cerbyd. Gallwch wneud hyn drwy fynd drwy’r un broses â phetaech angen talu treth, a gallwch wneud hynny ar-lein yn GOV.uk.

  • perchnogion ceir newydd sy’n cynhyrchu 0 gram o allyriadau carbon deuocsid (CO2) ac sydd â phris o lai na £40,000
  • perchnogion ceir a gofrestrwyd rhwng 1 Mawrth 2001 a 1 Ebrill 2017 sy’n cynhyrchu hyd at 100 gram o CO2 am bob cilomedr a yrrir.

Os oes gennych anabledd, gallech fod yn gymwys i gael treth car am ddim:

  • os oes gennych chi gerbyd i berson anabl, fel sgwter symudedd
  • os ydych yn cael Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel
  • os ydych yn cael y gyfradd uwch o’r elfen symudedd o’r Lwfans Byw i’r Anabl.

Nid oes raid i chi dalu treth car ar ‘gerbydau hanesyddol’ sy’n golygu car sy’n hŷn na 40 mlwydd oed.

Dysgwch pa gerbydau eraill sydd yn ddi-dreth ar y wefan GOV.UK.

Faint yw treth car?

Ceir a gofrestrwyd ar ôl mis Mawrth 2017

Ym mlwyddyn gyntaf y car, bydd cyfraddau’n newid yn seiliedig ar allyriadau carbon diocsid y cerbyd.

Allyriadau CO2 (g/km) Cyfradd y flwyddyn gyntaf Cyfradd y flwyddyn gyntaf ar gyfer car diesel nad yw’n bodloni RDE2 amily
0 £0 £0
1-50 £10 £25
51-75 £25 £110
76-90 £110 £130
91-100 £130 £150
101-110 £150 £170
111-130 £170 £210
131-150 £210 £530
151-170 £530 £855
171-190 £855 £1,280
191-225 £1,280 £1,815
226-255 £1,815 £2,135
Over 255 £2,135 £2,135

Ar ôl blwyddyn gyntaf y car, ar gyfer ceir sydd â phris gwerthu dan £40,000, y costau treth car yw:

Treth yn seiliedig ar y math o danwydd ar ôl y flwyddyn gyntaf
Allyriadau CO2 (g/km) Cerbyd trydan Tanwydd arall Petrol neu ddiesel
0 0 0 0
1 - over 255 £0 £135 £145

Ar gyfer ceir sy’n costio mwy na £40,000 byddwch yn talu £320 yn ychwanegol am y pum mlynedd nesaf. Nid oes rhaid i chi dalu hwn o fis Ebrill 2020 os oes gennych gerbyd sydd ag allyriadau sero. Ar ôl pum mlynedd, byddwch yn talu’r gyfradd flynyddol safonol yn ddibynnol ar y math o danwydd a ddefnyddir gan eich cerbyd.

Felly, er enghraifft, byddai car petrol gyda phris prynu dros £40,000 yn talu £465 (£145+£320) am y pum mlynedd nesaf.

Y pris prynu yw’r pris a gyhoeddir cyn unrhyw ostyngiadau ar y cofrestriad cyntaf. Gwiriwch y pris prynu gyda’ch gwerthwr ceir er mwyn i chi wybod faint o dreth cerbyd fydd yn rhaid i chi ei dalu.

Ceir a gofrestrwyd yn Chwefror 2001 neu ar ôl hynny ond cyn 1 Ebrill 2017

Gair i gall

I gael cymorth wrth gyfrifo holl gostau rhedeg eich car, rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.

Mae cyfradd y dreth rydych yn ei dalu’n dibynnu ar allyriadau CO2 swyddogol y car a’r math o danwydd mae’n ei ddefnyddio.

Mae’r cyfraddau wedi eu rhannu yn fandiau, yn seiliedig ar faint o ramau o garbon deuocsid (CO2) mae car yn eu hallyrru am bob cilometr a yrrir:

Allyriadau CO2 (g/km) Cost llawn am 12 mis
Up to 100 £0
101-110 £20
111-120 £30
121-130 £125
131-140 £145
141-150 £160
151-165 £200
166-175 £235
176-185 £260
186-200 £300
201-225 £325
226-255 £555
Over 255 £570

Gallwch rannu’r taliadau hyn er mwyn helpu i reoli’r costau ond bydd angen i chi dalu ychydig yn fwy i wneud hyn. Gallwch dalu’n fisol, neu am gyfradd o chwe mis.

Dysgwch ragor am gyfraddau treth cerbyd ar wefan GOV.UK.

Ceir a gofrestrwyd cyn 1 Mawrth 2001

Mae cyfradd y dreth yn seiliedig ar faint y peiriant yn unig. Mae un gyfradd ar gyfer peiriannau hyd at 1549cc ac un ar gyfer 1549cc a drosodd.

Maint yr injan (cc) Cyfradd 12 mis
Dim mwy na 1549 £160
Dros 1549 £265
Dewch o hyd i geir newydd yn ôl band treth ar y wefan GOV.UK.
Cyfrifwch y dreth ar eich car trwy ddefnyddio’r gyfrifiannell syml ar y wefan GOV.UK.

Treth ffordd ar feiciau modur, mopeds a beiciau modur tair olwyn

Mae allyriadau is yn golygu bod VED ar feiciau modur, mopeds a beiciau modur tair olwyn fel arfer yn is nag ar gyfer cerbydau petrol a diesel.

Beic modur (gyda neu heb seidcar)
Maint yr injan (cc) Cost llawn am 12 mis
Dim mwy na 150 £20
151-400 £43
401-600 £66
Dros 600 £91
Beiciau modur tair-olwyn (dim mwy na 450kg heb lwyth)
Maint yr injan (cc) Cost llawn am 12 mis
Dim mwy na 150 £20
Dros 150 £91
I gael rhagor o wybodaeth am dreth cerbyd ar gyfer beiciau modur, mopeds a beiciau modur tair-olwyn, ewch i wefan Gov.uk.

Treth cerbyd wrth brynu a gwerthu cerbyd

Nid yw treth ar gerbydau yn cael ei throsglwyddo pan gânt eu gwerthu.

Er enghraifft, pan brynwch gar y mae rhywun arall wedi’i drethu’n flaenorol, nid yw’n cyfrif os oedd dau fis o dreth yn weddill ar y cerbyd ar ôl i chi ei brynu. Bydd angen i chi dalu’r dreth ar y cerbyd cyn i chi fedru ei yrru.

Gallwch drethu cerbyd newydd ar GOV.uk website.

Golyga hefyd, os ydych yn gwerthu cerbyd, gallwch hawlio ad-daliad am unrhyw fisoedd llawn sydd yn weddill. Rhoddir ad-daliad fel mater o drefn pan fyddwch yn dychwelyd y rhan gwerthu neu drosglwyddo o’r ffurflen V5C i’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA).

Felly hefyd ar gyfer Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol (HOS) ar gerbyd. Os prynwch gerbyd sydd yn HOS, bydd angen i chi ddweud wrth y DVLA ei fod yn cael ei gadw oddi ar y ffordd a chael HOS newydd.

Costau a thollau

Yn ddibynnol ar ble fyddwch yn gyrru a pha ffyrdd ddefnyddiwch chi, efallai y bydd raid i chi dalu tollau a chostau ychwanegol.

Mae ffyrdd tollau i’w defnyddio sef, ymysg eraill, Croesfan Dartford yn Llundain, a rhan o’r M6 i’r gogledd o Birmingham.

Ewch i Gov.uk am restr lawn o’r ffyrdd tollau yn y DU.

Rhaid talu costau hefyd wrth yrru yng nghanol Llundain, a elwir yn Dâl Atal Tagfeydd Llundain, ac yn Durham, a elwir yn Gost Defnydd Ffordd Durham.

O 23 Hydref 2017, bydd cerbydau na fyddant yn bodloni’r safonau allyriadau gofynnol yn talu gordal, a elwir yn Dâl Gwenwyndra neu “T-Charge”.

Dysgwch fwy am y “T-Charge” ar wefan TfLopens in new window.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?