Bandiau treth car wedi’u hegluro

Mae Treth Car (VED) neu dreth ffordd, yn gost uchel iawn ar gyfer ceir. Gall fod yn unrhyw swm hyd at £1,000 neu fwy bob blwyddyn, gan ddibynnu ar ba mor ecogyfeillgar yw’r car.

Trethu car - y ffeithiau sylfaenol

Arbedwch amser

Gall cyfrifo faint o dreth sydd angen i chi ei dalu fod yn ddryslyd. Y ffordd gyflymaf yw defnyddio cyfrifiannell cyfraddau treth Cerbyd. Byddwch angen manylion eich cerbyd, fel ei wneuthuriad a’r model.

Defnyddio’r gyfrifiannell cyfraddau treth cerbyd

Rhaid talu treth car ar bob cerbyd a gofrestrir yn y DU, sy’n cael ei yrru neu ei gadw ar ffordd gyhoeddus. Gall dewis y car iawn wneud gwahaniaeth mawr i’ch costau treth.

Yn ogystal, gallai dewis car â threth isel olygu bod y car yn cadw ei werth yn well gan y bydd mwy o bobl yn awyddus i’w brynu.

Rhaid trethu cerbyd a gedwir oddi ar y ffordd neu mae’n rhaid iddo gael HOS (Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol).

Canfyddwch y dreth ar unrhyw gar newydd neu ail-law.
Canfyddwch pa VED y dylech fod yn ei dalu drwy ddefnyddio’ch rhif cyfeirnod V5C.

Perchnogion ceir sydd wedi’u heithrio rhag treth ffordd

Nid yw’r mathau dilynol o berchnogion ceir yn talu treth ffordd:

Bydd angen ichi ddweud wrth y DVLA hyd yn oed os nad oes angen ichi drethu’ch cerbyd. Gallwch wneud hyn drwy fynd drwy’r un broses â phetaech angen talu treth, a gallwch wneud hynny ar-lein yn GOV.uk.

  • perchnogion ceir newydd sy’n cynhyrchu 0 gram o allyriadau carbon deuocsid (CO2) ac sydd â phris o lai na £40,000
  • perchnogion ceir a gofrestrwyd rhwng 1 Mawrth 2001 a 1 Ebrill 2017 sy’n cynhyrchu hyd at 100 gram o CO2 am bob cilomedr a yrrir.

Os oes gennych anabledd, gallech fod yn gymwys i gael treth car am ddim:

  • os oes gennych chi gerbyd i berson anabl, fel sgwter symudedd
  • os ydych yn cael Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel
  • os ydych yn cael y gyfradd uwch o’r elfen symudedd o’r Lwfans Byw i’r Anabl.

Nid oes raid i chi dalu treth car ar ‘gerbydau hanesyddol’ sy’n golygu car sy’n hŷn na 40 mlwydd oed.

Dysgwch pa gerbydau eraill sydd yn ddi-dreth ar y wefan GOV.UK.

Faint yw treth car?

Ceir a gofrestrwyd ar ôl mis Mawrth 2017

Ym mlwyddyn gyntaf y car, bydd cyfraddau’n newid yn seiliedig ar allyriadau carbon diocsid y cerbyd.

Allyriadau CO2 (g/km) Cyfradd y flwyddyn gyntaf Cyfradd y flwyddyn gyntaf ar gyfer car diesel nad yw’n bodloni RDE2 amily
0 £0 £0
1-50 £10 £25
51-75 £25 £115
76-90 £115 £140
91-100 £140 £160
101-110 £160 £180
111-130 £180 £220
131-150 £220 £555
151-170 £555 £895
171-190 £895 £1,345
191-225 £1,345 £1,910
226-255 £1,910 £2,245
Over 255 £2,245 £2,245

Ar ôl blwyddyn gyntaf y car, ar gyfer ceir sydd â phris gwerthu dan £40,000, y costau treth car yw:

Treth yn seiliedig ar y math o danwydd ar ôl y flwyddyn gyntaf
Allyriadau CO2 (g/km) Cerbyd trydan Tanwydd arall Petrol neu ddiesel
0 0 0 0
1 - over 255 £0 £145 £155

Ar gyfer ceir sy’n costio mwy na £40,000 byddwch yn talu £335 yn ychwanegol am y pum mlynedd nesaf. Nid oes rhaid i chi dalu hwn o fis Ebrill 2020 os oes gennych gerbyd sydd ag allyriadau sero. Ar ôl pum mlynedd, byddwch yn talu’r gyfradd flynyddol safonol yn ddibynnol ar y math o danwydd a ddefnyddir gan eich cerbyd.

Felly, er enghraifft, byddai car petrol gyda phris prynu dros £40,000 yn talu £490 (£155+£335) am y pum mlynedd nesaf.

Y pris prynu yw’r pris a gyhoeddir cyn unrhyw ostyngiadau ar y cofrestriad cyntaf. Gwiriwch y pris prynu gyda’ch gwerthwr ceir er mwyn i chi wybod faint o dreth cerbyd fydd yn rhaid i chi ei dalu.

Ceir a gofrestrwyd yn Chwefror 2001 neu ar ôl hynny ond cyn 1 Ebrill 2017

Gair i gall

I gael cymorth wrth gyfrifo holl gostau rhedeg eich car, rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.

Mae cyfradd y dreth rydych yn ei dalu’n dibynnu ar allyriadau CO2 swyddogol y car a’r math o danwydd mae’n ei ddefnyddio.

Mae’r cyfraddau wedi eu rhannu yn fandiau, yn seiliedig ar faint o ramau o garbon deuocsid (CO2) mae car yn eu hallyrru am bob cilometr a yrrir:

Allyriadau CO2 (g/km) Cost llawn am 12 mis
Up to 100 £0
101-110 £20
111-120 £30
121-130 £130
131-140 £155
141-150 £170
151-165 £210
166-175 £250
176-185 £275
186-200 £315
201-225 £340
226-255 £585
Over 255 £600

Gallwch rannu’r taliadau hyn er mwyn helpu i reoli’r costau ond bydd angen i chi dalu ychydig yn fwy i wneud hyn. Gallwch dalu’n fisol, neu am gyfradd o chwe mis.

Dysgwch ragor am gyfraddau treth cerbyd ar wefan GOV.UK.

Ceir a gofrestrwyd cyn 1 Mawrth 2001

Mae cyfradd y dreth yn seiliedig ar faint y peiriant yn unig. Mae un gyfradd ar gyfer peiriannau hyd at 1549cc ac un ar gyfer 1549cc a drosodd.

Maint yr injan (cc) Cyfradd 12 mis
Dim mwy na 1549 £170
Dros 1549 £280
Dewch o hyd i geir newydd yn ôl band treth ar y wefan GOV.UK.
Cyfrifwch y dreth ar eich car trwy ddefnyddio’r gyfrifiannell syml ar y wefan GOV.UK.

Treth ffordd ar feiciau modur, mopeds a beiciau modur tair olwyn

Mae allyriadau is yn golygu bod VED ar feiciau modur, mopeds a beiciau modur tair olwyn fel arfer yn is nag ar gyfer cerbydau petrol a diesel.

Feiciau modur, mopeds a beiciau modur tair olwyn
Maint yr injan (cc) Cost llawn am 12 mis
Dim mwy na 150 £21
151-400 £45
401-600 £69
Dros 600 £96
Beiciau modur tair-olwyn (dim mwy na 450kg heb lwyth)
Maint yr injan (cc) Cost llawn am 12 mis
Dim mwy na 150 £21
Dros 150 £96
I gael rhagor o wybodaeth am dreth cerbyd ar gyfer beiciau modur, mopeds a beiciau modur tair-olwyn, ewch i wefan Gov.uk.

Treth cerbyd wrth brynu a gwerthu cerbyd

Nid yw treth ar gerbydau yn cael ei throsglwyddo pan gânt eu gwerthu.

Er enghraifft, pan brynwch gar y mae rhywun arall wedi’i drethu’n flaenorol, nid yw’n cyfrif os oedd dau fis o dreth yn weddill ar y cerbyd ar ôl i chi ei brynu. Bydd angen i chi dalu’r dreth ar y cerbyd cyn i chi fedru ei yrru.

Gallwch drethu cerbyd newydd ar GOV.uk website.

Golyga hefyd, os ydych yn gwerthu cerbyd, gallwch hawlio ad-daliad am unrhyw fisoedd llawn sydd yn weddill. Rhoddir ad-daliad fel mater o drefn pan fyddwch yn dychwelyd y rhan gwerthu neu drosglwyddo o’r ffurflen V5C i’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA).

Felly hefyd ar gyfer Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol (HOS) ar gerbyd. Os prynwch gerbyd sydd yn HOS, bydd angen i chi ddweud wrth y DVLA ei fod yn cael ei gadw oddi ar y ffordd a chael HOS newydd.

Costau a thollau

Yn ddibynnol ar ble fyddwch yn gyrru a pha ffyrdd ddefnyddiwch chi, efallai y bydd raid i chi dalu tollau a chostau ychwanegol.

Mae ffyrdd tollau i’w defnyddio sef, ymysg eraill, Croesfan Dartford yn Llundain, a rhan o’r M6 i’r gogledd o Birmingham.

Ewch i Gov.uk am restr lawn o’r ffyrdd tollau yn y DU.

Rhaid talu costau hefyd wrth yrru yng nghanol Llundain, a elwir yn Dâl Atal Tagfeydd Llundain, ac yn Durham, a elwir yn Gost Defnydd Ffordd Durham.

Ers 23 Hydref 2017, mae cerbydau na fyddant yn bodloni’r safonau allyriadau gofynnol yn talu gordal, a elwir yn Dâl Gwenwyndra neu “T-Charge”.

Dysgwch fwy am y “T-Charge” ar wefan TfLopens in new window.

Eich cam nesaf

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?