Esboniad o fandiau treth ceir

Mae treth car (a elwir yn swyddogol yn VED ond y cyfeirir ato ambell waith fel treth ffordd) yn gost rhedeg sylweddol i geir. Gall fod yn unrhyw beth o sero hyd at £1,000 neu fwy bob blwyddyn, yn dibynnu ar pa mor ecogyfeillgar yw’r car. Dysgwch isod sut mae cyfraddau treth ceir yn cael eu cyfrifo, pwy sydd wedi’u heithrio rhag eu talu a sut i gyfrifo pris treth unrhyw gar drwy ddefnyddio offerynnau ar-lein.

Trethu car - y ffeithiau sylfaenol

Mae’n rhaid talu treth car ar bob cerbyd a gofrestrir yn y DU sy’n cael ei yrru neu ei gadw ar ffordd gyhoeddus. Gall dewis y car iawn wneud gwahaniaeth mawr i’ch costau treth. Hefyd gallai dewis car â threth isel olygu bod y car yn cadw ei werth yn well gan y bydd mwy o bobl yn awyddus i’w brynu.

Hefyd mae’n rhaid trethu car a gedwir oddi ar y ffordd neu mae’n rhaid iddo gael HOS (Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol).

Canfyddwch y dreth ar unrhyw gar newydd neu ail-law

Perchnogion ceir sydd wedi’u heithrio rhag treth car

Nid yw’r mathau dilynol o berchnogion ceir yn talu treth car:

  • Perchnogion ceir band A
  • Perchnogion ceir newydd sbon (yn y flwyddyn gofrestru gyntaf) ym Mand B-D – fodd bynnag, bydd yn ofynnol i chi ddechrau talu treth pan fydd y car yn flwydd oed

Os oes gennych anabledd, efallai eich bod yn gymwys gael treth car am ddim os ydych yn:

  • Derbyn elfen symudedd cyfradd uwch Lwfans Byw i’r Anabl
  • Derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel
  • Berchen ar gerbyd pobl anabl

Nid oes raid i chi dalu treth car ar gerbydau a gynhyrchwyd cyn 1 Ionawr 1974 (a elwir yn ‘gerbydau hanesyddol’). Dysgwch pa gerbydau eraill sydd yn ddi-dreth ar y wefan GOV.UK.

Faint yw treth car

Ceir a gofrestrwyd ar ôl 1 Mawrth 2001

Awgrym da

I gael cymorth wrth gyfrifo holl gostau rhedeg eich car, rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.

Mae cyfradd y dreth rydych yn ei thalu’n dibynnu ar allyriadau CO2 swyddogol y car a’r math o danwydd mae’n ei ddefnyddio. Gall costau amrywio o ddim ar gyfer car trydan nad yw’n llygru fel y Nissan Leaf, drwodd i £1,090 ar gyfer blwyddyn gyntaf Bentley Flying Spur 6 litr (£505 ar gyfer blwyddyn 2 ac ymlaen).

Mae’r cyfraddau wedi eu rhannu yn fandiau, yn seiliedig ar faint o ramau o garbon deuocsid (CO2) mae car yn eu hallyrru am bob cilometr a yrrir, fel sy’n dilyn:

Car petrol a char diesel

Band Allyriadau CO2 (g/km) Cost llawn am 12 mis
A Up to 100 £0.00
B 101-110 £20.00
C 111-120 £30.00
D 121-130 £110.00
E 131-140 £130.00
F 141-150 £145.00
G 151-165 £185.00
H 166-175 £210.00
I 176-185 £230.00
J 186-200 £270.00
K* 201-225 £295.00
L 226-255 £500.00
M Over 255 £515.00

*Yn cynnwys ceir gyda ffigwr CO2 dros 225g/km ond a gofrestrwyd cyn 23 Mawrth 2006.

Ar gyfer ceir â thanwydd amgenach, mae treth y car £10 yn rhatach ar gyfer pob band. Felly, er enghraifft, bydd car gyda thanwydd amgenach sy’n ffitio band B yn costio £10 yn hytrach na £20, ac yn band C bydd yn costio £20 yn hytrach na £30, ac ati.

Serch hynny, os mai hon yw’r flwyddyn gyntaf ers cofrestru eich car mae’r cyfraddau’n uwch yn y flwyddyn gyntaf ar gyfer bandiau H ac M (gweler isod). Ar gyfer bandiau E-G mae’r cyfraddau yr un fath yn y flwyddyn gyntaf â’r blynyddoedd sydd i ddilyn.

Band Allyriadau CO2 (g/km) Cost llawn am 12 mis
H 166-175 £300.00
I 176-185 £355.00
J 186-200 £500.00
K 201-225 £650.00
L 226-255 £885.00
M Over 255 £1,120.00

Gallwch rannu’r taliadau hyn er mwyn helpu i reoli’r costau ond bydd angen i chi dalu ychydig yn fwy i wneud hyn. Gallwch dalu’n fisol, neu am gyfradd o 6 mis.

Dysgwch ragor am gyfraddau treth cerbyd ar wefan GOV.UK.

Ceir a gofrestrwyd cyn 1 Ma wrth 2001

Seilir y gyfradd treth ar faint y peiriant yn unig. Mae un gyfradd ar gyfer peiriannau hyd at 1549cc ac un ar gyfer drosodd 1549cc.

Maint yr injan (cc) Cyfradd 12 mis
Dim mwy na 1549 £145.00
Mwy na 1549 £235.00

Cyfrifwch y dreth ar eich car trwy ddefnyddio’r gyfrifiannell seml ar y wefan GOV.UK.

Dewch o hyd i geir newydd yn ôl band treth ar y wefan GOV.UKyn agor mewn ffenestr newydd.

Ar ôl Ebrill 2017

Bydd treth car yn newid ar gyfer ceir newydd a brynir o fis Ebrill 2017 ymlaen. Bydd cyfraddau’r flwyddyn gyntaf yn newid yn seiliedig ar allyriadau carbon deuocsid y cerbyd. Bydd cyfradd wastad safonol o £140 ar gyfer pob car ar wahân i’r rhai sy’n gollwng 0 gram o garbon deuocsid fesul cilomedr, a’r gyfradd safonol ar gyfer hynny fydd £0. Bydd gan geir sydd â phris gwerthu uwch na £40,000 gost atodol o £310 y flwyddyn am y pum mlynedd gyntaf pan delir y gyfradd safonol.

Diwedd y disg treth

Wyddoch chi?

Mae bron i bob un o fodurwyr y DU yn talu eu treth yn brydlon – 99% yn ôl ffigyrau’r DVLA ar gyfer 2013.

Ers 1 Hydref 2014 nid yw’n ofynnol i chi arddangos eich disg dreth mwyach. Mae’r DVLA (Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau) a’r heddlu bellach yn defnyddio cofrestr electronig i wirio bod pobl wedi talu treth ar eu cerbydau.

Nawr, pan brynwch gerbyd, ni fydd treth y car yn cael ei drosglwyddo efo’r cerbyd. Felly, mae’n rhaid i chi ei drethu cyn ei ddefnyddio.

Eich cam nesaf

Darllenwch am y ffyrdd gwahanol y gallwch dalu am gar

Sut mae dod o hyd i’r car iawn ar gyfer eich cyllideb

Gael gwybod mwy am yswiriant car

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?