Esboniad o fandiau treth ceir

Mae treth car/treth cerbyd neu VED (Vehicle Excise Duty) yn gost rhedeg sylweddol i geir. Gall fod yn unrhyw beth hyd at £1,000 neu fwy bob blwyddyn yn dibynnu ar pa mor ecogyfeillgar yw’r car. Yma gallwch ddarganfod faint o dreth fyddwch chi’n ei dalu ar gyfer eich cerbyd, gweld y newidiadau i dreth car yn 2017 a chanfod sut i gyfrifo pris treth unrhyw gar drwy ddefnyddio offerynnau ar-lein.

Trethu car - y ffeithiau sylfaenol

O fis Ebrill 2018, bydd ceir disel newydd, nad ydynt yn bodloni’r safonau allyriadau Euro 6 diweddaraf, yn symud i fyny un band treth. Er enghraifft, os yw’ch car disel yn y braced allyriadau CO2 76-90, bydd angen i chi dalu cyfradd 91-100.

Mae’n rhaid talu treth car ar bob cerbyd a gofrestrir yn y DU sy’n cael ei yrru neu ei gadw ar ffordd gyhoeddus. Gall dewis y car iawn wneud gwahaniaeth mawr i’ch costau treth. Hefyd gallai dewis car â threth isel olygu bod y car yn cadw ei werth yn well gan y bydd mwy o bobl yn awyddus i’w brynu.

Mae’n rhaid hefyd trethu car a gedwir oddi ar y ffordd neu mae’n rhaid iddo gael HOS (Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol).

Canfyddwch y dreth ar unrhyw gar newydd neu ail-law, neu cyfrifwch faint o dreth car ddylech chi fod yn ei dalu gan ddefnyddio’ch cyfeirnod V5C

Perchnogion ceir sydd wedi’u heithrio rhag treth car

Nid yw’r mathau dilynol o berchnogion ceir yn talu treth car:

  • Perchnogion ceir band A
  • Perchnogion ceir newydd sbon (yn y flwyddyn gofrestru gyntaf) ym Mand B-D – fodd bynnag, bydd yn ofynnol i chi ddechrau talu treth pan fydd y car yn flwydd oed

Os oes gennych anabledd, efallai eich bod yn gymwys gael treth car am ddim os ydych yn:

  • Derbyn elfen symudedd cyfradd uwch Lwfans Byw i’r Anabl
  • Derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel
  • Berchen ar gerbyd pobl anabl

Nid oes rhaid i chi dalu treth car ar gerbydau a gynhyrchwyd cyn 1 Ionawr 1974 (a elwir yn ‘gerbydau hanesyddol’). Dysgwch pa gerbydau eraill sydd yn ddi-dreth ar y wefan GOV.UK.

Faint yw treth car?

Ceir a gofrestrwyd ar ôl mis Mawrth 2017

Ym mlwyddyn gyntaf y car, bydd cyfraddau’n newid yn seiliedig ar allyriadau carbon diocsid y cerbyd.

Cyfraddau treth newydd ar gyfer 2017
Allyriadau CO2 (g/kg) Cyfradd y flwyddyn gyntaf Ceir tanwydd amgen
0 £0 £0
1-50 £10 £0
51-75 £25 £15
76-90 £100 £90
91-100 £120 £110
101-110 £140 £130
111-130 £160 £150
131-150 £200 £190
151-170 £500 £490
171-190 £800 £790
191-225 £1,200 £1,190
226-255 £1,700 £1,690
Over 255 £2,000 £1,990

Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd yn dibynnu ar y math o danwydd a ddefnyddir. Fodd bynnag, os yw pris prynu eich car yn uwch na £40,000 rhaid talu rhagor.

Treth seiliedig ar y math o danwydd ar ôl blwyddyn gyntaf
Cerbyd trydan Tanwydd amgen Petrol neu ddiesel
£0 £130 £140

Os yw’r pris a gyhoeddwyd cyn tynnu unrhyw ostyngiadau, a elwir hefyd yn ‘bris prynu’, yn uwch na £40,000 ar y cofrestriad cyntaf. Yna, ar ôl y drwydded gyntaf rhaid talu £310 ychwanegol am y 5 mlynedd nesaf.

Felly, er enghraifft, byddai car trydan gyda phris prynu dros £40,000 yn talu £310 (£0+£310) am y 5 mlynedd nesaf.

Ar ôl 5 mlynedd, byddwch yn talu’r gyfradd flynyddol safonol yn ddibynnol ar y math o danwydd a ddefnyddir gan eich cerbyd.

Gwiriwch y pris prynu gyda’ch gwerthwr ceir er mwyn i chi wybod faint o dreth cerbyd fydd yn rhaid i chi ei dalu.

Ceir a gofrestrwyd ar ôl mis Chwefror 2001

Gair i gall

I gael cymorth wrth gyfrifo holl gostau rhedeg eich car, rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.

Mae cyfradd y dreth rydych yn ei thalu’n dibynnu ar allyriadau CO2 swyddogol y car a’r math o danwydd mae’n ei ddefnyddio. Gall costau amrywio o ddim ar gyfer car trydan nad yw’n llygru fel y Nissan Leaf, drwodd i £1,090 ar gyfer blwyddyn gyntaf Bentley Flying Spur 6 litr (£505 ar gyfer blwyddyn 2 ac wedi hynny).

Mae’r cyfraddau wedi eu rhannu yn fandiau, yn seiliedig ar sawl gram o garbon deuocsid (CO2) mae car yn ei allyrru am bob cilometr a yrrir:

Bandiau a chyfraddau treth car char diesel

Band Allyriadau CO2 (g/km) Cost llawn am 12 mis
A Up to 100 £0.00
B 101-110 £20.00
C 111-120 £30.00
D 121-130 £110.00
E 131-140 £130.00
F 141-150 £145.00
G 151-165 £185.00
H 166-175 £210.00
I 176-185 £230.00
J 186-200 £270.00
K* 201-225 £295.00
L 226-255 £500.00
M Over 255 £515.00

*Yn cynnwys ceir gyda ffigwr CO2 dros 225g/km ond a gofrestrwyd cyn 23 Mawrth 2006.

Serch hynny, os mai hon yw’r flwyddyn gyntaf ers cofrestru eich car mae’r cyfraddau’n uwch yn y flwyddyn gyntaf ar gyfer bandiau H ac M (gweler isod). Ar gyfer bandiau E-G mae’r cyfraddau yr un fath yn y flwyddyn gyntaf â’r blynyddoedd sydd i ddilyn.

Band Allyriadau CO2 (g/km) Cost llawn am 12 mis
H 166-175 £300.00
I 176-185 £355.00
J 186-200 £500.00
K 201-225 £650.00
L 226-255 £885.00
M Over 255 £1,120.00

Ar gyfer ceir â thanwydd amgen, mae treth y car £10 yn rhatach ar gyfer pob band. Felly, er enghraifft, bydd car gyda thanwydd amgen ym mand B yn costio £10 yn hytrach nag £20, ac ym mand C bydd yn costio £20 yn hytrach na £30, ac ati.

Gallwch rannu’r taliadau hyn er mwyn helpu i reoli’r costau ond bydd angen i chi dalu ychydig yn fwy i wneud hyn. Gallwch dalu’n fisol, neu fesul 6 mis.

Dysgwch ragor am gyfraddau treth cerbyd ar wefan GOV.UK.

Ceir a gofrestrwyd cyn 1 Mawrth 2001

Seilir y gyfradd treth ar faint y peiriant yn unig. Mae un gyfradd ar gyfer peiriannau hyd at 1549cc ac un ar gyfer dros 1549cc.

Maint yr injan (cc) Cyfradd 12 mis
Hyd at 1549 £145.00
Dros 1549 £235.00

Cyfrifwch y dreth ar eich car trwy ddefnyddio’r gyfrifiannell syml ar y wefan GOV.UK.

Dewch o hyd i geir newydd yn ôl band treth ar y wefan GOV.UK.

Treth cerbyd ar gyfer beiciau modur, mopeds a beiciau modur tair-olwyn

Gan fod llai o allyriadau gan feiciau modur, mopeds a beiciau modur tair-olwyn, mae hyn fel arfer yn golygu y bydd y dreth yn is nag ar gyfer cerbydau sy’n cael eu gyrru gan betrol neu ddiesel.

Beic modur (gyda neu heb seidcar)
Maint yr injan (cc) Cost llawn am 12 mis
Hyd at 150 £17
151-400 £39
401-600 £60
Dros 600 £82
Beiciau modur tair-olwyn (dim mwy na 450kg heb lwyth)
Maint yr injan (cc) Cost llawn am 12 mis
Hyd at 150 £17
Dros 150 £82
I gael rhagor o wybodaeth am dreth cerbyd ar gyfer beiciau modur, mopeds a beiciau modur tair-olwyn, ewch i wefan Gov.uk.

Diwedd y daith i’r ddisg dreth

Wyddoch chi?

Mae bron i bob un o fodurwyr y DU yn talu eu treth yn brydlon – 99% yn ôl ffigyrau’r DVLA ar gyfer 2013.

Ers 1 Hydref 2014 nid yw’n ofynnol i chi arddangos eich disg dreth mwyach. Mae’r DVLA (Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau) a’r heddlu bellach yn defnyddio cofrestr electronig i wirio bod pobl wedi talu treth ar eu cerbydau.

Nawr, pan brynwch gerbyd, ni fydd treth y car yn cael ei drosglwyddo gyda’r cerbyd. Felly, mae’n rhaid i chi ei drethu cyn ei ddefnyddio.

Costau a thollau

Yn ddibynnol ar ble fyddwch yn gyrru a pha ffyrdd ddefnyddiwch chi, efallai y bydd raid ichi dalu tollau a chostau ychwanegol.

Mae ffyrdd tollau i’w defnyddio sef, ymysg eraill, Croesfan Dartford yn Llundain, Pont Hafren yn Sir Gaerloyw a rhan o’r M6 i’r gogledd o Birmingham.

Ewch i Gov.uk am restr lawn o’r ffyrdd tollau yn y DU.

Rhaid talu costau hefyd wrth yrru yng nghanol Llundain, a elwir yn Dâl Atal Tagfeydd Llundain, ac yn Durham, a elwir yn Gost Defnydd Ffordd Durham.

O 23 Hydref 2017, bydd cerbydau na fyddant yn bodloni’r safonau allyriadau gofynnol yn talu gordal, a elwir yn Dâl Gwenwyndra neu “T-Charge”.

Dysgwch fwy am y “T-Charge” ar wefan TfLopens in new window.

Eich cam nesaf

Darllenwch am y ffyrdd gwahanol y gallwch dalu am gar

Sut mae dod o hyd i’r car iawn ar gyfer eich cyllideb

Gael gwybod mwy am yswiriant car

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?