Esboniad o fandiau treth ceir

Mae treth car/treth cerbyd neu VED (Vehicle Excise Duty) yn gost rhedeg sylweddol i geir. Gall fod yn unrhyw beth hyd at £1,000 neu fwy bob blwyddyn yn dibynnu ar pa mor ecogyfeillgar yw’r car. Yma gallwch ddarganfod faint o dreth fyddwch chi’n ei dalu ar gyfer eich cerbyd, gweld y newidiadau i dreth car yn 2017 a chanfod sut i gyfrifo pris treth unrhyw gar drwy ddefnyddio offerynnau ar-lein.

Trethu car - y ffeithiau sylfaenol

Mae’n rhaid talu treth car ar bob cerbyd a gofrestrir yn y DU sy’n cael ei yrru neu ei gadw ar ffordd gyhoeddus. Gall dewis y car iawn wneud gwahaniaeth mawr i’ch costau treth. Hefyd gallai dewis car â threth isel olygu bod y car yn cadw ei werth yn well gan y bydd mwy o bobl yn awyddus i’w brynu.

Mae’n rhaid hefyd trethu car a gedwir oddi ar y ffordd neu mae’n rhaid iddo gael HOS (Hysbysiad Oddi-ar-y-ffordd Statudol).

Canfyddwch y dreth ar unrhyw gar newydd neu ail-law, neu cyfrifwch faint o dreth car ddylech chi fod yn ei dalu gan ddefnyddio’ch cyfeirnod V5C

Perchnogion ceir sydd wedi’u heithrio rhag treth car

Nid yw’r mathau dilynol o berchnogion ceir yn talu treth car:

  • Perchnogion ceir band A
  • Perchnogion ceir newydd sbon (yn y flwyddyn gofrestru gyntaf) ym Mand B-D – fodd bynnag, bydd yn ofynnol i chi ddechrau talu treth pan fydd y car yn flwydd oed

Os oes gennych anabledd, efallai eich bod yn gymwys gael treth car am ddim os ydych yn:

  • Derbyn elfen symudedd cyfradd uwch Lwfans Byw i’r Anabl
  • Derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel
  • Berchen ar gerbyd pobl anabl

Nid oes rhaid i chi dalu treth car ar gerbydau a gynhyrchwyd cyn 1 Ionawr 1974 (a elwir yn ‘gerbydau hanesyddol’). Dysgwch pa gerbydau eraill sydd yn ddi-dreth ar y wefan GOV.UK.

Faint yw treth car?

Ceir a gofrestrwyd ar ôl 1 Mawrth 2001

Gair i gall

I gael cymorth wrth gyfrifo holl gostau rhedeg eich car, rhowch gynnig ar ein hofferyn Cyfrifiannell costau car.

Mae cyfradd y dreth rydych yn ei thalu’n dibynnu ar allyriadau CO2 swyddogol y car a’r math o danwydd mae’n ei ddefnyddio. Gall costau amrywio o ddim ar gyfer car trydan nad yw’n llygru fel y Nissan Leaf, drwodd i £1,090 ar gyfer blwyddyn gyntaf Bentley Flying Spur 6 litr (£505 ar gyfer blwyddyn 2 ac wedi hynny).

Mae’r cyfraddau wedi eu rhannu yn fandiau, yn seiliedig ar sawl gram o garbon deuocsid (CO2) mae car yn ei allyrru am bob cilometr a yrrir:

Bandiau a chyfraddau treth car char diesel

Band Allyriadau CO2 (g/km) Cost llawn am 12 mis
A Up to 100 £0.00
B 101-110 £20.00
C 111-120 £30.00
D 121-130 £110.00
E 131-140 £130.00
F 141-150 £145.00
G 151-165 £185.00
H 166-175 £210.00
I 176-185 £230.00
J 186-200 £270.00
K* 201-225 £295.00
L 226-255 £500.00
M Over 255 £515.00

*Yn cynnwys ceir gyda ffigwr CO2 dros 225g/km ond a gofrestrwyd cyn 23 Mawrth 2006.

Serch hynny, os mai hon yw’r flwyddyn gyntaf ers cofrestru eich car mae’r cyfraddau’n uwch yn y flwyddyn gyntaf ar gyfer bandiau H ac M (gweler isod). Ar gyfer bandiau E-G mae’r cyfraddau yr un fath yn y flwyddyn gyntaf â’r blynyddoedd sydd i ddilyn.

Band Allyriadau CO2 (g/km) Cost llawn am 12 mis
H 166-175 £300.00
I 176-185 £355.00
J 186-200 £500.00
K 201-225 £650.00
L 226-255 £885.00
M Over 255 £1,120.00

Ar gyfer ceir â thanwydd amgen, mae treth y car £10 yn rhatach ar gyfer pob band. Felly, er enghraifft, bydd car gyda thanwydd amgen ym mand B yn costio £10 yn hytrach nag £20, ac ym mand C bydd yn costio £20 yn hytrach na £30, ac ati.

Gallwch rannu’r taliadau hyn er mwyn helpu i reoli’r costau ond bydd angen i chi dalu ychydig yn fwy i wneud hyn. Gallwch dalu’n fisol, neu fesul 6 mis.

Dysgwch ragor am gyfraddau treth cerbyd ar wefan GOV.UK.

Ceir a gofrestrwyd cyn 1 Mawrth 2001

Seilir y gyfradd treth ar faint y peiriant yn unig. Mae un gyfradd ar gyfer peiriannau hyd at 1549cc ac un ar gyfer dros 1549cc.

Maint yr injan (cc) Cyfradd 12 mis
Hyd at 1549 £145.00
Dros 1549 £235.00

Cyfrifwch y dreth ar eich car trwy ddefnyddio’r gyfrifiannell syml ar y wefan GOV.UK.

Dewch o hyd i geir newydd yn ôl band treth ar y wefan GOV.UK.

Newidiadau i dreth car yn 2017

Bydd treth car yn newid ar gyfer ceir a gofrestrwyd gyntaf ar neu ar ôl 1 Ebrill 2017.

Bydd cyfraddau blwyddyn gyntaf y car yn seiliedig ar allyriadau carbon deuocsid y cerbyd.

Allyriadau CO2 (g/kg) Cyfradd y flwyddyn gyntaf Ceir tanwydd amgen
0 £0 £0
1-50 £10 £0
51-75 £25 £15
76-90 £100 £90
91-100 £120 £110
101-110 £140 £130
111-130 £160 £150
131-150 £200 £190
151-170 £500 £490
171-190 £800 £790
191-225 £1,200 £1,190
226-255 £1,700 £1,690
Over 255 £2,000 £1,990

Cyfraddau treth newydd ar gyfer 2017

Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd y gyfradd yn dibynnu ar y math o danwydd a ddefnyddir.

Cerbyd trydan Tanwydd amgen Petrol neu ddiesel
£0 £130 £140

Bydd rhaid i chi dalu mwy os yw pris prynu eich car dros £40,000 (sef y pris a ddangosir cyn unrhyw ddisgownts). Pan fyddwch chi’n ei drethu am yr eildro, byddwch chi’n talu £310 y flwyddyn yn ychwanegol am y 5 mlynedd nesaf. Felly, er enghraifft, byddai car trydan nawr yn gorfod talu £310 (£0+£310).

Treth cerbyd ar gyfer beiciau modur, mopeds a beiciau modur tair-olwyn

Gan fod llai o allyriadau gan feiciau modur, mopeds a beiciau modur tair-olwyn, mae hyn fel arfer yn golygu y bydd y dreth yn is nag ar gyfer cerbydau sy’n cael eu gyrru gan betrol neu ddiesel.

Maint yr injan (cc) Cost llawn am 12 mis
Hyd at 150 £17
151-400 £39
401-600 £60
Dros 600 £82

Beic modur (gyda neu heb seidcar)

Maint yr injan (cc) Cost llawn am 12 mis
Hyd at 150 £17
Dros 150 £82

Beiciau modur tair-olwyn (dim mwy na 450kg heb lwyth)

I gael rhagor o wybodaeth am dreth cerbyd ar gyfer beiciau modur, mopeds a beiciau modur tair-olwyn, ewch i wefan Gov.uk.

Diwedd y daith i’r ddisg dreth

Wyddoch chi?

Mae bron i bob un o fodurwyr y DU yn talu eu treth yn brydlon – 99% yn ôl ffigyrau’r DVLA ar gyfer 2013.

Ers 1 Hydref 2014 nid yw’n ofynnol i chi arddangos eich disg dreth mwyach. Mae’r DVLA (Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau) a’r heddlu bellach yn defnyddio cofrestr electronig i wirio bod pobl wedi talu treth ar eu cerbydau.

Nawr, pan brynwch gerbyd, ni fydd treth y car yn cael ei drosglwyddo gyda’r cerbyd. Felly, mae’n rhaid i chi ei drethu cyn ei ddefnyddio.

Eich cam nesaf

Darllenwch am y ffyrdd gwahanol y gallwch dalu am gar

Sut mae dod o hyd i’r car iawn ar gyfer eich cyllideb

Gael gwybod mwy am yswiriant car

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?