Canllaw dechreuwyr i fancio ar-lein

Mae bancio ar-lein, a elwir hefyd yn fancio ar y rhyngrwyd, wedi dod yn gynyddol boblogaidd dros y degawd a aeth heibio. Mae’n ffordd wych o gadw rheolaeth ar eich materion ariannol ac yn un hawdd i sicrhau eich bod yn talu’ch dyledion yn brydlon. Bellach mae dros hanner ohonom yn osgoi ciwio mewn banciau drwy gael mynediad at ein cyfrifon yn uniongyrchol o’n cyfrifiaduron, tabledi a’n ffonau clyfar. Ond sut mae hyn yn gweithio a pha mor ddiogel ydyw?

Beth yw bancio ar-lein?

Dangosfwrdd Cyfrif

A oes gennych chi fwy nag un cyfrif? Yn sgil gwasanaethau newydd gallwch yn awr weld eich holl gyfrifon ar un ap bancio. Cewch ragor o wybodaeth yma.

Golyga bancio ar-lein cael mynediad i’ch cyfrif banc a chwblhau trafodion ariannol dros y rhyngrwyd ar eich ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.

Mae’n gyflym, am ddim fel arfer ac yn eich galluogi i gwblhau nifer o dasgau fel talu’ch biliau a throsglwyddo arian, heb orfod ymweld â’ch banc neu ei ffonio. Mae gan amryw o fanciau apiau am ddim hefyd sy’n eich galluogi i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn o’ch ffôn clyfar neu dabled.

Yn ôl yr FCA, rydych 24% yn llai tebygol o wynebu ffioedd gorddrafft heb eu trefnu, os defnyddiwch ap bancio symudol a gwasanaeth rhybuddio drwy neges destun.

Mae’r rhan fwyaf o fanciau yn caniatáu i chi ddefnyddio’ch cyfrif ar-lein:

 • I wirio’ch cyfrif banc ar unrhyw adeg
 • Talu’ch biliau a throsglwyddo arian i gyfrifon eraill
 • Gwirio unrhyw forgeisi, benthyciadau, cyfrifon cynilo neu ISAs cysylltiedig
 • Gwirio’ch cyfriflenni banc a dewis peidio cael biliau papur wedi eu hanfon atoch drwy’r post
 • Gosod neu ganslo debydau uniongyrchol ac archebion sefydlog
 • Gwirio unrhyw fuddsoddiadau sydd gennych o bosib sy’n gysylltiedig â’ch cyfrif

Pa mor ddiogel yw bancio ar-lein?

Yn gyffredinol mae cael mynediad i’ch cyfrif banc ar-lein yn ddiogel, cyn belled â’ch bod yn sicrhau eich bod yn rhoi’r holl fanylion cywir i mewn wrth fynd ati gyda’ch trafodion a dilyn rhai mân reolau:

Mae banciau yn dilyn nifer o wiriadau i sicrhau bod eich cyfrif ar-lein yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys gwefannau wedi’u hamgodio, logio allan wedi cyfnod penodol o amser a phrosesau dilysu. Gallwch ofyn i’ch banc am ragor o fanylion.

 • Gwiriwch eich cyfriflen yn rheolaidd ac adroddwch ar unrhyw weithgaredd anarferol i’ch banc.
 • Peidiwch ag ymateb i negeseuon e-bost yn honni eu bod o’ch banc ac sy’n gofyn am fanylion personol neu gyfrineiriau.
 • Cofiwch logio allan o’ch sesiwn bancio ar-lein.
 • Defnyddiwch gysylltiadau wi-fi diogel yn unig i gael mynediad i’ch cyfrif banc.
 • Yn aml nid yw cysylltiadau wi-fi cyhoeddus yn ddiogel, felly peidiwch â’u defnyddio ar gyfer bancio neu i brynu pethau. Os ydych ar grwydr gyda ffôn symudol neu dabled, mae’n fwy diogel defnyddio’ch cysylltiad 3G neu 4G.
 • Diweddarwch eich system weithredu a’ch meddalwedd gwrthfeirws.
 • Dewiswch eich cyfrineiriau’n ofalus – defnyddiwch dri gair ar hap a pheidiwch ag ailddefnyddio’r un cyfrinair ar gyfer gwahanol gyfrifon.
Darllenwch ragor am fancio diogel ar-lein ar wefan Get Safe Online..
Ceisiwch wybodaeth am Siopa’n ddiogel ar-lein.

Bancio symudol diogel

Mae cael mynediad at eich cyfrif drwy eich ffôn clyfar - un ai drwy ddefnyddio gwefan neu ap bancio - yn dod yn gynyddol boblogaidd. Mae’n ffordd gyflym a chyfleus i reoli’ch materion ariannol ac mae banciau’n buddosddi’n drwm i sicrhau bod bancio symudol yn ddiogel.

Beth os aiff rhywbeth o’i le?

Os sylwch ar unrhyw beth anarferol yn eich cyfrif, neu eich bod yn gwneud taliad i’r cyfrif anghywir yn ddamweiniol, cysylltwch â’ch banc cyn gynted â phosibl.

Sut i osod bancio ar-lein

Mae’r rhan fwyaf o fanciau yn y DU yn darparu gwasanaeth bancio ar-lein. I wirio a allwch chi gael mynediad ar-lein i’ch cyfrif, gwiriwch wefan eich banc, ei ffonio, neu alw i mewn i gangen.

Am resymau diogelwch, mae’r broses gofrestru’n cymryd nifer o gamau. Gallai’r rhain gynnwys ymweliad â changen leol eich banc, cael eich cyfrinair wedi ei bostio atoch ac mewn rhai achosion cael teclyn diogelwch bychan y bydd angen i chi ei ddefnyddio i logio i mewn.

Nid yw fy manc yn cynnig bancio dros y rhyngrwyd

Os nad yw’ch banc yn cynnig bancio ar-lein, neu os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth a ddarperir, bydd croeso i chi symud i ddarparwr arall.

Sut i gael mynediad i fancio ar-lein heb gysylltiad â’r rhyngrwyd

Hyd yn oed os nad oes gennych chi gysylltiad â’r rhyngrwyd gartref, efallai y gallech chi gael mynediad i’ch cyfrif wrth ddefnyddio cyfrifiadur mewn cangen o’r banc.

Efallai hefyd y gallech gael mynediad i’ch cyfrif banc ar-lein drwy gysylltiad diogel yng nghartref ffrind neu aelod o’r teulu.

Darllenwch ragor

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?