Benthyca cyfoed i gyfoed: beth sydd angen i chi ei wybod

Mae benthyca cyfoed i gyfoed (P2P) yn ffordd i bobl fenthyca arian i unigolion neu fusnesau. Rydych chi - fel rhoddwr y benthyciad - yn derbyn llog ac yn cael eich arian yn ôl pan fydd y benthyciad wedi ei ad-dalu. Ond gall benthyca P2P gyflwyno mwy o risg na chyfrif cynilo.

Beth yw benthyciadau cyfoed i gyfoed?

Gallwch ddysgu mwy am fenthyca cyfoed i gyfoed, yn cynnwys costau a phrosesau, yn Benthyca cyfoed i gyfoed.

Mae gwefannau P2P yn debyg i farchnadoedd. Maent yn uno pobl neu fusnesau sydd eisiau benthyca arian i’r rhai sydd eisiau benthyciad. Mae’n ffordd i fenthycwyr gael cyllid heb fynd ar ofyn y banciau.

Ar rai gwefannau, bydd unrhyw arian y byddwch yn ei fenthyg yn cael ei rannu’n awtomatig rhwng nifer o fenthycwyr, ond gydag eraill gallwch ddewis i bwy yr hoffech roi benthyg arian iddynt.

Yn gyffredinol, po fwyaf yw’r gyfradd llog y bydd rhywun yn ei dalu, y mwyaf o risg maent yn debygol o fod.

Cychwyn arni gyda benthyciadau cyfoed i gyfoed

Os ydych chi eisiau rhoi benthyg arian, dylech gymharu darparwyr benthyciadau P2P yn gyntaf i ganfod yr un rydych hapusaf yn ei ddefnyddio.

Mae tri phrif gam:

  1. Agor cyfrif gyda darparwr benthyciadau P2P a thalu arian i mewn trwy gerdyn debyd neu drosglwyddiad uniongyrchol.
  2. Gosod y gyfradd llog yr hoffech dderbyn neu gytuno ar gyfradd sydd ar gael.
  3. Benthyg swm o arian am gyfnod penodedig o amser – er enghraifft, tair neu bum mlynedd. Efallai bydd rhaid i chi dalu ffi i wneud benthyciad (h.y. 1% o’r benthyciad).

Mae gan rai darparwyr benthyciadau nodwedd ‘bidio awtomatig’. Mae hyn yn golygu y gallwch osod terfyn ar faint ydych chi eisiau ei fenthyg i bob busnes a’r gyfradd llog isaf yr ydych yn fodlon ei derbyn.

Deall y risgiau

Mae sawl risg o fenthyca P2P. Mae’n ddefnyddiol deall y risgiau hyn a sut i’w lleihau.

Y risg o ddiffygdalu

Efallai na fydd y person neu fusnes yr ydych wedi rhoi benthyg arian iddynt yn gallu ei dalu’n ôl (a elwir yn ‘ddiffygdalu’) Po fwyaf yw’r gyfradd diffygdalu ar y wefan P2P, yr uchaf yw’r nifer o bobl neu fusnesau nad ydynt yn gallu ad-dalu eu benthyciadau.

Yn wahanol i gynilion banc a chymdeithas adeiladu, nid yw arian y byddwch yn ei roi ar fenthyg trwy wefan P2P wedi ei ddiogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol.

Fodd bynnag, mae gan nifer o wefannau P2P gronfeydd at raid neu ddarpariaeth, sydd wedi eu cynllunio i dalu os yw benthyciwr yn diffygdalu ar fenthyciad. Mae’r cronfeydd darpariaeth hyn yn amrywio’n helaeth o un safle i’r llall, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth sydd wedi ei ddiogelu os ydych chi’n ystyried benthyg arian.

Y risg o ad-dalu’n gynnar neu’n hwyr

Os yw’r benthyciad yn cael ei dalu’n gynnar neu’n hwyr, efallai y byddwch yn gwneud llai o elw nag y byddech yn ei ddisgwyl. Ond os telir benthyciad yn gynnar, gallwch roi’r arian ar fenthyciad eto. Ond mae perygl y na fyddwch yn gallu cynnig benthyciad ar yr un gyfradd.

Y risg y bydd y safle P2P yn mynd i’r wal

Gallech golli arian os yw’r cwmni P2P ei hun yn mynd allan o fusnes (mae nifer ohonynt wedi). Fodd bynnag, os ydynt wedi eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (fel sy’n rhaid i bob darparwr benthyciadau P2P sy’n gweithredu yn y Deyrnas Unedig fod), rhaid iddynt gadw arian i’w fenthyg mewn cyfrifon neilltuol ar wahân i’w harian eu hunain.

Benthyciadau P2P a threth

Mae arian a enillir drwy fenthyciadau cyfoed i gyfoed yn cael ei gydnabod fel incwm fel arfer, ac felly mae’n drethadwy.

Oherwydd y lwfans cynilion personol, ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn talu treth o gwbl.

Mae’r lwfans cynilion personol yn caniatáu i drethdalwyr cyfradd sylfaenol ennill hyd at £1,000 o log yn ddi-dreth. £500 yn unig o lwfans sydd gan drethdalwyr cyfradd uwch.

Telir unrhyw log a enillir uwchben y lwfans ar eich cyfradd ffiniol uchaf o dreth.

Mae ISA Cyllid Arloesol (IFISA) newydd yn caniatáu i fenthyciadau P2P gael eu cadw mewn cyfrif cynilion unigol (ISA). Golyga hyn y gallwch gael llog o fenthyciadau P2P yn ddi-dreth ac osgoi cael eich trethu ar unrhyw dreth cyfalaf (yn berthnasol fel arfer gyda buddsoddiadau mawr iawn yn unig).

Mae IFISA yn caniatáu i roi benthyg hyd at derfyn cyffredinol o £20,000 fesul blwyddyn dreth. Rhennir y lwfans cyfraniad blynyddol o £20,000 rhwng yr holl wahanol fathau o ISAs: IFISAs, ISAs arian parod, ISAs gydol oes, ac ISAs stociau a chyfranddaliadau.

Nid oes angen i chi ddatgan unrhyw log, incwm nac enillion cyfalaf ISA i Gyllid a Thollau EM, nac ychwaith unrhyw enillion mewn IFISA

Sefydliadau a allai helpu

Cyn i chi fenthyg trwy ddarparwr benthyciadau P2P, dylech wirio:

  • ei fod wedi ei reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Gallwch wneud hyn trwy chwilio amdano ar Gofrestr yr FCA.
Os oes gennych gŵyn am ddarparwr benthyciadau P2P na allant ei ddatrys, gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?