Benthyca gan undeb credyd

Mae undebau credyd yn sefydliadau cynilo a benthyca cydweithredol cymunedol, pan fydd aelodau’n cronni’u cynilion er mwyn benthyca i’w gilydd a helpu i redeg yr undeb credyd. Mae sefydliad cydweithredol yn un a gaiff ei redeg gan yr aelodau sy’n berchen arno ac sy’n defnyddio ei wasanaethau. Gall cyfraddau llog amrywio hyd at uchafswm cyfreithiol o 3% y mis (42.6% APR). Y cap yng Ngogledd Iwerddon yw 1% y mis (12.9% APR). Mae pob undeb credyd yn cynnig cyfrifon cynilo a benthyca tra mae rhai (undebau credyd mwy o faint fel arfer) yn cynnig cynnyrch a gwasanaethau ychwanegol hefyd.

Beth ydy undebau credyd?

Wyddech chi?

Ceir dros 40,000 o undebau credyd mewn 80 gwlad ar draws y byd. Yn Iwerddon, mae dros 70% o’r boblogaeth yn aelod o undeb credyd.

Ffynhonnell: Cymdeithas Undebau Credyd Prydain

Mudiadau cymunedol yw undebau credyd a redir gan eu haelodau ar gyfer eu haelodau. Mae gan undeb credyd nifer o nodweddion allweddol.

 • Mae’n rhaid i bobl sy’n cynilo neu fenthyca drwy undeb credyd gael cwlwm cyffredin. Mae hynny’n golygu eu bod efallai yn byw yn yr un ardal, yn gweithio i’r un cyflogwr neu yn rhannu’r un proffesiwn. Gallant hefyd fod yn aelodau o’r un eglwys neu undeb llafur.
 • Maent yn cael eu rhedeg ar sail ‘di-elw’. Yn hytrach na thalu elw i gyfranddalwyr, defnyddir yr arian y maent yn ei wneud i wobrwyo eu haelodau a gwella’u gwasanaethau.

Teclyn Llywio Ariannol

Yn chwilio am arweiniad ariannol ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Nid ydych ar eich pen eich hun. Defnyddiwch y Teclyn Llywio Ariannol, i gael help yn syth yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Dechreuwch.

 • Gallant fod yn fawr neu’n fach; mae gan rai filoedd o aelodau tra bod eraill yn llawer llai.
 • Maent yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Rheoleiddio Prudential a’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Bydd y trothwy sicrwydd cynilion FSCS i ddefnyddwyr yn newid ar 1 Ionawr 2016 pan ddaw trothwy newydd o £75,000 i rym. Yn y cyfamser bydd y trothwy presennol o £85,000 yn parhau’n ddilys. Bydd y cyfnod pontio’n rhoi amser i chi ystyried symud eich arian os oes gennych chi fwy na’r trothwy newydd yn eich cyfrif. Os bydd gennych chi fwy o arian na’r trothwy newydd ar 31Rhagfyr 2015, bydd peth o’ch arian dan fygythiad os bydd eich banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd yn profi anawsterau.

Pam mynd at undeb credyd?

Mae gan undebau credyd dri phrif nod wrth weithredu, sef:

 • Annog pob aelod i gynilo’n rheolaidd
 • Darparu benthyciadau ar gyfraddau isel
 • Helpu aelodau y mae angen cyngor a chymorth ariannol arnyn nhw

Mae undebau credyd yn gweithredu er budd yr holl aelodau. Felly maent yn ceisio sicrhau nad ydynt yn gadael i’w haelodau gymryd benthyciadau na fyddant yn gallu’u talu’n ôl drwy asesu eu hincwm ac, mewn rhai achosion, faint maent wedi gallu’i gynilo. Mae terfyn hefyd ar faint o log y gallant ei godi ar eu benthyciadau o 3% y mis neu 42.6% APR y flwyddyn. Y cap yng Ngogledd Iwerddon yw 1% y mis.

Cael gwybod am gyfrifon cynilo Undebau credyd

Darllenwch ein canllaw Penderfynu ar y math gorau o gredyd i chi

Cael benthyg drwy undeb credyd

Coronafeirws

Os ydych yn cael trafferthion ariannol, efallai y gallech gael gwyliau talu, a elwir hefyd yn rhewi taliad, am dri mis ar gardiau credyd, cardiau siop a rhai benthyciadau personol.

Mae’r arian sy’n cael ei gadw gan yr undeb mewn cyfrifon cyfredol a chynilo yn cael ei fenthyg i aelodau eraill sydd angen benthyg arian ar gyfradd y gallant ei fforddio. Yn y DU, rheoleiddir undebau credyd gan y Cyngor Ymddygiad Ariannol a’r Awdurdod Rheoleiddio Prudential.

Benthyciadau

Bydd angen ichi fod yn aelod o undeb credyd cyn y cewch fenthyciad ganddynt a bydd rhai yn mynnu eich bod yn cynilo rhywfaint i ddechrau.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

 • Bydd y rhan fwyaf o undebau credyd yn codi llog o 1% ar gyfartaledd y mis arnoch chi pan fyddwch chi’n talu’r benthyciad yn ôl. Bydd rhai yn codi llai, ac eraill yn codi mwy. Ond, o dan y gyfraith ni chânt godi mwy na 3% y mis (neu 42.6% APR). Y cap yng Ngogledd Iwerddon yw 1% y mis.
 • Does dim taliadau cudd ynghlwm wrth fenthyciadau gan undebau credyd a dim cosbau os byddwch yn talu’r benthyciad yn ôl yn gynnar. Fel gydag unrhyw ddarparwr benthyciadau, bydd disgwyl i chi dalu’ch benthyciad yn ôl yn unol â’r hyn a gytunwyd arno.
 • Mae undebau credyd yn cynnwys yswiriant bywyd yn rhad ac am ddim heb orfod talu rhagor. Felly, os byddwch yn marw cyn ichi dalu’r benthyciad yn ôl, byddai’r gweddill yn cael ei dalu ar eich rhan.
 • Gall y rhan fwyaf o undebau credyd roi benthyg am hyd at bum mlynedd ar fenthyciad heb ei warantu, a hyd at ddeng mlynedd ar fenthyciad wedi’i warantu (lle byddant yn rhoi benthyg yn erbyn rhywbeth fel eich eiddo neu’ch car). Fodd bynnag, gall rhai roi benthyciad am hyd at 25 mlynedd ar sail warantedig.

Gwnewch gais i’ch undeb credyd lleol i ganfod pa fath o fenthyciadau sydd ar gael a’r cyfraddau llog.

Sut i gael benthyg gan undeb credyd

Y cam cyntaf yw dod o hyd i undeb credyd y gallwch ymuno ag ef a dod yn aelod. Pan fyddwch yn ymuno, efallai y bydd angen ichi ddarparu rhyw fath o brawf adnabod (er, os ydych chi’n ymuno ag un sy’n cael ei redeg gan eich undeb, efallai na fydd yn rhaid ichi wneud hyn).

Dewch o hyd i undeb credyd yn eich ardal ar wefan Cymdeithas Undebau Credyd Prydain

Yng Ngogledd Iwerddon – y Ffederasiwn Undebau Credyd Gwyddelig

Ffederasiwn Undebau Credyd Ulsteropens in new window

Sut i dalu’ch benthyciad yn ôl

Mae modd ichi dalu’ch benthyciad yn ôl mewn sawl ffordd, er nad yw pob undeb credyd yn cynnig yr holl ddulliau.

 • Drwy Ddebyd Uniongyrchol o’ch cyfrif banc
 • Drwy eich cyflog yn y gwaith: os oes gan eich cyflogwr gysylltiadau ag undeb credyd cewch dalu’ch benthyciad yn ôl drwy i arian gael ei dynnu’n syth o’ch cyflog
 • Drwy wneud taliadau wyneb yn wyneb
 • Drwy Paypoint. Mae rhai undebau credyd yn darparu cardiau Paypoint y gallwch eu defnyddio i dalu’ch benthyciad yn ôl yn eich siopau lleol
 • Taliadau uniongyrchol o’ch budd-daliadau – mae rhai undebau credyd yn cymryd taliadau’n uniongyrchol o fudd-daliadau, gan ddidynnu’r swm misol sydd i’w dalu’n ôl ac yn talu’r gweddill i chi

Canllawiau printiedig am ddim

Mae ein canllawiau printiedig yn rhoi gwybodaeth a chyngor clir a diduedd ichi mewn iaith hawdd ei deall. Maent yn fan cychwyn da os hoffech gael gwybodaeth gyffredinol am wasanaethau a chynnyrch ariannol, a gallant eich helpu i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?