Benthyciadau cyfoed i gyfoed

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae maes benthyca newydd wedi bod yn mynd yn fwy a mwy poblogaidd – benthyca cyfoed i gyfoed, neu fenthyca cymdeithasol. Y syniad yw bod y bobl sy’n dymuno cael benthyg arian yn cael eu rhoi mewn cysylltiad â’r rheini a fydd yn rhoi ei fenthyg. Dyma sut mae’n gweithio a sut mae’n cymharu â chael benthyg arian gan fanciau a chymdeithasau adeiladu.

Beth yw benthyciadau cyfoed i gyfoed?

Mae hon yn ffurf ar gael benthyg a rhoi benthyg rhwng unigolion, neu ‘gyfoedion’, heb sefydliad ariannol traddodiadol fel banc neu gymdeithas adeiladu.

Os ydych chi’n dymuno cael benthyg arian, mae gwefannau benthycwyr cyfoed i gyfoed yn eich rhoi mewn cysylltiad â’r bobl fydd yn rhoi benthyg yr arian ichi. Felly, mae’r cwmnïau sydd wrth wraidd y gwasanaethau hyn yn gweithredu fel cyfryngwyr rhwng y sawl sy’n cael benthyg yr arian a’r benthyciwr neu’r benthycwyr. Gallant gynnig cyfraddau llog is na benthyciadau traddodiadol. Bydd a yw hyn yn berthnasol i chi ai peidio yn dibynnu ar ffactorau penodol megis eich sgôr credyd.

Os byddwch chi’n gwneud cais am fenthyciad, defnyddir asiantaeth gwirio credyd i wirio eich credyd, a bydd yn rhaid ichi hefyd gael canlyniadau llwyddiannus ym mhrofion credyd y cwmni cyfoed i gyfoed.

Manteision benthyciadau cyfoed i gyfoed

 • Os ydych chi’n dymuno cael benthyg rhywfaint o arian, gallant fod yn rhatach na banciau neu gymdeithasau adeiladu, yn enwedig os oes gennych chi statws credyd da iawn.
 • Nid oes gan rai gwefannau cyfoed i gyfoed isafswm ar gyfer benthyciad (yn wahanol i’r rhan fwyaf o fenthycwyr prif ffrwd) a allai fod yn addas ar eich cyfer chi os mai dim ond ychydig o arian ydych chi eisiau ei fenthyg.
 • Maent yn cynnig opsiwn arall os ydych chi’n ei chael yn anodd cael benthyciad gan fanc neu gymdeithas adeiladu.
 • Bydd y rhan fwyaf o safleoedd benthyca yn caniatáu ichi dalu’r benthyciad yn ôl yn gynnar heb gosb.

Anfanteision benthyciadau cyfoed i gyfoed

 • Efallai y bydd y cyfraddau llog yn uwch na’r rhai a gynigir gan fanciau neu gymdeithasau adeiladu ar y stryd fawr, gan ddibynnu ar eich statws credyd.
 • Fel rheol, bydd yn rhaid ichi dalu ffi i’r cwmni cyfoed i gyfoed am drefnu’r benthyciad, mewn rhai achosion, hyd yn oed os nad yw’r benthyciad yn cael ei ariannu’n llawn. Gall hyn olygu amryfal ffioedd os oes rhaid i chi wneud cais fwy nag unwaith.
 • Efallai y byddwch chi’n dal yn methu sicrhau benthyciad os oes gennych chi sgôr credyd gwael neu os ydych chi wedi rheoli’ch materion ariannol yn wael yn y gorffennol.
 • Efallai na fydd gennych chi’r un amddiffyniad wrth ddefnyddio llwyfan cyfoed i gyfoed na phe byddech wedi benthyca mewn ffyrdd eraill. Mae hyn yn amrywio yn ddibynnol ar sut y lluniwyd y benthyciadau a phwy yw’r darparwyr – er enghraifft, p’un a ydynt yn fuddsoddwyr sefydliadol neu’n unigolion preifat. Gofynnwch i’r llwyfan sut mae hyn yn gweithio a sut mae’n wahanol i fenthyciad arferol.

Cwmnïau cyfoed i gyfoed

Mae’r benthycwyr sy’n caniatáu i unigolion gael benthyg arian yn cynnwys:

Ymysg benthycwyr cyfoed i gyfoed sy’n caniatáu i fusnesau gael benthyciadau busnes ac unigolion i gynnig benthyciadau mae:

Faint mae’n ei gostio?

Mae’r cyfraddau llog ar y benthyciadau’n amrywio cryn dipyn gan ddibynnu ar faint o risg ydych chi.

 • Os oes gennych chi sgôr credyd da iawn, efallai y bydd modd ichi gael benthyg arian ar gyfradd llog o oddeutu 7%. Ond, mewn rhai achosion, gallai’r gyfradd fod yn amrywiol, gan olygu y gall y gyfradd fynd i fyny neu i lawr bob mis, felly mae angen ichi holi am hyn.
 • Os oes gennych chi hanes credyd gwael, gallai eich cyfradd llog fod mor uchel â 30% (ond mae’n fwy tebygol y byddwch chi’n cael eich gwrthod).

Yn gyffredinol, bydd benthycwyr cyfoed i gyfoed yn codi ffi am drefnu’r benthyciadau hefyd.

Sut mae benthyciadau cyfoed i gyfoed yn cymharu â benthyciadau gan fanciau

Mae’r tabl isod yn dangos beth yw cost benthyciad personol o £5,000 dros dair blynedd, i unigolyn â sgôr credyd da, gan fenthycwyr cyfoed i gyfoed a chan fanciau.

Benthyciwr APR Enghreifftiol Swm yr ad-daliad misol Ffi Cyfanswm cost y benthyciad
Zopa 7.5% £155.06 £100 £5,682.16
Clydesdale Bank 7.8% £155.72 £0 £5,605.92
Santander 8.6% £157.33 £0 £5,663.88
RateSetter 9.4% £158.98 £115 £5,838.28

Ffynhonnell: Moneyfacts, Mai 2012 (ffioedd benthyca wedi’u hychwanegu at y benthyciad).

Sut mae gwneud cais am fenthyciad cyfoed i gyfoed?

I wneud cais am fenthyciad, ewch i un o’r safleoedd benthyca a chofrestru, gan ddewis faint o arian rydych chi’n dymuno ei fenthyg ac am ba gyfnod. Yna byddwch yn gallu gweld a ydych chi’n gymwys ar gyfer benthyciad, a’r gyfradd/cyfraddau llog fydd yn daladwy.

Fel arfer, bydd benthycwyr cyfoed i gyfoed yn cyfuno benthyciadau rhwng llawer o wahanol bobl. Gan ddibynnu ar eich statws credyd, mae’n bosibl y cynigir llai ichi na’r hyn rydych chi’n dymuno cael ei fenthyg, neu efallai y cewch gynnig swm penodol ar un gyfradd llog a gwahanol gyfraddau llog gan fenthycwyr cyfoed i gyfoed eraill.

Rheolau a rheoliadau

Mae benthycwyr cyfoed i gyfoed sydd wedi eu dosbarthu fel cyllid torfol seiliedig ar fenthyciadau wedi eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Mae hynny’n golygu, os ydych yn anfodlon ac rydych am wneud cwyn, mae gan y busnes wyth wythnos i’w datrys. Os, ar ôl wyth wythnos, rydych yn anfodlon o hyd, gallwch ofyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol gymryd rhan.

Mae gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol bwerau swyddogol i ddatrys cwynion rhyngoch chi a busnes ariannol rydych yn anfodlon arno. Os ydynt yn cytuno bod y busnes wedi gwneud rhywbeth o’i le, gallant orchymyn iddynt unioni pethau. Mae’r gwasanaeth am ddim i’w ddefnyddio.

Darllenwch ragor ar wefan Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

Y peer2peer Finance Association (P2PFA) yw corff diwydiant y Deyrnas Unedig ar gyfer cyllid cyfoed i gyfoed, ac fe’i sefydlwyd i sicrhau safonau uchel yn y diwydiant cynyddol hwn. Rhaid i bob aelod gadw at y rheolau ac egwyddorion gweithredu a luniwyd gan y gymdeithas.

Gwiriwch os yw darparwr yn aelod o’r P2PFAopens in new window

Pethau i fod yn ymwybodol ohonynt

 • Mewn achosion o ddiffygdalu benthyciad cyfoed i gyfoed, gallai’r cwmni roi’r benthyciad yn nwylo asiantaeth casglu dyledion a fydd yn mynd ar drywydd y benthyciad ar ran y benthyciwr neu’r benthycwyr. Yn y pen draw, gallai’r mater fynd i’r llys.
 • Os byddwch chi’n methu taliad neu’n diffygdalu yng nghyswllt benthyciad, bydd hyn yn effeithio ar eich statws credyd. Pan fydd y cytundeb credyd ar waith, bydd y wefan benthyciadau cyfoed i gyfoed yn cofrestru cofnod ar eich adroddiad credyd, yn union fel y byddai’n digwydd gydag unrhyw fenthyciad arall.

Dewisiadau eraill yn hytrach na benthyciadau cyfoed i gyfoed

Os ydych chi’n dymuno cael benthyg arian, mae nifer o ddewisiadau eraill sy’n werth eu hystyried.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?