Benthyciadau cyfoed i gyfoed

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae maes benthyca newydd wedi bod yn mynd yn fwy a mwy poblogaidd – benthyca cyfoed i gyfoed, neu fenthyca cymdeithasol. Y syniad yw bod y bobl sy’n dymuno cael benthyg arian yn cael eu paru â’r rheini a fydd yn rhoi ei fenthyg. Dyma sut mae’n gweithio a sut mae’n cymharu â chael benthyg arian gan fanciau a chymdeithasau adeiladu.

Beth yw benthyciadau cyfoed i gyfoed?

Mae hon yn ffurf ar gael benthyg a rhoi benthyg rhwng unigolion, neu ‘gyfoedion’, heb sefydliad ariannol traddodiadol fel banc neu gymdeithas adeiladu.

Os ydych chi eisiau cael benthyg arian, mae’r gwefannau cyfoed i gyfoed yn eich paru chi gyda phobl sy’n fodlon rhoi benthyg yr arian i chi.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Felly, mae’r cwmnïau sydd wrth wraidd y gwasanaethau hyn (a elwir yn ‘lwyfannau’) yn gweithredu fel cyfryngwyr rhwng y sawl sy’n cael benthyg yr arian a’r darparwyr.

Gallant gynnig cyfraddau llog is na benthyciadau traddodiadol. Bydd a yw hyn yn berthnasol i chi ai peidio yn dibynnu ar ffactorau penodol megis eich statws credyd.

Mae rhai o’r bargeinion gorau ddim ond ar gael os oes gennych chi hanes credyd gwych a dim problemau blaenorol.

Os byddwch chi’n ymgeisio am fenthyciad, bydd gwiriad credyd yn cael ei gynnal arnoch chi gan ddefnyddio asiantaeth gwirio credyd a rhaid pasio gwiriadau’r cwmni cyfoed i gyfoed ei hun.

Am ragor o wybodaeth ar fenthyciadau Cyfoed i Gyfoed, darllenwch ein canllaw: Benthyciadau Cyfoed i Gyfoed: yr hyn sydd angen i chi wybod.

Manteision benthyca cyfoed i gyfoed

 • Os ydych chi’n dymuno cael benthyg rhywfaint o arian, gall benthyciadau cyfoed i gyfoed fod yn rhatach na banciau neu gymdeithasau adeiladu, yn enwedig os oes gennych chi statws credyd da iawn.
 • Nid oes swm benthyg gofynnol gan rai gwefannau cyfoed i gyfoed (i’r gwrthwyneb i’r rhan fwyaf o fanciau a darparwyr benthyciadau prif ffrwd) a allai fod yn addas i chi os mai dim ond cael benthyg swm bach am gyfnod byr o amser ydych chi.
 • Maent yn cynnig opsiwn arall os ydych chi’n ei chael yn anodd cael benthyciad gan fanc neu gymdeithas adeiladu, yn ddibynnol ar eich statws credyd.

Anfanteision benthyca cyfoed i gyfoed

 • Gallai cyfraddau llog benthyciadau cyfoed i gyfoed fod yn uwch na banciau stryd neu gymdeithasau adeiladu, gan ddibynnu ar eich sgôr credyd.
 • Fe allai fod angen i chi dalu ffi i’r llwyfan am drefnu’r benthyciad, hyd yn oed os nad yw’n cael ei ariannu’n llawn. Gall hyn olygu amryfal ffioedd os oes rhaid i chi wneud cais fwy nag unwaith.
 • Efallai y byddwch chi’n methu cael benthyciad os oes gennych chi statws credyd gwael neu os ydych chi wedi rheoli’ch materion ariannol yn wael yn y gorffennol.
 • Efallai na fydd gennych chi’r un amddiffyniad wrth ddefnyddio llwyfan cyfoed i gyfoed na phe byddech wedi benthyca mewn ffyrdd eraill. Mae hyn yn amrywio yn ddibynnol ar sut y lluniwyd y benthyciadau a phwy yw’r darparwyr – er enghraifft, p’un a ydynt yn fuddsoddwyr sefydliadol neu’n unigolion preifat. Gofynnwch i’r llwyfan sut mae hyn yn gweithio a sut mae’n wahanol i fenthyciad arferol.

Faint mae benthyciadau cyfoed i gyfoed yn costio?

Mae’r cyfraddau llog ar y benthyciadau’n amrywio cryn dipyn gan ddibynnu ar faint o risg ydych chi.

 • Os oes gennych chi sgôr credyd da iawn, efallai y gallech chi gael benthyg ar gyfradd llog sydd mor isel â thua 3% ond mewn rhai achosion fe allai’r gyfradd fod yn amrywiol, sy’n golygu y gall y gyfradd godi neu ostwng bob mis, felly mae angen i chi wirio.
 • Os oes gennych chi hanes credyd gwael, gallai eich cyfradd llog fod mor uchel â 30% (ond mae’n fwy tebygol y byddwch chi’n cael eich gwrthod).

Yn gyffredinol bydd llwyfannau cyfoed i gyfoed yn codi ffi am drefnu’r benthyciadau.

Sut mae gwneud cais am fenthyciad cyfoed i gyfoed?

I wneud cais am fenthyciad, ewch i un o’r safleoedd benthyca a chofrestru, gan ddewis faint o arian rydych chi’n dymuno ei fenthyg ac am ba gyfnod.

Yna byddwch yn gallu gweld a ydych chi’n gymwys ar gyfer benthyciad, a’r gyfradd/cyfraddau llog fydd yn daladwy.

Fel arfer, bydd darparwyr cyfoed i gyfoed yn cyfuno benthyciadau rhwng llawer o wahanol bobl.

Gan ddibynnu ar eich sgôr credyd a’r llwyfan unigol, efallai y byddwch chi’n cael cynnig llai na’r swm yr oeddech chi eisiau cael ei fenthyg neu fe allech chi gael cynnig swm penodol ar un gyfradd llog a chyfraddau llog gwahanol gan ddarparwyr benthyciadau eraill.

Rheolau a rheoliadau

Caiff llwyfannau cyfoed i gyfoed, rhai darparwyr unigol, eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Mae hynny’n golygu, os ydych yn anfodlon ac rydych am wneud cwyn, mae gan y busnes wyth wythnos i’w datrys.

Os, ar ôl wyth wythnos, rydych yn anfodlon o hyd, gallwch ofyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (FOS) gymryd rhan.

Mae gan FOS bwerau swyddogol i ddatrys cwynion rhyngoch chi a busnes ariannol yr ydych chi’n anhapus ag ef.

Os ydynt yn cytuno bod y busnes wedi gwneud rhywbeth o’i le, gallant orchymyn iddynt unioni pethau. Mae’r gwasanaeth am ddim i’w ddefnyddio.

Pethau i fod yn ymwybodol ohonynt wrth ymgeisio am fenthyciad cyfoed i gyfoed

Cyn dewis ymgeisio am fenthyciad cyfoed i gyfoed, cofiwch ystyried:

 • Os byddwch chi’n methu talu ar fenthyciad cyfoed i gyfoed, gallai’r cwmni drosglwyddo’ch benthyciad i asiantaeth casglu dyledion a fydd yn ei erlid ar ran y darparwr neu ddarparwyr benthyciad. Fel dewis olaf, fe allai fynd i’r llys.
 • Os byddwch chi’n methu taliad neu’n diffygdalu yng nghyswllt benthyciad, bydd hyn yn effeithio ar eich statws credyd. Pan fydd y cytundeb credyd ar waith, bydd y wefan benthyciadau cyfoed i gyfoed yn cofrestru cofnod ar eich adroddiad credyd, yn union fel y byddai’n digwydd gyda’r rhan fwyaf o fenthyciadau eraill.

Dewisiadau eraill yn hytrach na benthyciadau cyfoed i gyfoed

Os ydych chi’n dymuno cael benthyg arian, mae nifer o ddewisiadau eraill sy’n werth eu hystyried.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?