Benthyciadau cyfuno dyledion

Gall ymddangos y bydd cyfuno’ch holl ddyledion mewn un benthyciad yn gwneud eich bywyd yn haws, ond yn amlach na pheidio, mae hyn yn syniad gwael. Dysgwch ragor am sut mae benthyciadau cyfuno dyledion yn gweithio, yna ceisiwch gyngor am ddim ar ddyledion cyn i chi wneud penderfyniad.

Beth yw benthyciad cyfuno dyledion?

Os oes gennych chi lawer o ddyledion gwahanol a’ch bod yn cael trafferth i ad-dalu’n brydlon, gallwch gyfuno’r rhain mewn un benthyciad fel ffordd o ostwng eich taliadau misol.

Rydych yn benthyca digon o arian i dalu’ch holl ddyledion presennol a bod eich arian yn ddyledus i un darparwr benthyciadau yn unig.

Mae dau fath o fenthyciad cyfuno dyledion:

 • heb ei ddiogelu – pan nad oes gan y darparwr benthyciadau unrhyw hawl dros eich asedau ariannol eraill petaeth yn methu ag ad-dalu
 • wedi ei ddiogelu – pan mae’r swm a fenthycwyd gennych wedi ei ddiogelu yn erbyn ased, sef eich cartref gan amlaf. Os methwch ag ad-dalu, gallech golli’ch cartref

Benthyciadau cyfuno dyledion wedi eu diogelu

Mae benthyciadau cyfuno dyledion wedi eu diogelu yn erbyn eich eiddo ac weithiau fe’u gelwir yn fenthyciadau perchennog cartref.

Rydych yn fwy tebygol o gael cynnig benthyciad wedi ei ddiogelu os oes arnoch chi lawer iawn o arian neu os yw’ch statws credyd yn wael.

Dylech gael cyngor am ddim ar ddyledion cyn i chi gymryd benthyciad cyfuno dyledion wedi ei ddiogelu

Mynnwch gyngor am ddim ar ddyledion nawr

Pa bryd ddylech chi ystyried benthyciad cyfuno dyledion?

Dim ond dan yr amgylchiadau canlynol y mae benthyciad cyfuno dyledion yn gwneud synnwyr:

 • os byddwch yn talu llai o log nag yr oeddech yn ei dalu o’r blaen
 • os na fydd y cyfanswm y byddwch yn ei ad-dalu yn cynyddu
 • os byddwch yn defnyddio hyn fel cyfle i gwtogi’ch gwariant a rhoi trefn ar eich materion ariannol
 • os gallwch ad-dalu’n brydlon hyd nes y bydd y benthyciad wedi’i glirio
 • os gallwch fforddio talu unrhyw ffioedd neu gostau i’ch darparwyr benthyciadau blaenorol am newid eich benthyciadau i ddarparwr newydd

Cyn i chi ddewis benthyciad cyfuno dyledion meddyliwch am unrhyw beth a allai ddigwydd yn y dyfodol a fyddai’n eich hatal rhag ad-dalu’n brydlon.

Os na allwch roi’r gorau i wario ar gardiau credyd, er enghraifft gan eich bod yn eu defnyddio i dalu biliau’r cartref, yna mae hyn yn arwydd o ddyled broblemus. Dylech gael cyngor am ddim ar ddyledion cyn i chi gymryd benthyciad cyfuno dyledion.

Mynnwch gyngor am ddim ar ddyledion nawr

Rhybudd!

Peidiwch ag anghofio ystyried elfennau llai manteisiol o fenthyciad wedi ei ddiogelu.

Gallai’ch amgylchiadau newid a gallech golli’ch cartref os na lwyddwch i ad-dalu’n brydlon.

Enghraifft

Mae gan Steve ddyled o £10,000, sy’n cynnwys:

 • £7,500 ar gerdyn credyd sy’n codi 17.9% o log
 • £2,000 ar orddrafft ar 18.9% o log, a ffi fisol o £20
 • £500 ar wystlwr sy’n codi 68.8% o log

Mae Steve yn talu £435.83 mewn llog a ffioedd bob mis.

Os yw’n cadw at ei fenthyciadau presennol, bydd yn costio £4,145.99 iddo mewn llog a ffioedd i dalu ei ddyled.

Petai Steve wedi trosglwyddo i fenthyciad cyfuno dyledion dros yr un cyfnod ad-dalu, byddai’n talu llog o 12.6% yn unig.

Byddai’n costio £3,529.30 mewn llog a chostau iddo glirio’i ddyled

Byddai Steve yn arbed £616.69 drwy newid i fenthyciad cyfuno dyledion.

Pan nad yw benthyciad cyfuno dyledion yn gwneud synnwyr

Yn sicr nid yw benthyciad cyfuno dyledion yn gwneud synnwyr:

 • os yw’r gyfradd llog a gynigir i chi yn golygu y bydd eich ad-daliad misol yn fwy na’r hyn rydych yn ei dalu ar hyn o bryd.
 • ni allwch fforddio’r ad-daliadau benthyciad newydd
 • nid ydych yn clirio’ch holl ddyledion gyda’r benthyciad
 • mae eich ad-daliadau misol yn is ond bydd eich benthyciad yn para’n llawer hirach. Golyga hyn y gallai’r cyfanswm y byddwch yn ei ad-dalu fod yn uwch

Benthyciadau cyfuno dyledion nad ydynt yn rhoi eich cartref dan fygythiad

Gallwch symud eich holl ddyledion i gerdyn credyd trosglwyddo balans 0% neu log isel.

Dyma’r ffordd rataf os llwyddwch i ad-dalu o fewn y cyfnod di-log neu log isel. Bydd angen i chi gael statws credyd da i gael un o’r cardiau hyn.

Gallech gyfuno’ch dyledion mewn benthyciad personol heb ei ddiogelu hefyd. Bydd angen sgôr credyd da arnoch i gael cyfradd llog isel.

A ddylech chi drosglwyddo balans eich cerdyn credyd?

Eich sgôr credyd a sut all effeithio ar y llog a godir arnoch

Ffioedd a thaliadau ar gyfer benthyciadau cyfuno dyledion

Byddwch yn ofalus o’r ffioedd uchel y mae rhai cwmnïau’n eu codi am drefnu’r benthyciad.

 • darllenwch y print mân yn ofalus i weld a oes unrhyw ffioedd neu gostau ychwanegol cyn llofnodi unrhyw beth
 • gwiriwch a oes unrhyw ffioedd am dalu’r benthyciad yn gynnar oherwydd gallai hyn ddileu unrhyw arbedion a wnewch
 • dylech osgoi talu ffi i gwmni drefnu’r benthyciad ar eich rhan oni bai eich bod yn cael cyngor

Os dewiswch fenthyciad i gyfuno dyledion

 • Ceisiwch gyngor cyn i chi ymrwymo. Efallai y bydd ffyrdd gwell ar gael i glirio’ch dyledion nad ydych wedi eu hystyried.
 • Chwiliwch am y fargen orau drwy ddefnyddio gwefannau cymharu.
 • Peidiwch ag edrych ar y prif gyfradd llog yn unig. Cymharwch yr APR (cyfradd ganrannol flynyddol) oherwydd bydd honno’n cynnwys costau ychwanegol fel y ffi drefnu.
 • Torrwch eich cardiau credyd a chanslo unrhyw derfynau gorddrafft a gytunwyd er mwyn osgoi’r demtasiwn o wario unwaith eto

Mynnwch gyngor am ddim ar ddyledion nawr

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?