Benthyciadau cyfuno dyledion

Gall ymddangos y bydd cyfuno’ch holl ddyledion mewn un benthyciad yn gwneud eich bywyd yn haws, ond gall fod ffyrdd llawer gwell o ddelio â dyledion. Dysgwch sut mae cyfuno dyledion yn gweithio, yna cael cyngor am ddim ar ddyledion cyn gwneud penderfyniad.

Beth yw benthyciad i gyfuno dyledion?

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Os oes gennych chi lawer o ddyledion gwahanol a’ch bod yn cael trafferthion i barhau â’r ad-daliadau, gallwch eu cyfuno mewn un benthyciad i ostwng eich taliadau misol.

Rydych yn benthyca digon o arian i dalu’ch holl ddyledion presennol gydag arian yn ddyledus i un darparwr yn unig.

Mae dau fath o fenthyciad cyfuno dyledion:

 • wedi’i warantu – ble mae’r swm rydych wedi ei fenthyg yn cael ei warantu yn erbyn ased rydych chi’n berchen arno, eich cartref fydd yr ased hwn fel arfer. Os ydych yn methu hwyr gyda thaliadau, fe allech golli eich cartref
 • heb ei warantu – ble nad yw’r benthyciad wedi’i warantu yn erbyn eich cartref neu asedau eraill

Pan nad yw benthyciad cyfuno dyledion yn gwneud synnwyr

Yn sicr nid yw benthyciad cyfuno dyledion yn gwneud synnwyr:

 • os byddwch chi’n talu mwy yn y pen draw (oherwydd bod yr ad-daliad misol yn uwch neu gyfnod y cytundeb yn hirach)
 • os na allwch chi fforddio taliadau’r benthyciad newydd
 • os nad ydych yn ad-dalu’ch holl ddyledion gyda’r benthyciad, neu
 • os ydych chi wir angen help i gael trefn ar eich dyledion yn hytrach na benthyciad newydd – efallai y bydd cynghorydd ar ddyledion yn gallu trafod gyda’ch credydwyr a threfnu cynllun ad-dalu

Ymunwch â’n grŵp

Rydym wedi sefydlu grŵp Facebook preifat Cymuned Cymorth Dyled i helpu i roi syniadau newydd i chi fynd i’r afael â dyledion a’ch cadw’n frwdfrydig. Cais i ymuno ymaopens in new window.

Benthyciadau cyfuno dyledion nad ydynt yn peryglu colli eich cartref

Dewis gwell o bosibl fyddai cerdyn trosglwyddo balans 0% neu log isel.

Dyma’r ffordd rataf os byddwch yn ad-dalu o fewn y cyfnod di-log neu log isel ac ni fyddwch yn peryglu’ch cartref. Ond mae’n debygol y byddwch angen statws credyd da i gael un o’r cardiau hyn.

Gallech hefyd gyfuno eich dyledion i fenthyciad personol heb ei warantu, ond eto byddwch angen statws credyd da i gael y cynigion gorau.

A ddylech chi drosglwyddo balans eich cerdyn credyd?

Eich sgôr credyd a sut y gall effeithio ar y llog a godir arnoch A6D6D’>

Pan nad yw benthyciad cyfuno dyledion yn gwneud synnwyr

Yn sicr nid yw benthyciad cyfuno dyledion yn gwneud synnwyr:

 • os yw’r gyfradd llog a gynigir i chi yn golygu y bydd eich ad-daliad misol yn fwy na’r hyn rydych yn ei dalu ar hyn o bryd.
 • ni allwch fforddio’r ad-daliadau benthyciad newydd
 • nid ydych yn clirio’ch holl ddyledion gyda’r benthyciad
 • mae eich ad-daliadau misol yn is ond bydd eich benthyciad yn para’n llawer hirach. Golyga hyn y gallai’r cyfanswm y byddwch yn ei ad-dalu fod yn uwch

Benthyciadau cyfuno dyledion nad ydynt yn rhoi eich cartref dan fygythiad

Gallwch symud eich holl ddyledion i gerdyn credyd trosglwyddo balans 0% neu log isel.

Dyma’r ffordd rataf os llwyddwch i ad-dalu o fewn y cyfnod di-log neu log isel. Bydd angen i chi gael statws credyd da i gael un o’r cardiau hyn.

Gallech gyfuno’ch dyledion mewn benthyciad personol heb ei ddiogelu hefyd. Bydd angen sgôr credyd da arnoch i gael cyfradd llog isel.

A ddylech chi drosglwyddo balans eich cerdyn credyd?

Eich sgôr credyd a sut all effeithio ar y llog a godir arnoch

Ffioedd a thaliadau ar gyfer benthyciadau i gyfuno dyledion

Byddwch yn ofalus o’r ffioedd uchel y mae rhai cwmnïau’n eu codi am drefnu’r benthyciad.

 • darllenwch y print mân yn ofalus ar gyfer unrhyw ffioedd neu daliadau ychwanegol cyn i chi lofnodi unrhyw beth
 • gwiriwch a oes unrhyw ffioedd ar gyfer talu benthyciadau presennol yn gynnar gan y gallai hyn ganslo unrhyw arbedion
 • dylech osgoi talu ffi i gwmni drefnu’r benthyciad ar eich rhan oni bai eich bod yn cael cyngor (a’ch bod yn siŵr ei fod wrth y gost)

Os byddwch chi’n dewis benthyciad i gyfuno dyledion

 • Mnnwch gyngor cyn i chi wneud penderfyniad terfynol. Efallai y bydd yna ffyrdd gwell o glirio eich dyledion nad ydych wedi eu hystyried.
 • Defnyddiwch wefannau cymharu i chwilio am y fargen orau
 • Peidiwch ag edrych ar gyfradd llog pennawd yn unig. Cymharwch yr APR (y gyfradd ganrannol flynyddol), neu’r APRC ar gyfer benthyciadau wedi’u gwarantu, gan y bydd hyn yn cynnwys costau ychwanegol fel ffi trefnu
 • Torrwch eich cardiau credyd yn ddarnau i osgoi’r demtasiwn i ddal i wario

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?