Benthyciadau Cyllidebu a Thaliadau Cyllidebu Ymlaen Llaw

Os ydych eisoes yn cael rhai budd-daliadau prawf modd penodol ac angen benthyciad, edrychwch i weld a allwch chi wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log neu Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw os ydych ar Gredyd Cynhwysol. Gall hyn fod yn llawer rhatach na thalu taliadau llog uchel wrth fenthyca gan ddarparwyr benthyciadau diwrnod cyflog neu stepen drws. Mae’r dudalen hon yn dweud wrthych sut maent yn gweithio a sut i wneud cais amdanynt.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw, arllein neu wyneb yn wyneb. Gallwch gysylltu â’n gwasanaeth arweiniad ariannol ar-lein neu dros y ffôn a siarad â rhywun all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Beth yw Benthyciad Cyllidebu?

Gall Benthyciad Cyllidebu eich helpu i dalu am rywbeth hanfodol neu annisgwyl os ydych ar incwm isel. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth eang o bethau, gan gynnwys:

 • dodrefn neu offer at y tŷ
 • dillad neu esgidiau
 • rhent ymlaen llaw neu dreuliau symud ar gyfer cartref newydd
 • treuliau teithio
 • pethau i’ch helpu chi i chwilio am waith neu i ddechrau gweithio
 • gwella, cynnal a chadw neu ddiogelu eich cartref
 • costau mamolaeth neu gostau angladd.

Help arall gyda chostau mamolaeth

Os ydych yn disgwyl eich plentyn cyntaf neu’n disgwyl mwy nag un babi a bod gennych blant eisoes, efallai y gallwch chi hawlio grant mamolaeth £500 gan SureStart yn hytrach. Nid oes raid i chi dalu hwn yn ôl.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am grantiau mamolaeth SureStart yn ein canllaw Budd-daliadau a hawliadau i’w hawlio pan fyddwch chi’n cael babi.

Help arall gyda chostau angladd

Os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol a bod yn rhaid i chi dalu costau angladd perthynas neu ffrind agos, efallai y gallwch chi wneud cais am Daliad Angladd.

Dysgwch ragor am Daliadau Angladd ac a ydych yn gymwys ar wefan GOV.UK.

A allaf i gael Benthyciad Cyllidebu?

Gallwch wneud cais am Fenthyciadau Cyllidebu os ydych yn cael un o’r budd-daliadau hyn:

 • Credyd Pensiwn
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm.

Rhaid eich bod wedi bod yn hawlio am o leiaf 26 wythnos, naill ai’n olynol neu gyda thoriad o ddim mwy na 28 diwrnod.

Yr isafswm y gallwch wneud cais amdano yw £100, ond mae yna uchafsymiau yn seiliedig ar amgylchiadau’ch cartref:

 • £384 os ydych chi’n sengl
 • £464 os ydych chi’n rhan o gwpl
 • £812 os oes gennych chi blant.

Mae rhai pethau’n effeithio ar swm y benthyciad yr ymgeisiwch amdano, fel:

 • benthyciadau presennol o’r Gronfa Gymdeithasol
 • cynilion dros £1,000 (neu £2,000 os ydych yn 63 neu’n hŷn).

Sut i wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu

Gallwch hawlio ar-lein ar wefan GOV.UK. Nid yw’r opsiwn hwn ar gael yng Ngogledd Iwerddon.

Gallwch hefyd lawrlwytho, argraffu a chwblhau Ffurflen SF500 oddi ar wefan GOV.UK

Neu gofynnwch am y ffurflen yn eich Canolfan Byd Gwaith (neu’ch Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon).

Dewch o hyd i’ch Canolfan Byd Gwaith leol ar wefan GOV.UK.

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, dewch o hyd i’ch Swyddfa Nawdd Cymdeithasol neu Swyddi a Budd-daliadau leol.

Talu Benthyciad Cyllidebu yn ôl

Mae’r ad-daliadau ar y benthyciad yn ddi-log ac yn cael eu cyfrifo pan gytunir ar eich benthyciad.

Yn ddibynnol ar y swm a fenthycir gennych, fel arfer rhaid i chi ad-dalu’r swm cyn pen dwy flynedd.

Fel arfer, byddant yn cael eu tynnu’n awtomatig o’ch budd-daliadau.

Os daw eich budd-daliadau i ben wrth i chi dalu’r benthyciad yn ôl, bydd angen i chi gytuno ar ffordd arall o dalu’r arian yn ôl.

Os oes gennych chi fenthyciad ond na allwch fforddio’r ad-daliadau a gytunwyd bellach, rhowch wybod i’r swyddfa a dalodd y benthyciad ichi er mwyn cyfrifo cynllun ad-dalu arall. Mae’n bwysig ichi beidio â mynd i ddyled wrth geisio clirio’r benthyciad.

Beth yw Taliad Cyllidebu Ymlaen Llaw?

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol dylech hawlio Taliad Cyllidebu Ymlaen Llaw yn hytrach na Benthyciad Cyllidebu. Mae hwn yn cyfateb i Fenthyciad Cyllidebu i bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol.

I gael Taliad Cyllidebu Ymlaen Llaw rhaid:

 • eich bod wedi bod yn cael Credyd Cynhwysol ers chwe mis o leiaf – oni bai bod angen yr arian arnoch i gael swydd neu gadw swydd bresennol.
 • eich bod wedi ennill llai na £2,600 os ydych yn sengl (£3,600 os ydych yn gwpl) yn y chwe mis diwethaf.
 • i chi beidio â bod yn ad-dalu Taliad Cyllidebu Ymlaen Llaw arall.

Fel arfer bydd yn rhaid i chi ddechrau talu’ch Taliad Cyllidebu Ymlaen Llaw yn ôl allan o’ch taliad Credyd Cynhwysol nesaf a’i ad-dalu o fewn 12 mis.

Gofynnwch i’ch hyfforddwr gwaith yn eich Canolfan Byd Gwaith am sut i ymgeisio am Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw.

Yr isafswm y gallwch wneud cais amdano yw £100, ond mae yna uchafsymiau yn seiliedig ar amgylchiadau’ch cartref:

 • £384 os ydych chi’n sengl
 • £464 os ydych chi’n rhan o gwpl
 • £812 os oes gennych chi blant

Dysgwch ragor am Flaendaliadau Cyllidebu ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Cymorth arall sydd ar gael i chi

Gall awdurdodau lleol yn Lloegr a’r llywodraethau datganoledig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon roi cymorth a chefnogaeth mewn argyfwng.

Taliadau budd-dal ymlaen llaw tymor byr

Efallai y gallwch wneud cais am daliad budd-dal ymlaen llaw tymor byr os ydych angen arian tra rydych yn disgwyl am eich taliad cyntaf o’r budd-daliadau hyn:

 • Lwfans Gofalwr
 • Credyd Pensiwn
 • Pensiwn y Wladwriaeth
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Lwfans Ceisio Gwaith

Gofynnwch i’ch Canolfan Byd Gwaith (neu Swyddfeydd Swyddi a Budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon) am daliadau budd-dal ymlaen llaw tymor byr.

Daganfyddwch fwy am daliadau budd-dal ymlaen llaw tymor byr ar wefan Turn2Us.

Taliadau ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol

Os ydych yn disgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf, gallwch ofyn am Daliad Ymlaen Llaw o Gredyd Cynhwysol.

Dewch o hyd i’ch Canolfan Byd Gwaith leol ar wefan GOV.UK

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, dewch o hyd i’ch Swyddfa Nawdd Cymdeithasol neu Swyddi a Budd-daliadau leol ar wefan nidrect.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?