Benthyciadau Cyllidebu a Blaendaliadau Cyllidebu

Os ydych eisoes yn cael rhai budd-daliadau penodol ac angen benthyciad, gwiriwch a allwch chi wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log gan y Gronfa Gymdeithasol. Gall hyn fod yn llawer rhatach na thalu taliadau llog uchel wrth fenthyca gan ddarparwyr benthyciadau diwrnod cyflog neu stepen drws. Mae’r dudalen hon yn dweud wrthych sut mae Benthyciadau Cyllidebu’n gweithio a sut i wneud cais amdanynt, gan gynnwys gwybodaeth am Flaendaliadau Cyllidebu os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol.

Angen siarad â rhywun am eich sefyllfa ariannol?

Os ydych yn cael trafferthion gyda’ch arian, gallwch siarad â rhywun heddiw. Mae gennym gynghorwyr sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig a all roi cymorth i chi roi trefn ar eich problemau ariannol.

Ceisiwch gyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb drwy ein hofferyn canfod cyngor ar ddyledion am ddim.

Beth yw Benthyciad Cyllidebu?

Gall Benthyciad Cyllidebu eich helpu i dalu am rywbeth hanfodol neu annisgwyl os ydych ar incwm isel. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth eang o bethau, gan gynnwys:

 • dodrefn neu offer at y tŷ
 • dillad neu esgidiau
 • rhent ymlaen llaw neu dreuliau symud ar gyfer cartref newydd
 • treuliau teithio
 • pethau i’ch helpu chi i chwilio am waith neu i ddechrau gweithio
 • gwella, cynnal a chadw neu ddiogelu eich cartref
 • costau mamolaeth neu gostau angladd.

Help arall gyda chostau mamolaeth

Os ydych yn disgwyl eich plentyn cyntaf neu’n disgwyl mwy nag un babi a bod gennych blant eisoes, efallai y gallwch chi hawlio grant mamolaeth £500 gan SureStart yn hytrach. Nid oes raid i chi dalu hwn yn ôl.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am grantiau mamolaeth SureStart yn ein canllaw Budd-daliadau a hawliadau i’w hawlio pan fyddwch chi’n cael babi.

Help arall gyda chostau angladd

Os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol a bod yn rhaid i chi dalu costau angladd perthynas neu ffrind agos, efallai y gallwch chi wneud cais am Daliad Angladd.

Dysgwch ragor am Daliadau Angladd ac a ydych yn gymwys ar wefan GOV.UK.

A allaf i gael Benthyciad Cyllidebu?

Gallwch wneud cais am Fenthyciadau Cyllidebu os ydych yn cael un o’r budd-daliadau hyn:

 • Credyd Pensiwn
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm.

Rhaid eich bod wedi bod yn hawlio am o leiaf 26 wythnos, naill ai’n olynol neu gyda thoriad o ddim mwy na 28 diwrnod.

Yr isafswm y gallwch wneud cais amdano yw £100, ond mae yna uchafsymiau yn seiliedig ar amgylchiadau’ch cartref:

 • £384 os ydych chi’n sengl
 • £464 os ydych chi’n rhan o gwpl
 • £812 os oes gennych chi blant.

Mae rhai pethau’n effeithio ar swm y benthyciad yr ymgeisiwch amdano, fel:

 • benthyciadau presennol o’r Gronfa Gymdeithasol
 • cynilion dros £1,000 (neu £2,000 os ydych yn 63 neu’n hŷn).

Sut i wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu

Gallwch hawlio ar-lein ar wefan GOV.UK. Nid yw’r opsiwn hwn ar gael yng Ngogledd Iwerddon.

Gallwch hefyd lawrlwytho, argraffu a chwblhau Ffurflen SF500 oddi ar wefan GOV.UK

Neu gofynnwch am y ffurflen yn eich Canolfan Byd Gwaith (neu’ch Swyddfa Swyddi a Budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon).

Dewch o hyd i’ch Canolfan Byd Gwaith leol ar wefan GOV.UK.

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, dewch o hyd i’ch Swyddfa Nawdd Cymdeithasol neu Swyddi a Budd-daliadau leol.

Talu Benthyciad Cyllidebu yn ôl

Mae’r ad-daliadau ar y benthyciad yn ddi-log ac yn cael eu cyfrifo pan gytunir ar eich benthyciad.

Yn ddibynnol ar y swm a fenthycir gennych, fel arfer rhaid i chi ad-dalu’r swm cyn pen dwy flynedd.

Fel arfer, byddant yn cael eu tynnu’n awtomatig o’ch budd-daliadau.

Os daw eich budd-daliadau i ben wrth i chi dalu’r benthyciad yn ôl, bydd angen i chi gytuno ar ffordd arall o dalu’r arian yn ôl.

Os oes gennych chi fenthyciad ond na allwch fforddio’r ad-daliadau a gytunwyd bellach, rhowch wybod i’r swyddfa a dalodd y benthyciad ichi er mwyn cyfrifo cynllun ad-dalu arall. Mae’n bwysig ichi beidio â mynd i ddyled wrth geisio clirio’r benthyciad.

Beth yw Benthyciad Cyllidebu?

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol dylech hawlio Blaendaliad Cyllidebu yn hytrach na Benthyciad Cyllidebu.

I gael Blaendaliad Cyllidebu rhaid:

 • eich bod wedi bod yn cael Credyd Cynhwysol ers chwe mis o leiaf – oni bai bod angen yr arian arnoch i gael swydd neu gadw swydd bresennol.
 • eich bod wedi ennill llai na £2,600 os ydych yn sengl (£3,600 os ydych yn gwpl) yn y chwe mis diwethaf.
 • i chi beidio â bod yn ad-dalu Blaendaliad Cyllidebu arall.

Fel arfer bydd yn rhaid i chi ddechrau talu’ch Blaendaliad Cyllidebu yn ôl allan o’ch taliad Credyd Cynhwysol nesaf a’i ad-dalu o fewn 12 mis.

Gofynnwch i’ch hyfforddwr gwaith yn eich Canolfan Byd Gwaith am sut i ymgeisio am Flaendaliad Cyllidebu.

Yr isafswm y gallwch wneud cais amdano yw £100, ond mae yna uchafsymiau yn seiliedig ar amgylchiadau’ch cartref:

 • £384 os ydych chi’n sengl
 • £464 os ydych chi’n rhan o gwpl
 • £812 os oes gennych chi blant

Dysgwch ragor am Flaendaliadau Cyllidebu ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Cymorth arall sydd ar gael i chi

Gall awdurdodau lleol yn Lloegr a’r llywodraethau datganoledig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon roi cymorth a chefnogaeth mewn argyfwng.

Cymorth os ydych yn disgwyl am eich taliad budd-dal cyntaf

Os oes angen arian arnoch wrth ichi ddisgwyl am eich taliad cyntaf o fudd-daliad neu gan eich bod wedi profi newid sylweddol yn eich amgylchiadau, yna gofynnwch i’ch Canolfan Byd Gwaith (neu Swyddfeydd Swyddi a Budd-daliadau yng Ngogledd Iwerddon) am flaendaliad tymor byr o’ch budd-daliad.

Os ydych yn disgwyl am eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf, gallwch ofyn am Flaendaliad Credyd Cynhwysol yn hytrach.

Darllenwch ragor yn Blaendaliadau budd-dal a Benthyciadau Cyllidebu.

Dewch o hyd i’ch Canolfan Byd Gwaith leol ar wefan GOV.UK

Os ydych chi yng Ngogledd Iwerddon, dewch o hyd i’ch Swyddfa Nawdd Cymdeithasol neu Swyddi a Budd-daliadau leol ar wefan nidrect.

A oedd y canllaw hwn o ddefnydd i chi?